Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 44/1956 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o dokumentaci investiční výstavby

Částka 23/1956
Platnost od 29.09.1956
Účinnost od 01.10.1956
Zrušeno k 01.08.1959 (42/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 20. září 1956

o dokumentaci investiční výstavby

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


Úvodní ustanovení

§ 1

Tímto zákonným opatřením se upravuje plánovací příprava staveb, která zajišťuje zejména soulad investiční výstavby s plánovitým rozvojem národního hospodářství, a projektová příprava staveb, která zabezpečuje nejpokrokovější techniku a nejvyšší hospodárnost v provádění a v provozu (užívání) staveb.

§ 2

(1) Ustanovení tohoto zákonného opatření se vztahují na plánovací a projektovou přípravu staveb, jejichž investory jsou organisace socialistického sektoru.

(2) Pro plánovací a projektovou přípravu staveb prováděných ve vlastní režii, z prostředků ředitelských fondů, z podílů na nadplánovaném zisku, z úvěrů na racionalisační opatření nebo z jiných obdobných prostředků a v akcích zvelebení a úpravy vzhledu měst a obcí platí ustanovení tohoto zákonného opatření v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy (§ 20).

(3) Toto zákonné opatření se nevztahuje na plánovací a projektovou přípravu účelových staveb jednotných zemědělských družstev.

Plánovací příprava

§ 3

(1) V plánovací přípravě staveb se vypracovává investiční úkol.

(2) Investiční úkol je stručným a výstižným objasněním a vymezením zamýšlené stavby. Určuje a zdůvodňuje v souladu s potřebami rozvoje národního hospodářství oblast nebo místo stavby, její účel, základní údaje o druhu a rozsahu výroby nebo služeb, po případě rozsahu díla a progresivní technicko-hospodářské ukazatele pro její provedení a provoz (užívání); neobsahuje technické řešení. Součástí investičního úkolu jsou orientační údaje o výši investičních nákladů stavby.

(3) Jestliže zamýšlenou stavbou budou bezprostředně vyvolány jiné investice, musí investiční úkol obsahovat též orientační údaje o těchto vyvolaných investicích a jejich nákladech.

(4) U rozsáhlé nebo dlouhodobé investiční výstavby, zahrnující několik vzájemně souvisících staveb, po případě při rozšiřování dosavadních závodů, musí být současně s investičním úkolem na první stavbu objasněna souvislost této stavby s celou zamýšlenou výstavbou.

(5) Schválený investiční úkol je podkladem pro vypracování projektové a rozpočtové dokumentace.

§ 4

(1) Investiční úkol vypracovává investor.

(2) Investor je povinen při vypracování investičního úkolu projednat předběžně s příslušnými orgány státní správy a s příslušnými organisacemi možnost zajištění základních potřeb a podmínek pro provoz (užívání) zamýšlené stavby v určené oblasti nebo místě v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy.

(3) Investoři a orgány schvalující investiční úkoly jsou povinni omezovat rozsah investičních úkolů na míru nezbytně nutnou pro posouzení hospodářské účelnosti a účinnosti zamýšlené stavby a pro vypracování projektové a rozpočtové dokumentace.

(4) Prováděcí předpisy stanoví, v kterých případech je součástí plánovací přípravy výběr staveniště.

Projektová příprava

§ 5

(1) V projektové přípravě staveb se vypracovává projektová a rozpočtová dokumentace, která se člení, pokud není dále stanoveno jinak, na dva stupně, a to na úvodní projekt a prováděcí projekt.

(2) Úvodní projekt je souborným technicko-ekonomickým řešením stavby vymezené investičním úkolem, s účelným využitím poznatků vědy a techniky. Zdůvodňuje výběr staveniště a řeší v souladu s územním plánem územní otázky stavby. Stanoví technologii výroby, po případě organisaci provozu a určuje základní technické a architektonické řešení stavby. Člení stavbu na objekty, po případě na etapy, stanoví organisaci a dobu provádění stavby. Obsahuje údaje pro objednání hlavních strojů, zařízení, výrobků, materiálů a stavebních a montážních prací. Progresivitou dosažených technicko-hospodářských ukazatelů prokazuje účelnost stavby a účinnost navrhovaného řešení. Rozpočet k úvodnímu projektu stanoví limit investičních nákladů stavby.

(3) S úvodním projektem musí být současně prokázána nutnost, rozsah a zajištění vyvolaných investic s orientačními údaji o jejich nákladech.

(4) V případech uvedených v § 3 odst. 4 musí být současně s úvodním projektem na první stavbu prokázáno generelním řešením zajištění vzájemné vazby této stavby s celou zamýšlenou výstavbou.

(5) Schválený úvodní projekt je podkladem pro vypracování prováděcích projektů.

(6) Prováděcí projekt rozvádí technické řešení objektu nebo jeho části, obsažené v úvodním projektu. Stanoví konstrukční řešení stavebních prvků, jejich rozměry, architektonické utváření, druh materiálu a provedení. Podrobně určuje rozmístění strojů a rozvodů a vazbu stavebních konstrukcí, strojů a zařízení k zajištění nejvyšší hospodárnosti při provádění i provozu (užívání) navrhované stavby. Rozpočet k prováděcímu projektu určuje odbytovou cenu.

(7) Prováděcí projekty jsou podkladem pro provádění stavby.

(8) Součástí prováděcích projektů nejsou konstrukční, dílenské a montážní výkresy; podrobnosti stanoví prováděcí předpisy.

§ 6

(1) Na objekty nebo jejich části, které vyžadují nových nebo složitých technologických nebo konstrukčních řešení, pokud pro ně nelze použít opakovaných hospodárných projektů, může být projektová dokumentace provedena výjimečně ve třech stupních, a to vypracováním úvodního projektu, technického projektu a prováděcího projektu.

(2) Technický projekt řeší technické otázky, jejichž řešení nemůže být v prováděcím projektu podrobně rozvedeno na podkladě úvodního projektu. Upřesňuje údaje pro objednání strojů, zařízení, výrobků, materiálů, stavebních a montážních prací a technicko hospodářské ukazatele. K technickému projektu na objekt sestavuje se rozpočet, který určuje odbytovou cenu.

(3) Vypracování projektové dokumentace ve třech stupních povoluje orgán schvalující úvodní projekt, a to na odůvodněný návrh generálního projektanta; je-li schvalujícím orgánem vláda, rozhodne o takovém návrhu Státní výbor pro výstavbu.

§ 7

U jednoduchých staveb a objektů se projektová a rozpočtová dokumentace vypracovává v jednom stupni za podmínek stanovených prováděcími předpisy.

§ 8

(1) Projektovou a rozpočtovou dokumentaci dodávají projektové, po případě jiné oprávněné organisace ve funkci generálních projektantů. Generální projektanti odpovídají za včasné a úplné vypracování projektové a rozpočtové dokumentace, za její technickou a ekonomickou úroveň a za dodržení příslušných předpisů zajišťujících zejména bezpečnost a technickou nezávadnost stavby.

(2) Státní výbor pro výstavbu stanoví, v kterých případech a za jakých podmínek vypracovávají prováděcí projekty nebo jejich části dodavatelé stavebních a montážních prací.

(3) Generální projektant je povinen při vypracování úvodního projektu projednat s příslušnými orgány státní správy a s příslušnými organisacemi zajištění základních podmínek pro provedení a provoz (užívání) navrhované stavby, v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy.

(4) Dodavatelé stavebních a montážních prací, strojů a zařízení jsou povinni poskytovat generálním projektantům údaje a podklady nezbytné pro sestavení projektové a rozpočtové dokumentace.

(5) Projektové organisace a orgány schvalující projektovou a rozpočtovou dokumentaci jsou povinny omezovat rozsah projektové a rozpočtové dokumentace na míru nezbytně nutnou pro posouzení navrhovaného řešení a pro provádění a financování stavby.

(6) Pro objekty, na které jsou k disposici schválené typové podklady, není dovoleno vypracovávat individuální projekty. Výjimku může v jednotlivých případech povolit Státní výbor pro výstavbu nebo orgán jím zmocněný.

(7) Součástí projektové přípravy je výběr staveniště, pokud prováděcí předpisy nestanoví jinak.

§ 9

(1) Investor je povinen předložit návrh úvodního projektu, před jeho předložením ke schválení (§ 11), orgánu, který je příslušný k vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby.

(2) Tento orgán přezkoumá za účasti investora a generálního projektanta s ostatními orgány a osobami, jež jsou navrhovanou stavbou dotčeny, zda návrh odpovídá platným předpisům o provádění staveb a neporušuje obecné nebo jiné oprávněné zájmy; podle výsledku tohoto řízení rozhodne o případných námitkách účastníků řízení a stanoví podmínky, za nichž bude vydáno rozhodnutí o přípustnosti stavby.

(3) Orgán příslušný k vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby vydá po schválení úvodního projektu rozhodnutí o přípustnosti stavby bez dalšího řízení, jestliže byly splněny podmínky stanovené v řízení podle odstavce 2. Rozhodnutí o přípustnosti stavby se vydá na žádost přímého investora.

(4) Předpisy o živnostensko-právním schválení provozoven se nevztahují na stavby, jejichž projektová dokumentace je schvalována podle tohoto zákonného opatření.

Investiční náklady

§ 10

(1) Pro každou navrhovanou stavbu musí být stanoveny její investiční náklady, které se určují:

a) v investičním úkolu orientačně na podkladě progresivních ukazatelů, zdůvodněných rozborem dosažené světové úrovně;

b) v projektové a rozpočtové dokumentaci na podkladě rozpočtů sestavených podle příslušných předpisů; rozpočty jsou nedílnou součástí jednotlivých stupňů projektové a rozpočtové dokumentace.

(2) Investiční náklady se stanoví v investičním úkolu na celou stavbu. Překročí-li rozpočet k úvodnímu projektu tyto náklady, musí generální projektant překročení zdůvodnit.

(3) Rozpočet k úvodnímu projektu sestavuje se na celou stavbu v členění na jednotlivé objekty a ostatní práce a výdaje. Schválený rozpočet k úvodnímu projektu je pro generálního projektanta nepřekročitelným limitem při sestavování rozpočtů k prováděcím projektům, po případě k technickým projektům. Zvýšení rozpočtu ke schválenému úvodnímu projektu může na návrh investora výjimečně povolit na podkladě podrobného zdůvodnění generálního projektanta orgán, který úvodní projekt schválil. Pokud lze k úvodnímu projektu sestavit rozpočet, který určuje odbytovou cenu, je tento rozpočet závazným rozpočtem pro financování. V takovém případě se rozpočet k prováděcímu projektu nesestavuje.

(4) Rozpočty k prováděcím projektům zpřesňují rozpočet k úvodnímu projektu na jednotlivé objekty nebo jejich části, stanoví odbytovou cenu a jsou závaznými rozpočty pro financování.

(5) Při třístupňové projektové dokumentaci sestavuje se rozpočet, který určuje odbytovou cenu a který je závazný pro financování, k prováděcímu projektu, jestliže se technický projekt vypracovává jen na část objektu; v takovém případě se rozpočet k technickému projektu nesestavuje. Při vypracování technického projektu na celý objekt sestavuje se rozpočet, který určuje odbytovou cenu a který je závazný pro financování, k technickému projektu; v takovém případě se nesestavuje rozpočet k prováděcímu projektu.

Schvalování dokumentace

§ 11

(1) Schválením dokumentace se ověřuje, že dokumentace splňuje úkoly plánovací a projektové přípravy staveb. Schválení podléhají investiční úkoly, úvodní projekty, technické projekty a rozpočty.

(2) Práce na úvodním projektu nesmějí být zahájeny před schválením investičního úkolu.

(3) Práce na dalším stupni projektové dokumentace nesmějí být zahájeny před schválením předchozího stupně. Výjimku může povolit orgán, jemuž přísluší schválení předchozího stupně; schvaluje-li předchozí stupeň vláda, povoluje výjimku, po dohodě se Státním výborem pro výstavbu, orgán, který předkládá dokumentaci vládě (odstavec 5)

(4) Dokumentaci předkládají schvalujícím orgánům přímí investoři.

(5) Vládě předkládají dokumentaci ministři (vedoucí ústředních úřadů), po případě rady krajských národních výborů se svým odůvodněným návrhem. Investiční úkoly, které schvaluje vláda, posuzuje pro vládu Státní výbor pro výstavbu po vyjádření státního úřadu plánovacího. Úvodní projekty, které schvaluje vláda, posuzuje pro vládu Státní výbor pro výstavbu.

§ 12

(1) Investiční úkoly schvalují ministři (vedoucí ústředních úřadů nebo orgánů), po případě orgány jimi zmocněné, pokud si schválení nevyhradí vláda.

(2) Na Slovensku schvalují investiční úkoly pověřenci, po případě orgány jimi zmocněné, s výjimkou staveb, u nichž vláda rozhodne, že investiční úkol schválí ministr, nebo pokud si schválení nevyhradí vláda nebo sbor pověřenců.

(3) Rady krajských národních výborů, po případě orgány jimi zmocněné schvalují investiční úkoly staveb krajsky plánovaných, pokud si schválení nevyhradí vláda nebo na Slovensku sbor pověřenců.

(4) Ministři (vedoucí ústředních úřadů a orgánů), pověřenci a rady krajských národních výborů jsou povinni přihlížet při zmocnění podřízených orgánů podle odstavce 1 až 3 ke způsobilosti zmocňovaných orgánů, zejména k jejich možnosti zajistit řádné posouzení schvalované dokumentace a k významu, rozsahu a složitosti staveb tak, aby při jejich provádění a provozu (užívání) byla plně zabezpečena nejvyšší hospodárnost a efektivnost.

§ 13

(1) O schválení úvodních projektů platí ustanovení § 12 obdobně.

(2) Rozpočty k úvodním projektům schvalují se současně s úvodními projekty.

(3) Úvodní projekty podléhají registraci; podrobnosti upraví prováděcí předpisy.

§ 14

(1) Vláda si může vyhradit schválení kterékoli plánovací, projektové a rozpočtové dokumentace staveb prováděných organisacemi státního socialistického sektoru jako investory, a to zpravidla na podkladě návrhů Státního výboru pro výstavbu sestavených po projednání se státním úřadem plánovacím a ministerstvem financí.

(2) Sbor pověřenců si může vyhradit schválení kterékoli dokumentace, jejíž schválení přísluší pověřencům, radám krajských národních výborů na Slovensku nebo jiným orgánům podřízeným sboru pověřenců.

§ 15

(1) Generální projektanti odpovídají za to, že prováděcí projekt je v souladu se schváleným předchozím stupněm projektové dokumentace. Podstatné odchylky musí být zdůvodněny a předloženy ke schválení orgánu, který schválil předchozí stupeň; jestliže předchozí stupeň schválila vláda, může takové odchylky povolit Státní výbor pro výstavbu.

(2) Rozpočty k prováděcím projektům schvalují přímí investoři; jejich schválení mohou si však vyhradit orgány přímým investorům nadřízené.

§ 16

(1) Orgány, které povolily vypracování technických projektů (§ 6 odst. 3), určí, kdo technické projekty schválí.

(2) Rozpočty k technickým projektům, pokud se sestavují, schvalují se současně s technickými projekty.

§ 17

Projektovou a rozpočtovou dokumentaci vypracovanou v jednom stupni schvalují orgány příslušné ke schválení úvodních projektů.

§ 18

Vláda stanoví podmínky pro odevzdání projektové a rozpočtové dokumentace dodavatelům stavebních a montážních prací, strojů a zařízení.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19

(1) Investiční úkoly a jednotlivé stupně projektové a rozpočtové dokumentace, předložené ke schválení do dne účinnosti tohoto zákonného opatření, budou schváleny orgánem příslušným ke schválení podle dosavadních předpisů. Úvodní projekty, které nebyly do dne účinnosti schváleny, musí být doplněny podle ustanovení tohoto zákonného opatření.

(2) U staveb, na které byly schváleny úvodní projekty podle dosavadních předpisů, mohou být technické projekty, pokud není dále stanoveno jinak, vypracovány jen za podmínek stanovených v § 6.

(3) U těchto staveb připouští se na objekty, na nichž budou zahájeny práce do 30. června 1957, vypracování technických projektů podle dosavadních předpisů, pokud od nich nebude upuštěno dohodou mezi investorem a dodavatelem stavebních a montážních prací, uzavřenou za účasti generálního projektanta, nebo pokud vláda nestanoví jinak. Tyto technické projekty schvalují orgány příslušné podle dosavadních předpisů.

(4) Tam, kde nebudou vypracovány technické projekty podle odstavce 3 nebo podle § 6, dodají generální projektanti k úvodním projektům, které byly schváleny podle dosavadních předpisů, doplňky s údaji pro objednání hlavních strojů, zařízení, výrobků, materiálů a montáží, jestliže úvodní projekt tyto údaje neobsahuje. Tyto doplňky nepodléhají schválení.

§ 20

Předpisy k provedení tohoto zákonného opatření vydá Státní výbor pro výstavbu.

§ 21

Zrušuje se vládní nařízení č. 28/1952 Sb., o projektové a rozpočtové dokumentaci investic, ve znění vládního nařízení č. 8/1954 Sb.

§ 22

Opatření učiněná přede dnem 1. října 1956 ve shodě s tímto zákonným opatřením, se považují za učiněná podle tohoto zákonného opatření.

§ 23

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 1956; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru