Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 13/1958 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1958

Částka 4/1958
Platnost od 28.04.1958
Účinnost od 01.01.1958
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

Rozpočtový zákon

na rok 1958

ze dne 16. dubna 1958

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Cíle státního rozpočtu

Finanční prostředky jsou stanoveny státním rozpočtem jako základním finančním plánem státu. Jejich zdrojem je především socialistická výroba a budovatelské úsilí pracujícího lidu. Slouží k hospodárnému splnění všech úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství, k urychlení rozvoje výrobních sil především v těžkém průmyslu, k podstatnému vzestupu zemědělské výroby a rozvoje jednotných zemědělských družstev, k zavádění nové techniky do výroby, k podstatnému vzestupu produktivity práce a tím k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu a k podpoře úsilí o zachování míru. K dosažení těchto cílů je třeba ve zvýšené míře rozvinout aktivní účast lidu jako jediného hospodáře a společenského vlastníka všeho národního bohatství na řízení hospodářství a správě státu pro zabezpečení dalšího růstu národního důchodu.

§ 2

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 94.725,167.000 Kčs, celkové výdaje částkou 94.530,552.000 Kčs, takže vyplývá přebytek 194,615.000 Kčs; v rámci státního rozpočtu se stanoví pro rozpočet Slovenska příjmy částkou 15.824,128.000 Kčs a výdaje částkou 17.516,836.000 Kčs; Slovenská národní rada může zvýšit příjmy nad stanovenou částku a o tutéž částku i výdaje.

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 31.025,377.000 Kčs; zůstatek rozpočtových prostředků, který u národních výborů přechází do roku 1959, se určuje částkou 441,800.000 Kčs.

(3) Vláda stanoví k vyrovnání rozpočtů národních výborů podíly na státních příjmech.

§ 3

Hospodaření podle státního rozpočtu

(1) Výdaje mohou být uskutečňovány jen do výše částek stanovených ve státním rozpočtu.

(2) Vláda může povolit uskutečnění výdaje nezbytného pro národní hospodářství a nekrytého ve státním rozpočtu, zajistí-li jeho úhradu vyššími příjmy nebo úsporami na jiných výdajích ve státním rozpočtu, popřípadě odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje. Obdobně může vláda povolit snížení některého příjmu státního rozpočtu, jestliže toto snížení vyváží zvýšením jiného příjmu státního rozpočtu nebo snížením výdajů.

§ 4

Odpovědnost za hospodaření

Vláda a každý její člen, sbor pověřenců a každý jeho člen, vedoucí ostatních ústředních úřadů a rady národních výborů, jakož i vedoucí odborů a správ rad národních výborů jsou odpovědni za to, že v oboru jejich působnosti budou všechny plánované úkoly splněny hospodárně, že budou zjišťovány a využívány reservy v rozvíjejícím se hospodářství, že příjmových částek státního rozpočtu bude při nejmenším dosaženo a výdajové částky nebudou - s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona - překročeny.

§ 5

Časové použití rozpočtových prostředků

(1) Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1958, a to jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.

(2) Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto zákona mohou být uskutečněny z rozpočtu na rok 1958, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštího roku.

(3) Poukazovat peníze k úhradě výdajů splatných po 31. prosinci 1958 nebo tvořit jakýmkoliv způsobem reservy z úspor na rozpočtových prostředcích není přípustno.

§ 6

Zjišťování rozpočtových důsledků zákonných a jiných opatření

(1) U návrhů, zákonů, zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení, vládních usnesení, nařízení sboru pověřenců, usnesení sboru pověřenců, nařízení ministrů, nařízení pověřenců, vyhlášek a u všech opatření ústředních úřadů, jakož i u návrhů usnesení národních výborů a jejich rad musí být s největší odpovědností zváženy a v návrzích vyjádřeny také jejich důsledky hospodářské a finanční. Důsledky těchto opatření, zejména pro výdaje popřípadě pro příjmy státního rozpočtu, pro bilanci příjmů a výdajů obyvatelstva nebo pro úvěrový plán, je třeba vyčíslit a výpočet připojit k návrhu opatření. Při každém navrhovaném opatření musí být zkoumáno, zda jeho povaha připouští zavedení nových rozpočtových příjmů, a v kladném případě musí být tyto nové příjmy vždy navrženy.

(2) U všech opatření, uvedených v odstavci 1, jimiž se zvyšují výdaje nebo snižují příjmy státního rozpočtu, musí být zároveň stanovena úhrada zvýšeného výdaje nebo náhrada úbytku příjmů.

§ 7

Nepřípustnost započtení pohledávek vůči státu

Dlužník nemůže svůj závazek vůči státu uhradit započtením své pohledávky za státem.

§ 8

Doplňkové rozpočty národních výborů

(1) Jestliže národní výbor dosáhl nebo určitě dosáhne vyšších příjmů, než stanovil jeho rozpočet, nebo uspoří-li na rozpočtovaných výdajích, při čemž plnění všech jeho plánovaných úkolů je zajištěno, může sestavit doplňkový rozpočet.

(2) K získání vyšších příjmů jako zdrojů pro doplňkové rozpočty rozvíjejí národní výbory především služby a místní výrobu a vytvářejí tak podmínky pro další rozvoj hospodářství a kultury ve svém obvodu a tím k rozšíření své hospodářské základny.

(3) Doplňkový rozpočet musí být vyrovnán.

(4) Doplňkový rozpočet národního výboru nižšího stupně schvaluje rada národního výboru vyššího stupně.

