Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 3/1956 Sb.Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje

Částka 2/1956
Platnost od 22.02.1956
Účinnost od 22.02.1956
Zrušeno k 02.04.1970
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3.

Nařízení

Ministra dopravy

ze dne 10. února 1956

o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje

Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 2 odst. 2 zákona č. 152/1950 Sb., o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby:


§ 1

(1) Ve smyslu čl. 23 Úmluvy o režimu plavby na Dunaji se v příloze k tomuto nařízení stanoví změny a doplňky Základních předpisů o plavbě na Dunaji, vydaných nařízením ministra dopravy č. 72/1953 Sb., o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje.

(2) Stanovené změny a doplňky Základních předpisů o plavbě na Dunaji jsou součástí tohoto nařízení a vyhlašují se v příloze Sbírky zákonů.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Široký v. r.

Pospíšil v. r.


Příloha č. 1

Poriadok plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja.

Základné predpisy o plavbe na Dunaji.

Zmeny a doplnky

Základné predpisy o plavbe na Dunaji sa menia a doplňujú takto:

1. Čl. 10 ods. 1 sa doplňuje touto vetou:

„Ak je v postrkovom vleku vlečná loď zakrytá vlečenými loďmi, musí byť číslo alebo meno lode a názov organizácie vyznačené na štítoch dostatočne veľkých, umiestených na bočných stranách veliteľského môstika a z oboch bokov dobre viditeľných.“

2. Čl. 22 ods. 3 znie:

(3) Okrem toho označia sa v noci piliere mosta, medzi ktorými je plavebný otvor, podľa smeru prúdu pravý pilier zeleným, ľavý červeným svetlom.“

3. Čl. 27 ods. 1 znie:

(1) Ak je jedna loď na dohľad druhej, musí plávajúca loď, ktorá chce zmeniť smer, oznámiť tento manéver týmito signálmi:

a) jeden krátky zvuk = idem napravo,

b) dva krátke zvuky = idem naľavo,

c) tri krátke zvuky = mám v úmysle obrátiť,

d) štyri krátke zvuky = môj stroj ide naspäť.“

4. Čl. 29 ods. 1 znie:

(1) Pri stretnutí lodí náleží právo voliť smer lodi, ktorá pláva po prúde. Ak nemôže loď plávajúca po prúde pre kľukatosť riečišťa alebo pre iné dôvody určiť, z ktorej strany je vhodné minúť loď plávajúcu oproti, musí dať včas (najmenej jeden a pol kilometra) dva dlhé za sebou idúce zvukové signále; v tomto prípade má právo voliť smer loď, ktorá pláva proti prúdu.“

5. Ustanovenie čl. 31 sa označuje ako odsek 1; pripojuje sa odsek 2 tohto znenia:

(2) Lode plávajúce proti prúdu musia, ak je to potrebné, pri vyhýbaní zamieriť k okraju plavebnej dráhy, kde neprekážajú lodiam plávajúcim po prúde alebo kde ich neohrozujú.“

6. Ustanovenie čl. 36 sa doplňuje touto vetou:

„Predchádzanie lodí bezprostredne pred vchodom do úžiny je pri plavbe po prúde zakázané.“

7. V čl. 43 sa odsek 3 označuje ako odsek 4 a za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3 tohto znenia:

(3) Postrkový vlek dáva za plavby optické signále podľa odseku 1 a 2 z pravého boku lode, ktorá je na pravej strane vleku a nesie zelené bočné svetlo.“

8. Čl. 49 znie:

„Poznávacie znaky remorkéra a postrkového vleku vo dne

Remorkér musí niesť pri vlečení vo dne na vrchole stožiara modrú vlajku pravouhlého tvaru vo výške najmenej 6 m nad palubou; postrkový vlek nesie túto vlajku v rovnakej výške na čele najprednejšej lode na vrchole prenosného stožiara.“

9. Za čl. 50 sa vkladá čl. 50 a, ktorý znie:

„Čl. 50a

Svetlá postrkového vleku pri plavbe

(1) Plávajúci postrkový vlek musí niesť

a) v prednej časti vleku na prenosnom stožiari v rovnakej vzdialenosti medzi zeleným a červeným bočným svetlom vo výške najmenej 6 m nad vodoryskou najvyššie prípustného ponoru jedno jasné biele svetlo osvetľujúce neprerušovanou žiarou obzorový výsek 225 stupňov; svetlo musí byť umiestené tak, aby osvetľovalo po 112 stupňov 30 minút na každú stranu vleku, t. j. merané od čela až do 22 stupňov 30 minút za čiaru kolmú na pozdĺžnu osu vleku z každej strany; toto svetlo musí byť viditeľné na vzdialenosť najmenej 4 km;

b) vo vzdialenosti 1 až 2 m zvisle pod jasným bielym svetlom ešte jedno jasné biele svetlo rovnakej konštrukcie, ako je uvedené pod písmenom a);

c) na vrchole prenosného stožiara vo vzdialenosti 1 až 2 m pod jasným bielym svetlom zelené svetlo osvetľujúce neprerušovanou žiarou obzorový výsek 225 stupňov; svetlo musí byť umiestené tak, aby osvetľovalo po 112 stupňov 30 minút na každú stranu vleku, t.j. merané od čela až do 22 stupňov 30 minút za čiaru kolmú na pozdĺžnu osu vleku z každej strany; toto svetlo musí byť viditeľné na vzdialenosť najmenej 3 km; je rozoznávacím znakom pohybu vleku lodí postrkom;

d) v najširšej časti vleku na pravom boku (pravej strane) vleku zelené svetlo osvetľujúce neprerušovanou žiarou obzorový výsek 112 stupňov 30 minút a viditeľné v smere od čela na pravú stranu až do 22 stupňov 30 minút za čiaru kolmú na pozdĺžnu osu vleku; toto svetlo musí byť viditeľné na vzdialenosť najmenej 2 km;

e) v najširšej časti vleku na ľavom boku (ľavej strane) vleku červené svetlo osvetľujúce neprerušovanou žiarou obzorový výsek 112 stupňov 30 minút a viditeľné v smere od čela na ľavú stranu až do 22 stupňov 30 minút za čiaru kolmú na pozdĺžnu osu vleku; toto svetlo musí byť viditeľné na vzdialenosť najmenej 2 km;

f) na korme každej z posledných lodí vlekovej zostavy, ktoré zaujímajú krajné miesto vo vleku, modré svetlo osvetľujúce neprerušovanou žiarou obzorový výsek 135 stupňov, t.j. po 67 stupňov 30 minút na každú stranu pozdĺžnej osi lode priamo dozadu; toto svetlo musí byť viditeľné na vzdialenosť najmenej 500 m.

(2) Zelené a červené svetlo uvedené v odseku 1 písm. d) a e) musia mať z lodnej strany tienidlá, ktoré presahujú svetlá najmenej o 90 cm smerom dopredu tak, aby žiadne z týchto svetiel nemohlo byť vidno z druhej strany čela lode.

(3) Kormové modré svetlo musí mať z lodnej strany tienidlo takého rozsahu, aby nebolo viditeľné z čela.

(4) Ak korma postrkujúcej vlečnej lode prečnieva kormy krajných posledných lodí vleku, musí niesť na korme tiež modré svetlo rovnakej konštrukcie, ako je ustanovené v odseku 1 písm. f).

(5) Výškový rozdiel medzi bočným zeleným a červeným svetlom [odsek 1 písm. d) a e)] a spodným jasným bielym svetlom [odsek 1 písm. b)] musí byť najmenej 3 m.

(6) Vlečenie jednej alebo viacerých lodí pripojených bokom k vlečnej lodi sa nepovažuje za vlečenie postrkom; vlečná loď nesie v tomto prípade svetlá podľa čl. 44 a 48.“

Přesunout nahoru