Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 31/1957 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek

Částka 17/1957
Platnost od 03.07.1957
Účinnost od 20.12.1956
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 15. května 1957

o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií o vypořádání otevřených majetkových otázek


Mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií byla v Praze dne 11. února 1956 sjednána Dohoda o vypořádání otevřených majetkových otázek.

Národní shromáždění projevilo s Dohodou souhlas dne 1. srpna 1956 a president republiky ji ratifikoval dne 15. října 1956. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bělehradě dne 20. prosince 1956.

Podle svého článku 7 Dohoda, která se provádí ode dne podpisu, to jest ode dne 11. února 1956, nabyla platnosti výměnou ratifikačních listin, to jest dnem 20. prosince 1956.


České znění této Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

DOHODA

mezi Československou republikou federativní lidovou republikou Jugoslavií vypořádání otevřených majetkových otázek

Československá republika a Federativní lidová republika Jugoslavie, přejíce si, aby byly úplně a konečně vypořádány veškeré otevřené majetkové otázky z doby před 19. únorem 1955, dohodly se svými zmocněnci na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Touto dohodou jsou vzájemně kompensovány, plně vypořádány a zlikvidovány jak ve vztahu mezi oprávněnými a zavázanými, tak ve vztahu mezi smluvními stranami:

a) všechny peněžité závazky a závazky k jiným věcným plněním československého státu i československých právnických a fysických osob, které měly v době vzniku závazku nebo v den podepsání této Dohody sídlo nebo stálé bydliště na nynějším území Československé republiky, pokud takové závazky vznikly před 19. únorem 1955 z kteréhokoli důvodu vůči jugoslávskému státu nebo jugoslávským právnickým a fysickým osobám, které měly v době vzniku závazku nebo v den podepsání této Dohody sídlo nebo stálé bydliště na nynějším území Federativní lidové republiky Jugoslavie, jakož i vůči jejich právním nástupcům ve smyslu jugoslávských předpisů;

b) všechny peněžité závazky a závazky k jiným věcným plněním jugoslávského státu i jugoslávských právnických a fysických osob, které měly v době vzniku závazku nebo v den podepsání této Dohody sídlo nebo stálé bydliště na nynějším území Federativní lidové republiky Jugoslavie, pokud takové závazky vznikly před 19. únorem 1955 z kteréhokoli důvodu vůči československému státu nebo československým právnickým a fysickým osobám, které měly v době vzniku závazku nebo v den podepsání této Dohody sídlo nebo stálé bydliště na nynějším území Československé republiky, jakož i vůči jejich právním nástupcům ve smyslu československých předpisů.

Tato Dohoda se vztahuje i na závazky, které v den jejího podepsání trvaly mezi osobami, jež měly toho dne československé nebo jugoslávské státní občanství, bez ohledu na to, zdali tyto osoby po tomto dni získaly stálé bydliště ve třetí zemi nebo státní občanství třetí země.

Čl. 2

Touto Dohodou jsou rovněž vypořádány a zlikvidovány:

a) všechny závazky československého státu, souvisící s nároky, které vyplývají z československých opatření znárodňovacích, vyvlastňovacích i z jiných opatření vlastnická práva omezujících nebo odnímajících, jimž byly podrobeny jugoslávské majetky, práva i zájmy v Československé republice do dne podepsání této Dohody, bez ohledu na to, zda jsou tyto nároky dnes známy nebo ne;

b) všechny závazky jugoslávského státu, souvisící s nároky, které vyplývají z jugoslávských opatření znárodňovacích, vyvlastňovacích i z jiných opatření vlastnická práva omezujících nebo odnímajících, jimž byly podrobeny československé majetky, práva i zájmy ve Federativní lidové republice Jugoslavii do dne podepsání této Dohody, bez ohledu na to, zda jsou tyto nároky dnes známy nebo ne.

Za československé majetky, práva i zájmy se pro účely tohoto článku považují majetky, práva i zájmy československých fysických a právnických osob, které měly tento status v den, kdy Federativní lidová republika Jugoslavie učinila uvedená opatření, a které - anebo jejich právní nástupci - v den podepsání této Dohody mají tento status, včetně všech a kterýchkoli účastí těchto československých fysických a právnických osob na podnicích ve Federativní lidové republice Jugoslavii.

Za jugoslávské majetky, práva i zájmy se pro účely tohoto článku považují majetky, práva i zájmy jugoslávských fysických a právnických osob, které měly tento status v den, kdy Československá republika učinila uvedená opatření, a které - anebo jejich právní nástupci - v den podepsání této Dohody mají tento status, včetně všech a kterýchkoli účastí těchto jugoslávských fysických a právnických osob na podnicích v Československé republice.

Čl. 3

Československá republika postupuje Federativní lidové republice Jugoslavii všechny cenné papíry vydané jugoslávským státem nebo právnickými osobami se sídlem na nynějším území Federativní lidové republiky Jugoslavie, pokud tyto papíry jsou v den podepsání této Dohody ve vlastnictví československého státu nebo československých právnických a fysických osob, které mají v uvedený den své sídlo nebo stálé bydliště na území Československé republiky.

Federativní lidová republika Jugoslavie postupuje Československé republice všechny cenné papíry vydané československým státem nebo právnickými osobami se sídlem na nynějším území Československé republiky, pokud tyto papíry jsou v den podepsání této Dohody ve vlastnictví jugoslávského státu nebo jugoslávských právnických a fysických osob, které mají v uvedený den své sídlo nebo stálé bydliště na území Federativní lidové republiky Jugoslavie.

Čl. 4

Žádné nároky nemohou být uplatňovány ani na základě jednotlivých závazků, na které se vztahuje tato Dohoda, ani na základě salda jejich vzájemného započtení.

Čl. 5

Po podepsání této Dohody nebudou československé právnické a fysické osoby uplatňovat žádná práva ani nároky, vypořádané touto Dohodou, vůči jugoslávskému státu a jugoslávským právnickým a fysickým osobám.

Po podepsání této Dohody nebudou jugoslávské právnické a fysické osoby uplatňovat žádná práva ani nároky, vypořádané touto Dohodou, vůči československému státu a československým právnickým a fysickým osobám.

Československá republika i Federativní lidová republika Jugoslavie upraví svými vnitřními opatřeními vztahy vyplývající z této Dohody.

Čl. 6

Obě smluvní strany si ve všech případech, ve kterých je to možné, vzájemně odevzdají všechny listiny, titry a potvrzení související se závazky, jakož i s majetky, právy a zájmy, na které se vztahuje tato Dohoda.

Obě smluvní strany si vzájemně poskytnou veškerou pomoc za účelem zjišťování stavu závazků, které se likvidují touto Dohodou.

Čl. 7

Tato Dohoda bude ratifikována a ratifikační listiny budou vyměněny co nejdříve v Bělehradě; Dohoda nabude platnosti výměnou ratifikačních listin a bude prováděna ode dne podpisu.

Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a srbocharvátském. Obě znění mají stejnou platnost.

Dáno v Praze dne 11. února 1956.

Za Československou republiku:

Jankovcová

Za Federativní lidovou republiku Jugoslavii:

M. Todorovič

Přesunout nahoru