Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 53/1957 Sb.Zákon, kterým se mění zákon o Československé akademii věd

Částka 28/1957
Platnost od 12.11.1957
Účinnost od 12.11.1957
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53.

Zákon

ze dne 31. října 1957,

kterým se mění zákon o Československé akademii věd

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 52/1952 Sb., o Československé akademii věd, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 zní:

"§ 2

(1) Akademie slouží veškerou svou činností rozvoji vědy a techniky a tím budování socialismu v naší vlasti a blahu jejího lidu.

(2) Hlavní úkoly Akademie jsou:

a) badatelská práce ve všech oborech, soustředěná na hlavní otázky;

b) řídící a vrcholná koordinační činnost v oblasti základního výzkumu a u vědeckých úkolů stěžejního hospodářského významu;

c) součinnost při převádění výsledků vědeckého bádání do praxe.

(3) Akademie je poradcem vlády ve všech zásadních vědeckých otázkách."

2. § 3 zní:

"§ 3

(1) Svoje bádání zaměřuje Akademie tak, aby jeho výsledky měly nejvyšší vědeckou úroveň a tvořily základ pro další rozvoj vědy a techniky i pro vědeckou výchovu a popularisaci a přispívaly tak podstatně k plnění praktických úkolů spojených s budováním socialismu.

(2) Pro toto bádání Akademie zřizuje a řídí vlastní vědecká pracoviště a vypracovává krátkodobé i dlouhodobé (perspektivní) plány své badatelské činnosti."

3. § 4 zní:

"§ 4

(1) Akademie má právo udělovat vědecké hodnosti kandidáta věd a doktora věd a čestnou vědeckou hodnost doktora věd; udělování se řídí zvláštními předpisy.

(2) Akademie pečuje o soustavnou výchovu a zvyšování kvalifikace svých pracovníků; jako jeden z prostředků této výchovy je v Akademii zřízena vědecká aspirantura."

4. § 5 zní:

"§ 5

(1) K provádění své řídící a vrcholné koordinační činnosti (§ 2 odst. 2 písm. b)) Akademie ve spolupráci s ostatními akademiemi věd a příslušnými ústředními úřady zejména:

a) vypracovává návrhy dlouhodobého programu rozvoje československé vědy a předkládá je vládě;

b) sestavuje návrhy celostátních plánů stěžejních vědecko-výzkumných prací a předkládá je vládě ke schválení; kontroluje plnění těchto plánů;

c) pečuje o vysokou theoretickou úroveň všech vědních oborů; d) přispívá k zajištění vysoké úrovně veškeré vědecké výchovy a k její koordinaci.

(2) Akademie je při uskutečňování své řídící a vrcholné koordinační činnosti oprávněna zejména:

a) vyžadovat od státních a jiných orgánů potřebné informace, upozorňovat na nedostatky a dávat podněty k nápravě, jakož i sledovat a podle potřeby prověřovat činnost vědeckých pracovišť, která nejsou začleněna do Akademie;

b) zřizovat pro jednotlivé vědní obory, jako poradní orgány Akademie, komise složené ze zástupců akademií věd, vysokých škol, ústředních úřadů, výroby, po případě i společenských organisací;

c) v dohodě s ministrem školství a kultury vydávat pokyny pro provádění soustavné výchovy a zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků ve vědeckých pracovištích."

5. § 6 zní:

"§ 6

(1) Akademie je vrcholným představitelem československé vědy v mezinárodních vědeckých stycích.

(2) Akademie udržuje vědecké styky s akademiemi věd a vědeckými institucemi v zahraničí, především s akademiemi a institucemi Svazu sovětských socialistických republik a zemí lidové demokracie, sleduje vývoj veškeré zahraniční vědy a pečuje o využití jejích úspěšných výsledků."

6. Za § 6 se vkládá § 6a, který zní:

"§ 6a

K posouzení a řešení závažných otázek svolává Akademie zasedání, pořádá konference, vědecké zájezdy a porady."

7. § 14 zní:

"§ 14

Akademici a členové korespondenti jsou povinni zúčastnit se ve svých vědních oborech tvůrčím způsobem činnosti Akademie, plnit úkoly jim uložené a svědomitě vykonávat funkce, k nimž byli povoláni. Ve své vědecké práci přihlížejí k plánům Akademie a přispívají k jejich plnění."

8. § 18 odst. 2 a 3 zní:

"(2) Valné shromáždění volí na návrh presidia členy a čestné členy Akademie, volí a odvolává jednotlivé členy presidia Akademie. Volby členů, čestných členů, jakož i členů presidia, schvaluje vláda.

(3) Valné shromáždění rozhoduje o základních otázkách týkajících se úkolů Akademie a o základních otázkách organisačních, zejména

a) projednává návrh dlouhodobého programu rozvoje československé vědy, který Akademie předkládá vládě;

b) určuje hlavní směrnice činnosti Akademie;

c) zřizuje podle skupin vědních oborů sekce Akademie;

d) projednává a schvaluje zprávu presidia o činnosti Akademie."

9. § 20 zní:

"§ 20

(1) Nejvyšším řídícím orgánem Akademie v době mezi zasedáními valného shromáždění je presidium Akademie.

(2) Presidium tvoří president Akademie, náměstkové presidenta, hlavní vědecký sekretář, předsedové sekcí, po případě i zástupci hlavního vědeckého sekretáře a další členové presidia.

(3) Užším sborem v rámci presidia je výbor presidia, jejž tvoří president Akademie, jeho náměstkové, hlavní vědecký sekretář, po případě i zástupci hlavního vědeckého sekretáře a další členové určení presidiem z jeho středu."

10. § 21 zní:

"§ 21

(1) Členové presidia Akademie jsou voleni valným shromážděním na 4 léta, a to tak, že volba presidenta Akademie, jeho náměstků, hlavního vědeckého sekretáře a jeho zástupců se koná časově odděleně od volby předsedů sekcí; doba mezi oběma volbami činí 2 léta. Valné shromáždění přitom podle potřeby určuje, jaký počet náměstků presidenta, po případě zástupců hlavního vědeckého sekretáře i dalších členů presidia má být volen.

(2) Presidentem Akademie a náměstky presidenta mohou být zvoleni jen akademici.

(3) Je-li třeba provést volbu člena presidia před uplynutím funkčního období, volí valné shromáždění nového člena jen na zbytek funkčního období."

11. § 22 zní:

"§ 22

(1) Presidium zejména projednává návrhy celostátních plánů stěžejních vědecko-výzkumných prací, projednává a schvaluje návrhy plánů badatelské činnosti Akademie, po příslušném projednání zřizuje a zrušuje vědecká pracoviště Akademie, jakož i přičleňuje vědecké společnosti; provádí rozhodnutí valného shromáždění, svolává jeho zasedání a připravuje pro ně návrhy na volbu členů Akademie, jakož i ostatní podklady. Presidium je odpovědno valnému shromáždění, jemuž podává o své činnosti zprávu na nejbližším jeho zasedání.

(2) Presidium může v naléhavých případech učinit opatření v otázkách týkajících se plnění úkolů Akademie nebo v otázkách organisačních, o nichž jinak přísluší rozhodovat valnému shromáždění . Takové opatření musí být předloženo ke schválení na nejbližším zasedání valného shromáždění.

(3) Při sestavování rozpočtu a při hospodaření s rozpočtovými prostředky má presidium Akademie působnost , která ve státní správě přísluší vedoucímu ústředního úřadu.

(4) Výbor presidia zejména zajišťuje přípravu jednání presidia a provádění jeho usnesení. Presidium může pověřit výbor presidia vyřizováním určitých otázek nebo souboru otázek. Výbor presidia je odpovědný presidiu, jemuž podává pravidelné zprávy o své činnosti.

(5) Výkonným orgánem presidia je úřad presidia Československé akademie věd, který podle pokynů hlavního vědeckého sekretáře obstarává hospodářské a administrativní věci Akademie. V čele úřadu presidia je ředitel jmenovaný presidiem Akademie, který se účastní s poradním hlasem schůzí presidia a výboru presidia."

12. § 23 zní:

"§ 23

(1) Podrobnější předpisy o organisaci a o vnitřních poměrech Akademie, jejích sekcí, pracovišť a ostatních organisačních útvarů, jakož i o postavení jejích pracovníků obsahují stanovy, na nichž se usnáší valné shromáždění a které schvaluje vláda.

(2) Pro správu národního majetku svěřeného Akademii platí předpisy o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi."


Čl. II

Ustanovení § 21 odst. 1 o délce funkčního období členů presidia se vztahuje i na nynější členy presidia.

Čl. III

Ustanovení zákona č. 14/1955 Sb., o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť, zůstávají nedotčena.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Široký v. r.

též na místě presidenta republiky podle § 72 odst. 2 ústavy

Fierlinger v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

gen. pluk. Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru