Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 51/1956 Sb.Nařízení ministra dopravy o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách

Částka 27/1956
Platnost od 23.11.1956
Účinnost od 23.11.1956
Zrušeno k 01.01.1974 (155/1973 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51.

Nařízení

Ministra dopravy

ze dne 22. října 1956

o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách

Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:


§ 1

(1) Provozovatelé plavidel jsou povinni učinit všechna opatření nutná v zájmu zachování bezpečnosti provozu plavby a pořádku na vnitrozemních vodách, jichž se používá k plavbě (dále jen "vnitrozemní vody"); zejména jsou při provozu plavby povinni

a) používat jen způsobilých a řádně vystrojených plavidel,

b) používat na plavidlech způsobilých posádek s potřebným počtem členů,

c) používat stanovených zvláštních znamení a světel, jakož i zachovávat zvláštní pravidla při setkávání, předjíždění a stání plavidel a při plavbě za zhoršené viditelnosti, aby bylo zabráněno srážkám a jiným nehodám,

d) dbát o řádné umístění nákladů a jiných předmětů na plavidle,

e) dodržovat zvláštní pravidla při proplouvání plavebními komorami, jezovými propustěmi a jinými plavebními zařízeními,

f) dbát o ochranu vodních cest a jejich zařízení.

(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 mají též osoby, které jsou pověřeny vedením plavidel, jichž se používá na vnitrozemních vodách, po případě dohledem nad těmito plavidly.

(3) Osoby, které používají vnitrozemních vod jinak než plavbou způsobem, k němuž není třeba povolení vodohospodářského orgánu, jsou povinny zdržet se všeho, čím by mohla být ohrožena bezpečnost plavby.

§ 2

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na všechna plavidla bez rozdílu vlajky, která plují nebo stojí na vnitrozemních vodách.

§ 3

Pokud není zvláštními předpisy stanoveno jinak, vztahují se ustanovení tohoto nařízení též na přístavy a překladiště zřízené na vnitrozemních vodách.

§ 4

Na pohraniční vody se ustanovení tohoto nařízení vztahují jen, není-li jinak stanoveno mezistátními úmluvami nebo zvláštními předpisy.

§ 5

Bližší úpravu plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách stanoví ministerstvo dopravy.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Pospíšil v . r.

Přesunout nahoru