Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 52/1957 Sb.Nařízení ministra financí o další změně nařízení o správních poplatcích

Částka 27/1957
Platnost od 31.10.1957
Účinnost od 01.10.1957
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52.

Nařízení ministra financí

ze dne 9. října 1957

o další změně nařízení o správních poplatcích

Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích (dále jen "zákon"):


Čl. I

Nařízení ministra financí č. 60/1955 Sb., o správních poplatcích, ve znění nařízení č. 71/1956 Sb. (dále jen "nařízení") se mění takto:

1. V sazebníku I se mění ustanovení položky 79 písm. b) a položky 116. Nové znění těchto ustanovení je v příloze, která je součástí tohoto nařízení.

2. Sazebník III se mění podle přílohy, která je součástí tohoto nařízení. )


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1957, vyjímajíc ustanovení čl. I č. 2, které nabývá účinnosti dnem 15. srpna 1957.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.


SAZEBNÍK I

správních poplatků vybíraných výkonnými orgány národních výborů a jinými orgány státní správy, s výjimkou orgánů vybírajících poplatky podle sazebníků II až VI

ODDÍL G

Silniční provoz a doprava

Pol.Předmět poplatku Poplatek, jde-li o
automobil
nebo
traktor
Kčs
motocykl
nebo
přívěs
Kčs
79b) v jiných než pod písm. a) uvedených případech 300100
jde-li o motorové kolo o obsahu do 50 ccm -10

ODDÍL N

Finanční správa

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
116Povolení věcné loterie, z herní jistiny10 %,
nejméně však
40 Kčs

SAZEBNÍK III

správních poplatků vybíraných v řízení o vynálezech, ochranných známkách a chráněných vzorech

Poznámky k celému sazebníku:

1. Poplatky podle pol. 2, 5, 6, 9, 10 a 12 jsou splatné bez vyměření při předložení podání, jímž má být řízení zahájeno. Platí se kolkovými známkami, které se nalepí na podání nebo na písemnou výzvu k zaplacení poplatku (§ 7 odst. 1 zákona); platí-li se však na písemnou výzvu poplatek převyšující 100,- Kčs, platí se na účet Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci (dále jen "Úřad").

2. Kromě případu uvedeného v poznámce 2 k oddílu B nelze poplatky podle tohoto sazebníku ani snížit ani prominout. K jejich zaplacení nelze povolit splátky.

3. Poplatky podle tohoto sazebníku nelze vrátit, vyjímajíc případy uvedené v oddílu B a případy, v nichž poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen (§ 11 odst. 1 č. 4 nařízení).

ODDÍL A

Společný pro řízení o vynálezech, ochranných známkách a chráněných vzorech

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
1Ověření neúředního opisu vyžádané účastníkem řízení, za každou i jen započatou stránku listiny, jejíž opis se ověřuje, a to
a) ověřuje-li se opis cizojazyčné listiny 4
b) jinak 2

ODDÍL B

Vynálezy

Poznámky k celému oddílu:

1. Pro poplatky podle tohoto oddílu je nerozhodné, jde-li o patent samostatný nebo závislý.

2. Poplatníci, u nichž jsou podle rozhodnutí Úřadu splněny podmínky pro prominutí poplatku podle § 10 odst. 3 zákona a § 10 nařízení, jsou od poplatků podle tohoto oddílu osvobozeni. Osvobození zanikne, uzavře-li majitel patentu smlouvu o využití vynálezu; v tom případě je poplatník povinen platit poplatky splatné po uzavření této smlouvy.

3. Od poplatku podle tohoto oddílu jsou osvobozeny:

a) úkony týkající se patentů, které jsou zcela nebo zčásti v majetku státu nebo k nimž stát nebo podnik státního socialistického sektoru nabyl podle dosavadních předpisů výlučné právo vynálezu používat a jím volně nakládat;

b) úkony týkající se vynálezů, jejichž předmětu je podle zákona nebo proto, že vynález byl odevzdán státu, oprávněn využívat stát. Toto osvobození se vztahuje na poplatky splatné po dni, kdy byl vynález odevzdán státu;

c) úkony, o které požádá majitel patentu na vyzvání Úřadu.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
2Řízení o přihlášce vynálezu50
Poznámka: Od poplatku je osvobozeno řízení o přihlášce vynálezu, který byl učiněn za okolností uvedených v § 2 odst. 3 zákona č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích, a řízení o přihlášce vynálezu, který byl současně s přihláškou odevzdán státu.
3Udělený patent na vynález, roční poplatek podle doby platnosti patentu, a to:
za 1. rok 50
za 2. rok 50
za 3. rok 75
za 4. rok 100
za 5. rok 125
za 6. rok150
za 7. rok 200
za 8. rok 250
za 9. rok 300
za 10. rok 350
za 11. rok 400
za 12. rok 450
za 13. rok 500
za 14. rok 550
za 15. rok 600
Poznámky:
1. Roční poplatky platí majitel patentu; může je platit i původce, který požádal, aby byl na něho přepsán patent udělený neprávem jiné osobě.
2. Roční poplatky jsou splatné bez vyměření každý rok předem, a to vždy patnáctého dne v měsíci, nejblíže následujícího po dni, jímž počíná platnost patentu. Počíná-li platnost -patentu patnáctého dne v měsíci, je poplatek splatný patnáctého dne následujícího měsíce. Roční poplatky mohou být zaplaceny také za několik nebo za všech 15 let najednou předem.
3. Nejsou-li roční poplatky (po případě i s přirážkou podle poznámky 4) zaplaceny do 6 měsíců ode dne splatnosti, patent zanikne dnem splatnosti poplatku (§ 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 34/1957 Sb.). Nezaplacení ročních poplatků za dobu od počátku platnosti patentu do konce poplatkového roku, ve kterém bylo doručeno rozhodnutí o udělení patentu, má tento účinek jen tehdy, nejsou-li uvedené poplatky zaplaceny nejpozději do patnáctého dne v měsíci, nejblíže následujícího po dni, jímž uplyne lhůta 6 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o udělení patentu.
4. Zaplatí-li se roční poplatek (jeho část) po dni splatnosti (poznámka 2), musí být zároveň s ním zaplacena přirážka ve výši poplatku (nezaplacené části poplatku). Tato přirážka se však neplatí u poplatků za dobu od počátku platnosti patentu do konce poplatkového roku, ve kterém bylo doručeno rozhodnutí o udělení patentu, a za poplatkový rok po tomto poplatkovém roce bezprostředně následující, jestliže byly všechny tyto poplatky zaplaceny ve lhůtě stanovené ve druhé větě poznámky 3.
5. Roční poplatky se platí na účet Úřadu.
6. Zaplacené roční poplatky za udělený patent, který zanikl tím, že se ho jeho majitel vzdal, nebo který byl zrušen, vrátí se na žádost, pokud v době, kdy patent zanikl nebo byl zrušen, nebyly ještě splatné.
4Tisk patentního spisu50
Poznámky:
1. Poplatek platí majitel patentu, může jej platit i původce, který požádal, aby byl na něho přepsán patent udělený neprávem jiné osobě.
2. Poplatek je splatný ve lhůtě stanovené písemnou výzvou Úřadu k zaplacení poplatku.
5Řízení o žádosti za zápis smlouvy o využití vynálezu nebo za zápis převodu práva udělit souhlas k využití vynálezu do patentního rejstříku50
6Řízení o žádosti o určení, zda se porušuje nebo neporušuje patent uvedený v žádosti200
7Vydání osvědčení o právu přednosti30
8Vydání stejnopisu (duplikátu, triplikátu atd.) úředního vyhotovení (patentní listiny, osvědčení a pod.) dále vydání úředního opisu nebo výpisu (prostého i ověřeného) z úředních záznamů, rejstříků, listin a spisů na žádost, za každou i jen započatou stránku6

ODDÍL C

Ochranné známky

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
9Řízení
a) o přihlášce ochranné známky i s jejím případným zápisem do rejstříku ochranných známek100
b) o žádosti za obnovu zápisu ochranné známky i s případným zápisem 200
c) o žádosti za zápis převodu ochranné známky nebo o souhlas k převodu ochranné známky i s případným zápisem20
d) o návrhu na výmaz ochranné známky nebo o návrhu zjišťovacím40
Poznámka k písm. b):
Je-li žádost za obnovu podána po uplynutí ochranné doby, zvyšuje se celý poplatek o 20 Kčs.
10Řízení o žádosti za mezinárodní zápis jedné ochranné známky20
a za každou další
do téže žádosti
pojatou známku
10,- Kčs.
11Vydání stejnopisu (duplikátu, triplikátu atd.) osvědčení o zápisu ochranné známky, výpisu nebo potvrzení z rejstříku ochranných známek20

ODDÍL D

Chráněné vzory

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
12Řízení
a) o přihlášce chráněného vzoru k zápisu do rejstříku chráněných vzorů i s případným zápisem 40
b) o žádosti za zápis převodu chráněného vzoru20
c) o žádosti za zápis práva k používání chráněného vzoru (licence)20
d) o návrhu na výmaz chráněného vzoru nebo o návrhu zjišťovacím40
13Vydání stejnopisu (duplikátu, triplikátu atd.) osvědčení o zápisu chráněného vzoru, výpisu nebo potvrzení z rejstříku chráněných vzorů20
Přesunout nahoru