Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 51/1957 Sb.Nařízení ministrů spravedlnosti, vnitra a národní obrany o rejstříku trestů

Částka 26/1957
Platnost od 01.09.1957
Účinnost od 01.09.1957
Zrušeno k 01.01.1962 (151/1961 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51.

Nařízení ministrů spravedlnosti, vnitra a národní obrany

ze dne 23. srpna 1957

o rejstříku trestů

Ministr spravedlnosti, ministr vnitra a ministr národní obrany nařizují podle § 414 odst. 1 zákona č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a podle § 94 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním (trestní řád správní):


§ 1

Rejstřík trestů vede Generální prokuratura.

§ 2

(1) Do rejstříku trestů se zapisují:

a) hlavní tresty pravomocně uložené za trestné činy,

b) upuštění od potrestání u trestných činů (§§ 17a a 58 trestního zákona),

c) tresty odnětí svobody, nápravného opatření, veřejného pokárání a pokuty převyšující 500 Kčs, pravomocně uložené soudem za přestupky,

d) tresty nápravného opatření uložené výkonným orgánem rady národního výboru za přestupek, bylo-li nápravné opatření přeměněno v trest odnětí svobody.

(2) Do rejstříku trestů se zapisují též všechny tresty vedlejší uložené vedle trestů uvedených v odstavci 1.

(3) Na příkaz ministra spravedlnosti se zapisují do rejstříku trestů též tresty uložené cizozemskými soudy.

§ 3

Zápisy týkající se osob, které zemřely, nebo osob starších 80 let se z rejstříku trestů odstraní.

§ 4

Soudy a jiné státní orgány jsou povinny sdělovat Generální prokuratuře všechny skutečnosti důležité pro zápis do rejstříku trestů nebo pro změnu zápisu.

§ 5

(1) Státnímu orgánu nebo jiné organisaci socialistického sektoru anebo osobě, jíž se zápis týká, se vydá na jejich žádost výpis z rejstříku trestů.

(2) Ve výpisu z rejstříku trestů se uvedou tyto dosud nezahlazené hlavní tresty spolu s tresty vedlejšími uloženými vedle nich:

a) tresty odnětí svobody uložené nepodmíněně a trest smrti,

b) tresty nápravného opatření, bylo-li nápravné opatření přeměněno v trest odnětí svobody,

c) tresty odnětí svobody podmíněně odložené, byl-li nařízen výkon trestu.

(3) Ve výpisu z rejstříku trestů se dále spolu s tresty vedlejšími uvedou:

a) tresty nápravného opatření uložené soudem, pokud nápravné opatření nebylo ještě vykonáno,

b) tresty odnětí svobody podmíněně odložené, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(4) Ve výpisu z rejstříku trestů se však neuvádějí tresty uvedené v odstavci 2 uložené za přestupek, jestliže od jejich výkonu nebo prominutí uplynula doba jednoho roku.

§ 6

Pro účely trestního řízení se vydá soudu, prokurátoru, vyšetřovacímu orgánu (§ 172 trestního řádu), ministerstvu spravedlnosti nebo výkonnému orgánu rady národního výboru opis rejstříku trestů.


§ 7

Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra č. 103/1953 Sb., o rejstříku trestů, se zrušuje.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1957.


Dolanský v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

Přesunout nahoru