Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/1957 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Částka 30/1957
Platnost od 28.11.1957
Účinnost od 25.06.1957
Zrušeno k 08.05.1963 (25/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 21. srpna 1957

o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky byla dne 30. dubna 1957 sjednána Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví.

Vláda Československé republiky Dohodu schválila dne 19. června 1957.

Podle svého článku 11. Dohoda vstoupila v účinnost dnem 25. června 1957 výměnou not o jejím schválení.

České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.

David v. r.

Příloha

DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Vláda Československé republiky a vláda Bulharské lidové republiky, majíce na zřeteli, že zvýšený cestovní ruch, vyplývající zvláště z tradičního turistického styku mezi oběma spřátelenými zeměmi, jakož i stále se zvyšující objem vyměňovaného zboží vyžadují provést opatření, jimiž bude ve vzájemném styku usnadněno celní řízení, rozhodly se uzavříti Dohodu o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví.

Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky

Stanislava Saura,

vedoucího Ústřední celní správy ministerstva zahraničního obchodu,

vláda Bulharské lidové republiky

Lazara Boneva,

vedoucího Správy celnic ministerstva obchodu,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, dohodli se na tomto:

Čl. 1

Celní správy Smluvních stran provádějí za účelem ochrany zájmů vlastních i zájmů druhé Smluvní strany kontrolu zboží, osob a jejich zavazadel, dopravovaných z území jedné Smluvní strany na území druhé Smluvní strany, jejímž účelem je zamezení veškerého přestupu zboží a platidel, který by odporoval právním předpisům jedné z obou Smluvních stran a tím ohrožoval jejich hospodářské i jiné zájmy.

Při provádění této kontroly si obě Smluvní strany budou poskytovat vzájemně pomoc.

Čl. 2

K dosažení těchto cílů osvojí si příslušné celní orgány všechny právní předpisy druhé Smluvní strany, které je třeba dodržovat a kontrolovat při vzájemné přepravě zboží a osob.

Celní správy Smluvních stran si tyto předpisy vymění nejpozději do 60 dnů po nabytí účinnosti této Dohody.

Celní správy Smluvních stran si vymění navzájem ve lhůtě, uvedené v předchozím odstavci služební předpisy, týkající se otázek, upravených touto Dohodou.

Všechny změny nebo zrušení jednotlivých právních a služebních předpisů, ke kterým dojde v budoucnosti, budou si celní správy Smluvních stran neprodleně sdělovat.

Čl. 3

Celní správy obou Smluvních stran dohodnou se ve zvláštním ujednání na opatřeních k zamezení porušování celních a devisových předpisů občany obou států, účastnících se turistických a rekreačních výprav.

Čl. 4

Celní správy obou Smluvních stran dohodnou se ve zvláštním ujednání na způsobu projednávání stěhovaných svršků, které dovážejí, případně vyvážejí občané jednoho státu, pracující trvale na území druhého státu, jakož i na projednávání věcných darů, které tyto osoby odesílají rodinným příslušníkům do své vlasti.

Čl. 5

Celní správy Smluvních stran si budou poskytovat vzájemně pomoc při potírání trestných činů a přestupků, jimiž by byly porušeny celní nebo devisové předpisy jednoho nebo druhého státu.

Celní správy Smluvních stran si oznámí po ukončeném trestním řízení trestné činy a přestupky, jimiž byly porušeny celní nebo devisové předpisy a na nichž měli účast občané druhé Smluvní strany.

Čl. 6

Celní správy Smluvních stran si budou vyměňovat zkušenosti a informace z oboru celnictví, zejména o nových způsobech práce, budou vzájemně studovat své celní systémy a budou usilovat o sjednocení základních forem celního řízení.

Čl. 7

V otázkách, týkajících se spolupráce a vzájemné pomoci v rámci této Dohody, jednají spolu celní správy obou Stran přímo.

Celní správy budou konat podle potřeby společné porady za účelem výměny zkušeností a zlepšení provádění této Dohody.

Čl. 8

V písemném styku, vyplývajícím z této Dohody, se používá jazyka Smluvní strany, která činí sdělení, nebo jazyka ruského.

Všechny takovéto písemnosti je třeba opatřit otiskem úředního razítka a podpisem.

Čl. 9

Smluvní strany se zavazují učinit nutná opatření k tomu, aby materiálů a informací, poskytnutých na základě této Dohody, bylo používáno pouze pro služební potřebu tak, aby bylo zaručeno plnění této Dohody.

Čl. 10

Nedílnou součástí této Dohody tvoří připojený Závěrečný protokol.

Čl. 11

Tato Dohoda vyžaduje schválení podle vnitrostátních předpisů Smluvních stran a vstoupí v účinnost dnem výměny not o jejím schválení.

Smluvní strany souhlasí však s tím, že tato Dohoda bude prováděna již ode dne jejího podpisu.

Tato Dohoda se uzavírá na dobu 3 let; její platnost se prodlužuje vždy o další 3 roky, nebude-li 6 měsíců před uplynutím této doby jednou ze Smluvních stran vypovězena.

Sepsáno v Sofii dne 30. dubna 1957 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé republiky

Stanislav Saur v. r.

Za vládu

Bulharské lidové republiky

Lazar Bonev v. r.

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

k Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Obě Smluvní strany se dohodly ohledně výkladu a provádění některých ustanovení Dohody na tomto:

§ 1

1. Pod pojmem "právní předpisy" se rozumí

v Československé republice veškeré normy, které byly publikovány ve Sbírce zákonů nebo v Úředním listě, nebo které byly státním orgánem k tomu příslušným vydány pro určitý okruh osob;

v Bulharské lidové republice zákony, nařízení a vyhlášky, které byly publikovány v "Izvěstijích" presidia Národního shromáždění, nebo které byly státním orgánem k tomu příslušným vydány pro určitý okruh osob.

2. Pod pojmem "zboží" třeba rozumět pro potřeby této Dohody veškeré movitosti, mající hodnoty.

Pod pojmem "platidla" se rozumí peníze a veškeré platební dokumenty.

§ 2

1. Za právní a služební předpisy, které přicházejí v úvahu pro výměnu, se považují takové, které upravují přestup osob, zboží a platidel přes hranice. V tom jsou zahrnuty i předpisy o zákazech a omezeních dovozu, vývozu a průvozu, předpisy o ochraně monopolu zahraničního obchodu, jako i trestní předpisy.

2. Předpisy budou předávány v 5 exemplářích.

§ 3

Za občany každého Smluvního státu se považují ve smyslu této Dohody i osoby trvale bydlící na jejich území.

§ 4

Za občany ve smyslu čl. 4 Dohody se považují všichni dělníci a zaměstnanci, kteří zákonně pobývají na území jedné ze Smluvních stran nepřetržitě alespoň 6 měsíců.

§ 5

1. Obě Strany si budou vzájemně oznamovat případy, kdy hodnota zboží, které bylo předmětem trestného činu nebo přestupku, činila více než 400 Kčs nebo 400 Leva (podle vnitřních cen), nebo kdy hodnota platidel přesáhla hranici 200 Kčs nebo 200 Leva.

2. Oznámení se budou zasílat hromadně vždy po uplynutí každého čtvrtletí. Případy, kdy hodnota zboží nebo platidel, které byly předmětem trestného činu nebo přestupku, převyšuje pětinásobek hodnoty stanovené v předchozím odstavci, se oznamují neprodleně.

§ 6

Obě Strany se dohodly, že si budou navzájem oznamovat i takové případy, kdy sice nedošlo k trestnému činu nebo přestupku podle předpisů státu, jehož celní orgány případ zjistily, avšak byly porušeny celní nebo devisové předpisy druhé Smluvní strany.

Pro oznamování takovýchto případů platí zásady, stanovené v § 5 tohoto Závěrečného protokolu.

§ 7

Obě Strany se dohodly, že Dohoda bude prováděna již ode dne jejího podpisu. Čl. 3-4 se však budou provádět až po publikaci Dohody.

Přesunout nahoru