Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/1957 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví

Částka 34/1957
Platnost od 30.12.1957
Účinnost od 04.12.1956
Zrušeno k 03.10.1990 (123/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 4. prosince 1957

o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví

Mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky byla v Berlíně dne 24. srpna 1956 sjednána Dohoda o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví.

Vláda schválila Dohodu dne 14. listopadu 1956. Schválení Dohody vládou Německé demokratické republiky bylo notifikováno dne 2. října 1956 a schválení Dohody vládou Československé republiky bylo notifikováno dne 4. prosince 1956.

Podle svého článku 17 Dohoda vstoupila v platnost dne 4. prosince 1956.

České znění této Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.

David v. r.

Příloha

DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví

Ve snaze, aby úzké a trvalé přátelství mezi oběma lidově demokratickými státy, budujícími socialismus a bojujícími o zachování světového míru, bylo posíleno též spoluprací celních orgánů, rozhodly se vláda Československé republiky a vláda Německé demokratické republiky, že uzavřou Dohodu o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví.

Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky

pana Stanislava Saura, vedoucího Ústřední celní správy ministerstva zahraničního obchodu;

vláda Německé demokratické republiky

pana Antona Ruha, vedoucího Úřadu pro clo a kontrolu oběhu zboží.

Zmocněnci, vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Celní správy Smluvních stran provádějí za účelem podpory mírových obchodních vztahů obou států kontrolu oběhu zboží a platidel na společné hranici obou států v zájmu vlastní ochrany i ochrany Smluvní strany. Ke zvýšení účinnosti kontroly a k prohloubení přátelských vztahů poskytnou si Smluvní strany při provádění této kontroly vzájemně pomoc, aby zamezily veškerému přestupu zboží a platidel, který by odporoval právním předpisům a tím ohrožoval hospodářské a jiné zájmy Smluvních stran.

Čl. 2

1. K účinnému dosažení těchto cílů osvojí si celní orgány Smluvních stran, konající službu na společných hranicích, v dostatečné míře všechny právní předpisy, jejichž zachovávání a kontrola přísluší celním orgánům Smluvní strany.

2. Celní správy Smluvních stran si vymění nejpozději do čtvrt roku po nabytí účinnosti této Dohody právní předpisy, jejichž zachovávání mají celní orgány Smluvních stran toho času kontrolovat.

3. Celní správy obou Smluvních stran si navzájem vymění služební předpisy, týkající se otázek upravených touto Dohodou.

4. Všechny změny nebo zrušení jednotlivých právních i služebních předpisů, které se uskuteční později, si celní správy Smluvních stran neprodleně sdělí.

5. Tato výměna bude základem soustavného školení pracovníků celních správ o právních a služebních předpisech, které jsou podkladem práce celních orgánů Smluvní strany při provádění této Dohody.

Čl . 3

1. Cestovní styk, jakož i přeprava zboží přes společné státní hranice Smluvních stran se smí provádět jen na přechodech stanovených vzájemnou dohodou.

2. Celní správy obou Smluvních stran stanoví společnou dohodou úřední hodiny celních orgánů uvedených v odstavci 1. V zásadě platí pro hraniční přechody 24 hodinová doba otevření , a to i ve dnech pracovního klidu.

Čl. 4

Zboží, které přestupuje společné státní hranice a podléhá celnímu řízení, musí být provázeno dokladem o celním projednání a předepsanými mezinárodními doklady.

Čl. 5

Provážené zboží podléhá zpravidla jen vnější celní prohlídce, pokud z důvodů bezpečnostních, zdravotních nebo jiných důležitých důvodů není potřebí vnitřní prohlídky.

Čl. 6

1. Celní orgány Smluvních stran uznávají celní závěry dané celními orgány Smluvní strany, pokud vlastní kontrolní opatření nevyžadují sejmutí celních závěr. To však nevylučuje, aby připojily ještě své vlastní celní závěry. Celní orgány Smluvních stran uznávají vzájemně potvrzení, otisky razítek a pečetě.

2. Celní orgány Smluvních stran uznávají vzájemně úřední značky, které na dopravních prostředcích a přepravních zařízeních označují obsah, nosnost, váhu nebo jiné údaje.

Čl. 7

1. Zboží nebo platidla podléhající celní kontrole projednávají celní orgány pouze tehdy, byla-li projednána při výstupu celními orgány Smluvní strany.

