Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 25/1957 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1957

Částka 13/1957
Platnost od 11.05.1957
Účinnost od 01.01.1957
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25.

Rozpočtový zákon

na rok 1957

ze dne 18. dubna 1957.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Cíle státního rozpočtu

Finanční prostředky jsou stanoveny státním rozpočtem jako základním finančním plánem státu a jejich zdrojem je především socialistická výroba a budovatelské úsilí pracujícího lidu; slouží k hospodárnému splnění všech úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství, zejména k urychlení rozvoje výrobních sil především v těžkém průmyslu, k podstatnému vzestupu zemědělské výroby a rozvoje jednotných zemědělských družstev, k zavádění nové techniky do výroby, k podstatnému vzestupu produktivity práce a tím k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu a k podpoře úsilí o zachování míru. K dosažení těchto cílů je třeba ve zvýšené míře rozvinout aktivní účast lidu při zabezpečování urychleného růstu národního důchodu a při prosazování hospodárnosti.

§ 2

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 98 240 492 000 Kčs, celkové výdaje částkou 97 918 878 000 Kčs, takže vyplývá přebytek 321 614 000 Kčs; v rámci státního rozpočtu se stanoví pro rozpočet Slovenska příjmy částkou 14 699 063 000 Kčs a výdaje částkou 16 848 611 000 Kčs; Slovenská národní rada může zvýšit příjmy nad stanovenou částku a o tutéž částku i výdaje.

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 26 170 391 000 Kčs; kromě toho činí zůstatek rozpočtových prostředků národních výborů přecházejících do roku 1958 částku 441 800 000 Kčs.

(3) Vláda stanoví k vyrovnání rozpočtů národních výborů podíly na státních příjmech.

§ 3

Hospodaření podle státního rozpočtu

(1) Výdaje (investiční i neinvestiční) mohou být uskutečňovány jen do výše částek stanovených ve státním rozpočtu.

(2) Vláda může povolit uskutečnění nezbytného výdaje, nekrytého ve státním rozpočtu, je-li jeho úhrada zajištěna vyššími příjmy nebo odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje. Obdobně může vláda povolit snížení některého příjmu státního rozpočtu, jestliže toto snížení vyváží zvýšením jiného příjmu státního rozpočtu nebo snížením výdajů.

§ 4

Odpovědnost za hospodaření

Vláda a každý její člen, Sbor pověřenců a každý jeho člen, vedoucí ostatních ústředních úřadů a rady národních výborů, jakož i vedoucí odborů a správ rad národních výborů jsou odpovědni za to, že v oboru jejich působnosti budou při hospodaření všechny plánované úkoly splněny hospodárně, že budou zjišťovány a využívány reservy, jež vznikají v rozvíjejícím se hospodářství, že příjmových částek státního rozpočtu bude při nejmenším dosaženo a výdajové částky nebudou - s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona - překročeny.

§ 5

Časové použití rozpočtových prostředků

(1) Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1957, a to jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.

(2) Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto zákona mohou zatěžovat rozpočtové prostředky na rok 1957, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštího roku.

(3) Poukazovat peníze k úhradě závazků, jež vzniknou po 31. prosinci 1957, nebo tvořit jakýmkoliv jiným způsobem reservy z úspor na rozpočtových prostředcích není přípustno.

§ 6

Zjišťování rozpočtových důsledků zákonných a jiných opatření

(1) U návrhů zákonů, zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení, vládních usnesení, nařízení Sboru pověřenců, usnesení Sboru pověřenců, nařízení ministrů, nařízení pověřenců, vyhlášek a u všech opatření ústředních úřadů, jakož i u návrhů usnesení národních výborů a jejich rad musí být s největší odpovědností zváženy a v návrzích vyjádřeny také jejich důsledky hospodářské a finanční. Důsledky těchto opatření zejména pro výdaje po případě pro příjmy státního rozpočtu, pro bilanci příjmů a výdajů obyvatelstva nebo pro úvěrový plán je třeba vyčíslit a výpočet připojit k návrhu opatření. Při každém navrhovaném opatření musí být zkoumáno, zda jeho povaha připouští zavedení nových příjmů, a v kladném případě musí být tyto nové příjmy vždy navrženy.

(2) U všech opatření, uvedených v odstavci 1, jimiž se zvyšují výdaje nebo snižují příjmy státního rozpočtu, musí být zároveň stanovena úhrada zvýšeného výdaje nebo náhrada úbytku příjmů.

§ 7

Nepřípustnost započtení pohledávek vůči státu

Dlužník nemůže svůj závazek vůči státu uhradit započtením své pohledávky za státem .

§ 8

Doplňkové rozpočty národních výborů

(1) Jestliže národní výbor dosáhl nebo určitě dosáhne vyšších příjmů , než stanovil jeho rozpočet, nebo uspoří-li na rozpočtovaných výdajích, při čemž plnění všech jeho plánovaných úkolů je zajištěno, může sestavit doplňkový rozpočet.

(2) K získání vyšších příjmů jako zdrojů pro doplňkové rozpočty rozvíjejí národní výbory především služby a místní výrobu a vytvářejí tak podmínky pro další rozvoj hospodářství a kultury ve svém obvodu a tím k rozšíření své hospodářské základny.

(3) Doplňkový rozpočet musí být vyrovnán.

(4) Doplňkový rozpočet národního výboru nižšího stupně schvaluje rada národního výboru vyššího stupně.

(5) Podrobnosti upraví ministr financí; při tom též stanoví postup při převodu nevyčerpaných prostředků doplňkových rozpočtů do příštího roku.

§ 9

Zatímní vedení státního hospodaření v roce 1958

Vláda učiní vhodná opatření pro státní hospodaření v době od 1. ledna 1958 do vyhlášení rozpočtového zákona na rok 1958, nebude-li rozpočtový zákon na uvedený rok vyhlášen před 1. lednem 1958. Pro toto období platí obdobně ustanovení §§ 4, 6, 7 a 10 odst. 1 písm. b) a odst. 2.


Závěrečná ustanovení

§ 10

(1) Vláda se zmocňuje,

a) aby do státního rozpočtu promítla finanční důsledky úprav státního plánu rozvoje národního hospodářství;

b) aby k úhradě závazků z let minulých použila finančních přebytků hospodaření let minulých.

(2) Ministr financí

a) vydá směrnice pro hospodaření podle státního rozpočtu a jeho kontrolu, a to zejména pokud jde o používání rozpočtových prostředků, úhradu výdajů na nové úkoly ukládané národním výborům, vázání rozpočtových prostředků určených na úhradu úkolů, které odpadly, a o postup při opatřování úhrady výdajů na úkoly, jež nejsou plně rozpočtově zajištěny. Přitom může ministr financí povolit odchylku od ustanovení § 5 odst. 1;

b) upraví používání nadplánových zisků a uhrazování neplánovaných a nadplánových ztrát hospodářských organisací státního socialistického sektoru, a to i z a dobu před účinností tohoto zákona;

c) je oprávněn stanovit způsob použití příjmů za vyřazené základní prostředky hospodářských organisací státního socialistického sektoru, a to i odchylně od ustanovení § 4 odst . 2 věty třetí zákona č. 106/1951 Sb., o úpravě financování národních a komunálních podniků.

§ 11

(2) Zrušují se ustanovení § 4 odst. 3 a § 12 zákona č. 106/1951 Sb., o úpravě financování národních a komunálních podniků, § 10 vládního nařízení č. 107/1951 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků, a § 9 zákona č. 83/1952 Sb., o rozpočtech národních výborů.

(3) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957; provedou jej ministr financí a ostatní členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.


Příloha č. 1 zákona 25/1957 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu Československé republiky na rok 1957.

Příjmy
(v tisících)
VýdajeKčs
(v tisících)
Příjmy od socialistického sektoru85 092,113Hospodářství53 154,425
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva10 683,580Kulturní a sociální opatření31 932,000
Ostatní příjmy2 464,799Obrana a bezpečnost9 319,311
Správa3 513,142
Úhrn98 240,492Úhrn97 918,878
Přebytek .............................. 321,614 000 Kčs

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu.

Příjmy
(v tisících)
Výdaje
(v tisících)
Příjmy od hospodářských organisací2 648,191Hospodářství11 935,153
Místní daně a poplatky732,259Kulturní a sociální opatření12 337,840
Ostatní příjmy1 309,563Správa1 897,398
Podíly na státních příjmech3 549,822
Příděl z ústředního rozpočtu17 930,556
Úhrn26 170,391Úhrn26 170,391

Příloha č. 2 zákona 25/1957 Sb.

Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů (v tisících Kčs)

KrajVlastní příjmyPodíly
na státních
příjmech
Příděly
z ústředního
rozpočtu
Úhrn příjmůÚhrn výdajů
Praha ÚNV504,898473,380580,7931 559,0711 559,071
Pražský381,367334,6451 450,1342 166,1462 166,146
Českobudějovický187,953116,804917,2291 221,9861 221,986
Plzeňský200,430136,890890,3521 227,6721 227,672
Karlovarský134,54159,495784,355978,391978,391
Ústecký269,587135,741995,3511 400,6791 400,679
Liberecký210,943136,821722,3271 070,0911 070,091
Hradecký197,940180,228719,2801 097,4481 097,448
Pardubický141,187115,450650,764907,401907,401
Jihlavský150,155128,196685,736964,087964,087
Brněnský384,249339,2311 064,3961 787,8761 787,876
Olomoucký199,900177,413820,5741 197,8871 197,887
Gottwaldovský184,956170,637673,0371 028,6301 028,630
Ostravský347,763162,3511 286,1421 796,2561 796,256
K. Vary MěNV20,5349,86456,26386,66186,661
M. Lázně MěNV4,2151,74221,39727,35427,354
F. Lázně MěNV61831510,35011,28311,283
ČESKÉ KRAJE3 521,2362 679,20312 328,48018 528,91918.528,919
SLOVENSKÉ KRAJE1 168,777870,6195 602,0767 641,4727 641,472
ČSR4 690,0133 549,82217 930,55626 170,39126 170,391
Přesunout nahoru