Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 18/1957 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči

Částka 10/1957
Platnost od 23.03.1957
Účinnost od 23.03.1957
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18.

Zákon

ze dne 6. března 1957,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči, se mění a doplňuje takto:

1. § 4 odst. 2 zní:

"(2) Orgány hygienické a protiepidemické služby jsou

a) hlavní hygienik republiky Československé, který je v čele hygienické a protiepidemické složky ministerstva zdravotnictví;

b) hlavní hygienik Slovenska, který je v čele hygienické a protiepidemické složky pověřenectva zdravotnictví;

c) krajský hygienik;

d) okresní hygienik."

2. K § 6 se připojuje odstavec 2, který zní:

"(2) Pokud orgány veterinární zdravotní služby ministerstva zemědělství a lesního hospodářství vykonávají běžný a provozní hygienický dozor na zpracování, skladování, úchovu a přepravu poživatin živočišného původu, mají povinnosti a práva orgánů hygienické a protiepidemické služby."

3. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Posudky o normách a standardech podle § 5 odst. 1 č. 2 písm. d) a odst. 2 podává a účinnost a nezávadnost ser, vakcin a bakteriálních přípravků před jejich uvedením do oběhu kontroluje výhradně hlavní hygienik republiky Československé. Směrnice podle § 5 odst. 1 č. 1 a závazné posudky podle § 5 odst. 1 č. 2 písm. b) a odst. 2 ve věcech, které mají širší než krajský význam, vydává hlavní hygienik republiky Československé a pro Slovensko hlavní hygienik Slovenska. Závazné posudky podle § 5 odst. 1 č. 2 písm. b) a odst. 2 ve věcech krajského významu vydává krajský hygienik a ve věcech okresního a místního významu okresní hygienik."

4. § 9 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Hlavního hygienika republiky Československé ustanovuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví, hlavního hygienika Slovenska sbor pověřenců na návrh pověřence zdravotnictví. Ustanovování a odvolávání krajských a okresních hygieniků se řídí předpisy o ustanovování a zprošťování zaměstnanců výkonných orgánů rad národních výborů.

(2) Hlavnímu hygienikovi pomáhá v plnění jeho úkolů poradní sbor, který zřídí a jehož členy jmenuje na návrh hlavního hygienika ministr (pověřenec) zdravotnictví."

5. § 16 odst. 4 zní:

"(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně také pro provádění hygienické a protiepidemické péče v oboru ministerstva vnitra, pokud jde o ozbrojené složky, a v oboru ministerstva dopravy, pokud jde o železnice; součinnost jejich orgánů s orgány hygienické a protiepidemické služby při provádění tohoto zákona upraví ministerstva zdravotnictví, vnitra a dopravy."


Čl. II

Ministr zdravotnictví se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři zdravotnictví, vnitra, dopravy a zemědělství a lesního hospodářství.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Plojhar v. r.

Barák v. r.

Pospíšil v. r.

Bakuľa v. r.

Přesunout nahoru