Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/1957 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948

Částka 34/1957
Platnost od 30.12.1957
Účinnost od 27.02.1957
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 9. října 1957

o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948.


Mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou byl ve Varšavě dne 30. září 1955 sjednán Prvý dodatkový protokol k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948.

President republiky Prvý dodatkový protokol ratifikoval dne 22. prosince 1956 a ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 27. února 1957.

Podle svého § 4 Prvý dodatkový protokol nabyl účinnosti dnem výměny ratifikačních listin, t. j. dnem 27. února 1957.


České znění Prvého dodatkového protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948 se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

PRVÝ DODATKOVÝ PROTOKOL

k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948

President Československé republiky a Státní rada Polské lidové republiky vedeni přáním změniti a doplniti Úmluvu mezi Československou republikou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsanou ve Varšavě dne 5. dubna 1948 rozhodli se uzavříti dodatkový protokol k této Úmluvě a jmenovali k tomu své zmocněnce, a to:

President Československé republiky

Evžena Erbana,

Státní rada Polské lidové republiky

Stanislava Zawadzkého,

kteří se po výměně plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli na těchto ustanoveních:

§ 1

1. V článku 14 odstavci druhém Úmluvy se zrušuje šestá věta tohoto znění:

„Poskytují-li se však důchody pevnou sazbou nezávislou na délce pojištěné doby, pokládají se dvě třetiny důchodu bez přídavků za základní částku.“

2. V článku 14 odstavci třetím Úmluvy se nahrazují slova:

„aspoň 12 započitatelných příspěvkových měsíců (52 příspěvkových týdnů)“ slovy „aspoň 6 započitatelných měsíců příspěvkových nebo 6 měsíců zaměstnání (26 příspěvkových týdnů nebo 26 týdnů zaměstnání)“.

§ 2

V článku 20 odstavci prvním Úmluvy se vsouvá za druhou větu toto ustanovení:

„Výplata důchodu za minulou dobu se však v těchto případech provede podle vnitrostátních předpisů o promlčení důchodových splátek, při čemž se vezme za základ doba podání žádosti o zahájení řízení.“

§ 3

Článek 22 Úmluvy bude znít takto:

„Nejvyšší správní úřady ve smyslu této Úmluvy jsou v obou státech příslušná ministerstva, ústřední úřady a ústřední orgány odborových organisací.“

§ 4

Tento protokol podléhá ratifikaci a nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze.

Ustanovení tohoto protokolu se bude prozatímně používat ode dne jeho podepsání.

§ 5

Tento protokol bude mít stejnou dobu platnosti jako Úmluva mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948.

Tento protokol byl sepsán ve Varšavě dne 30. září 1955 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Jménem presidenta Československé republiky

Erban

Jménem Státní rady Polské lidové republiky

Zawadzki

Přesunout nahoru