Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 30/1956 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů

Částka 17/1956
Platnost od 31.07.1956
Účinnost od 01.09.1956
Zrušeno k 01.09.1978 (63/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 19. července 1956

o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Při budování socialistické společnosti mají významné poslání školy a mimoškolní výchovná zařízení, neboť připravují naši mládež ideově i odborně k tomu, aby zvládla důležité úkoly socialistické výstavby. Významné poslání školy a mimoškolních výchovných zařízení klade vysoké požadavky na kvalitu práce a na ideovou a odbornou úroveň učitelů a vychovatelů. Důležitým předpokladem pro zlepšení práce škol a mimoškolních výchovných zařízení je hmotné zainteresování těchto pracovníků na neustálém zlepšování jejich práce a na nepřetržitém růstu jejich politické a odborné úrovně.

(2) Platové poměry učitelů a vychovatelů se proto upravují v souladu se socialistickou zásadou odměny za práci podle její jakosti, množství a společenského významu tak, aby přispívaly k zvyšování jejich ideové vyspělosti a odborného vzdělání a tím ke stálému zvyšování úrovně socialistické školy a mimoškolních výchovných zařízení.

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Tato úprava se vztahuje:

a) na učitele a ředitele škol všeobecně vzdělávacích a škol pro mládež vyžadující zvláštní péče,

b) na učitele a ředitele výběrových škol odborných a škol pedagogických,

c) na učitele, vychovatele a ředitele mateřských škol a na vychovatele a ředitele mimoškolních výchovných zařízení.

(2) Za učitele se podle tohoto zákonného opatření považují státní zaměstnanci, kteří obstarávají vyučování a výchovu na školách, za vychovatele státní zaměstnanci, kteří obstarávají výchovu v mimoškolních výchovných zařízeních.

§ 3

Určování druhů a počtu pracovních míst a ustanovování na pracovní místa

Podle obtížnosti, rozsahu a společenského významu úkolů obstarávaných učiteli a vychovateli se pro jednotlivé druhy škol a mimoškolních výchovných zařízení stanoví:

a) jednotlivé druhy pracovních míst,

b) předpoklady pro jejich zastávání,

c) počty jednotlivých druhů pracovních míst podle organisační struktury a rozsahu jednotlivých škol a mimoškolních výchovných zařízení s přihlédnutím k počtu učitelů a vychovatelů potřebných k zastupování.

Pracovní příjmy

§ 4

Plat učitele a vychovatele

(1) Plat učitele nebo vychovatele se skládá ze základního platu, po případě též z diferenčního platu.

(2) Výše základního platu se určuje podle druhu a rozsahu konané práce, odborné způsobilosti a délky pedagogické praxe.

(3) Diferenční plat je možno přiznat za větší rozsah a obtížnost prací, vyplývající zejména z organisace školy nebo mimoškolního výchovného zařízení, z počtu žáků, z povahy výchovných a vyučovacích oborů a z pracovních podmínek školy nebo mimoškolních výchovných zařízení.

§ 5

Plat ředitele a zástupce ředitele

(1) Ředitelům národních a mateřských škol a jim odpovídajících mimoškolních výchovných zařízení náleží plat učitele (vychovatele) a funkční přídavek za řízení školy (výchovného zařízení), jehož výše se určuje podle druhu a rozsahu školy (mimoškolního výchovného zařízení).

(2) Ředitelům a zástupcům ředitelů škol středních, pedagogických a výběrových odborných a ředitelům odpovídajících mimoškolních výchovných zařízení (dále jen "ředitelé") přísluší funkční plat. Výše funkčního platu se určuje podle druhu a rozsahu škol a mimoškolních výchovných zařízení, podle odborné způsobilosti, podle délky doby vykonávání příslušné funkce a podle délky pedagogické praxe.

(3) Funkční plat podle odstavce 2 zahrnuje i odměnu za vyučovací nebo výchovnou činnost v stanoveném počtu hodin. Jestliže je ve výjimečných případech nezbytně třeba, aby ředitel vykonával činnost učitele nebo vychovatele nad stanovený rozsah, přiznává se mu za takovou činnost poměrná část sazby základního platu, po případě diferenční plat jako učitelům a vychovatelům v rozsahu, který stanoví platové řády.

§ 6

Osobní plat

(1) Zvlášť vynikajícím odborníkům, kteří vykazují mimořádně úspěšné pracovní výsledky, může příslušný ministr přiznat místo základního platu a diferenčního platu nebo místo platu funkčního plat osobní.

(2) Nejvyšší hranici, do které lze přiznat osobní plat, a celkovou částku vyšších nákladů na osobní platy určí vláda nebo orgán jí k tomu zmocněný.

§ 7

Nárok na pracovní příjmy

(1) Základní nebo funkční plat, po případě funkční přídavek spojený se zastáváním pracovního místa, na které byl učitel, vychovatel nebo ředitel ustanoven, přísluší ode dne nastoupení místa, jde-li o pracovníka nově ustanoveného. Při změně výše tohoto platu (přídavku) přísluší tento plat (přídavek) v nové výši od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy nastane skutečnost odůvodňující tuto změnu; je-li tímto dnem první den v měsíci, již od tohoto dne. Byl-li však učitel, vychovatel nebo ředitel přeřazen na pracovní místo s nižším základním nebo funkčním platem, po případě funkčním přídavkem proto, že zanedbal nebo porušil své povinnosti, přísluší mu nižší pracovní příjem ode dne přeřazení. Nastala-li změna ve výši základního platu v důsledku změny v rozsahu práce rozhodném pro stanovení výše tohoto platu, přísluší nový základní plat ode dne této změny.

(2) Nárok na diferenční plat vzniká (zaniká), pokud není platovými řády stanoveno jinak, dnem, kdy nastala skutečnost odůvodňující jeho vznik (zánik).

§ 8

Odměna za zastupování

(1) Učiteli (vychovateli), který vedle svých pracovních povinností zastupuje nepřítomného učitele (vychovatele), přísluší za hodiny vyučování (výchovné činnosti), v nichž nepřítomného učitele (vychovatele) zastupuje, odměna za podmínek stanovených v platových řádech.

(2) Za zastupování ředitele přísluší učiteli nebo vychovateli po dobu zastupování, trvá-li déle než 4 týdny, místo jeho dosavadního platu plat jako řediteli.

§ 9

Nebezpečnostní příplatek

Učitelům, vychovatelům a ředitelům, kteří trvale pracují v prostředí, ve kterém je mimořádně ohroženo jejich zdraví, přiznává se nebezpečnostní příplatek podle míry ohrožení zdraví.

§ 10

Zvláštní odměny

Za významné pracovní zásluhy, zejména za splnění důležitých úkolů, za zavedení dokonalejších pracovních metod nebo za mimořádnou iniciativu v práci mohou být učitelům, vychovatelům a ředitelům poskytnuty zvláštní odměny.

§ 11

Odměny za vedlejší činnost

Za činnost, kterou učitel, vychovatel nebo ředitel vykonává ve vlastním nebo jiném oboru státní správy vedle všech úkolů odpovídajících pracovnímu místu, na které je zařazen, poskytne se zvláštní odměna.

§ 12

Nárok na plat po dobu nepřítomnosti v práci

O nároku na základní (osobní) plat a funkční přídavek po dobu nepřítomnosti v práci platí až do nové všeobecné úpravy obdobně dosavadní předpisy o poskytování základního platu po dobu této nepřítomnosti. Diferenční plat po dobu nepřítomnosti v práci nepřísluší.

§ 13 – § 15zrušeno


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 16

Bližší předpisy k provedení tohoto zákonného opatření, pokud se v něm nestanoví jinak, vydá vláda, po případě orgány, které k tomu zmocní.

§ 17

(1) Pracovníci, na něž se vztahuje toto zákonné opatření (§ 2), budou převedeni do nových platů ke dni počátku účinnosti příslušných platových řádů.

(2) Při převodu do nových platů se pokládá za dobu pedagogické praxe rozhodné pro stanovení výše základního platu doba započtená nebo započitatelná pro zvýšení pevného (základního) platu podle dosavadních předpisů ke dni převodu.

(3) Pokud se v tomto zákonném opatření nestanoví jinak, pozbývají dnem počátku účinnosti příslušných platových řádů pro zaměstnance, na něž se toto zákonné opatření vztahuje, platnosti dosavadní předpisy o úpravě jejich platových poměrů, zejména ustanovení

a) §§ 16 a 32 zákona č. 66/1950 Sb. o úpravě pracovních a platových poměrů státních zaměstnanců,

b) vládního nařízení č. 69/1950 Sb., kterým se vydává platový řád pro učitele, s výjimkou uvedenou v odstavci 4.

(4) Nedotčeny zůstávají § 15 zákona č. 66/1950 Sb. a § 23 vládního nařízení č. 69/1950 Sb.

§ 18

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 1956; provedou je ministři školství a kultury, zdravotnictví, zemědělství a lesního hospodářství a národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

gen. plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru