Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 35/1957 Sb.Zákon o technické normalisaci

Částka 19/1957
Platnost od 24.07.1957
Účinnost od 15.08.1957
Zrušeno k 01.07.1964 (96/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35.

Zákon

ze dne 5. července 1957

o technické normalisaci

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Technická normalisace

Technickou normalisací je zjišťování a stanovení co možná nejmenšího počtu technických řešení opakovaného případu, která jsou za daných předpokladů pro národní hospodářství ze všech možných nebo užívaných řešení nejvýhodnější, a to zejména s hlediska hospodárnosti, jakosti a bezpečnosti.

§ 2

Technické normy

(1) Výsledek zjišťování a stanovení technických řešení podle § 1, vyhlášený podle tohoto zákona, jsou technické normy.

(2) Technické normy jsou státní, úsekové a podnikové normy, jakož i technické podmínky. Technickými normami jsou i další druhy norem, které Státní úřad pro vynálezy a normalisaci (dále jen Úřad) po dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány vyhlásí za technické normy podle tohoto zákona.

(3) Technické normy platí pro každého, jehož se týkají; státní normy platí v rozsahu celostátním, úsekové v rozsahu působnosti ústředního úřadu, podnikové v rozsahu podniku; technické podmínky platí pro účastníky, kteří je ujednali.

§ 3

Závaznost technických norem

(1) Pokud není technická norma označena jako doporučená, je závazná.

(2) Ze závaznosti technické normy lze povolit výjimku v odůvodněných případech.

ČÁST DRUHÁ

Orgány

§ 4

(1) Ústředním orgánem státní správy v oboru technické normalisace je Státní úřad pro vynálezy a normalisaci se sídlem v Praze. Úřad metodicky řídí tvorbu technických norem, projednává a schvaluje návrhy státních norem s výjimkou norem uvedených v odstavci 2 a vyhlašuje všechny státní normy.

(2) Státní výbor pro výstavbu řídí metodicky a obsahově zpracování norem pro výstavbu (normy projektové, normy a směrnice pro územní plánování a ostatní normy pro výstavbu, určené vždy v jednotném státním plánu normalisačních prací) a projednává i schvaluje návrhy těchto norem. Tyto normy vyhlašuje Úřad.

(3) Řízení normalisační činnosti v jednotlivých odvětvích národního hospodářství přísluší příslušným ústředním úřadům a v oboru působnosti jednotlivých organisací vedoucím těchto organisací.

(4) Kde se v tomto zákoně uvádí organisace, rozumějí se tím, pokud z povahy věci neplyne něco jiného, hospodářské organisace jakož i organisace rozpočtové.

§ 5

(1) Poradním orgánem předsedy Úřadu je komise expertů. Její úkoly stanoví předseda Úřadu.

(2) Členům komise expertů přísluší za provedené práce odměna podle směrnic, které vydá předseda Úřadu v dohodě s ministrem financí.

§ 6

Organisace jsou povinny vyhovět dožádání Úřadu, zúčastnit se na požádání spolupráce s Úřadem, předložit nebo zapůjčit potřebné dokumenty, sdělit výsledky zkoušek a jiných zjištění.

ČÁST TŘETÍ

Tvorba norem

§ 7

Základem normalisační činnosti je jednotný státní plán normalisačních prací, který stanoví normalisační úkoly a jejich nositele; plán sestavuje Úřad ve spolupráci s ostatními ústředními úřady a orgány.

§ 8

(1) Návrh technické normy musí být vypracován a projednán v oboru působnosti nositele úkolu tak, aby odpovídal požadavkům § 1.

(2) Současně s návrhem technické normy musí být vypracován návrh opatření, jimiž bude zajištěno zavedení, dodržování nebo používání normy.

§ 9

Projednanou a schválenou technickou normu vyhlásí s výjimkou uvedenou v § 4 odst. 1 organisace příslušná ke schválení normy. Způsob vyhlašování státních norem stanoví předseda Úřadu.

§ 10

Návrh na revisi, změnu, přechodná ustanovení nebo na zrušení technické normy nebo jejích částí se projednává stejným způsobem jako návrh nové normy.

ČÁST ČTVRTÁ

Povinnosti organisací a pracujících

§ 11

(1) Pečovat o rozvoj technické normalisace je záležitostí organisací a pracujících.

(2) Organisace a každý, jehož je to pracovním úkolem, jsou povinni dbát, aby normy byly bez průtahů projednávány, vyhlašovány, plánovitě zaváděny tak, aby mohly být vyráběny předměty, na něž se norma vztahuje, a to od doby její účinnosti, dále aby normy byly dodržovány a používány.

§ 12

Organisace jsou povinny ve vydávaných cenících, katalozích a pod. označovat normalisované výrobky způsobem stanoveným ve vyhlášené příslušné technické normě.

§ 13

Normy, jež slouží k účelům obrany státu, jsou tajné. Mimo to jsou tajné normy, které v jiném státním zájmu prohlásí za tajné příslušná organisace.

§ 14

(1) Kdo byl pověřen úkoly podle tohoto zákona nebo se jakkoli účastní na jejich provádění, je povinen zachovat mlčenlivost o závažných skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu svých povinností.

(2) Povinnost podle předchozího odstavce nezaniká ukončením činnosti nebo pracovního poměru.


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení zvláštní, přechodná a závěrečná

§ 15

Podrobné předpisy k provedení tohoto zákona, zejména o obsahu a závaznosti norem, o povolování výjimek ze závaznosti, o tvorbě a odchylkách v tvorbě norem, o plánování normalisačních prací, o působnosti orgánů a o dozoru nad zaváděním, dodržováním a používáním norem, vydá vláda nařízením.

§ 16

Na technické normy vyhlášené podle dosavadních předpisů se vztahují ustanovení tohoto zákona.

§ 17

(1) Zrušují se předpisy, které odporují tomuto zákonu, zejména vládní nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci.

(2) Působnost Státního výboru pro výstavbu v oboru technické normalisace podle ustanovení § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 1/1956 Sb., o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku, zůstává zachována.

(3) Pokud jde o ustanovení § 5 zák. č. 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně, i ustanovení § 15 odst. 1 vládního nařízení č. 95/1953 Sb., o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany, ruší se pravomoc orgánů ministerstva vnitra schvalovat a vyhlašovat státní normy.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. srpna 1957; provedou jej všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru