Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 44/1957 Sb.Vládní nařízení o objevech

Částka 23/1957
Platnost od 15.08.1957
Účinnost od 15.08.1957
Zrušeno k 01.01.1973 (84/1972 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44.

Vládní nařízení

ze dne 2. srpna 1957

o objevech

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 28 zákona č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích (dále jen "zákon"):


ODDÍL 1

Přihláška objevu

§ 1

(1) Přihláška objevu (dále jen "přihláška") se podává u Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci (dále jen "Úřad").

(2) Přihláška se podává písemně ve dvojím vyhotovení; uvede se v ní jméno a příjmení přihlašovatele, jeho bydliště, státní příslušnost, zaměstnání a pracoviště, jakož i název přihlášeného objevu.

(3) Z přihlášky musí být patrno, že přihlašovatel žádá o vydání diplomu na objev.

(4) Podává-li přihlášku několik přihlašovatelů a nemají-li společného zmocněnce, uvedou, kterému z nich mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu zasílány; neučiní-li tak, zasílají se zprávy a rozhodnutí tomu spolupřihlašovateli, který je uveden na prvním místě. Je-li přihlašovatel zastoupen, uvede se též jméno, příjmení a bydliště zmocněnce.

(5) Přihláška smí obsahovat jen jediný objev.

(6) Před podáním přihlášky jest přihlašovatel povinen prozkoumat jemu dostupný dokumentační materiál týkající se předmětu přihlášky a uvést stručně výsledek tohoto průzkumu v popisu.

§ 2

(1) K přihlášce připojí přihlašovatel popis se zdůvodněním a rozborem významu předpokládaného objevu a potřebnými výkresy, případně jinými přílohami ve trojím vyhotovení. Každé vyhotovení popisu a výkresu a příp. příloh musí být podepsáno přihlašovatelem (všemi spolupřihlašovateli) nebo zmocněncem.

(2) V popisu, po případě ve spojení s nutnými výkresy neb jinými přílohami, musí být předmět přihlášky popsán stručně, avšak jasně a přesně tak, aby podle něho bylo odborníkům možno seznat podstatu předmětu přihlášky. Na konci popisu musí přihlašovatel vyznačit, co má být předmětem objevu (definice předmětu objevu).

(3) K přihlášce připojí přihlašovatel jím vlastnoručně podepsané prohlášení, že je původcem předmětu přihlášky.

§ 3

(1) Podanou přihlášku objevu opatří Úřad přesným časovým údajem podání a zapíše ji do zvláštního seznamu.

(2) Do 10 dnů od podání přihlášky zašle Úřad přihlašovateli potvrzení o podání přihlášky; v potvrzení uvede jméno a příjmení původce (všech spolupůvodců), název přihlášky, dobu podání a spisovou značku.

(3) Přihlašovatel objevu má právo přednosti před každým pozdějším přihlašovatelem stejného objevu od doby přihlášení objevu.

ODDÍL 2

Průzkum přihlášky objevu

§ 4

(1) Došlou přihlášku podrobí Úřad průzkumu, zda její předmět lze pokládat za objev (§ 26 zákona).

(2) Shledá-li Úřad, že v popisu jsou vyloženy teoreticky nebo experimentálně zdůvodněné zásady, jimiž se stanoví dříve neznámé, objektivně existující jevy, vlastnosti nebo zákonné vztahy materiálního světa a dojde-li Úřad k závěru, že by předmět přihlášky mohl být objevem, zašle jedno vyhotovení přihlášky Československé akademii věd, po případě Československé akademii zemědělských věd (dále jen "Akademie").

(3) Přihlášky, které nevyhovují předepsaným požadavkům nebo v nichž jsou obsaženy jen zásady, které nejsou ani teoreticky ani experimentálně zdůvodněny, vrátí Úřad přihlašovateli s uvedením důvodů, nebo vyzve přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě přihlášku doplnil.

§ 5

Předmět přihlášky objevu se nepovažuje za nový, zjistí-li se, že byl znám v Československu nebo v cizině před podáním přihlášky, zejména že byl popsán nebo zobrazen v uveřejněných tiskovinách nebo že je obsahově shodný s předmětem některé dříve podané přihlášky objevu.

§ 6

(1) Nepokládá-li Akademie předmět přihlášky za nový objev, podá Úřadu zamítavý posudek.

(2) Má-li Akademie za to, že jde o skutečný a nový objev podle ustanovení § 26 zákona, zajistí spolu s původcem a Úřadem uveřejnění objevu.

ODDÍL 3

Rozhodnutí o přihlášce objevu

§ 7

(1) Neprokáže-li se do jednoho roku od uveřejnění objevu, že objev není nový, podá Akademie návrh Úřadu na zápis objevu do rejstříku objevů a na vydání diplomu původci objevu. Úřad upraví v souhlasu s přihlašovatelem definici přihlášeného objevu předloženou původcem, zapíše objev do rejstříku a vydá původci diplom.

(2) Podá-li Akademie Úřadu zamítavý posudek (§ 6 odst. 1), odepře Úřad zapsat předmět přihlášky do rejstříku a vydat diplom, o čemž vyrozumí přihlašovatele.

§ 8

(1) Rejstřík objevů vede Úřad.

(2) Do rejstříku objevů zapíše se jméno, příjmení a státní příslušnost původce objevu; dále se zapíše název a priorita objevu, značka spisu, číslo a datum vydání diplomu.

(3) Do rejstříku objevů může každý nahlédnout.

§ 9

(1) Diplom vydá Úřad.

(2) V diplomu se uvede jeho číslo, dále jméno, příjmení, zaměstnání, bydliště a státní příslušnost původce, název a priorita objevu a datum vydání.

§ 10

(1) Není-li možné přihlášený objev dostatečně prověřit, avšak lze-li zásady uvedené a odůvodněné přihlašovatelem objevu považovat za správné a věrohodné, zapíše se do rejstříku objevů na návrh Akademie přihlášený objev jako hypothesa a původci se o tom vydá osvědčení.

(2) O zápisu hypothesy vyrozumí Úřad přihlašovatele s tím, že bude-li prokázána hodnověrnost objevu, bude vydán přihlašovateli diplom.

(3) Pro zápisy hypothesy a vydání osvědčení platí přiměřeně ustanovení §§ 8 a 9.

§ 11

Shledá-li se, že diplom byl udělen neprávem, provede se v rejstříku objevů jeho výmaz.

ODDÍL 4

Stanovení výše odměny za objev a její výplata

§ 12

(1) Odměnu za objev, na který byl vydán diplom, stanoví předseda Úřadu v dohodě s ministrem financí a presidentem (předsedou) Akademie.

(2) Odměnu vyplácí Úřad.

ODDÍL 5

Ustanovení všeobecná

§ 13

Ústřední úřady a orgány, podniky a ostatní organisace jsou povinny dbát, aby při sestavování plánu technického rozvoje bylo využito objevů zapsaných v rejstříku k provedení opatření k zdokonalení výroby.


ODDÍL 6

Účinnost

§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. srpna 1957; provedou je všichni členové vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru