Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 11/1957 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů

Částka 8/1957
Platnost od 16.03.1957
Účinnost od 16.03.1957
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11.

Zákon

ze dne 6. března 1957,

kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, se mění a doplňuje takto:

1. § 7 odst. 2 zní:

"(2) V obcích, v nichž je více než 5.000 osob zapsaných do seznamů voličů, zařídí rada místního národního výboru, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí. Ve větších obcích, které nedosahují 5.000 zapsaných osob a které určí rada okresního národního výboru, zařídí rada místního národního výboru, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí."

2. § 9 včetně nadpisu zní:

"Voličský průkaz

Voličům, kteří v době od vyložení seznamů voličů do dne volby se přestěhují, jakož i voličům, kteří z vážných důvodů nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsou zapsáni, vydá rada místního národního výboru na jejich žádost voličský průkaz a ze seznamu voličů je vyškrtne. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v jiném volebním okrsku. Zápis provádí rada místního národního výboru nového bydliště (místa pobytu), v den voleb okrsková volební komise. Při zápisu se voličský průkaz odebere a připojí k seznamu voličů."

3. § 12 odst. 2 zní:

"(2) Pro volby do ústředního národního výboru se vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 4.000 obyvatel připadl jeden volební obvod."

4. § 22 odst. 2 zní:

"(2) Pro volby do ústředního národního výboru se vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 1.500 obyvatel připadl jeden volební obvod."

5. § 27 odst. 2 zní:

"(2) Pro volby do jednotlivých obvodních národních výborů se vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 500 obyvatel připadl jeden volební obvod; vytvoří se však nejméně 50 volebních obvodů."

6. § 32 odst. 2 zní:

"(2) Pro volby do krajských národních výborů se vytvoří tolik volebních obvodů, aby na každých 7.000 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejméně však 75 volebních obvodů."

7. § 47 včetně nadpisu zní:

"Volební obvody

(1) Volební obvody pro volby do místních národních výborů stanoví rada místního národního výboru a volební obvody pro volby do obvodních národních výborů stanoví rada obvodního národního výboru.

(2) Pro volby do místních národních výborů se vytvoří v obcích

a) do 400 obyvatel jeden volební obvod, v němž se volí podle určení okresního národního výboru 9 nebo 11 členů místního národního výboru;

b) od 400 do 600 obyvatel 12 volebních obvodů;

c) od 600 do 900 obyvatel tolik volebních obvodů, aby na každých 50 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejvýše však 15 volebních obvodů;

d) od 900 do 1.500 obyvatel tolik volebních obvodů, aby na každých 60 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejvýše však 18 volebních obvodů;

e) od 1.500 do 2.500 obyvatel tolik volebních obvodů, aby na každých 80 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejvýše však 25 volebních obvodů;

f) od 2.500 do 6.000 obyvatel tolik volebních obvodů, aby na každých 100 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejvýše však 40 volebních obvodů;

g) od 6.000 do 20.000 obyvatel tolik volebních obvodů, aby na každých 150 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejvýše však 100 volebních obvodů;

h) nad 20.000 obyvatel tolik volebních obvodů, aby na každých 200 obyvatel připadl jeden volební obvod, nejvýše však 200 volebních obvodů.

(3) Pro volby do obvodních národních výborů se vytvoří tolik volebních obvodů jako pro volby do místních národních výborů.

(4) Seznamy volebních obvodů pro volby do místních národních výborů uveřejní rada místního národního výboru nejpozději 55 dnů přede dnem volby. Seznamy volebních obvodů pro volby do obvodních národních výborů uveřejní rada obvodního národního výboru nejpozději 55 dnů přede dnem volby."

8. § 55 odst. 3 věta třetí zní:

"Pro volby do místního národního výboru v obci, která tvoří jeden volební obvod, může být navrženo 9 (11) nebo více kandidátů."

9. § 66 odst. 3 věta první zní:

"Voliče, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, zapíše okrsková volební komise do seznamu voličů."

10. § 73 odst. 2 písm. c) se škrtá.

11. § 76 odst. 2 písm. b) se škrtá.

12. § 78 odst. 2 věta první zní:

"V obcích s počtem obyvatel do 400 je z kandidátů, kteří obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů, zvoleno 9 (11) kandidátů s největším počtem hlasů."

13. § 82 odst. 2 část věty před středníkem zní:

"Nové volby určí obvodní volební komise též, nebylo-li v obci s počtem obyvatel do 400 zvoleno 9 (11) členů místního národního výboru;"


Čl. II

Ministr spravedlnosti se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona o volbách do národních výborů, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru