Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 43/1956 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci

Částka 23/1956
Platnost od 29.09.1956
Účinnost od 29.09.1956
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 20. září 1956,

kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci

Předsednictvo Národního shromáždění usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků, ve znění vládního nařízení č. 9/1954 Sb., se mění takto:

§ 7 zní:

"(1) Zaměstnanci povolanému k službě v branné moci, jehož pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nebo v témž podniku trvá v den stanovený povolávacím rozkazem (určovacím lístkem) k nastoupení služby aspoň 2 týdny, přísluší před jejím nastoupením od zaměstnavatele mzda za první 2 týdny od uvedeného dne. Zaměstnanci, který základní nebo náhradní službu vykonává ve dvou nebo více částech, přísluší před nastoupením druhé nebo další části služby od zaměstnavatele mzda za 1 týden ode dne stanoveného k nastoupení druhé nebo další části služby. Zaměstnanci, který bez vážného důvodu opustil práci před prvním dnem pracovního volna, jež mu náleželo, krátí se nárok na mzdu podle ustanovení první a druhé věty o jednu šestinu za každý neomluveně zameškaný pracovní den (směnu).

(2) Vykonává-li zaměstnanec uvedený v odstavci 1 větě první službu v branné moci vyjma službu základní nebo náhradní, přísluší mu vedle nároku podle odstavce 1 po dobu vykonávání služby, pokud přesahuje dva týdny, od zaměstnavatele mzda, snížená o částku, která bude stanovena podle odstavce 4. Nárok na tuto sníženou mzdu vzniká jen tehdy, má-li zaměstnanec rodinné příslušníky, jejichž zaopatření na něm podstatně závisí a o něž není v té době postaráno jinak.

(3) Vykonává-li zaměstnanec po ukončení jednoho druhu služby bezprostředně tentýž nebo jiný druh služby v branné moci, posuzuje se navazující služba s hlediska mzdových nároků jako pokračování předcházející služby.

(4) Bližší úpravu provede vláda nařízením, které také stanoví, o jakou částku se snižuje mzda podle odstavce 2.

(5) Po skončení služby v branné moci přísluší zaměstnanci mzda ode dne opětného nastoupení práce. Nemůže-li však nastoupit práci pro nemoc nebo úraz a zaměstnankyně také z důvodů těhotenství nebo mateřství, přísluší jim mzda podle obecných předpisů."


Čl. II

Podle tohoto zákonného opatření se posuzují i nároky osob, které byly povolány k službě v branné moci po 1. lednu 1956.

Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vnitra, financí, spravedlnosti a národní obrany.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

gen.plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru