Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 4/1957 Sb.Vládní nařízení o organisaci filmového podnikání

Částka 3/1957
Platnost od 05.02.1957
Účinnost od 01.01.1957
Zrušeno k 10.02.1962 (13/1962 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4.

Vládní nařízení

ze dne 16. ledna 1957

o organisaci filmového podnikání

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 3 dekretu č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu:


§ 1

Úvodní ustanovení

Z dosavadní organisace Československý státní film, pokud vykonává činnost v českých krajích a obstarává věci celostátní povahy (dovoz a vývoz filmů a styk se zahraničím), zřizují se ke dni 1. ledna 1957 Hlavní správa československého filmu v rámci ministerstva školství a kultury a krajské filmové podniky a k témuž dni se zřídí hospodářské organisace podřízené této hlavní správě.

§ 2

Hlavní správa

(1) Hlavní správa československého filmu (dále jen "hlavní správa") je právnickou osobou hospodařící podle zásad chozrasčotu. Do podnikového rejstříku se nezapisuje.

(2) Základním úkolem hlavní správy je organisovat, řídit, koordinovat a kontrolovat po stránce ideové, technické a hospodářské tvorbu filmů, jejich dovoz a vývoz, distribuci, promítání v kinech, výrobu kinematografických zařízení, nákup a prodej potřeb v oblasti kinematografie, pokud je provozována v oboru působnosti ministerstva školství a kultury, a obstarávat společné věci podřízených hospodářských organisací.

§ 3

Hospodářské organisace podřízené hlavní správě

Ministr školství a kultury zřizuje v dohodě s ministrem financí pro jednotlivé obory filmové činnosti hospodářské organisace, které jsou právnickými osobami. Tyto hospodářské organisace hospodaří podle zásad chozrasčotu a jsou podřízeny hlavní správě. Zapisují se do podnikového rejstříku.

§ 4

Vedoucí orgány

Ředitele hlavní správy jmenuje a odvolává ministr školství a kultury. Náměstky ředitele hlavní správy a ředitele podřízených hospodářských organisací jmenuje a odvolává ministr školství a kultury na návrh ředitele hlavní správy.

§ 5

Krajské filmové podniky

(1) Péči o půjčování filmů a po případě technické zajištění jejich veřejného promítání obstarává v každém z českých krajů krajský filmový podnik. Krajský filmový podnik je právnickou osobou hospodařící podle zásad chozrasčotu. Zapisuje se do podnikového rejstříku. Řídí ho výkonné orgány krajského národního výboru.

(2) V čele krajského filmového podniku je ředitel. Jmenuje ho a odvolává rada krajského národního výboru. Ředitel odpovídá za činnost podniku a za splnění jeho úkolů.

(3) Podmínky půjčování filmů krajským filmovým podnikům stanoví půjčovní řád, který vydá ministerstvo školství a kultury v dohodě s ministerstvem financí.

§ 6

Správa kin a veřejné promítání filmů

Správu kin a veřejné promítání filmů obstarávají od 1. dubna 1957 v českých krajích městské a místní národní výbory. Ministerstvo školství a kultury může v dohodě s ministerstvem financí a se státním úřadem plánovacím výjimečně svěřit správu kin a veřejné promítání filmů jiným organisacím.

§ 7

Statut a organisační řády

Právní poměry, činnost a hospodaření hlavní správy, podřízených hospodářských organisací a krajských filmových podniků a pravomoc a odpovědnost ředitele hlavní správy a ředitelů zmíněných organisací upravují statut, který vydá ministr školství a kultury se souhlasem vlády, a organisační řády, které vydají v rámci statutu příslušní ředitelé.

§ 8

Platnost předpisů o národních podnicích a jiných hospodářských organisacích

Pokud toto nařízení, statut nebo organisační řády nestanoví jinak, platí pro hlavní správu, podřízené hospodářské organisace a krajské filmové podniky přiměřeně předpisy o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 9

Vládní nařízení č. 72/1948 Sb., o zřízení a organisaci státního podniku "Československý státní film", se zrušuje. Majetek i závazky Československého státního filmu převede ministerstvo školství a kultury na organisace, které budou obstarávat úkoly v oblasti filmu podle tohoto nařízení. Majetku (včetně příslušných závazků) Československého státního filmu na Slovensku, pokud není určen k plnění úkolů celostátní povahy, použije se při organisaci filmového podnikání na Slovensku.

§ 10

Do 31. března 1957 obstarávají správu kin a veřejné promítání filmů v českých krajích krajské filmové podniky.

§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957; provede je ministr školství a kultury v dohodě s ministrem financí a s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího.


Dolanský v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Přesunout nahoru