Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 6/1956 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1956

Částka 4/1956
Platnost od 06.03.1956
Účinnost od 01.01.1956
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6.

Rozpočtový zákon

na rok 1956

ze dne 10. února 1956

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Cíle státního rozpočtu

Finanční prostředky jsou stanoveny státním rozpočtem jako základním finančním plánem státu a jejich zdrojem je především socialistická výroba a budovatelské úsilí pracujícího lidu; slouží k hospodárnému splnění všech úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství, zejména k urychlení rozvoje výrobních sil především v těžkém průmyslu, k podstatnému vzestupu zemědělské výroby a rozvoje jednotných zemědělských družstev, k zavádění nové techniky do výroby a k podstatnému vzestupu produktivity práce a tím k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu a k podpoře úsilí o zachování míru.

§ 2

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 90.304,165.000 Kčs, celkové výdaje částkou 89.886,912.000 Kčs, takže vyplývá přebytek 417,253.000 Kčs.

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 16.681,246.000 Kčs; kromě toho činí zůstatek rozpočtových prostředků národních výborů přecházejících do roku 1957 částku 441,800.000 Kčs.

(3) Vláda stanoví k vyrovnání rozpočtů národních výborů procentní podíly na státních příjmech.

§ 3

Hospodaření podle státního rozpočtu

(1) Výdaje (investiční i neinvestiční) mohou být uskutečňovány jen do výše částek stanovených ve státním rozpočtu.

(2) Vláda může povolit uskutečnění nezbytného výdaje, nekrytého ve státním rozpočtu, je-li jeho úhrada zajištěna vyššími příjmy nebo odsunutím jiného, méně naléhavého výdaje.

§ 4

Odpovědnost za hospodaření

Vláda a každý její člen, vedoucí ostatních ústředních úřadů a rady národních výborů jsou odpovědni za to, že v oboru jejich působnosti budou při hospodaření všechny plánované úkoly splněny hospodárně, že budou zjišťovány a využívány reservy, jež vznikají v rozvíjejícím se hospodářství, že příjmových částek státního rozpočtu bude při nejmenším dosaženo a výdajové částky nebudou - s výjimkou případů přípustných podle tohoto zákona - překročeny.

§ 5

Časové použití rozpočtových prostředků

(1) Rozpočtových prostředků může být použito pouze do konce roku 1956, a to jen k úhradě výdajů splatných do konce tohoto roku.

(2) Úhrada výdajů, které mají a podle ustanovení tohoto zákona mohou zatěžovat rozpočtové prostředky na rok 1956, nesmí být odsunuta k tíži rozpočtových prostředků příštího roku.

(3) Poukazovat peníze k úhradě závazků, jež vzniknou po 31. prosinci 1956, nebo tvořit jakýmkoliv jiným způsobem reservy z úspor na rozpočtových prostředcích není přípustno.

§ 6

Zjišťování rozpočtových důsledků zákonných a jiných opatření

U návrhů zákonů, zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění, zákonů Slovenské národní rady, vládních nařízení, vládních usnesení, usnesení Sboru pověřenců, nařízení Sboru pověřenců, nařízení ministrů, nařízení pověřenců, vyhlášek a u všech opatření ústředních úřadů, jakož i návrhů usnesení národních výborů a jejich rad musí být s největší odpovědností zváženy také jejich důsledky hospodářské a finanční. Důsledky těchto opatření pro výdaje po případě pro příjmy státního rozpočtu nebo pro bilanci příjmů a výdajů obyvatelstva nebo pro úvěrový plán je třeba vyčíslit a výpočet připojit k návrhu opatření. Při každém navrhovaném opatření musí být zkoumáno, zda jeho povaha připouští zavedení nových příjmů, a v kladném případě musí být tyto nové příjmy vždy navrženy.

§ 7

Zatěžování státních rozpočtů příštích let

(1) Ke všem opatřením, která časově přesahují schválený státní rozpočet a svými důsledky zatěžují nebo by mohla zatěžovat státní rozpočty v příštích letech, jako jsou rozšiřování úřadů a orgánů státní správy, zřizování po případě rozšiřování jiných zařízení, uzavírání nových nájemních smluv, vydávání nových periodických tiskovin a dlouhodobé objednávky, je třeba předchozího souhlasu orgánu uvedeného v odstavci 2, pokud by takovými opatřeními byl způsoben nový nebo vyšší výdaj pro státní pokladnu.

(2) K takovým opatřením může dát souhlas ústřední úřad nebo je může učinit v oboru vlastní působnosti, jestliže očekávaný náklad nepřestoupí v jednotlivém případě částku 50.000 Kčs a v úhrnu všech případů částku 800.000 Kčs ročně. V ostatních případech je třeba souhlasu ministerstva financí a jde-li o zatížení převyšující v jednotlivém případě částku 50 mil. Kčs, souhlasu vlády.

(3) Ustanoveními v odstavci 2 nejsou dotčeny předpisy o působnosti státní systemisační komise.

§ 8

Nepřípustnost započtení pohledávek vůči státu

Dlužník nemůže svůj závazek vůči státu uhradit započtením své pohledávky za státem.

§ 9

Zatímní vedení státního hospodaření v roce 1957

Vláda učiní vhodná opatření pro státní hospodaření v době od 1. ledna 1957 do vyhlášení rozpočtového zákona na rok 1957, nebude-li rozpočtový zákon na uvedený rok vyhlášen před 1. lednem 1957.


Závěrečná ustanovení

§ 10

(1) Vláda se zmocňuje, aby do státního rozpočtu promítla úpravy státního plánu rozvoje národního hospodářství.

(2) Ministr financí vydá podrobnější směrnice pro hospodaření podle státního rozpočtu a jeho kontrolu, a to zejména pokud jde o používání rozpočtových prostředků, úhradu výdajů na nové úkoly ukládané národním výborům, vázání rozpočtových prostředků určených na úhradu úkolů, které odpadly, a o postup při opatřování úhrady výdajů na úkoly, jež nejsou plně rozpočtově zajištěny. Přitom může ministr financí povolit odchylku od ustanovení § 5 odst. 1.

§ 11

Ustanovení § 7 zákona č. 90/1952 Sb., o Československé akademii zemědělských věd, se zrušuje.

§ 12

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provedou jej ministr financí a ostatní členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Štoll v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

Málek v. r.

David v. r.

Maurer v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krajčír v. r.

Ouzký v. r.

Krosnář v. r.

Pospíšil v. r.

Krutina v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.


Příloha č. 1

Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 1956

Příjmy Kčs
(v tisících)
Výdaje Kčs
(v tisících)
Příjmy od socialistického sektoru 77 243,851 Hospodářství 48 092,799
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 10 730,369 Kulturní a sociální opatření 28 779,019
Ostatní příjmy 2 329,945 Obrana a bezpečnost 9 605,802
Správa 3 409,292
Úhrn 90 304,165 Úhrn 89 886,912
Přebytek................. 417 253 000 Kčs

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu

Příjmy Kčs
(v tisících)
Výdaje Kčs
(v tisících)
Příjmy od podniků místního hospodářství 1 592,529 Hospodářství 3 264,330
Místní daně a poplatky 1 265,369 Kulturní a sociální opatření 11 684,820
Ostatní příjmy 587,160 Správa 1 732,096
Podíly na státních příjmech 13 236,188
Úhrn 16 681,246 Úhrn 16 681,246

Příloha č. 2

Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů

(v tisících Kčs)

Kraj Příjmy Výdaje
vlastní svěřené a podíl
na stát. příjmech
ÚNV Praha 431,156 1 013,796 1 444,952
Pražský 291,742 938,555 1 230,297
Českobudějovický 143,654 519,622 663,276
Plzeňský 139,998 589,598 729,596
Karlovarský 122,488 449,891 572,379
Ústecký 217,316 707,627 924,943
Liberecký 204,875 528,788 733,663
Hradecký 159,672 533,521 693,193
Pardubický 113,023 478,483 591,506
Jihlavský 105,189 473,151 578,340
Brněnský 289,336 868,237 1 157,573
Olomoucký 155,733 627,839 783,572
Gottwaldovský 145,429 573,988 719,417
Ostravský 238,134 1 044,720 1 282,854
České kraje 2.757,745 9 347,816 12 105,561
ÚNV Bratislava 87,014 368,054 455,068
Bratislavský 130,787 599,478 730,265
Nitranský 116,154 615,561 731,715
Banskobystrický 85,992 547,675 633,667
Žilinský 96,537 579,528 676,065
Košický 94,019 609,304 703,323
Prešovský 75,346 543,433 618,779
Vysoké Tatry 1,464 25,339 26,803
Slovenské kraje 687,313 3 888,372 4 575,685
Úhrnem: 3 445,058 13 236,188 16 681,246
Přesunout nahoru