2. Zjistí-li celní orgány jedné Smluvní strany, že zboží nebo platidla přihlášená u nich k celnímu projednání nebyla při výstupu z území druhé Smluvní strany celně projednána, zadrží tato zboží nebo platidla. O tom zpraví celní orgány Smluvní strany. Se zbožím nebo platidly pak naloží podle návrhu orgánu této Smluvní strany.

Čl. 8

1. Odmítnou-li celní orgány projednat zboží pro nedostatek potřebného povolení, uvedou důvod odmítnutí n a přepravním dokladu a na žádost celního orgánu Smluvní strany vydají o tom potvrzení.

2. Celní orgány Smluvních stran v těchto případech na dožádání potvrdí, že zboží vstoupilo opět na jejich území.

Čl. 9

1. Celní správy Smluvních stran provedou v rámci právních předpisů platných v obou státech všechna opatření, jimiž lze ve vzájemném styku urychlit oběh dopravních prostředků.

Za tím účelem vypracují celní správy Smluvních stran v zájmu urychleného projednávání na hranicích a k usnadnění dopravy osob a zboží společné návrhy, při zachování právních předpisů obou států.

2. V případech, kde je žádoucí, aby celní správy Smluvních stran v zájmu ulehčení dopravy a zkrácení kontrolních časů v osobní a nákladní dopravě zřídily společné služby na území té nebo oné Smluvní strany, může být toto sjednáno celními správami obou Smluvních stran po předchozím souhlasu bezpečnostních orgánů Smluvních stran .

Čl. 10

Celní správy Smluvních stran si poskytnou vzájemně pomoc při potírání celních a devisových deliktů.

Čl. 11

1. Se zbožím nebo platidly, která byla podloudně dopravena z území jedné Smluvní strany na území druhé Smluvní strany, bude naloženo zásadně podle předpisů Smluvní strany, na jejímž území se tyto pašované předměty nacházejí.

2. Zboží nebo platidla, se kterými bylo naloženo podle odstavce 1 tohoto článku, bude na žádost příslušných orgánů druhé Smluvní strany této Straně vráceno po skončení celního nebo trestního řízení, jestliže byl na tomto zboží nebo platidlech spáchán na území druhé Smluvní strany delikt proti vlastnictví.

Čl. 12

Celní správy Smluvních stran si oznámí po ukončeném řízení celní a devisové delikty, na kterých měli účast státní občané nebo stálí obyvatelé území druhé Smluvní strany.

Čl. 13

1. Celní správy Smluvních stran jednají spolu přímo o otázkách týkajících se spolupráce a vzájemné pomoci v rámci této Dohody.

2. Celní správy Smluvních stran budou konat podle potřeby společné porady za účelem výměny zkušeností a zlepšení provádění této Dohody. O těchto poradách vyhotoví společné Protokoly.

Čl. 14

1. Celní tiskopisy používané celními správami Smluvních stran budou vydávány za účelem zjednodušení a urychlení dopravy osob a zboží pokud možno jednotně a nejméně dvojjazyčně (česko-německy).

Jestliže mezinárodní dohody, uznané Smluvními stranami, předpokládají jiné pravidlo, platí toto.

2. Celní správy Smluvních stran vypracují návrhy směřující k tomu, aby bylo dosaženo všestranného zjednodušení a ulehčení celních formalit s jinými státy.

Čl. 15

1. V písemném styku vyplývajícím z této Dohody se používá jazyka Smluvní strany, která činí sdělení, nebo jazyka ruského.

2. Všechny takovéto písemnosti je třeba opatřit otiskem úředního razítka a podpisem.

Čl. 16

Údajů a informací oznámených na základě této Dohody se použije jako důvěrných tak, aby bylo zaručeno plnění této Dohody ve všech částech.

Čl. 17

Tato Dohoda vyžaduje schválení podle vnitrostátních předpisů Smluvních stran. Vstoupí v platnost dnem výměny not o jejím schválení.

Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Prodlužuje se vždy o dalších pět let, nebude-li rok před uplynutím této lhůty jednou ze Smluvních stran vypovězena.

Sepsáno v Berlíně dne 24. srpna 1956 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, při čemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé republiky

Saur v. r.

Za vládu

Německé demokratické republiky

Ruh v. r.

Přesunout nahoru