Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 49/1957 Sb.Vládní nařízení o výkupu zemědělských výrobků

Částka 25/1957
Platnost od 29.08.1957
Účinnost od 01.01.1958
Zrušeno k 01.01.1960 (51/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49.

Vládní nařízení

ze dne 31. července 1957

o výkupu zemědělských výrobků

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků (dále jen "zákon"), a podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


ČÁST I

Úvodní ustanovení

§ 1

Účelem tohoto nařízení je dále zjednodušit systém výkupu zemědělských výrobků a rozšířit působnost výkonných orgánů národních výborů na tomto úseku. Nové úkoly kladou vysokou odpovědnost na národní výbory a jejich výkonné orgány za řádné plnění úkolu výkupu zemědělských výrobků a tím i za zásobování obyvatelstva potravinami a průmyslu surovinami vyráběnými v zemědělství.

Rozsah dodávkové povinnosti

§ 2

Dodávkovou povinnost podle zákona mají:

a) státní statky a ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru (zemědělské závody národních podniků, zemědělské závody ve správě národních výborů, komunální zemědělské závody a pod.),

b) jednotná zemědělská družstva se společným hospodařením (dále jen "jednotná zemědělská družstva") a jejich členové, pokud užívají záhumenku nebo chovají hospodářská zvířata (dále jen "záhumenkáři"),

c) členové jednotných zemědělských družstev se společným obděláváním půdy (dále jen "členové jednotných zemědělských družstev nižšího typu") a jednotlivě hospodařící rolníci,

d) ostatní osoby, které jsou držiteli zemědělské půdy nebo chovají hospodářská zvířata.

§ 3

(1) Dodávkové povinnosti podléhají tyto druhy zemědělských výrobků:

a) zrniny, brambory, maso (zejména jatečný skot, jatečná telata, jatečná prasata), vejce, mléko kravské, seno, a to v rozsahu stanoveném v §§ 4 až 7;

b) olejniny, cukrovka, čekanka, len (stonky a semeno), konopí (stonky a semeno), tabák, chmel, zelenina, zahradní jahody, ovoce, vinné hrozny, sláma čiroku metlového, koření, kořeninová paprika, a to v rozsahu stanoveném v §§ 4 až 6 a v §§ 16 a 17.

(2) Ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků může rozšířit dodávkovou povinnost na ostatní zemědělské výrobky a vedlejší produkty zemědělského hospodaření, vyžadují-li to potřeby státního hospodaření s potravinami a surovinami.

ČÁST II

Dodávková povinnost státních statků a ostatních zemědělských závodů státního socialistického sektoru

§ 4

(1) Státní statky jsou povinny dodat státu všechny zemědělské výrobky v množství stanoveném státním plánem rozvoje národního hospodářství, jakož i všechny zemědělské výrobky vyrobené nad takto stanovené množství, které nepotřebují pro účely svého hospodářství nebo pro naturální plnění svým zaměstnancům.

(2) Státní statky jsou povinny uzavřít s oprávněnými výkupci zemědělských výrobků hospodářské smlouvy podle předpisů o hospodářských smlouvách na dodávky zemědělských výrobků podle druhu a množství stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství.

§ 5

(1) Pro ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru platí stejné povinnosti jako pro státní statky; při tom se množstvím stanoveným státním plánem rozvoje národního hospodářství rozumí u závodů krajsky plánovaných (na př. podniky komunálního hospodářství) množství zemědělských výrobků odpovídající výši povinných dodávek jednotných zemědělských družstev.

(2) Strojním a traktorovým stanicím, které dočasně hospodaří na zemědělských závodech jednotlivě hospodařících rolníků, se stanoví dodávková povinnost podle dodávkových norem pro jednotlivě hospodařící rolníky, a to nejvýše s výměrou zemědělské půdy od 5 ha do 10 ha; při tom jsou povinny dodat státu všechny přebytky výrobků, pokud je nepotřebují pro další provoz hospodářství. Pokud strojní a traktorové stanice obhospodařují pouze půdu (reservní půdu nebo půdu přikázanou jim do užívání podle ustanovení vládního nařízení č. 50/1955 Sb.), jsou povinny prodat státu veškeré vyrobené množství zemědělských výrobků. Jejich dodávkovou povinnost z této půdy stanoví ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků v dohodě s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství.

§ 6

Ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků v dohodě s ministerstvem financí může v odůvodněných případech povolit odchylnou úpravu použití zemědělských výrobků vyrobených nad množství stanovené státním plánem rozvoje národního hospodářství.

ČÁST III

Povinné dodávky a dodávkové smlouvy jednotných zemědělských družstev, záhumenkářů, členů jednotných zemědělských družstev nižšího typu, jednotlivě hospodařících rolníků a ostatních osob, které jsou držiteli zemědělské půdy nebo chovají hospodářská zvířata

Základy pro vyměřování povinných dodávek

§ 7

(1) Jednotným zemědělským družstvům, záhumenkářům s výměrou půdy větší než připouštějí stanovy družstva, členům jednotných zemědělských družstev nižšího typu, jednotlivě hospodařícím rolníkům a ostatním osobám, které jsou držiteli zemědělské půdy, se vyměřují povinné dodávky:

a) zrnin, brambor a vajec z každého hektaru orné půdy;

b) masa, mléka a sena z každého hektaru zemědělské půdy.

(2) Záhumenkářům s výměrou záhumenku podle stanov družstva a držitelům zemědělské půdy s výměrou do 0,5 ha včetně se vyměřují povinné dodávky vajec z hospodářství (bez zřetele na výměru půdy); dodávky masa se jim nevyměřují.

(3) Záhumenkářům, dále členům jednotných zemědělských družstev nižšího typu s výměrou zemědělské půdy do 2 ha včetně a jednotlivě hospodařícím rolníkům s výměrou zemědělské půdy do 2 ha včetně se vyměří povinná dodávka mléka podle počtu chovaných krav.

(4) Záhumenkářům s výměrou půdy větší než připouštějí stanovy družstva, členům jednotných zemědělských družstev nižšího typu a ostatním držitelům zemědělské půdy s výměrou od 0,5 ha do 2 ha, kteří nechovají krávu, se zvýší povinná dodávka masa vepřového, masa hovězího a vajec o 20 %.

(5) Chovatelům hospodářských zvířat, kteří nejsou držiteli zemědělské půdy, se vyměřují povinné dodávky:

a) vepřového masa, provozují-li soukromou výkrmnu prasat;

b) mléka podle počtu chovaných krav;

c) vajec, provozují-li soukromou drůbežárnu s výrobou vajec.

§ 8

(1) Zemědělskou půdou je orná půda, chmelnice plodící i nově vysázené, vinice plodící i nově vysázené, zahrady (včetně malých zahrádek), intensivně obhospodařované ovocné sady, školky, louky a pastviny; za zemědělskou půdu se však nepovažuje domácí zahrada o výměře do 0,1 ha včetně, jestliže držitel takové zahrady neužívá ještě jiné zemědělské půdy.

(2) Ornou půdou jsou též pozemky ležící střídavě nebo dočasně úhorem, víceleté pícniny a dočasné louky na orné půdě, orná půda řídce osázená ovocnými stromy (mimo intensivně obhospodařovaných sadů) a plochy pro intensivní pěstování zahradních plodin (pařeniště, skleníky, japany, pokud jsou zřízeny na orné půdě).

(3) Celková výměra zemědělské půdy v obci, rozhodná pro vyměření povinných dodávek, nesmí být bez povolení ministerstva zemědělství a lesního hospodářství nebo orgánu jím zmocněného snížena. Při tom zemědělská a orná půda určená k jiným účelům než k zemědělské výrobě podléhá povinné dodávce zemědělských výrobků až do dne zahájení stavebních nebo jiných prací.

§ 9

(1) Z výměry orné půdy, rozhodné pro vyměření povinných dodávek zrnin a brambor, se vyjímají:

a) plochy, na které byla uzavřena smlouva o výrobě a dodávce osiva krmné řepy, cukrovky a čekanky nebo smlouva o výrobě sazeček krmné řepy, cukrovky a čekanky;

b) osevní plochy olejnin, cukrovky, čekanky, tabáku, lnu, konopí, zeleniny, zahradních jahod, čiroku metlového, kořeninové papriky, koření, na které byly uzavřeny dodávkové smlouvy, po případě vydány náhradní výměry (§ 16);

c) půda nově získaná vysušením močálů a bažin, odstraněním křovisek nebo jiným zúrodněním pozemků dosud nezpůsobilých k zemědělské výrobě, jakož i nově obdělaná orná půda, která jako orná půda nebyla více let užívána (ležela ladem), a to po dobu dvou let následujících po roce, v němž rekultivace nebo jiné obdělání půdy byly provedeny, celou výměrou, a v třetím roce poloviční výměrou; podmínkou pro vynětí půdy ležící ladem je, že se uživatel zavázal k dlouhodobému užívání této půdy;

d) orná půda získaná rozoráním málo produktivních luk a pastvin, pokud je určena pro trvalé užívání (obdělání) jako orná půda, a to po dobu tří let následujících po roce, v němž byla přeměna provedena. Toto ustanovení neplatí pro ornou půdu získanou dočasně rozoráním málo produktivních luk provedeným za účelem jejich zúrodnění.

(2) Z výměry zemědělské půdy rozhodné pro vyměřování povinných dodávek masa, mléka a sena se vyjímají:

a) plochy chmelnic, vinic, školky ovocných a okrasných stromů a chmelové a viničné školky;

b) plochy intensivně obhospodařovaných plantáží bobulovin (rybízu a angreštu) a ovocných zákrskových sadů (krskoven) starších pěti let;

c) polovina plochy intensivně obhospodařovaných ovocných sadů;

d) osevní plochy lnu, konopí, tabáku, čiroku metlového, kořeninové papriky, koření, na které byly uzavřeny dodávkové smlouvy, po případě vydány náhradní výměry (§ 16);

e) polovina osevních ploch zeleniny a zahradních jahod (u zahradních jahod, křenu, chřestu a reveně počínaje rokem výsadby), na které byly uzavřeny dodávkové smlouvy, po případě vydány náhradní výměry (§ 16);

f) půda nově získaná vysušením močálů a bažin, odstraněním křovisek nebo jiným zúrodněním pozemků dosud nezpůsobilých k zemědělské výrobě, jakož i nově obdělaná orná půda, která jako orná půda nebyla více let užívána (ležela ladem), a to po dobu dvou let následujících po roce, v němž byly rekultivace nebo obdělání provedeny, celou výměrou a v třetím roce poloviční výměrou; podmínkou pro vynětí půdy ležící ladem je, že se uživatel zavázal k dlouhodobému užívání této půdy;

g) u jednotných zemědělských družstev také část výměry pastvin, které jim byly přenechány k užívání krajskými správami lesů nebo místními národními výbory a které nelze využít jinak než vypásáním; při tom a) jde-li o pastviska, která neposkytují trvalý užitek (býv. obecní draha, na Slovensku též bývalé komposesoráty a urbariáty), bude odečtena celá výměra;

b) jde-li o pastviny poskytující užitek vypásáním, smí být odečtena jen ta část pozemku, kterou stanovila rada okresního národního výboru na návrh rady místního národního výboru.

(3) Z výměry orné půdy rozhodné pro vyměřování povinných dodávek vajec se vyjímají plochy uvedené v odstavci 2 písm. e) a f).

(4) Z obecních pastvin a z jiných pastvin společně užívaných, pokud na nich nehospodaří jednotné zemědělské družstvo, nebo pokud nejsou v soukromém vlastnictví jednotlivě hospodařících rolníků, vyměří se společná povinná dodávka hovězího masa z každého hektaru této půdy; výměr se doručí výkonnému orgánu místního národního výboru, který tuto dodávku rozdělí na jednotlivě hospodařící rolníky podle podílu, v jakém každý z nich této půdy užívá.

§ 10

(1) Pro vyměření povinných dodávek jednotným zemědělským družstvům je rozhodná výměra půdy užívaná družstvem bez pozemků ponechaných záhumenkářům.

(2) Pro vyměření povinných dodávek členům jednotných zemědělských družstev nižšího typu a jednotlivě hospodařícím rolníkům je rozhodná vždy výměra půdy patřící zemědělskému závodu bez rozdílu, zda jde o půdu vlastní, najatou nebo jinak k užívání převzatou, i když leží v katastru dvou nebo více obcí. Zemědělský závod, který je ve vlastnictví více osob, avšak hospodaření je společné, se považuje za jeden celek.

(3) U jednotných zemědělských družstev nižšího typu se i po rozorání mezí stanoví povinná dodávka každému členu zvlášť, a to podle výměry jeho půdy včetně půdy odevzdané ke společnému obdělávání. Na půdu společně obdělávanou, kterou jednotné zemědělské družstvo nižšího typu získalo jinak než od svých členů, se vyměří členům družstva společná povinná dodávka (§ 12 odst. 4).

Dodávkové normy

§ 11

Výše povinných dodávek zrnin, brambor, masa, mléka, vajec a sena se stanoví pevnými dodávkovými normami.

§ 12

(1) Dodávkové normy se stanoví jiné pro jednotná zemědělská družstva, jiné pro záhumenkáře, jiné pro členy jednotných zemědělských družstev nižšího typu, jednotlivě hospodařící rolníky a ostatní osoby, které jsou držiteli zemědělské půdy.

(2) Dodávkové normy pro členy jednotných zemědělských družstev nižšího typu, pro záhumenkáře s výměrou půdy větší než připouštějí stanovy družstva, pro jednotlivě hospodařící rolníky a pro ostatní osoby, které jsou držiteli zemědělské půdy, jsou u zrnin, brambor, masa a mléka odstupňovány do skupin podle velikosti zemědělského závodu.

(3) Společná povinná dodávka pro členy jednotných zemědělských družstev nižšího typu podle § 10 odst. 3 se vyměří podle dodávkové normy platné pro jednotlivě hospodařící rolníky, a to nejvýše s výměrou zemědělské půdy od 5 do 10 ha.

§ 13

(1) Krajské střední normy dodávek zrnin, brambor, masa, mléka, vajec a sena schvaluje vláda.

(2) Na podkladě těchto krajských středních norem schvaluje výši dodávkových norem pro jednotlivé okresy rada krajského národního výboru. Při tom krajská střední norma pro jednotná zemědělská družstva a normy pro velikostní skupiny jednotlivě hospodařících rolníků nesmějí být zkráceny, s výjimkou ustanovení odstavce 3; překročeny smějí být nejvýše o 2 %.

(3) Ve zdůvodněných případech může rada krajského národního výboru zvýšit nebo snížit dodávkovou normu některé velikostní skupiny jednotlivě hospodařících rolníků nejvýše o 10 %. Při tom musí být dodržena zásada, že dodávkové normy pro zemědělské závody s menší výměrou půdy nesmějí být vyšší, mohou však být stejné jako dodávkové normy pro rolníky vyšší velikostní skupiny. Celkový objem povinných dodávek za jednotlivě hospodařící rolníky musí být při tom dodržen.

(4) Rada krajského národního výboru schvaluje dodávkové normy pro okrajové okresy po předchozím projednání s radou krajského národního výboru sousedního kraje. Rozdíly v dodávkových normách sousedících okresů smí přitom připustit jen, pokud jsou odůvodněny odchylnými výrobními podmínkami.

§ 14

(1) Na podkladě okresních dodávkových norem stanovených radou krajského národního výboru schvaluje diferencovanou výši norem pro jednotlivé obce i osady rada okresního národního výboru. Při tom průměrné okresní dodávkové normy pro jednotná zemědělská družstva a pro velikostní skupiny jednotlivě hospodařících rolníků nesmějí být zkráceny s výjimkou ustanovení odstavce 2; překročeny smějí být nejvýše o 1 %.

(2) Ve zdůvodněných případech může rada okresního národního výboru při rozpracování norem zvýšit nebo snížit dodávkovou normu některé velikostní skupiny jednotlivě hospodařících rolníků nejvýše o 10 %. Při tom musí být dodržena zásada, že dodávkové normy pro zemědělské závody s menší výměrou půdy nesmějí být vyšší, mohou však být stejné jako dodávkové normy pro rolníky vyšší velikostní skupiny. Celkový objem povinných dodávek za jednotlivě hospodařící rolníky v okrese musí však být při tom dodržen.

