Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/1957 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948

Částka 34/1957
Platnost od 30.12.1957
Účinnost od 27.02.1957
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72.

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 9. října 1957

o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948


Mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou byl ve Varšavě dne 30. září 1955 sjednán Prvý dodatkový protokol k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948.

President Československé republiky Prvý dodatkový protokol ratifikoval dne 22. prosince 1956 a ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 27. února 1957.

Podle svého § 5 Prvý dodatkový protokol nabyl účinnosti dnem výměny ratifikačních listin, t. j. dnem 27. února 1957.


České znění Prvého dodatkového protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948 se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů. *)


David v. r.


Příloha

PRVÝ DODATKOVÝ PROTOKOL

k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948

President Československé republiky a Státní rada Polské lidové republiky vedeni přáním změniti a doplniti Úmluvu mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy, podepsanou ve Varšavě dne 5. dubna 1948, rozhodli se uzavříti dodatkový protokol k této Úmluvě a jmenovali k tomu své zmocněnce, a to:

President Československé republiky

Evžena Erbana,

Státní rada Polské lidové republiky

Stanislava Zawadzkého,

kteří se po výměně plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli na těchto ustanoveních:

§ 1

V článku 10 Úmluvy se připojuje odstavec 2 tohoto znění:

„Veškeré otázky, zahrnuté do Úmluvy o sociálním pojištění a dotýkající se věcných dávek z pojištění pro případ nemoci a mateřství, pokud náležejí do oboru preventivní a léčebné péče, budou projednávány komisí zdravotnickou, zřízenou na základě Úmluvy mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli ochrany zdraví ze dne 17. listopadu 1950.“

§ 2

Článek 11 Úmluvy bude znít takto:

„Tuto Úmluvu budou provádět v obou státech příslušné nejvyšší správní úřady a ústřední orgány odborových organisací, přihlížejíce k podnětům a návrhům Smíšené komise. Tyto úřady a orgány odborových organisací se budou uvědomovat o opatřeních vydaných k provedení této Úmluvy.“

§ 3

Článek IV., odstavec 3 věta třetí Závěrečného protokolu k Úmluvě bude znít takto:

„Předsedy podvýborů jmenuje předseda delegace státu, na jehož území se bude zasedání konat.“

§ 4

Článek V. Závěrečného protokolu k Úmluvě bude znít takto:

„Oba státy si navzájem sdělí, které nejvyšší správní úřady a ústřední orgány odborových organisací jsou ve smyslu článku 11 Úmluvy příslušné pro její provádění.“

§ 5

Tento protokol podléhá ratifikaci a nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze.

Ustanovení tohoto protokolu se bude prozatímně používat ode dne jeho podepsání.

§ 6

Tento protokol bude mít stejnou dobu platnosti jako Úmluva mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948.

Tento protokol byl sepsán ve Varšavě dne 30. září 1955 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Jménem presidenta Československé republiky

Erban

Jménem Státní rady Polské lidové republiky

Zawadzki

*) Na straně 35

Přesunout nahoru