Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 57/1957 Sb.Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany

Částka 29/1957
Platnost od 16.11.1957
Účinnost od 16.11.1957
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57.

Zákon

ze dne 31. října 1957

o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Tímto zákonem se provádí Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií o vypořádání otevřených majetkových otázek, vyhlášená vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 31/1957 Sb. v příloze sbírky zákonů (dále jen "Dohoda").

§ 2

(1) Nároky československého státu a československých právnických i fysických osob vůči jugoslávskému státu a jugoslávským právnickým a fysickým osobám, pokud se na ně vztahuje Dohoda, zanikají dnem 11. února 1956.

(2) Vláda se zmocňuje stanovit zásady, v kterých případech, zejména za které druhy zaniklých nároků (odstavec 1) stát poskytne náhradu. Ministerstvo financí stanoví podrobnosti, zejména v jaké výši a za jakých podmínek se náhrada poskytne, jakož i o zániku nároku na náhradu.

(3) Rozhodovat ve věcech, na které se vztahuje ustanovení odstavce 2, přísluší ministerstvu financí nebo orgánu jím pověřenému; o řízení v těchto věcech platí vládní nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád).

§ 3

(1) Nároky jugoslávského státu a jugoslávských právnických a fysických osob vůči československému státu a československým právnickým a fysickým osobám, pokud se na ně vztahuje Dohoda, přecházejí dnem 11. února 1956 na československý stát.

(2) Dlužníci jsou přechodem nároků podle ustanovení odstavce 1 zproštěni plnit své závazky dosavadním věřitelům a jsou povinni je plnit československému státu. Vláda může stanovit, které závazky ze závažných důvodů nemají být vymáhány.

(3) Rozhodovat ve věcech občanskoprávních, na které se vztahují ustanovení odstavců 1 a 2, přísluší výlučně československým soudům, v ostatních věcech orgánům státní správy. Vznikne-li pochybnost o tom, který z orgánů státní správy je příslušný, rozhodne o příslušnosti ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.

§ 4

Ministerstvo financí v rámci zásad stanovených vládou upraví podmínky, za kterých československý stát převezme od československých osob jugoslávské cenné papíry uvedené v článku 3 Dohody.

§ 5

Ministerstvo financí a ostatní zúčastněná ministerstva učiní v oboru své působnosti další potřebná opatření k provedení Dohody .


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Široký v. r.,

též na místě presidenta republiky podle § 72 odst. 2 ústavy

Fierlinger v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru