Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 43/1957 Sb.Vládní nařízení o vynálezech

Částka 23/1957
Platnost od 15.08.1957
Účinnost od 15.08.1957
Zrušeno k 01.01.1973 (84/1972 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43.

Vládní nařízení

ze dne 2. srpna 1957

o vynálezech

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 12 odst. 7 a § 47 odst. 4 zákona č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích (dále jen "zákon"):


ČÁST I

Přihláška vynálezu a udělení patentu

ODDÍL 1

Přihláška vynálezu

§ 1

(1) Přihláška vynálezu (dále jen "přihláška") se podává u Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci (dále jen "Úřad") písemně ve dvojím vyhotovení. V přihlášce se uvede jméno a příjmení přihlašovatele a název předmětu přihlášky. Z přihlášky musí být patrno, že přihlašovatel žádá o udělení patentu. Je-li přihlašovatelů několik a nemají-li společného zmocněnce, uvedou, kterému z nich mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu zasílány; neučiní-li tak, zasílají se zprávy a rozhodnutí tomu spolupřihlašovateli, který je uveden na prvním místě. Přihlašovatel je povinen sdělit Úřadu bydliště, státní příslušnost, zaměstnání a údaj, kde je zaměstnán, a bydlí-li v Československé republice, též orgán nadřízený zaměstnavateli. Je-li přihlašovatel zastoupen, uvede se též jméno, příjmení a bydliště zmocněnce.

(2) Byl-li vynález učiněn původcem nebo některým ze spolupůvodců v souvislosti s jeho prací v podniku nebo dostal-li naň původce (spolupůvodce) hmotnou podporu od podniku, je původce (spolupůvodce) povinen, podá-li přihlášku vynálezu, uvést v ní tyto okolnosti a též sdělit, zda učinil současně o tom oznámení podniku. Byl-li vynález učiněn původcem nezávisle na práci v podniku nebo nedostal-li naň původce od podniku hmotnou podporu, může jej původce (dědic) odevzdat státu již současně s přihláškou.

(3) Přihláška smí obsahovat jen jediný předmět.

(4) Před podáním přihlášky je přihlašovatel povinen prozkoumat jemu dostupný dokumentační materiál a uvést stručně výsledek tohoto průzkumu při rozboru známého stavu techniky v popisu předmětu přihlášky.

(5) V přihlášce vynálezu přihlašovatel uvede, kterých technických norem se podle jeho vědomí předmět přihlášky dotýká.

(6) Přihlašovatel je povinen na vyzvání Úřadu sdělit, ve kterých zemích přihlásil stejný předmět a jaké námitky byly v těchto zemích vzneseny, jakož i k jakému výsledku přihláška vedla.

(7) Kde se v tomto nařízení uvádí podnik, rozumějí se tím, pokud z povahy věci neplyne něco jiného, též ostatní hospodářské organisace, jakož i organisace rozpočtové.

§ 2

(1) K přihlášce připojí přihlašovatel popis předmětu přihlášky ve čtyřech vyhotoveních a podle potřeby také výkresy, modely nebo vzory provedení. Každé vyhotovení popisu a výkresů musí být podepsáno přihlašovatelem (všemi spolupřihlašovateli) nebo zmocněncem.

(2) V popisu, po případě ve spojení s nutnými výkresy, modely nebo vzory provedení, musí být předmět přihlášky popsán stručně, avšak jasně a přesně tak, aby podle něho bylo odborníkům možno seznat podstatu předmětu přihlášky. Na konci popisu musí přihlašovatel vyznačit, co má být předmětem patentu (definice předmětu patentu).

(3) Výkresy musí být zhotoveny na papíru formátu A4, a to v jednom hlavním a ve třech vedlejších vyhotoveních. Hlavní vyhotovení musí být provedeno na bílém, silném a hladkém kreslicím papíru nebo na průsvitném papíru, plátně a pod. tak, aby bylo způsobilé k tisku; výkres se provede černou tuší. Jedno vyhotovení vedlejší musí být způsobilé k obvyklé reprodukci. Vztahové značky v popisu a na výkresech musí si navzájem odpovídat.

(4) K přihlášce připojí přihlašovatel jím vlastnoručně podepsané prohlášení, že je původcem předmětu přihlášky nebo jeho dědicem. Podává-li přihlášku podnik podle § 2 odst. 3 zákona, uvede v přihlášce jméno a příjmení původce, jakož i číslo a datum svolení Úřadu k podání přihlášky.

(5) Podává-li přihlášku dědic, připojí doklad o nabytí dědictví.

§ 3

(1) Má-li přihlašovatel právo přednosti podle mezinárodní úmluvy a uplatňuje-li je, musí se ho domáhat již v přihlášce a udat přesně dobu prvé přihlášky, z níž odvozuje právo přednosti, a zemi, v níž tato přihláška byla podána.

(2) Do tří měsíců ode dne podání přihlášky vynálezu musí přihlašovatel bez vyzvání Úřadu prokázat své právo přednosti z prvé přihlášky předložením opisu přihlášky dříve podané (popis, výkresy atd.), opatřeného potvrzením příslušného úřadu, u něhož byla první přihláška podána, o datu podání přihlášky. Domáhá-li se v přihlášce práva přednosti někdo jiný než původní přihlašovatel, připojí v téže lhůtě též doklad o postoupení prioritního práva (postupní prohlášení).

(3) Úřad může uložit přihlašovateli, aby ve stanovené lhůtě předložil ověřený překlad uvedených dokladů.

(4) Mimo to musí přihlašovatel prokázat ve stanovené lhůtě i ostatní okolnosti, rozhodné pro přiznání práva přednosti podle mezinárodní úmluvy.

ODDÍL 2

Průzkum přihlášky vynálezu

§ 4

(1) Na přihlášce vyznačí Úřad dobu podání (datum, hodinu a minutu), načež zašle přihlašovateli nejpozději do 10 dnů potvrzení o podání přihlášky, v němž uvede jméno a příjmení původce (všech spolupůvodců), název přihlášky, dobu jejího podání a spisovou značku.

(2) Úřad podrobí došlé přihlášky průzkumu, aby zjistil možnost udělení patentu.

§ 5

(1) Dospěje-li Úřad k závěru, že udělení patentu na předmět přihlášky je možné, vyloží přihlášku s přílohami k veřejnému nahlédnutí v Úřadě po dobu dvou měsíců ode dne, kdy Úřad oznámil vyložení přihlášky.

(2) Vyložení přihlášky se oznámí ve věstníku, vydávaném Úřadem (dále jen "věstník"). V tomto oznámení se uvede jméno a příjmení původce (spolupůvodce), patentní třída, definice předmětu přihlášky, spisová značka přihlášky a doba jejího podání nebo i den, od kterého se požaduje právo přednosti.

(3) Dojde-li po vyložení k úplnému nebo částečnému zamítnutí přihlášky nebo odvolání přihlášky, oznámí se to rovněž ve věstníku.

§ 6

(1) Námitky proti udělení patentu se podávají u Úřadu písemně ve dvojím vyhotovení ve lhůtě tří měsíců od počátku vyložení přihlášky. Námitky lze podat z těchto důvodů:

a) že předmět přihlášky není zcela nebo zčásti způsobilý k udělení patentu;

b) že lze udělit toliko patent závislý;

c) že osoba, uvedená v přihlášce jako původce předmětu přihlášky, není původcem, nebo že je toliko spolupůvodcem (§ 8);

d) že původce (spolupůvodce) neuvedl v přihlášce vynálezu, že vynález učinil v souvislosti se svou prací v podniku, nebo že dostal naň hmotnou podporu od podniku, nebo že neučinil o podání přihlášky oznámení podniku (§ 2 odst. 3 věta prvá zákona);

e) že podnik podal přihlášku jménem původce (spolupůvodce), aniž by se zdráhal původce (nebo všichni spolupůvodci) podat přihlášku, nebo aniž by byly ohroženy státní zájmy, nebo aniž by měl podnik svolení Úřadu k podání přihlášky jménem původce (spolupůvodce) (§ 2 odst. 3 věta druhá zákona).

(2) Námitky musí být věcně odůvodněny a je k nim třeba připojit nebo alespoň navrhnout potřebné důkazy.

(3) Obsah námitek sdělí Úřad přihlašovateli s výzvou, aby se k důvodům námitek vyjádřil ve stanovené lhůtě. Vyjádření budiž podáno ve dvojím vyhotovení.

§ 7

(1) Je-li zjištěno, že předmět přihlášky odpovídá podmínkám, stanoveným pro udělení patentu, rozhodne Úřad o udělení patentu, zapíše jej do patentního rejstříku, vydá přihlašovateli patentní listinu a uveřejní udělení patentu. Byla-li přihláška podána několika spolupůvodci, vydá se patentní listina každému ze spolupůvodců, při čemž se v ní uvedou všichni spolupůvodci.

(2) Udělení patentu se uveřejní ve věstníku, kde se uvede jméno a příjmení původce vynálezu a majitele patentu, spisová značka přihlášky, patentní třída, číslo patentu, název předmětu patentu a počátek platnosti patentu.

(3) Byly-li podány námitky, zašle Úřad rozhodnutí o přihlášce též osobě, která námitky podala.

ODDÍL 3

Řízení o přihlášce při sporu o původství

§ 8

(1) Podal-li přihlášku někdo jiný než původce (dědic), může původce (dědic) vstoupit do řízení o přihlášce, prokáže-li pravomocným rozhodnutím soudu, že je původcem (dědicem); Úřad pokračuje v řízení, jako by přihláška od počátku byla podána původcem.

(2) Byl-li předložen pouze průkaz, že byl zahájen spor o původství, pokračuje Úřad v řízení o přihlášce, avšak rozhodnutí vydá až po právní moci soudního rozhodnutí.

(3) O vstupu původce do řízení o přihlášce vyrozumí Úřad podnik, který mu oznámil uzavření smlouvy o využití předmětu přihlášky.

(4) Byla-li uzavřena smlouva o využití předmětu přihlášky, o jehož původství vznikl spor, přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí na osobu, na niž byla přihláška přepsána, nepožádá-li tato osoba nejdéle do tří měsíců od přepsání o uzavření nové smlouvy; byla-li na základě smlouvy vyplacena odměna, je ten, kdo ji obdržel, povinen vyplatit ji uvedené osobě.

(5) Ustanovení předchozích odstavců platí přiměřeně pro případ, že přihlášku podal jen některý ze spolupůvodců a že vznikne spor o spolupůvodství.

ODDÍL 4

Patentní rejstřík

§ 9

Úřad vede patentní rejstřík, k němuž patří sbírka listin, obsahující popisy a výkresy předmětů patentů a ostatní listiny, na jejichž základě se stal zápis; tyto listiny jsou nedílnou součástí rejstříku.

§ 10

(1) Do patentního rejstříku se zapisují udělené patenty uvedením jejich pořadového čísla, názvu, patentní třídy a doby platnosti, spisová značka přihlášky, jméno a příjmení původce vynálezu, jeho zmocněnce, majitele patentu, počátek platnosti patentu, jeho zánik, přepis, úplné nebo částečné zrušení patentu, závislost patentu, určení podle § 5 zákona, navrácení lhůty, smlouva o využití vynálezu, převod práva udělit souhlas k využití vynálezu, právo státu k využití vynálezu podle § 3 odst. 6 zákona, právo předchozího uživatele a zahájení sporu o to, kdo je původcem vynálezu.

(2) Do rejstříku může každý nahlédnout. Na žádost vydá Úřad ověřené výpisy ze zápisu do rejstříku.

ODDÍL 5

Patentní listina

§ 11

Patentní listina musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště původce vynálezu, po případě jeho dědice a číslo patentu. Součástí patentní listiny je popis vynálezu, který se vydá tiskem (patentní spis), nejde-li o tajný vynález.

ODDÍL 6

Žádost o určení a návrh na zrušení patentu

§ 12

(1) Žádost o určení podle § 5 zákona a návrh na zrušení patentu podle § 6 zákona a návrh podle § 9 zákona se podávají písemně ve dvojím vyhotovení; přiloží se k nim doklady nezbytné k vydání rozhodnutí. Jde-li o určení podle § 5 zákona, přiloží se popis a výkresy předmětu, o němž má být zjištěno, zda spadá či nespadá do rozsahu ochrany.

(2) Úřad doručí odpůrci stejnopis žádosti nebo návrhu s přílohami a vyzve ho, aby se v dané lhůtě vyjádřil; nevyjádří-li se, nepřekáží to rozhodnutí o žádosti nebo návrhu.

ODDÍL 7

Nahlížení do spisů

§ 13

(1) Před vyložením přihlášky je dovoleno sdělit třetím osobám pouze, kdo je přihlašovatelem a kdo je jeho zmocněncem, dobu podání, název přihlášky a spisovou značku. Toto ustanovení se však nevztahuje na případy, kdy jde o zjištění možnosti a způsobu využití předmětu přihlášky v národním hospodářství podle § 19.

(2) Po vyložení, pokud nejde o tajné přihlášky, může Úřad povolit nahlédnout do spisů nebo jejich částí třetím osobám.

(3) Při povolování nahlížení do spisů nutno dbát, aby nahlédnutím do spisu nebylo porušeno státní, hospodářské nebo služební tajemství.

ODDÍL 8

Výstavní priorita

§ 14

(1) Předseda Úřadu může přiznat jednotlivým výstavám, pořádaným na území Československé republiky, právo, aby původci vynálezů mohli se domáhat pro výrobky, vystavené na těchto výstavách, práva přednosti podle dalších ustanovení (výstavní priorita).

(2) Za přiznání tohoto práva pro výstavu musí požádat orgán nebo organisace, pořádající výstavu, předsedu Úřadu a současně sdělit výstavní program a dobu trvání výstavy.

(3) Přiznání tohoto práva pro výstavu se uveřejní ve věstníku a v Úředním listě. Teprve po jeho uveřejnění ve věstníku se mohou původci vynálezu domáhat výstavní priority.

§ 15

Původcům vynálezů přísluší právo přednosti podle § 12 odst. 5 zákona již od doby, kdy byly vystavované výrobky do výstavy vneseny, pod podmínkou, že původce podá příslušnou přihlášku vynálezu u Úřadu nejdéle do 3 měsíců po ukončení výstavy. Z několika shodných výrobků, vnesených do výstavy současně, přísluší přednost tomu, který byl přihlášen k patentování dříve.

§ 16

(1) K přihlášce, v níž se uplatňuje výstavní priorita, musí být přiloženo potvrzení orgánu nebo organisace pořádající výstavu o tom, že se výrobek popsaný v přihlášce shoduje s výrobkem vystaveným, jakož i o době (datum, hodina a minuta), kdy byl výrobek do výstavy vnesen. Dále musí být v potvrzení uvedeno, zda výstava ještě trvá či zda a kdy byla skončena.

(2) Úřad je oprávněn přezkoumat na místě samém shodnost výrobku přihlášeného s výrobkem vystaveným.

ODDÍL 9

Řízení o rozkladu

§ 17

(1) Rozklad se podává písemně ve dvojím vyhotovení u Úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

(2) Rozklad může podat účastník řízení. Týká-li se rozhodnutí více účastníků, vztahují se účinky rozkladu na všechny účastníky, pokud z povahy věci neplyne něco jiného.

(3) Z rozkladu musí být patrno, proti kterému rozhodnutí jest podán a co se navrhuje ve věci samé. Námitky proti rozhodnutí musí být věcně odůvodněny a je třeba k nim připojit neb alespoň navrhnout potřebné důkazy.

(4) Rozklad, podaný včas účastníkem, má odkladný účinek.

(5) Je-li v řízení účastníkem též odpůrce, doručí mu Úřad jedno vyhotovení rozkladu s tím, aby se o něm ve stanovené lhůtě vyjádřil. Nevyjádří-li se, není to na překážku rozhodnutí o rozkladu.

(6) Při projednávání rozkladu přihlíží Úřad i k vadám řízení, které v rozkladu nebyly uplatněny, pokud měly vliv na správnost rozhodnutí.

(7) Před rozhodnutím o rozkladu může si vyžádat předseda Úřadu podle potřeby posudek komise expertů.

(8) Proti rozhodnutí o rozkladu není další rozklad přípustný.

ČÁST II

Využití vynálezů

§ 18

(1) Ústřední úřady a jim podřízené podniky jsou povinny zjišťovat možnost a způsob využití v národním hospodářství těch vynálezů, u nichž právo k využití přísluší státu nebo vynálezů, které byly odevzdány státu nebo vzhledem k nimž žádá přihlašovatel nebo majitel patentu o uzavření smlouvy o využití vynálezu. Za tím účelem zašle Úřad příslušnému ústřednímu úřadu popis s výkresy těchto vynálezů a jde-li o vynález, který se týká působnosti několika ústředních úřadů, organisuje a kontroluje provádění tohoto průzkumu. Ústřední úřad pak zajistí, aby jemu podřízené podniky byly s těmito vynálezy seznámeny. Jde-li o vynález zvlášť důležitý, dohodne Úřad s příslušným ústředním úřadem způsob a dobu provedení průzkumu.

(2) Smlouvu podle § 3 zákona může uzavřít podnik buď na příkaz nadřízeného ústředního úřadu nebo ze svého podnětu, nebo ji může uzavřít ústřední úřad.

(3) Smlouvou se stanoví zejména rozsah práv k vynálezu, začátek a doba využití, podmínky účasti původce (majitele patentu) na rozpracování a zavedení vynálezu, výše odměny a způsob její výplaty a j. Přísluší-li právo k využití vynálezu státu, nebo byl-li vynález státu odevzdán, uvedou se ve smlouvě jen podmínky, týkající se účasti původce (majitele patentu) na rozpracování a zavedení jeho vynálezu, jakož i týkající se výše odměny a způsobu její výplaty.

(4) Smlouva může být uzavřena i tehdy, může-li být využito předmětu přihlášky nebo patentu pouze v budoucnu nebo v cizině.

(5) Uzavření smlouvy musí být alespoň jedním z účastníků smlouvy oznámeno Úřadu, který ji zapíše do patentního rejstříku, a je-li účastníkem smlouvy podřízený podnik, oznámí její uzavření též nadřízenému ústřednímu úřadu nebo orgánu jím pověřenému.

§ 19

Rozpracování, vyzkoušení a zavádění ekonomicky účinných vynálezů, o nichž byla uzavřena smlouva podle § 3 zákona, musí být provedeno neprodleně; v případech, v nichž zavedení vynálezu vyžaduje mimořádné prostředky nebo mimořádná opatření, jež není možno opatřit nebo provést v současném plánovacím období, musí být vynález zaveden v následujícím plánovacím období. Toto ustanovení se nevztahuje na zvlášť odůvodněné případy, na př. na vynálezy, jichž má být využito v budoucnu nebo v cizině.

§ 20

(1) Současně se zavedením vynálezu nebo ve lhůtě určené směrnicemi ústředního úřadu provede podnik změny v technicko-hospodářských normách, technické dokumentaci (technologické postupy, výkresy a pod.) a kalkulaci, nebo dá podnět k takovým změnám.

(2) Není-li zavedení vynálezu v souladu s technickou normou nebo jiným právním předpisem, může být vynález zaveden teprve, dojde-li ke změně těchto předpisů, která zavedení vynálezu připouští.

§ 21

Podniky, jež určí ve směrnicích vedoucí ústředních úřadů a orgánů, jsou povinny zřídit útvary pro vynálezectví a zlepšovatelství.

§ 22

Národní podniky nebo jiné hospodářské organisace určí nebo zřídí podle směrnic vedoucích příslušných ústředních úřadů střediska nebo jiné útvary, jejichž úkolem bude zejména zhotovovat zkušební vzory, seznamovat podniky s vyzkoušenými vynálezy a předvádět jim jejich použití.

§ 23

(1) Podniky jsou povinny zajistit v plánu finanční a jiné prostředky (výrobní kapacitu, odborníky a pod.) na rozpracování, zkoušení a zavádění vynálezů.

(2) Podniky jsou povinny shromažďovat technickou dokumentaci a informaci, týkající se oboru jejich práce, zejména tak, aby se vynálezcům a zlepšovatelům co nejvíce umožnil přehled o stavu techniky.

§ 24

(1) Má-li vynález za následek změnu platné výkonové normy, má jeho původce, pokud pracuje na úkolech dotčených vynálezem, nárok na doplatek, který se rovná rozdílu sazeb mezi novou a starou výkonovou normou, a to po dobu šesti měsíců po sobě jdoucích ode dne zavedení nové výkonové normy. Je-li vynález dílem několika spolupůvodců, má každý z nich nárok na doplatek jen v tom poměru, v jakém se podíleli na vypracování vynálezu, pokud dále pracuje na úkolech, dotčených vynálezem.

