Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 71/1956 Sb.Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích

Částka 38/1956
Platnost od 29.12.1956
Účinnost od 01.01.1957
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71.

Nařízení ministra financí

ze dne 23. prosince 1956,

kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích

Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:


Čl. I

Nařízení ministra financí č. 60/1955 Sb., o správních poplatcích, se mění a doplňuje takto:

1. § 5 odst. 1 zní:

"(1) Poplatky se platí kolkovými známkami, nepřevyšují-li při ústním vyměření 300 Kčs a při vyměření písemnou výzvou k zaplacení poplatku nepřítomnému poplatníkovi 100 Kčs."

2. § 5 odst. 4 zní:

"(4) Kolkovými známkami se neplatí poplatky, které se podle sazebníků platí v hotovosti nebo které lze podle okolností vhodněji vybrat v hotovosti, i když nepřevyšují 300 Kčs, po případě 100 Kčs."

3. V § 8 se jako č. 1 vkládá ustanovení, které zní:

"1. hospodářské organisace státního socialistického sektoru (národní podniky, jiné organisace, na které se vztahují předpisy o národních podnicích, podniky místního průmyslu, podniky komunálního hospodářství a pod.), jakož i podniky zahraničního obchodu, pokud jde o poplatky podle sazebníků I, II a VI; toto osvobození se nevztahuje na úkony Státní technické inspekce poplatné podle položek 4, 37 až 41 sazebníku I a na úkony dopravních inspektorátů poplatné podle položky 73 písm. b) a položky 74 písm. c) sazebníku I";

dosavadní označení č. 1 až 4 se mění na č. 2 až 5.

4. Částka 200 Kčs uvedená v § 14 se zvyšuje na 300 Kčs.

5. V sazebníku I se mění ustanovení položky 23, poznámky 2 k pol. 32 a ustanovení položek 36, 73 a 74. Nové znění uvedených ustanovení je v příloze, která je součástí tohoto nařízení.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.


Sazebník I

správních poplatků vybíraných výkonnými orgány národních výborů a jinými orgány státní správy, s výjimkou orgánů vybírajících poplatky podle sazebníků II až VI.

Oddíl C.

Správa vnitřního obchodu, zahraničního obchodu a některých jiných podnikání.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek
měsíčně
Kčs
je-li provozovatel přestárlý nebo invalidní, ročně
Kčs
23A. Udělení oprávnění nebo prodloužení platnosti oprávnění fysických osob k provozování lidové zábavy, a to jde-li o
a) kruhový podnik (lochness, autodráhu, šikmou vlnovou dráhu), za každé sedadlo 20-
b) řetízkový kolotoč
s podiem, za každé sedadlo3520 až 30
bez podia, za každé sedadlo2020 až 30
c) dětský kolotoč do 15 míst150200 až 300
do 20 míst200200 až 300
do 30 míst300250 až 350
přes 30 míst400350 až 400
d) dětské řetízkové kolo140150 až 200
e) ruské dětské kolo, za každou gondolu60-
f) houpačky velké, za každou loď3030 až 50
dětské, za každou loď2030 až 40
g) dětský vláček400-
h) hipodrom, za každého koníka30-
ch) střelnici
1. stanovou s pultem do 4 m délky400500 až 700
do 6 m délky500500 až 700
do 8 m délky600600 až 800
do 10 m délky700600 až 800
přes 10 m délky 800600 až 800
2. vozovou s pultem do 4 m délky500600 až 900
do 6 m délky600600 až 900
do 7 m délky700600 až 900
přes 7 m délky800600 až 900
3. kombinovanou s házením míčů, stanovou nebo vozovoupodle písm. ch) č. 1 nebo 2-
4. sportovní bez jakýchkoli výher (propagace branné výchovy)200-
i) házení míčů
1. stanové s pultem do 4 m délky300300 až 500
2. vozové s pultem do 4 m délky400300 až 500
3. stanové nebo vozové s pultem přes 4 m délkypodle písm. ch) č. 1 nebo 2300 až 500
j) kulečník stanový, za každý stůl150500 až 1.000
vozový, za každý stůl200500 až 1.000
k) automat sportovní (footbalový a pod.)50200
l) siloměr, dechoměr nebo t. zv. zkoušeč krve100200 až 300
m) mechanickou hudební atrakci (elektrickou kapelu)150-
n) zábavné zkoušení skel100-
o) ukázku drobných živých nebo preparovaných zvířat nebo ukázku nerostů300-
ukázku živých cizokrajných zvířat (aligátorů, hadů a pod.)400 až 800-
p) sportovní střílení lukem150-
r) házení šípů150-
s) jízdu kočárkem-200
t) kukátko-200
u) mechanické divadlo-300
v) ukázku ptactva-200
y) provazochodce nebo produkce na stožáru800 až 1.400-
z) gymnastická představení ve stanu600 až 1.200-
aa) předvádění cvičených zvířat400 až 1 000-
bb) manéžové produkce s cirkusovým900 až 3.000_
cc) hudebníky40
dd) divadlo maňáskové140
loutkové400 až 500
ee) divadélko zvláštností140-
ff) akrobatické jízdy na motocyklu600 až 800-
gg) výlučně kouzelnické produkce400 až 1.200-
kouzelnické a akrobatické produkce600 až 1.400-
Poplatek Kčs
B. Udělení jakéhokoli jiného živnostenského oprávnění200
Poznámky k písm. A:
1. Poplatky stanovené rámcově (nejnižší a nejvyšší přípustnou částkou) vyměřují se v mezích sazby podle rozsahu a vybavení podniku, po případě podle rozsahu podniku a programu, u provozovatelů přestárlých a invalidních podle sociálních poměrů.
2. Poplatek vyměřený za udělení oprávnění nebo prodloužení jeho platnosti měsíční sazbou, stanovenou pro jiné provozovatele než přestárlé nebo invalidní, sníží se za každé provozovatelovo dítě ve věku do 15 let o 60 Kčs. pokud jde o 1. až 5. dítě, a o 100 Kčs, pokud jde o 6. a každé další dítě; i v těchto případech je však třeba vyměřit poplatek nejméně
částkou 40 Kčs, jde-li o činnosti uvedené pod písm. A a) až r),
částkou 400 Kčs, jde-li o činnost uvedenou pod písm. A y),
částkou 300 Kčs, jde-li o činnost uvedenou pod písm. A z),
částkou 200 Kčs, jde-li o činnost uvedenou pod písm. A aa),
částkou 450 Kčs, jde-li o činnost uvedenou pod písm. A bb),
částkou 40 Kčs, jde-li o činnost uvedenou pod písm. A cc),
částkou 40 Kčs, jde-li o maňáskové divadlo podle písm. A dd),
částkou 100 Kčs, jde-li o loutkové divadlo podle písm. A dd), částkou 40 Kčs, jde-li o Činnost uvedenou pod písm. A ee),
částkou 200 Kčs, jde-li o činnost uvedenou pod písm. A ff),
částkou 200 Kčs, jde-li o výlučně kouzelnické produkce podle písm. A gg),
částkou 300 Kčs, jde-li o kouzelnické a akrobatické produkce podle písm. A gg).
3. Za přestárlého se považuje provozovatel starší než 65 let.
Za invalidního se považuje provozovatel, který lékařským vysvědčením Ústavu národního zdraví prokáže invaliditu vyšší než 60 %.

Oddíl D.

Vodní hospodářství.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
32Poznámky:
2. Od poplatku jsou osvobozena jednotná zemědělská družstva, která přijala vzorové stanovy.

Oddíl E.

Výstavba. Odborný technický dozor Státní technické inspekce.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
36Řízení o žádosti (stížnosti) za stanovení přípustné výše nájemného z bytů, částí bytů, jiných místností nebo z budov nebo za stanovení přípustné výše vedlejších platů spojených s užíváním těchto nájemních předmětů, za každý nájemní předmět10
Poznámky:
1. Nájemním předmětem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou předmětem jedné nájemní smlouvy.
2. Vedle poplatku podle této položky se nevybírá poplatek za komisionální řízení podle pol. 6.
3. Viz poznámku 1 k celému sazebníku.

Oddíl G.

Silniční provoz a doprava.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek, jde-li o
automobil nebo traktor
Kčs
motocykl nebo přivěs
Kčs
73a) Přidělení státní poznávací značky a vydání dokladů pro motorové vozidlo (přívěs) hromadně vyrobené nebo dovezené (i jednotlivě)5030
b) přidělení státní poznávací značky a vydání dokladů pro motorové vozidlo jednotlivě sestavené, a to jde-li
aa) o motocykl (i s postranním vozíkem), skútr nebo motocyklovou tříkolku (rikšu) s novými konstrukčními prvky, sestavené ze součástek,
u motocyklu s obsahem válců do 125 ccm-1.200
u motocyklu s obsahem válců do 175 ccm-1.600
u motocyklu s obsahem válců do 250 ccm-2.500
u motocyklu s obsahem válců přes 250 ccm-3.000
u motocyklové tříkolky (rikši) bez ohledu-3.000
bb) o motorový vozík pro invalidy, sestavený ze součástek-100
cc) o osobní automobil (i t. zv. Station-Wagon) nebo o t. zv. lidové vozítko, sestavené ze součástek30 %
úřední odhadní ceny vozidla v kompletním stavu, zjištěné bezprostředně před provedením zkoušky za účelem schválení jeho technické způsobilosti;
-
c) přidělení evidenční značky pro motorové kolo o obsahu do 50 ccm-10
Poznámky:
1. Poplatek podle písm. a) se u motorových vozidel zařízených pro invalidy snižuje na polovinu.
2. Povolí-li se ve výjimečných případech dodatečně stavba motorového vozidla uvedeného pod písm. b), které bylo sestaveno bez předchozího povolení dopravního inspektorátu a výkonného orgánu krajského národního výboru, vybere se za přidělení státní poznávací značky poplatek podle písm. b) dvojnásobnou sazbou.
74Schváleni technické způsobilosti
a) nákladního automobilu pro hromadnou dopravu osob50-
b) části motorového vozidla hromadně vyráběných100100
c) motorového vozidla nebo přívěsu po změně jeho podstatných částí, a to
aa) záleží-li změna v přestavbě dodávkového automobilu na automobil osobní (i t. zv. Station-Wagon)1.000
bb) po výměně druhé podstatné části, bylo-li jak při první, tak při druhé výměně použito podstatných částí jiného typu. než byly části původní, a to
u motocyklu s obsahem válců do 125 ccm-1.200
u motocyklu s obsahem válců do 175 ccm-1.600
u motocyklu s obsahem válců do 250 ccm-2.500
u motocyklu s obsahem válců přes 250 ccm-3.000
u osobního automobilu (i t. zv. Station-Wagon) nebo lidového vozítka30 %
úřední odhadní ceny vozidla v kompletním stavu, zjištěné bezprostředně před provedením zkoušky za účelem schválení jeho technické způsobilosti;
-
cc) v jiných než pod písm. aa) a bb) uvedených případech, zejména také, připojí-li se k motocyklu postranní vozík200100
Poznámky k písm. c):
1. Poplatek podle písm. c) bb) se zvýší o 20 %, byla-li schválena technická způsobilost vozidla, jehož přestavba byla provedena bez předchozího povolení dopravního inspektorátu a byla ve výjimečných případech povolena dodatečně.
2. U motorových vozidel zařízených pro invalidy snižuje se poplatek podle písm. c) cc) na polovinu.
3. Současná výměna dvou podstatných částí motorového vozidla za části jiného typu se považuje za sestaveni vozidla ze součástek.
Přesunout nahoru