Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 14/1957 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb.

Částka 9/1957
Platnost od 16.03.1957
Účinnost od 01.04.1957
Zrušeno k 01.07.1961 (60/1961 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14.

Zákon

ze dne 6. března 1957,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

(1) Trest veřejného pokárání lze uložit za kterýkoli přestupek, i když tento trest není ve zvláštní části trestního zákona správního výslovně stanoven.

(2) Za přestupek lze uložit jen jeden z trestů hlavních.

Čl. II

Horní hranice pokut uvedených ve zvláštní části trestního zákona správního se stanoví částkou 20.000 Kčs, byla-li dosud stanovena částkou 100.000 Kčs, a 15.000 Kčs, byla-li dosud stanovena částkou 50.000 Kčs; ostatní horní hranice pokut se snižují na polovinu.


Čl. III

Obecná část trestního zákona správního se mění a doplňuje dále takto:

1. § 12 zní:

"Při výměře trestu se přihlédne k stupni nebezpečnosti přestupku pro společnost, zejména s hlediska způsobu provedení přestupku, jeho následků, míry zavinění, osoby pachatele, možnosti jeho nápravy a okolností přitěžujících i polehčujících."

2. § 14 písm. a) zní:

"a) spáchal přestupek ve stavu zmenšené příčetnosti, pokud si jej nepřivodil sám, zejména požitím alkoholického nápoje,".

3. § 15 zní:

"Má-li být někdo potrestán současně pro několik přestupků, uloží se jediný trest podle toho zákonného ustanovení, které se vztahuje na čin z nich nejpřísněji trestný; k ostatním přestupkům se přihlédne jako k okolnosti přitěžující. Ustanovení o vedlejších trestech se užije i tehdy, platí-li jen o některém z přestupků."

4. § 22 zní:

"(1) Dopustil-li se pachatel přestupku zneužívaje výkonu činnosti nebo povolání, lze vyslovit zákaz takové činnosti nebo takového povolání.

(2) Zákaz uvedený v odstavci 1 se stanoví až na tři léta; doba výkonu trestu odnětí svobody se do této doby nezapočítává."

5. § 25 odst. 1 zní:

(1) Za propadlou lze prohlásit věc,

a) které bylo užito k spáchání přestupku,

b) která byla k spáchání přestupku určena,

c) kterou pachatel získal přestupkem nebo jako odměnu za něj,

d) kterou pachatel nabyl za věc získanou přestupkem, nebo

e) kterou pachatel nabyl za věc získanou jako odměnu za spáchání přestupku."

Čl. IV

Zvláštní část trestního zákona správního se mění a doplňuje dále takto:

1. Za § 35 se vkládá § 35a, který včetně nadpisu zní:

"§ 35a

Rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví

Kdo rozkrádá nebo úmyslně poškozuje majetek, který je v socialistickém vlastnictví, a jde o čin malého významu, bude potrestán pokutou do 5.000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na tři měsíce."

2. § 64 zní:

"(1) Kdo jedná proti předpisům o devisovém hospodářství, bude potrestán pokutou do 5.000 Kčs nebo veřejným pokáráním.

(2) Kdo způsobí devisovému hospodářství škodu tím, že jedná proti předpisům o devisovém hospodářství, bude potrestán pokutou do 15.000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na šest měsíců.

(3) Kdo se dopustí přestupku uvedeného v odstavci 2 úmyslně, bude potrestán pokutou do 20.000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na šest měsíců."

3. § 87 písm. d) zní:

"d) kdo z nekalých důvodů zboží hromadí nebo je jiným nedovoleným způsobem odnímá výrobě, oběhu nebo spotřebě, nebo".

4. § 98 písm. b) zní:

"b) kdo neoprávněně vstoupí na území nebo místa, na nichž mu byl pobyt zakázán nebo na něž je vstup úředně zakázán."

5. V § 134 se horní hranice pokuty stanoví částkou 5.000 Kčs a horní hranice trestu odnětí svobody na jeden měsíc.

6. Za § 137 se vkládá § 137a, který včetně nadpisu zní:

"§ 137a

Poškozování osobního a soukromého majetku

Kdo na majetku osobním nebo soukromém způsobí škodu tím, že

a) se zmocní věci z takového majetku v úmyslu nakládat s ní jako s vlastní,

b) úmyslně nakládá s věcí z takového majetku, která mu byla svěřena, jako s vlastní,

c) úmyslně uvede někoho v omyl nebo využije něčího omylu, nebo

d) úmyslně věc z takového majetku zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou,

a jde o čin malého významu, bude potrestán pokutou do 3.000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na jeden měsíc."

7. K § 144 se připojuje odstavec 4, který zní:

"(4) Kdo ve stavu podnapilém nebo opilém řídí vozidlo, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo odnětím svobody až na tři měsíce."


Čl. V

Trest zákazu činnosti navždy nebo na dobu převyšující tři léta, uložený za přestupek před počátkem účinnosti tohoto zákona, se mění s účinností od právní moci rozsudku nebo nálezu v trest zákazu činnosti na tři léta.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1957; provedou jej všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru