Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 56/1957 Sb.Zákon o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě

Částka 29/1957
Platnost od 16.11.1957
Účinnost od 16.11.1957
Zrušeno k 15.04.1992 (165/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56.

Zákon

ze dne 31. října 1957

o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Umělecká řemeslná práce a lidová umělecká výroba tvoří důležitou součást naší socialistické kultury a přispívají ke zvyšování hmotné a kulturní úrovně našeho pracujícího lidu. Je proto třeba vytvořit předpoklady pro jejich zachování a další rozvoj a zajistit jejich ideové a odborné řízení v duchu týchž socialistických zásad, jimiž je určována činnost v ostatních oborech tvůrčí práce, zvláště též v oboru výtvarných umění.

(2) Prostředkem k dosažení tohoto cíle je především výběr pracovníků, kteří jeví zvláštní vlohy a způsobilost k práci v těchto odvětvích, odborné a ideové vedení těchto pracovníků a jejich hospodářské zabezpečení, aby se mohli plně věnovat této činnosti. Splnění tohoto úkolu se zajišťuje jednotným ideovým řízením a vybudováním zvláštních odborných organisací pro tato odvětví.

ČÁST DRUHÁ

§ 2

Ideový dozor

(1) Ideový dozor v odvětví umělecké řemeslné práce a lidové umělecké výroby vykonává ministerstvo školství a kultury.

(2) Pro řešení zásadních otázek ideových zřizuje se při ministerstvu školství a kultury poradní sbor, jehož členy jmenuje a odvolává ministr školství a kultury. Členství v poradním sboru je čestnou funkcí. Organisační a jednací řád poradního sboru vydá ministerstvo školství a kultury.

Odborné organisace

§ 3

(1) Jako odborná organisace umělecké řemeslné práce se zřizuje Ústředí uměleckých řemesel se sídlem v Praze, jako odborná organisace lidové umělecké výroby Ústředí lidové umělecké výroby se sídlem v Praze.

(2) Ústředí uměleckých řemesel a Ústředí lidové umělecké výroby jsou právnické osoby přímo podřízené ministerstvu školství a kultury; zapisují se do podnikového rejstříku.

§ 4

(1) Ústředí uměleckých řemesel a Ústředí lidové umělecké výroby užívají odborně způsobilých pracovníků umělecké řemeslné práce a odborně způsobilých pracovníků lidové umělecké výroby.

(2) Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ústředním výborem odborového svazu podmínky odborné způsobilosti pracovníků umělecké řemeslné práce a lidové umělecké výroby, jakož i způsob jejího osvědčení.

ČÁST TŘETÍ

Umělecká řemeslná práce

§ 5

Umělecká řemeslná práce je rukodílné provádění uměleckých děl výtvarného, dekorativního a stavebního umění pracovníky z povolání, kteří tato díla vytvářejí na základě klasických metod mistrovskými technikami přímo nebo podle návrhů .

§ 6

Ústředí uměleckých řemesel vytváří podmínky pro zachování a další rozvoj umělecké řemeslné práce , a to zejména tím, že

a) pečuje o správné ideové zaměření a vysokou úroveň umělecké řemeslné práce,

b) provádí výzkum a dokumentaci v odvětví umělecké řemeslné práce, výsledky této činnosti odborně zpracovává a provádí pokusnictví nutné k dalšímu rozvoji umělecké řemeslné práce,

c) vyhledává způsobilý dorost a vytváří podmínky pro zvyšování jeho praktických dovedností,

d) provádí díla umělecké řemeslné práce a zajišťuje jejich odbyt, e) propaguje uměleckou řemeslnou práci výstavami, zřizováním propagačních, výstavních a zakázkových středisek a publikační činností.

Lidová umělecká výroba

§ 7

Lidová umělecká výroba je zhotovování užitkových umělecky ztvárněných předmětů, převážně z přírodního materiálu, pracovníky, kteří při své tvůrčí práci pokračují v lidové umělecké tradici a uplatňují při ní zkušenosti rukodílné výroby minulosti.

§ 8

Ústředí lidové umělecké výroby pečuje o lidovou uměleckou výrobu tak, aby toto odvětví plnilo svou kulturní a společenskou funkci, a to zejména tím, že

a) pečuje o správné ideové zaměření a vysokou úroveň lidové umělecké výroby,

b) provádí výzkum a dokumentaci v oboru lidové umělecké výroby a výsledky této činnosti odborně zpracovává,

c) vyhledává lidové umělecké pracovníky, soustavně sleduje úroveň jejich práce, pomáhá jim ke zvyšování úrovně práce a pečuje o výchovu dorostu,

d) hmotně zabezpečuje lidové umělecké pracovníky, a to především jich zaměstnáváním ve vlastních dílnách nebo jako domácích dělníků, po případě výkupem jejich výrobků,

e) zajišťuje odbyt výrobků lidové umělecké výroby a výroby doplňkové,

f) propaguje lidovou uměleckou výrobu, zvláště výstavami a odbornou publikační činností.

Společná ustanovení

§ 9

(1) V čele Ústředí uměleckých řemesel a v čele Ústředí umělecké lidové výroby je ředitel, jmenovaný ministrem školství a kultury. Ředitel odpovídá za provoz organisace po stránce umělecké i hospodářské.

(2) Pro otázky odborné a umělecké zřizuje s e při Ústředí uměleckých řemesel a při Ústředí lidové umělecké výroby pro každé z obou těchto odvětví poradní sbor. Členství v poradním sboru je čestnou funkcí. Podrobnosti stanoví organisační a jednací řády, které vydají tyto organisace se souhlasem ministerstva školství a kultury.

§ 10

(1) Organisaci, provoz a zásady hospodaření Ústředí uměleckých řemesel a Ústředí lidové umělecké výroby upraví statuty, které vydá ministerstvo školství a kultury v dohodě se státním úřadem plánovacím, ministerstvem financí a ústředním výborem odborového svazu.

(2) Pokud tento zákon nebo statuty těchto organisací nestanoví jinak, platí pro Ústředí uměleckých řemesel a pro Ústředí lidové umělecké výroby obdobně předpisy o národních podnicích.

§ 11

(1) Ústředí uměleckých řemesel a Ústředí lidové umělecké výroby spolupracují s organisacemi výtvarných umělců, s jinými kulturními organisacemi, s lidovými družstvy a jinými výrobními organisacemi, činnými v oboru umělecké řemeslné práce a v oboru lidové umělecké výroby, a s vynikajícími odborníky.

(2) Vzájemné vztahy Ústředí uměleckých řemesel a Ústředí lidové umělecké výroby k podnikům státního socialistického sektoru, které se zabývají výrobou mající charakter umělecké řemeslné práce, upraví ministr školství a kultury v dohodě s ministry, do jejichž oboru působnosti tyto podniky spadají .

§ 12

Zajišťování odbytu děl umělecké řemeslné práce a výrobků lidové umělecké výroby upraví ministerstvo školství a kultury v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu.


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 13

Opatření učiněná ve shodě s tímto zákonem před počátkem jeho účinnosti pokládají se za učiněná podle něho.

§ 14

Předpisy tohoto zákona se - s výjimkou ustanovení o ideovém dozoru - nevztahují na lidová družstva v oboru umělecké řemeslné práce a v oboru lidové umělecké výroby.

§ 15

(1) Zrušují se veškerá ustanovení o věcech upravených tímto zákonem, zejména dekret č. 110/1945 Sb., o organisaci lidové a umělecké výroby.

(2) Nedotčeny zůstávají předpisy zákona č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích.

§ 16

Ústředí lidové a umělecké výroby, zřízené dekretem č. 110/1945 Sb., se zrušuje. Jeho majetek přechází na stát. Závazky zrušené organisace budou vypořádány do výše hodnoty převzatých aktiv podle směrnic, které vydá ministerstvo školství a kultury v dohodě s ministerstvem financí.

§ 17

Tento zákon platí jen v českých krajích a nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej ministr školství a kultury v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

též na místě presidenta republiky podle § 72 odst. 2 ústavy

Fierlinger v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Přesunout nahoru