Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 55/1957 Sb.Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon)

Částka 29/1957
Platnost od 16.11.1957
Účinnost od 16.11.1957
Zrušeno k 01.07.1978 (33/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55.

Zákon

ze dne 31. října 1957

o divadelní činnosti (divadelní zákon)

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Poslání divadelnictví

Posláním československého divadelnictví je přispívat ke zvyšování kulturní úrovně a rozvoji umělecké tvořivosti lidu a k socialistické výchově občanů.

§ 2

Státní péče o divadelnictví

(1) O divadelnictví a jeho rozvoj pečuje stát. Opírá se přitom o dobrovolné společenské organisace pracujícího lidu.

(2) Stát řídí jednotně veškeré divadelnictví, ať jde o divadla, na nichž působí umělci z povolání, či o ochotnická představení, čítajíc v to i divadla loutková.

(3) Stát zřizuje a provozuje vlastní divadla (dále jen "státní divadla") a povoluje zřizování jiných divadel (dále jen "nestátní divadla").

(4) Stát napomáhá rozvoji původní divadelní tvorby, pečuje o vzdělání a výchovu divadelních umělců a zaměstnanců a pomáhá i jinak rozvoji divadelnictví.

ČÁST DRUHÁ

Řízení divadelní činnosti

(1) Činnost státních divadel řídí výkonné orgány krajských, městských nebo místních národních výborů.

(2) Ministerstvo školství a kultury přímo řídí činnost státních divadel, jejichž oblast působení přesahuje území kraje nebo která mají význam celostátní.

(3) Na činnost nestátních divadel dohlíží výkonný orgán okresního národního výboru.

ČÁST TŘETÍ

Divadla

A. Státní divadla

§ 4

Zřizování a zrušování

Státní divadla zřizuje a zrušuje ministerstvo školství a kultury v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvem financí na návrh rady krajského národního výboru po vyjádření ústředního výboru odborového svazu a ústředního výboru Svazu československých divadelních umělců.

§ 5

Ředitel

(1) V čele státního divadla je ředitel, jmenovaný zpravidla z divadelních umělců, po případě z jiných divadelních odborníků.

(2) Ředitel odpovídá za provoz divadla po stránce umělecké i hospodářské.

(3) O jmenování ředitelů státních divadel platí zvláštní předpisy.

§ 6

Umělci a zaměstnanci

Divadelní umělce a ostatní zaměstnance přijímá po projednání se závodním výborem odborového svazu a propouští se souhlasem závodního výboru ředitel.

§ 7

Organisační řády

(1) Organisaci, provoz a zásady hospodaření státních divadel upravují organisační řády.

(2) Organisační řády jednotlivých státních divadel vydají orgány, které řídí činnost divadla, podle vzorového organisačního řádu, který vydá ministerstvo školství a kultury v dohodě se státním úřadem plánovacím, s ministerstvem financí a s ústředním výborem odborového svazu.

§ 8

Národní divadlo

(1) Národnímu divadlu pro jeho mimořádný význam kulturní, národní i politický, který od původu jako první mezi českými divadly mělo a který si i do budoucna trvale má zachovat, připadá ještě zvláštní úkol, aby bylo všem našim divadlům vzorem, a aby pamětlivo toho, že bylo vybudováno z nadšení nejširších vrstev národa, povždy sloužilo pracujícímu lidu z celého území státu.

(2) Organisaci, provoz a zásady hospodaření Národního divadla upraví ministerstvo školství a kultury v dohodě se státním úřadem plánovacím, s ministerstvem financí a s ústředním výborem odborového svazu statutem, ve kterém se může i odchýlit od zásad stanovených v §§ 5, 6, 12 až 15, pokud se to jeví nutným nebo účelným, aby bylo dosaženo cíle vytčeného v odstavci 1.

§ 9

Slovenské národní divadlo

Obdobné postavení, jaké má Národní divadlo, připadá Slovenskému národnímu divadlu vzhledem k jeho národnímu a kulturnímu poslání na Slovensku a vzhledem k jeho celostátnímu významu. Také Slovenské národní divadlo má zvláštní úkol, aby nejen jako první mezi slovenskými divadly bylo ostatním divadlům vzorem, ale též povždy sloužilo pracujícímu lidu z celého území státu.

B. Nestátní divadla

§ 10

Provozovací povolení

(1) Zřizovat a provozovat nestátní divadlo mohou toliko socialistické právnické osoby.

(2) Socialistickým právnickým osobám povoluje provozování divadla výkonný orgán krajského národního výboru; určí zároveň podmínky a způsob provozování divadla.

C. Společná ustanovení

§ 11

Dramaturgické plány

(1) Divadla sestavují na každý rok dramaturgické plány.

(2) Směrnice pro sestavování, projednávání a schvalování dramaturgických plánů vydá ministerstvo školství a kultury.

§ 12

Způsobilost divadelních umělců

(1) Divadla jsou povinna zaměstnávat jen odborně způsobilé umělce.

(2) Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ústředním výborem odborového svazu a s ústředním výborem Svazu československých divadelních umělců podmínky odborné způsobilosti divadelních umělců a způsob jejího osvědčení.

Představení mimo sídlo nebo oblast působení

§ 13

Divadlo, které pořádá veřejné představení v určené oblasti působení, ale mimo své sídlo, je povinno oznámiti to předem výkonnému orgánu okresního národního výboru.

§ 14

Veřejná představení mimo určenou oblast působení povoluje státním divadlům výkonný orgán krajského národního výboru, nestátním divadlům výkonný orgán okresního národního výboru.

§ 15

Představení mimo provoz divadla

(1) Jednotlivá veřejná divadelní představení, ve kterých účinkují umělci z povolání, mohou pořádat jen kulturní a osvětové organisace a dobrovolné organisace.

(2) Představení toho druhu povoluje výkonný orgán okresního národního výboru.

(3) Podmínky, za kterých mohou v takových představeních účinkovat umělci z povolání, stanoví ministerstvo školství a kultury.

ČÁST ČTVRTÁ

Ochotnické divadelnictví

§ 16

Poslání ochotnického divadelnictví

Ochotnické divadelní soubory plní své poslání tím, že provozováním hodnotných divadelních děl přispívají k výchově občanů, pěstují ušlechtilou zábavu, šíří zájem o divadlo a porozumění pro ně až do nejodlehlejších míst, touto svou činností vhodně doplňují činnost divadel, na nichž působí umělci z povolání, a po případě jim i přispívají k objevení uměleckého dorostu.

§ 17

Ochotnická představení

(1) Veřejná divadelní představení ochotnická mohou pořádat jen kulturní a osvětové organisace, školy a mimoškolní výchovná zařízení, dobrovolné organisace, zařízení zdravotnická a jednotná zemědělská družstva.

(2) Veřejná ochotnická divadelní představení povoluje výkonný orgán okresního národního výboru.

ČÁST PÁTÁ

Konání divadelních představení a dozor na ně

§ 18

Provozování divadelních děl

(1) Schválení dramaturgického plánu divadla zahrnuje v sobě povolení provozovat divadelní díla v něm obsažená.

(2) Konají-li se veřejná divadelní představení mimo provoz divadla, povoluje provozování jednotlivých divadelních děl výkonný orgán okresního národního výboru.

§ 19

Místo provozování

(1) Veřejná divadelní představení se mohou konat jen v budovách zvláště k tomu určených nebo v místech zvláště povolených. Má-li se veřejné divadelní představení konat v jiných místech, je k tomu třeba povolení výkonného orgánu okresního národního výboru.

(2) Předseda Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu, ministři školství a kultury, vnitra a zdravotnictví vydají v dohodě s Ústřední radou odborů předpisy o stavbě a zařízení divadelních budov, jakož i o opatřeních, která třeba učinit v budovách, místnostech a prostorách, v nichž se konají veřejná divadelní představení, s hlediska veřejné bezpečnosti, zejména stavební, požární a zdravotní.

§ 20

Dozor nad konáním představení

(1) Dozor nad konáním veřejných divadelních představení vykonávají výkonné orgány okresních národních výborů.

(2) Výkonný orgán okresního národního výboru může tuto působnost přenést na výkonný orgán místního národního výboru.

§ 21

Divadelní školy

O veřejných divadelních představeních, která pořádají divadelní školy, platí obdobně, jde-li o pravidelná veřejná divadelní představení, ustanovení o státních divadlech; jde-li však jen o jednotlivá veřejná divadelní představení, platí obdobně ustanovení o divadelních představeních mimo provoz divadla, ve kterých účinkují umělci z povolání.

ČÁST ŠESTÁ

Armádní divadelní činnost

(1) Divadelní činnost v československé lidové armádě, a to i činnost ochotnickou, řídí podle zásad tohoto zákona ministerstvo národní obrany.

(2) V zásadních otázkách uměleckých a organisačních postupuje ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem školství a kultury.


ČÁST SEDMÁ

Ustanovení závěrečná

§ 23

(1) Zrušují se všechna ustanovení o věcech upravených tímto zákonem a všechna ustanovení, která tomuto zákonu odporují.

(2) Zrušují se zejména:

zákon č. 83/1929 Sb., o Národním divadle v Praze,

zákon č. 32/1948 Sb., kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a divadelní činnosti (divadelní zákon),

zákon č. 192/1948 Sb., o Státním divadle v Brně,

zákon č. 193/1948 Sb., o Státním divadle v Ostravě,

vládní nařízení č. 15/1950 Sb., kterým se provádějí ustanovení divadelního zákona o zřizování loutkových divadel a divadelní činnosti loutkářské.

§ 24

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej ministr školství a kultury, ministr-předseda Státního výboru pro výstavbu, ministři vnitra a zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

též na místě presidenta republiky podle § 72 odst. 2 ústavy

Fierlinger v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Šlechta v. r.

Barák v. r.

Plojhar v. r.

Přesunout nahoru