(5) Podrobnosti upraví ministr financí směrnicemi, v nichž stanoví též postup při převodu nevyčerpaných prostředků doplňkových rozpočtů do příštího roku. Ve směrnicích může též povolit odchylku z ustanovení odstavce 4.

§ 9

Zatímní vedení státního hospodaření v roce 1959

Vláda učiní vhodná opatření pro státní hospodaření v době od 1. ledna 1959 do vyhlášení rozpočtového zákona na rok 1959, nebude-li rozpočtový zákon na uvedený rok vyhlášen před 1. lednem 1959. Pro toto období platí obdobně ustanovení §§ 4, 6, 7, 8 a 12.

§ 10

Záruky národních výborů

Ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 83/1952 Sb., o rozpočtech národních výborů, se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

"Národní výbory se mohou zaručovat jen za závazky podřízených podniků a jen do výše úměrné svým příjmům z hospodářské činnosti; podrobnosti upraví ministerstvo financí. Za jiné závazky se mohou národní výbory zaručovat jen podle zvláštních předpisů."

§ 11

Fondy dlouhodobého úvěru pro výrobní družstva

(1) Vládní nařízení č. 108/1953 Sb., o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva, se zrušuje.

(2) Organisaci, úkoly a hospodaření fondů dlouhodobého úvěru pro organisace výrobního družstevnictví upravují statuty, které vydá ministr financí v dohodě s předsedou Ústředního svazu výrobních družstev pro fondy v českých krajích a pověřenec financí v dohodě s předsedou Slovenského svazu výrobních družstev pro fondy na Slovensku.


Závěrečná ustanovení

§ 12

(1) Vláda se zmocňuje, aby k úhradě závazků z let minulých použila finančních přebytků hospodaření let minulých.

(2) Ministr financí se zmocňuje

a) vydat směrnice pro hospodaření podle státního rozpočtu a jeho kontrolu, a to zejména pokud jde o používání rozpočtových prostředků, úhradu výdajů na nové úkoly ukládané národním výborům, vázání rozpočtových prostředků určených na úhradu úkolů, které odpadly, a o postup při opatřování úhrady výdajů na úkoly, jež nejsou plně rozpočtově zajištěny. Přitom může ministr financí povolit odchylku z ustanovení § 5 odst. 1;

b) upravit používání nadplánových zisků a uhrazování neplánovaných a nadplánových ztrát hospodářských organisací státního socialistického sektoru;

c) stanovit výjimky a odchylky z ustanovení zákona č. 106/1951 Sb., o úpravě financování národních a komunálních podniků, a z předpisů podle něho vydaných a stanovit, že se ustanovení těchto předpisů použije v rozsahu, který zároveň určí, na ostatní organisace socialistického sektoru.

§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958; provedou jej ministr financí a ostatní členové vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v.r.

generálplukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.


Příloha č. 1

Celkový přehled státního rozpočtu Československé republiky na rok 1958

Příjmy Kčs
(v tisících)
Výdaje Kčs
(v tisících)
Příjmy od socialistického sektoru 80 405,757 Hospodářství 45 316,618
Kulturní a sociální opatření 36 927,206
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 11 312,459 Obrana a bezpečnost 8 933,202
Ostatní příjmy 3 006,951 Správa 3 353,526
Úhrn 94 725,167 Úhrn 94 530,552
Přebytek 194 615,000 Kčs

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu

PříjmyKčs
(v tisících)
VýdajeKčs
(v tisících)
Příjmy od hospodářských organisací3 243,064Hospodářství12 205,416
Místní daně a poplatky835,647Kulturní a sociální opatření16 958,955
Ostatní příjmy1 917,007Správa1 861,006
Podíly na státních příjmech5 134,848
Příděl z ústředního rozpočtu19 894,811
Úhrn31 025,377Úhrn31 025,377

Příloha č. 2

Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů (v tisících Kčs)

KrajVlastní příjmyPodíly
na státních
příjmech
Příděly
z ústředního
rozpočtu
Úhrn
příjmů
Úhrn
výdajů
Praha ÚNV590,795666,041688,3721 945,2081 945,208
Pražský530,273481,5511 467,8952 479,7192 479,719
Českobudějovický240,110186,192918,3481 344,6501 344,650
Plzeňský262,118223,2041 012,3021 497,6241 497,624
Karlovarský182,42881,245924,0331 187,7061 187,706
Ústecký322,997195,9311 287,8661 806,7941 806,794
Liberecký248,514198,729706,6001 153,8431 153,843
Hradecký266,089269,026713,5711 248,6861 248,686
Pardubický197,839171,340686,3521 055,5311 055,531
Jihlavský203,398191,529719,1961 114,1231 114,123
Brněnský510,177446,3001 150,4302 106,9072 106,907
Olomoucký267,998296,441845,3511 409,7901 409,790
Gottwaldovský243,778242,453704,2371.190,4681 190,468
Ostravský432,340281,5801 848,8332.562,7532 562,753
K. Vary MěNV21,46811,79359,53092,79192,791
M. Lázně MěNV8,7025,64815,56129,91129,911
F. Lázně MěNV1,49464512,19014,32914,329
ČESKÉ KRAJE4 530,5183 949,64813 760,66722.240,83322.240,833
SLOVENSKÉ KRAJE1 465,2001 185,2006 134,1448.784,5448 784,544
ČSR5 995,7185 134,84819 894,81131.025,37731 025,377
Přesunout nahoru