(3) Dodávkové normy schválené radou okresního národního výboru pro jednotlivé velikostní skupiny rolníků jsou závazné pro všechny rolníky v obci; při tom všichni rolníci téže velikostní skupiny v obci mají stejnou dodávkovou normu. Pokud některá osada obce má odlišné výrobní podmínky, může rada okresního národního výboru při stanovení dodávkových norem posuzovat osadu jako samostatný celek. V horských oblastech, kde jsou zemědělské závody v téže obci značně od sebe vzdáleny a mají zásadně odlišnou bonitu půdy, může rada okresního národního výboru výjimečně dát souhlas, aby zemědělské závody byly rozděleny do dvou bonitních pásem. Rozdělení rolníků v obci do dvou pásem provede vedoucí odboru výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru ve spolupráci s radou místního národního výboru příslušné obce. Při diferenciaci dodávkových norem posuzuje se pak každé pásmo obdobně jako samostatná obec.

(4) Rady okresních národních výborů při dodržení zásad uvedených v odstavci 1 mohou pro obce, kde se zrniny nebo brambory nepěstují anebo se pěstují jen v malém rozsahu (zejména v horském výrobním typu) stanovit nízké dodávkové normy těchto výrobků, po případě je nestanovit vůbec.

(5) Dodávkové normy podle odstavce 1 pro obce při hranicích okresu schvaluje rada okresního národního výboru po předchozím projednání s radou okresního národního výboru sousedního okresu; rozdíly v dodávkových normách sousedících obcí smějí připustit jen, pokud jsou odůvodněny odchylnými výrobními podmínkami.

(6) Není přípustno:

a) použít pro vyměřování povinných dodávek v obci (osadě) jiných dodávkových norem, než které pro ni podle velikostních skupin schválila rada okresního národního výboru;

b) přeřazovat zemědělské závody do jiné skupiny, než do které podle výměry zemědělské půdy náležejí, a to s výjimkou ustanovení § 19.

§ 15

(1) Odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru může v dohodě s odborem zemědělství a lesního hospodářství a s výkupci povolit jednotným zemědělským družstvům, záhumenkářům, členům jednotných zemědělských družstev nižšího typu, jednotlivě hospodařícím rolníkům a ostatním držitelům zemědělské půdy, kteří se specialisují na určitý výrobní směr, zvláštní úpravu povinných dodávek

a) masa, mléka, vajec a sena, pěstují-li převážně zeleninu, zahradní jahody nebo jinou plodinu anebo specialisují-li se na intensivní obhospodařování ovocných plantáží a sadů, vinic a chmelnic nebo na výrobu osiv a sadby a chov plemenného dobytka,

b) zrnin a brambor, nepěstují-li tyto plodiny vůbec nebo pěstují-li je pouze v nepatrném rozsahu nebo specialisují-li se na výrobu chmele.

(2) Odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru upraví semenářským a elitním semenářským hospodářstvím, sadbovým chmelařským hospodářstvím jednotných zemědělských družstev a zemědělských závodů socialistického sektoru krajsky plánovaných, povinné a smluvní dodávky pro běžný rok podle zvláštních směrnic vydaných ministerstvem potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků v dohodě s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství a ministerstvem financí.

Dodávkové smlouvy

§ 16

(1) Dodávky olejnin, cukrovky, čekanky, lnu (stonku a semene), konopí (stonku a semene), tabáku, chmele, zeleniny, zahradních jahod, vinných hroznů, slámy čiroku metlového, koření a kořeninové papriky se zajišťují v množství stanoveném plánem výkupu dodávkovými smlouvami, které uzavírají výkupci (§ 26) s pěstiteli. Na 1 ha osevní plochy se kontrahuje množství stanovené plánem kontraktace na 1 ha.

(2) V případě, že pěstitel odmítne uzavřít dodávkovou smlouvu na množství ze skutečně obhospodařované plochy chmelnic nebo vinic nebo z osevní plochy některé z dalších plodin uvedených v odstavci 1, která mu byla rozepsána při rozpisu plánu zemědělské výroby, vydá odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru náhradní výměry, a to na množství, na které měly být uzavřeny dodávkové smlouvy. Náhradní výměr se nevydává na dodávku vinných hroznů, jestliže výměra vinic nepřesahuje u jednotných zemědělských družstev 20 arů nebo u ostatních pěstitelů vinných hroznů 5 arů.

(3) Dodávky výrobků uvedených v odstavci 1 sjednávají výkupci s pěstiteli na základě přímé dohody v těch případech, kdy osevní plochy při rozpisu plánu zemědělské výroby nebyly pěstitelům plánovány.

(4) Pěstitelé plodin uvedených v odstavci 1 jsou povinni dodat státu množství, na které s nimi byla uzavřena dodávková smlouva, po případě na které jim byl vydán náhradní výměr. Pěstitelé cukrovky, tabáku a kořeninové papriky jsou však povinni prodat státu veškerou sklizeň těchto plodin, a to i když dodávkovou smlouvu neuzavřeli.

§ 17

Dodávky ovoce se zajišťují v množství stanoveném plánem výkupu dodávkovými smlouvami, které uzavírají výkupci s pěstiteli; pěstitelům ovocných plantáží, krskoven nebo intensivně obhospodařovaných sadů, kteří neuzavřou smlouvu, může být dodávková povinnost stanovena náhradním výměrem. Bližší rozsah dodávkové povinnosti stanoví v prováděcích předpisech ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků v dohodě s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství.

Osvobození od povinných dodávek

§ 18

(1) Od povinných dodávek zrnin a brambor se osvobozují záhumenkáři s výměrou záhumenku podle stanov družstva, dále členové jednotných zemědělských družstev nižšího typu s výměrou zemědělské půdy do 0,5 ha včetně a ostatní držitelé zemědělské půdy do 0,5 ha včetně. Členové jednotných zemědělských družstev nižšího typu a jednotlivě hospodařící rolníci se osvobozují též tehdy, obhospodařují-li zemědělskou půdu o výměře do 2 ha včetně, jestliže při tom orná půda nepřesahuje 0,4 ha.

(2) Od povinných dodávek sena se osvobozují záhumenkáři, dále členové jednotných zemědělských družstev nižšího typu s výměrou zemědělské půdy do 2 ha včetně a jednotlivě hospodařící rolníci s výměrou zemědělské půdy do 2 ha včetně.

(3) Od povinných dodávek mléka a vajec se osvobozují záhumenkáři s výměrou záhumenku podle stanov družstva, členové jednotných zemědělských družstev nižšího typu s výměrou zemědělské půdy do 0,5 ha včetně a ostatní držitelé zemědělské půdy do 0,5 ha včetně, jestliže

A. v jejich domácnosti žijí

a) nejméně 2 osoby starší 65 let, jde-li o muže, nebo 55 let, jde-li o ženy, nebo 2 trvale práce neschopné osoby, nebo

b) 3 nebo více dětí mladších 15 let, nebo c) 2 děti mladší 15 let a 1 osoba starší 65 let, jde-li o muže, nebo 55 let, jde-li o ženu, po případě 1 trvale práce neschopná osoba, nebo

B. jde o muže staršího 65 let nebo o ženu starší 55 let nebo o osobu trvale práce neschopnou, pokud takové osoby hospodaří osamoceně, nebo

C. jde o zaměstnance podniků socialistického sektoru, úřadů, organisací a institucí a důchodce, kteří nechovají slepice ani dobytek.

Osvobození od povinné dodávky mléka se však nevztahuje na chovatele dvou nebo více krav.

(4) Od povinných dodávek mléka se osvobozují chovatelé krav, kteří neužívají zemědělské půdy, chovají-li jen jednu krávu a jsou-li u nich splněny podmínky uvedené v odstavci 3 písm. A nebo B.

(5) Osobám uvedeným v odstavci 3 písm. C, dále podnikům, organisacím a pod., které jsou držiteli zemědělské půdy od 0,5 ha do 2 ha včetně a nechovají dobytek nebo slepice (na př. majitelé rekreačních chat), se nevyměří povinná dodávka masa, mléka a vajec. Bude jim však vyměřena povinná dodávka sena.

§ 19

Jednotlivě hospodařícím rolníkům, kterým byla výkonným orgánem místního národního výboru přikázána půda do užívání nebo kteří se smluvně zavázali nejméně po dobu 6 let k obhospodařování ladem ležící půdy nebo jinak nevyužité půdy ve státním socialistickém vlastnictví, se vyměří povinné dodávky podle dodávkových norem platných pro skupinu, do níž patřili bez půdy přikázané jim do užívání, po případě bez půdy ve státním socialistickém vlastnictví, k jejímuž obhospodařování se smluvně zavázali.

Slevy z povinných dodávek

§ 20

Nově založeným jednotným zemědělským družstvům může povolit rada okresního národního výboru slevu z povinných dodávek masa hovězího, mléka a vajec až do výše 10 % z povinné dodávky vyměřené podle stanovených norem, a to na dobu 1 roku od jejich založení.

§ 21

(1) Rady okresních národních výborů mohou podle individuálních podmínek hospodaření poskytovat v přiměřené výši jednotným zemědělským družstvům tyto slevy z povinných dodávek zrnin, brambor, masa hovězího, masa vepřového, mléka a vajec:

a) na půdu převzatou bez dobytka nebo se sníženými stavy dobytka, na půdu převzatou v zanedbaném stavu, nebo na půdu, jejíž výměra převyšuje na jednoho pracujícího člena značně místní průměr;

b) na nevyužitou půdu v neosídlených oblastech pohraničních okresů, kterou převzala se souhlasem rady krajského národního výboru k obhospodařování vnitrozemská jednotná zemědělská družstva, a to až do úplného osvobození této půdy od dodávek;

c) slevu až do výše 10 % ze stanovené dodávky pro družstva v pohraničních okresech stanovených vládou.

(2) Odbory výkupu zemědělských výrobků rad okresních národních výborů poskytnou podle individuálních podmínek hospodaření členům jednotných zemědělských družstev nižších typů, a jednotlivě hospodařícím rolníkům s výměrou zemědělské půdy nad 0,5 ha slevu až do výše 50 % z povinných dodávek masa, mléka a vajec na půdu přikázanou jim do užívání, a to na dobu nejvýše 3 let od přikázání půdy k užívání. Členům jednotných zemědělských družstev, jimž při vystoupení nebo vyloučení z družstva byla přikázána do užívání půda ve výměře najaté půdy, s níž vstoupili do družstva, a jednotlivě hospodařícím rolníkům, kteří vypověděli dosavadní smlouvy o nájmu pozemků nebo kteří v nich po skončení nájemní doby nepokračují, ač pro to nejsou hospodářské nebo jiné důležité důvody a kterým proto byla přikázána do užívání půda téže výměry, může být sleva poskytnuta jen výjimečně.

(3) Odbory výkupu zemědělských výrobků rad okresních národních výborů mohou poskytnout v přiměřené výši podle individuálních podmínek hospodaření členům jednotných zemědělských družstev nižších typů, jednotlivě hospodařícím rolníkům s výměrou zemědělské půdy nad 0,5 ha slevu z povinných dodávek zrnin, brambor, masa, mléka a vajec, jestliže jejich rodinu tvoří zvlášť velký počet členů zcela odkázaných na výživu z hospodářství a žijících ve společné domácnosti.

(4) Vláda stanoví pro jednotlivé kraje celkové množství výrobků, jehož smí být na tyto slevy použito. Rady krajských národních výborů stanoví množství pro slevy jednotlivým okresům. Slevy podle odstavců 1 až 3 lze poskytovat pouze do celkového množství, které k tomu účelu dala k disposici rada krajského národního výboru. Rady krajských a okresních národních výborů odpovídají za účelné využití stanovených množství a za to, že množství stanovená kraji a okresům nebudou při poskytování slev překročena.

ČÁST IV

Změny povinných dodávek a dodávkových smluv

§ 22

(1) Změnu povinných dodávek pro běžný rok provede odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru, jestliže

a) byla se souhlasem výkonného orgánu okresního národního výboru provedena zaorávka poškozených kultur, technických plodin nebo olejnin;

b) byla při osevu o víc než 10 % zmenšena nebo zvětšena plocha, která byla odečtena z výměry půdy rozhodné pro vyměření povinné dodávky (§ 9);

c) byla se souhlasem ministerstva zemědělství a lesního hospodářství nebo orgánů jím pověřených zmenšena výměra zemědělské nebo orné půdy (§ 8 odst. 3);

d) bylo zjištěno, že byla zatajena zemědělská nebo orná půda; e) došlo k nezaviněnému uhynutí dobytka nebo k živelním pohromám (§ 36).

(2) Změna musí být provedena do 14 dnů po dni, kdy nastala nebo byla zjištěna skutečnost ji odůvodňující, u rostlinných výrobků však nejpozději do 15. září běžného roku.

§ 23

(1) Jestliže členové jednotných zemědělských družstev nižšího typu nebo jednotlivě hospodařící rolníci přijmou pro společné hospodaření stanovy družstva v souladu se vzorovými stanovami jednotných zemědělských družstev nebo jestliže do jednotného zemědělského družstva vstoupí, odpovídají za splnění povinných dodávek připadajících na dobu do dne usnesení o přijetí stanov nebo do dne vstupu. Dodávky na zbývající část roku přejímá družstvo; přitom odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru výši povinných dodávek upraví podle dodávkových norem platných pro jednotná zemědělská družstva a stanoví zvlášť povinnou dodávku na záhumenky členům přenechané; obdobně se upraví též dodávkové smlouvy.

(2) Členům jednotných zemědělských družstev, kteří z družstva vystoupili nebo byli vyloučeni, vyměří odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru na zbývající období povinnou dodávku na půdu, která jim byla ponechána, podle dodávkových norem platných pro jednotlivě hospodařící rolníky. Povinné dodávky družstva se přiměřeně sníží. Obdobně se upraví též dodávkové smlouvy.

ČÁST V

Postup při vyměřování povinných dodávek a uzavírání dodávkových smluv

§ 24

(1) Příslušné výkonné orgány národních výborů jsou povinny každoročně vyhotovit podle svých evidenčních záznamů seznamy zemědělských závodů a osob podléhajících dodávkové povinnosti (rozpisové sumáře plánu zemědělské výroby pro následující rok). Uvedou v nich všechny údaje potřebné k řádnému vyměření povinných dodávek, zejména údaje o výměře obhospodařované zemědělské a orné půdy, o počtu chovaných hospodářských zvířat a pod.

(2) U místních národních výborů se vyhotovují seznamy členů jednotných zemědělských družstev nižšího typu, jednotlivě hospodařících rolníků a ostatních osob podléhajících dodávkové povinnosti. Odbor zemědělství a lesního hospodářství rady okresního národního výboru vyhotoví seznam jednotných zemědělských družstev. Správnost údajů uvedených v seznamu musí potvrdit předseda jednotného zemědělského družstva a osoby, jichž se údaje v seznamu týkají. Neshodují-li se údaje v seznamu uvedené se skutečným stavem, zejména též, je-li uvedena nižší výměra zemědělské nebo orné půdy rozhodná pro vyměření povinných dodávek, jsou předseda jednotného zemědělského družstva nebo osoba, kterých se nesprávné údaje týkají, povinni oznámit to příslušnému výkonnému orgánu národního výboru, který projedná připomínky tak, aby byly vyřízeny před vyměřením povinných dodávek.

§ 25

(1) Výši povinných dodávek zrnin, brambor, masa hovězího, masa vepřového, mléka, vajec a sena jednotným zemědělským družstvům, členům jednotných zemědělských družstev nižšího typu a jednotlivě hospodařícím rolníkům, jakož i jiným držitelům zemědělské půdy s výměrou nad 0,5 ha určí odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru výměrem.

(2) Výši povinných dodávek vajec a mléka záhumenkářům s výměrou záhumenku podle stanov družstva a jiným držitelům zemědělské půdy s výměrou do 0,5 ha včetně stanoví výkonný orgán místního národního výboru.

§ 26

(1) K zajištění dodávek plodin uvedených v §§ 16 a 17 uzavírají výkupci dodávkové smlouvy s jednotnými zemědělskými družstvy vždy jednotlivě; s členy jednotných zemědělských družstev nižšího typu, s jednotlivě hospodařícími rolníky, jakož i s ostatními osobami podléhajícími povinné dodávce jednotlivě nebo hromadně za celou obec. Ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků určí pro běžný rok druhy výrobků, u kterých budou smlouvy uzavřeny hromadně.

(2) Dodávkovými smlouvami se zavazují pěstitelé provést ve stanovených lhůtách všechna agrotechnická opatření, sklizeň, po případě výmlat, a splnit ve stanovených lhůtách smluvní závazek. Oprávněný výkupce se zavazuje, že odebere veškeré výrobky vyhovující stanoveným jakostním normám, vyplatí za ně platné ceny, zajistí dodávky osiv a zpětný odprodej krmiv a bude nápomocen při opatřování hnojiv a jiných výrobků.

(3) Pěstitelům, kteří nesplní dodávky podle dodávkových smluv ve stanovené lhůtě, vydá odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru na návrh výkupce výzvu ke splnění celého nedodaného množství.

§ 27

Odvolání do výměru o povinných dodávkách nemá odkladný účinek.

ČÁST VI

Naturální odměny

§ 28

Odměna za zpracování zrnin na jedlé mlýnské výrobky ve mzdě se platí v naturáliích (měřičné). Toto ustanovení platí i pro státní statky a ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru, pokud zpracovávají ve vlastních mlýnech zrniny pro své zaměstnance, a pro jednotná zemědělská družstva, která zpracovávají zrniny ve vlastních mlýnech pro své členy. Měřičné se platí podle stanovených sazeb v tom druhu, který byl zpracován, a to ihned při převzetí zrnin ke zpracování.

ČÁST VII

Plnění dodávkových povinností

§ 29

(1) Státní statky a ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru plní dodávkovou povinnost v druzích a množství podle hospodářských smluv (§ 4 odst. 2).

(2) Jednotná zemědělská družstva, záhumenkáři, členové jednotných zemědělských družstev nižšího typu, jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní osoby podléhající dodávkové povinnosti plní dodávkovou povinnost v druzích a množství podle výměru (§ 25 a § 16) nebo dodávkových smluv (§ 26).

(3) Pokud je dodávková povinnost stanovena pro skupinu několika druhů zemědělských výrobků, započítává se dodávka jednotlivých druhů na plnění dodávkové povinnosti podle stanovených vzájemných poměrů.

§ 30

(1) Dodávky rostlinných výrobků musí být splněny zásadně ihned při sklizni, rovnoměrně, podle jejího průběhu tak, aby byly splněny nejpozději ve lhůtách stanovených pro ukončení výkupu.

(2) Dodávky živočišných výrobků plní:

a) státní statky a ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru ve čtvrtletních a měsíčních lhůtách podle hospodářských smluv a během těchto lhůt rovnoměrně;

b) jednotná zemědělská družstva v rámci čtvrtletních lhůt stanovených výměrem rovnoměrně podle pokynů výkupce;

c) záhumenkáři, členové jednotných zemědělských družstev nižšího typu, jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní osoby podléhající dodávkové povinnosti podle pokynů výkonného orgánu místního národního výboru tak, aby v jednotlivých čtvrtletích, po případě měsících nebo desetidenních lhůtách, bylo za celou obec zajištěno množství, jež pro obec stanoví odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru v dohodě s výkupcem.

§ 31

(1) Zemědělské výrobky, jimiž se plní dodávková povinnost, vykupují jen oprávnění výkupci.

(2) Oprávněnými výkupci jsou národní podniky výkupní, dále národní podniky výrobní a podniky státního obchodu, po případě spotřební družstva, a to na základě pověření ministerstva potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků k provádění výkupu některých zemědělských výrobků.

(3) Výkupci smějí provádět výkup zemědělských výrobků pouze v obvodech stanovených radami krajských a okresních národních výborů.

§ 32

Zemědělské výrobky určené na plnění dodávkové povinnosti musí být dodány do výkupního skladu nebo do jiného místa určeného ve výměru nebo smlouvě. Dopravní výlohy do výkupního místa nese dodávající, pokud ve výměru nebo ve smlouvě nebylo stanoveno jinak.

§ 33

(1) Jakost zemědělských výrobků dodávaných výkupcům musí odpovídat stanoveným jakostním normám. Pokud není jinak stanoveno, nesmějí výkupci přejímat zemědělské výrobky horší jakosti, než jaká je přípustná podle jakostních norem.

(2) Na plnění dodávkové povinnosti se započítávají dodávky jednotlivých druhů zemědělských výrobků ve skutečné nebo standardní váze, pokud nebylo stanoveno, že se mají započítávat jinak. Pro některé druhy dodávaných zemědělských výrobků může ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků s přihlédnutím k jejich důležitosti pro národní hospodářství stanovit započítací váhy.

§ 34

(1) Pro krajsky plánované zemědělské závody státního socialistického sektoru, jednotná zemědělská družstva a záhumenkáře, jakož i pro členy jednotných zemědělských družstev nižšího typu, pro jednotlivě hospodařící rolníky a ostatní osoby podléhající dodávkové povinnosti může být povolena záměna při plnění dodávkové povinnosti.

(2) K plnění záměnou lze použít jen těch zemědělských výrobků, u nichž byla úplně splněna dodávková povinnost a vrácena půjčka osiva (sadby). Ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků stanoví poměr pro vzájemné započítávání.

(3) Na záměnu mohou být započítány pouze dodávky zemědělských výrobků, za které nebyly zaplaceny vyšší ceny, než jsou ceny platné pro povinné dodávky, nebo za které nebyly poskytnuty jiné výhody platné pro zemědělské výrobky, dodávané nad povinnou dodávku.

§ 35

Záhumenkářům, členům jednotných zemědělských družstev nižšího typu a jednotlivě hospodařícím drobným a středním rolníkům z téhož okresu se povoluje splnit povinnou dodávku masa společně. Dodavatel, který dává část své dodávky ve prospěch druhého dodavatele, musí mít splněnu vlastní celoroční povinnou dodávku masa.

§ 36

(1) V případech, kdy jednotlivý zemědělský závod byl postižen hromadným uhynutím dobytka nebo živelní pohromou a v důsledku toho nemůže plnit dodávkovou povinnost určitého zemědělského výrobku ani dodat záměnou jiný druh, může odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru snížit stanovenou dodávkovou povinnost.

(2) Byl-li hromadným uhynutím dobytka nebo živelní pohromou postižen větší počet zemědělských závodů, takže je tím znemožněno splnění zemědělského výrobního plánu za celou obec, okres nebo kraj, rozhodne o snížení dodávkové povinnosti:

jde-li o obec, rada okresního národního výboru,

jde-li o okres, rada krajského národního výboru,

jde-li o kraj, ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků.

(3) Snížení dodávkové povinnosti podle odstavců 1 a 2 je přípustné jen v rámci plánovaných reserv.

(4) Nesplní-li zemědělský závod z jiných důvodů stanovenou dodávkovou povinnost v běžném roce, převádí se zpravidla nesplněná část dodávkové povinnosti na příští rok podle směrnic, které vydá ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 neplatí pro státní statky a ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru.

§ 37

Jednotným zemědělským družstvům, záhumenkářům, členům jednotných zemědělských družstev nižšího typu a jednotlivě hospodařícím rolníkům se dodané zemědělské výrobky započítávají na plnění jejich povinnosti v tomto pořadí:

1. na plnění dodávkových povinností (naturálních odměn), jejichž plnění bylo převedeno z předchozího roku,

2. na vrácení osiva (sadby) poskytnuté státem,

3. na plnění dodávkových povinností v běžném roce.

§ 38

(1) Evidenci o výkupu zemědělských výrobků, u nichž se povinná dodávka určuje výměrem (§ 25), vedou podle jednotlivých dodavatelů odbory výkupu zemědělských výrobků rad okresních národních výborů. Výkupci jsou povinni předkládat jim ve lhůtách stanovených ministerstvem potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků výkupní doklady a předepsané výkazy o výkupu.

(2) Evidenci o výkupu zemědělských výrobků, na které se uzavírají dodávkové smlouvy a hospodářské smlouvy (§ 4 odst. 2 a §§ 16 a 17), vedou podle jednotlivých dodavatelů výkupci, kteří tyto smlouvy uzavřeli; výkupci jsou povinni předkládat předepsané výkazy o uzavřených dodávkových smlouvách a o výkupu svým nadřízeným složkám a odborům výkupu zemědělských výrobků rad okresních národních výborů.

ČÁST VIII

Zajištění zemědělských výrobků a vymáhání dodávkových povinností

§ 39

(1) Odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru může provést prozatímní zajištění zásob zemědělských výrobků v rozsahu nutném ke splnění dodávkových povinností, je-li nebezpečí, že zemědělské výrobky budou odňaty veřejnému zásobování nebo nebyla-li dodávková povinnost ve stanovených lhůtách zcela nebo zčásti splněna. Z prozatímního zajištění se vyjímají vlastní osivové a sadbové fondy zemědělských závodů v množství nutném k osetí (osázení) obhospodařované orné půdy.

(2) V případech, kdy je přípustno prozatímní zajištění zásob zemědělských výrobků, může odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru provádět za účelem kontroly hospodaření i zásob prohlídky v zemědělských závodech a u osob podléhajících dodávkové povinnosti.

(3) Prozatímní zajištění může být provedeno pouze za přítomnosti osoby odpovědné za splnění dodávkové povinnosti nebo jejího oprávněného zástupce a za součinnosti člena rady místního národního výboru.

(4) O výkonu prozatímního zajištění se sepíše protokol, v němž se uvedou jména osob při výkonu zúčastněných, výše zajišťované nebo nesplněné dodávkové povinnosti, druhy a množství zajištěných zemědělských výrobků a jiné význačné skutečnosti, ke kterým došlo při výkonu prozatímního zajištění.

(5) Prozatímně zajištěné zemědělské výrobky může dát odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru uskladnit na jiném vhodném místě, je-li nebezpečí, že by mohly být odňaty veřejnému zásobování.

§ 40

(1) Včas nesplněné dodávkové povinnosti vymáhají odbory výkupu zemědělských výrobků rad okresních národních výborů.

(2) Po uplynutí lhůty, stanovené ke splnění dodávkové povinnosti, vyzve odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru dlužníka písemnou upomínkou, aby dodávku splnil, při čemž mu zároveň stanoví lhůtu 10 dnů k dodatečnému splnění.

(3) Po bezvýsledném uplynutí dodatečné lhůty přikročí odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru k nucenému odnětí těch druhů zemědělských výrobků, jimiž měla být dodávková povinnost splněna, po případě jiných druhů, které mohou být za ně dodány záměnou. Z nuceného odnětí se vyjímají osivové a sadbové fondy zemědělských závodů v množství nutném k osetí a osázení obhospodařované orné půdy.

(4) Odnětí může být provedeno jen v rozsahu nutném ke splnění dodávkové povinnosti. Při odnětí zemědělských výrobků musí být přítomna osoba odpovědná za splnění povinné dodávky nebo její oprávněný zástupce. Odbor výkupu zemědělských výrobků rady okresního národního výboru provede odnětí za součinnosti člena rady místního národního výboru.

(5) O provedeném odnětí se sepíše protokol, v němž zejména se uvedou jména osob při výkonu zúčastněných, výše nesplněné povinné dodávky, množství a druhy odňatých zemědělských výrobků a jiné významné skutečnosti, ke kterým došlo při výkonu odnětí.

(6) Odňaté zemědělské výrobky převezme oprávněný výkupce.

(7) Nesplněné dodávkové povinnosti jednotných zemědělských družstev mohou být vymáhány jen na základě předchozího rozhodnutí soudu, že dodávka byla stanovena v souladu s předpisy o plnění dodávkové povinnosti (§ 13 zákona).


ČÁST IX

Závěrečná ustanovení

§ 41

Ministr potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podrobné směrnice k provedení jednotlivých ustanovení tohoto nařízení.

§ 42

Zrušují se všechny předpisy, pokud odporují tomuto nařízení, zejména se zrušuje vládní nařízení č. 5/1957 Sb.

§ 43

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958; provede je ministr potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Uher v. r.

Přesunout nahoru