(2) Pracovník, jemuž přísluší nárok na doplatek podle odstavce 1, může být přeložen na jinou práci jen ze zvláštních důvodů a za souhlasu příslušného odborového orgánu. V případě přeložení přísluší mu přiměřená náhrada.

(3) Pracovník, který na svém pracovišti z vlastního podnětu zavedl cizí vynález, má nárok na doplatek, který se rovná rozdílu sazeb mezi novou a starou výkonovou normou, po dobu o jeden měsíc delší, než je doba nutná k zapracování.

(4) Doplatek podle odstavců 1 a 3 nesmí být vyšší, než činila mzda původce vynálezu nebo toho, kdo zavedl vynález na svém pracovišti, za dobu, za kterou je doplatek vyplácen.

§ 25

Předseda Úřadu se zmocňuje, aby stanovil a vyplatil odměny za využití vynálezů mimo území Československé republiky, které byly přijaty k využití do dne účinnosti tohoto nařízení.

§ 26

(1) Vedoucí ústředních úřadů v dohodě s ministrem financí a s předsedou Úřadu upraví ve svém oboru příslušnými směrnicemi podrobnosti o provádění průzkumu za účelem zjištění možnosti a způsobu využití vynálezu, o uzavírání smluv o využití vynálezu s československými občany, o zařazování rozpracování, vyzkoušení a zavádění vynálezů do výrobního plánu nebo plánu technického rozvoje a do plánů výzkumných ústavů a pod.; o způsobu uzavírání smluv v dalších podnicích v případě, že smlouva byla již v některém z podniků uzavřena; o uzavírání smluv podle § 18 odst. 4; o možnosti převodu smluv při předávání výrobního programu, při výrobě v kooperaci a pod.; o uzavírání smluv s vedoucími podniků; o zřízení zkušebních středisek a jiných útvarů; o odměňování pracovníků za účast na zajištění přípravných prací týkajících se zavedení vynálezů; o poskytování pomoci vynálezcům; o vyhlašování thematických úkolů. Ve směrnicích budou stanoveny podrobnosti a lhůty pro změnu technicko-hospodářských norem, technické dokumentace a kalkulace.

(2) Ministr zemědělství a lesního hospodářství upraví v oboru své působnosti vyhláškou v Úředním listě v dohodě s ministrem financí a s předsedou Úřadu odchylky z ustanovení tohoto nařízení o využití vynálezů a odměnách za ně.

ČÁST III

Orgány v oboru vynálezů

§ 27

(1) Státní úřad pro vynálezy a normalisaci plní v oboru vynálezů kromě působnosti, vytčené v zákoně a v ustanoveních tohoto nařízení zejména tyto úkoly:

řídí rozvoj vynálezectví;

sleduje činnost ústředních úřadů a poskytuje jim pomoc v oblasti zavádění vynálezů do národního hospodářství a plnění zákona, vládních nařízení a směrnic Úřadu o vynálezectví;

pečuje o poskytování pomoci vynálezcům;

sestavuje a vyhlašuje celostátní plán thematických úkolů ve spolupráci s ústředními úřady a orgány.

(2) K splnění úkolů podle odstavce 1 Úřad:

vypracovává a předkládá vládě návrhy na zlepšení vynálezecké činnosti ve všech oborech národního hospodářství a činnosti ústředních úřadů, jakož i návrhy na nutné změny a doplňky předpisů o vynálezech, a účastní se na vydávání předpisů ústředních úřadů v oboru vynálezů;

předkládá v odůvodněných případech vládě návrhy na zavedení do národního hospodářství nejdůležitějších vynálezů;

sleduje plnění úkolů, předepsaných v plánech, týkajících se zavádění vynálezů ústředními úřady;

podává vládě zprávy o stavu vynálezectví v Československu a o technicko-hospodářských výsledcích, jichž bylo dosaženo zavedením nejdůležitějších vynálezů do národního hospodářství a využitím vynálezů v cizině;

organisuje soustavné informování ústředních úřadů o nových vynálezech, jak domácích, tak i cizozemských, a zajišťuje výměnu technických zkušeností mezi jednotlivými odvětvími průmyslu;

zajišťuje všechna opatření týkající se rozvoje vynálezeckého hnutí v dohodě s Ústřední radou odborů;

doporučuje ústředním úřadům významné vynálezy k zavedení do výroby a k patentování do ciziny;

ustanovuje experty z vedoucích odborníků, kteří by prováděli průzkum novosti vynálezů nebo podávali posudky o rozkladech do rozhodnutí Úřadu;

účastní se konferencí, kongresů a porad mezinárodních organisací o vynálezectví.

§ 28

Ústřední úřady a orgány plní v oboru vynálezů kromě působnosti zvlášť vytčené v zákoně a v ustanoveních tohoto nařízení zejména na tyto úkoly:

vydávají v dohodě s ministerstvem financí a s Úřadem podrobné pokyny pro organisaci vynálezeckého hnutí, pro zkoušení a zavádění vynálezů, pro uzavírání smluv o využití vynálezů a smluv o účasti původců na rozpracování a zavedení vynálezu, jakož i o odměně a způsobu její výplaty;

organisují zjišťování možností využití vynálezů v národním hospodářství a pečují o to, aby se vynálezy uplatnily v technických normách;

vyměňují s jinými ústředními úřady zkušenosti o organisaci práce s vynálezci a o zavádění vynálezů;

organisují poskytování porad a pomoci vynálezcům v oboru své působnosti;

pečují o vybudování a udržování účelné dokumentace o vynálezech v oboru své působnosti a dbají, aby obdobná dokumentace byla vybudována v podřízených podnicích;

sestavují a vyhlašují sektorové thematické úkoly a vypisují soutěže na jejich řešení; vydávají publikace, letáky, plakáty a pod. v oboru vynálezů;

kontrolují činnost a plnění úkolů podřízených podniků a informují Úřad o stavu vynálezeckého hnutí s uvedením rozborů jeho nedostatků a kladů;

rozvíjejí vynálezecké hnutí v dohodě s ústředními výbory odborových svazů;

dodávají Úřadu:

opisy schválených ročních plánů technického rozvoje, pokud obsahují zavádění nejdůležitějších vynálezů;

návrhy na zařazení úkolů do celostátního plánu thematických úkolů;

výkazy o stavu vynálezectví, o zavedení vynálezů do výroby, jakož i o využití vynálezů v cizině.

§ 29

Do působnosti podniků v oboru vynálezů patří zejména:

a) provádět šetření o možnosti využití vynálezů, rozpracovat a vyzkoušet prospěšné vynálezy, zabezpečovat jejich urychlené zavádění, uzavírat smlouvy o využití vynálezu a smlouvy o účasti původců na rozpracování a zavedení vynálezu, jakož i o odměně a způsobu její výplaty, vyplácet odměny původcům vynálezů a osobám, zúčastněným při rozpracování, vyzkoušení, zavádění nebo rozšíření vynálezů;

b) věnovat řádnou péči a podporu rozvoji a využití tvůrčích schopností vynálezců, jež jsou zaměřeny na řešení otázek prospěšných pro národní hospodářství;

c) poskytovat vynálezcům bezplatné porady a pomoc, jakož i umožnit jim, aby mohli používat zařízení, nástrojů a materiálu podniku, nutných pro vyrobení a prověření zkušebních vzorků, pokud tím neutrpí výroba, provoz nebo bezpečnost práce;

d) předávat podklady nadřízeným orgánům a ostatním podnikům za účelem nejrychlejšího a nejširšího využití vynálezů;

e) zajišťovat v rámci příslušných plánů výrobní kapacitu, finanční a jiné prostředky a odborníky pro rozpracování, zkoušení a zavádění vynálezů;

f) organisovat rozvoj vynálezeckého hnutí za spolupráce se základními organisacemi odborových svazů.


ČÁST IV

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 30

(1) Vynálezy nabídnuté státu a státem přijaté se odměňují podle dosavadních předpisů, byly-li zavedeny již před účinností zákona.

(2) Vynálezy nabídnuté státu a státem přijaté, které však nebyly zavedeny do dne účinnosti zákona, odmění se na podkladě smlouvy, která se uzavře podle § 3 odst. 6 zákona. Splátky na odměnu dosud vyplacené se započtou do sjednané odměny.

§ 31

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. srpna 1957; provedou je všichni členové vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

gen. pluk. Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru