Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 69/1956 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem

Částka 36/1956
Platnost od 28.12.1956
Účinnost od 01.01.1957
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69.

Zákon

ze dne 20. prosince 1956,

kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani, se mění a doplňuje takto:

1. § 5 zní:

"Zdaňovací období

Daň se vyměřuje na každý kalendářní rok s výjimkou uvedenou v § 19 odst. 2."

2. § 19 zní:

"Přiznání

(1) S výjimkou členů jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu je povinen podat každý, komu má být zemědělská daň vyměřena, každoročně do 31. ledna finančnímu odboru rady příslušného okresního národního výboru přiznání o všech okolnostech rozhodných pro vyměření daně na běžný rok. Mimo to je povinen podat přiznání každý, kdo bude finančním odborem rady okresního národního výboru k podání přiznání vyzván.

(2) Členové jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu jsou povinni podat přiznání k zemědělské dani pouze na rok, který následuje po roce, v němž se stali členy družstva. První vyměření na podkladě tohoto přiznání platí bez podávání přiznání a bez vyměření i na další léta, nedojde-li ke změnám v okolnostech rozhodných pro vyměření daně. Dojde-li k takovým změnám, jsou členové těchto družstev povinni podat přiznání do 31. ledna roku, který následuje po nastalé změně. Ustanovení předchozích vět platí obdobně i pro členy jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu, kterým byla vyměřena daň na podkladě přiznání již na rok 1956; na další léta platí u nich vyměření na tento rok.

(3) Nepodá-li poplatník přiznání včas, může být daň zvýšena až o 10 %."

3. § 21 zní:

"Placení daně

(1) Poplatník je povinen sám si daň vypočíst a zaplatit ji finančnímu odboru rady příslušného okresního národního výboru ve třech splátkách, a to 20 % daně do 31. března, 30 % daně do 31. července a 50 % daně do 30. listopadu běžného roku. Nečiní-li daň více než 100 Kčs, je poplatník povinen zaplatit celou daň do 31. března běžného roku.

(2) Byl-li poplatník vyrozuměn vyložením předpisného seznamu o vyměření daně, je povinen zaplatit splátky na daň podle toho, jak mu byla daň vyměřena.

(3) Zvýšení daně podle § 19 odst. 3 je splatné do 45 dnů ode dne vyložení předpisného seznamu.

(4) Nebyla-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit penále ve výši 5 % nedoplatků daně s příslušenstvím, zjištěných ke dni 31. března, 31. července a 30. listopadu."

Čl . II

Zákon č. 78/1952 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, se mění a doplňuje takto:

1. § 17 zní:

"Poplatník je povinen platit čtvrtletní zálohy na daň za běžný rok, pokud vykonává činnost nebo pobírá příjmy podrobené této dani, a to ve výši jedné čtvrtiny poslední roční daňové povinnosti. Zálohy na daň jsou splatné vždy do konce prvého měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Čtvrtletní zálohy na daň nejsou povinni platit poplatníci, jejichž roční daňová povinnost nepřesahuje 100 Kčs."

2. § 19 zní:

"Nebyla-li daň (záloha na daň) zaplacena včas , je poplatník povinen zaplatit penále ve výši 5 % nedoplatků daně (záloh na daň) s příslušenstvím, zjištěných ke dni 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 31. října."

Čl. III

Zákon č. 79/1952 Sb., o živnostenské dani, se mění takto:

§ 5 zní:

"Splatnost daně

(1) Poplatník je povinen platit daň dopředu čtvrtletně, a to za prvé čtvrtletí do 15. února, za druhé čtvrtletí do 15. května, za třetí čtvrtletí do 15. srpna a za čtvrté čtvrtletí do 15. listopadu.

(2) Nebyla-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit penále ve výši 5 % nedoplatků daně s příslušenstvím, zjištěných ke dni 15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu."

Čl. IV

Zákon č. 80/1952 Sb., o domovní dani, se mění a doplňuje takto:

§ 16 zní:

"Splatnost daně

(1) Daň se platí čtvrtletně vždy do 15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu, s výjimkami uvedenými v odstavci 2.

(2) Daň z budov nepronajatých (§§ 7 a 8) je splatná ve dvou stejných splátkách ve lhůtách do 15. února a do 15. května. Nečiní-li daň více než 100 Kčs, je poplatník povinen zaplatit celou daň do 15. února.

(3) Nebyla-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit penále ve výši 5 % nedoplatků daně s příslušenstvím, zjištěných ke dni 15. února, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu a u daně z budov nepronajatých ke dni 15. února a 15. května."


Čl. V

Ministr financí se zmocňuje, aby u daní, na které se vztahuje tento zákon,

1. upravoval podle potřeby v mezích zdaňovacího období lhůty splatnosti;

2. měnil podle potřeby výši penále pro opožděné placení;

3. stanovil podmínky, za kterých mohou finanční odbory rad okresních národních výborů upustit od předpisu penále.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957; provede jej ministr financí.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru