Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 39/1957 Sb.Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic

Částka 21/1957
Platnost od 30.07.1957
Účinnost od 01.07.1957
Zrušeno k 26.04.1996 (97/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39.

Zákon

ze dne 5. července 1957

o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Výrobní chmelařské oblasti a chmelařské polohy

(1) Chmelařské výrobní oblasti jsou "Žatecko", "Úštěcko", "Tršicko", "Piešťansko-Topoľčansko" a "Trebišovsko".

(2) Místa ve chmelařských výrobních oblastech pěstování chmele zvláště vyhovující se prohlašují za chmelařské polohy. Chmelařskými polohami jsou "Podlesí" a "Údolí Zlatého potoka" na Žatecku a "Polepská Blata" na Úštěcku.

(3) Hranice chmelařských výrobních oblastí a chmelařských poloh stanoví ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.

(4) Chmelařské výrobní oblasti a chmelařské polohy musí tvořit souvislé celky; jejich názvy jsou pro povinné známkování chmele závazné.

§ 2

Povinné známkování chmele

(1) Veškerý chmel vypěstovaný ve chmelařských výrobních oblastech podléhá povinnému známkování.

(2) Povinným známkováním chmele se rozumí:

a) u chmele vypěstovaného ve chmelařských výrobních oblastech "Žatecko", "Úštěcko" a "Tršicko"

1. povinné označování chmele podle místního původu (dále jen "označování chmele") a

2. povinné ověřování místního původu chmele (dále jen "ověřování chmele");

U chmele vypěstovaného ve chmelařské výrobní oblasti "Tršicko" dodávaného do tuzemských pivovarů postačí pouze označování chmele.

b) u chmele vypěstovaného ve chmelařských výrobních oblastech "Piešťansko-Topoľčansko" a "Trebišovsko" pouze označování chmele.

(3) Povinnému známkování nepodléhá chmel brakový a chmel, který nemá typické znaky chmele odrůdy "Červeňák".

§ 3

Označování chmele

(1) Označování chmele provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Praze (dále jen "ústav") pomocí chmelařských důvěrníků. Pěstitel je povinen chmel vypěstovaný ve chmelařských výrobních oblastech ohlásit ještě před jeho sežokováním chmelařskému důvěrníku ve výrobní obci k označení.

(2) Označení chmele musí obsahovat tyto údaje:

a) Československá socialistická republika;

b) "Chmel" s udáním ročníku, při čemž u chmele vypěstovaného v českých chmelařských výrobních oblastech se uvede za slovem "chmel" slovo "český", u chmele vypěstovaného v moravské chmelařské výrobní oblasti slovo "moravský" a u chmele vypěstovaného ve slovenských chmelařských výrobních oblastech slovo "slovenský";

c) výrobní oblasti;

d) výrobní obec.

(3) U chmele z výrobní obce ležící v některé z chmelařských poloh je dovoleno použít doložky vyznačující název příslušné chmelařské polohy.

(4) Chmelařský důvěrník označí chmel každého pěstitele zvlášť; po zvážení chmele opatří obal uzávěrou (plombami) a na každý označený obal vydá vážní list.

§ 4

Ověřování chmele

(1) Ověřování chmele provádí ústav.

(2) Ústav vyloučí z ověření chmel neodpovídající československé státní normě jakosti, chmel, který nemá typické znaky chmele odrůdy "Červeňák" a chmel, u něhož není možno spolehlivě prokázat, že byl vypěstován ve chmelařských výrobních oblastech "Žatecko", Úštěcko" a "Tršicko".

(3) Ústav vyznačí ověření chmele na jeho obalu, obal uzavře svými závěrami (plombami a pečetí) a vydá ověřovací listinu. Ústav může při ověřování chmele použít kromě místních označení uvedených v § 3 odst. 2 a 3 ještě dalšího bližšího označení původu chmele.

(4) Ústav může chmel, který dosud nemohl řádně ověřit, u něhož však porušení závěry a přebalení v balírně je nutné, jakož i chmel, který zbude po přebalení, ověřit prozatímně; o tom vydá "prozatímní ověřovací list".

§ 5

Přebalování chmele a jeho míchání

(1) Označený chmel, který dosud nebyl vyvezen z výrobní obce, smí být přebalen jen pod kontrolou chmelařského důvěrníka. Jinak smí být přebalení chmele provedeno pouze pod kontrolou ústavu. Přebalení chmele se vyznačí na obalu a ve vážním listu, po případě v ověřovací listině. Při přebalování chmele ve výrobní obci je dovoleno použít pouze chmele v původním stavu a od téhož pěstitele.

(2) Zakazuje se míchat chmel odpovídající československé státní normě jakosti s chmelem jí neodpovídajícím, chmel cizozemský s chmelem domácím a chmel odrůdy "Červeňák" s chmelem, který nemá typické znaky chmele této odrůdy. Míchání chmele smí být prováděno pouze tehdy, pochází-li chmel z téže výrobní oblasti a z téhož ročníku . Míchání chmele a jeho úprava podléhá kontrole ústavu.

(3) U chmele přebaleného nebo smíchaného může ústav od udání výrobní obce upustit. V ověřovací listině se v takovém případě místo výrobní obce uvede "Pod kontrolou přebaleno".

§ 6

Cizozemský chmel

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství může v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady uložit povinnost označovat chmel cizozemský, který přichází v tuzemsku do oběhu, a upravit rozsah a způsob jeho označování. Přitom nesmí být užíváno názvu a označení určených pro známkování chmelů tuzemských nebo názvů a označení jim podobných.

§ 7

Chmelařský důvěrník

(1) Chmelařského důvěrníka a jeho zástupce ustanovuje ústav z pěstitelů chmele příslušné výrobní obce na návrh rady místního národního výboru.

(2) Úkoly chmelařských důvěrníků a způsob jejich odměňování stanoví ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.

§ 8

Evidence chmelnic , jejich obnova, rušení a udržování

Veškeré chmelnice (pozemky osázené chmelem) podléhají evidenci. Evidenci chmelnic, jejich obnovu, rušení a udržování upraví ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství vyhláškou v úředním listě.


Závěrečná ustanovení

§ 9

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady předpisy k provedení tohoto zákona, zejména předpisy o náhradě výloh spojených s povinným známkováním chmele a bližší předpisy o označování a ověřování chmele, o jeho přebalování, míchání, úpravě a o manipulaci s ním.

§ 10

Zrušují s e všechny předpisy, které odporují tomuto zákonu; zrušují se zejména zákon č. 89/1934 Sb., o povinném známkování chmele a o úpravě rozsahu pěstování chmele, vládní nařízení č. 161/1934 Sb., kterým se provádí zákon č. 89/1934 Sb., ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících, a vládní nařízení č. 134/1950 Sb., o registraci chmelnic.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1957; provedou jej ministři zemědělství a lesního hospodářství a potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků v dohodě se zúčastněnými ministry.


Zápotocký v.r.

Fierlinger v.r.

Široký v.r.

Bakuľa v.r.

Uher v.r.

Přesunout nahoru