Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/1956 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu

Částka 16/1956
Platnost od 19.07.1956
Účinnost od 22.04.1956
Zrušeno k 20.08.1977 (59/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. června 1956

o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu

Dne 6. září 1955 byla v Praze sjednána Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu.

Vláda Úmluvu schválila dne 23. listopadu 1955. Podle svého článku 15 nabyla Úmluva platnosti dnem 22. dubna 1956 výměnou not obou vlád o jejím schválení.

České znění Úmluvy se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.

David v. r.

Příloha

ÚMLUVA

mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu.

Vláda Československé republiky a vláda Polské lidové republiky, ve snaze prohlubovat přátelské vztahy mezi oběma státy též v oblasti turistického ruchu, dohodly se na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Smluvní strany umožní navzájem za podmínek v této úmluvě stanovených občanům druhého státu vstup na své státní území, vymezené pro pohraniční turistický ruch.

Článek 2

Pro pohraniční turistický ruch se vymezují tato území (dále jen "turistické oblasti"):

V Polské lidové republice:

I. Turistická oblast Dukla:

zahrnuje území podél cesty od Dukelského průsmyku přes Barwinek, Tylawu, Trzcianu a Lipowiec do Dukly, včetně Dukly s okolními obcemi Teodorówkou, Nadolem, Zboiskami, Cergowou a Zakluczynem.

II. Turistická oblast Tatry:

území vymezené čarou začínající v bodě, v němž cesta z Bobrova do Jablonky protíná státní hranice a probíhající dále po cestě přes Jablonku, Podwilk, Spytkowice, Rabku, Dolní Mszanu, Tymbark, Tegoborze, Limanowou, Wytrzyszczku, Rozkotu, Dabrowou, Nowy Sacz, Stary Sacz, Golkowice a dále podél Dunajce ke státním hranicím.

III. Turistická oblast Klodzko:

území vymezené čarou začínající v bodu, v němž cesta z Božanova do Radkówa přetíná státní hranice, a probíhající dále po cestě přes Radków do Šcinawky Šrední a dále podél železnice přes Klodzko, Bardo, Kamieniec Zabkowicki do Otmuchowa a z Otmuchowa po cestě přes Paczków, Zloty Stok, Klodzko, Bystrzyci Klodzkou, Domaszków, Rózanku a Kolonii Lesica na státní hranice.

IV. Turistická oblast Krkonoše:

území vymezené čarou probíhající od hraničního přechodu v Jakuszycích podél železnice přes Szklarskou Porebu, Piechowice, Cieplice Zdrój a Jelení Góru a dále po cestě přes Kowary až k bodu, kde se s ní stýká cesta z Przeleczy Okraj, a pak po této cestě do Przeleczy Okraj.

V Československé socialistické republice:

I. Turistická oblast Dukla:

zahrnuje území podél cesty od Dukelského průsmyku přes Vyšný a Nižní Komárník, Krajnou Polanu, Hunkovce a Ladomírovou do Svidníku, včetně dukelského památníku a hřbitova, vyhlídkové věže při kameni 153/3, stanoviště I. a III. československé brigády a vyhlídkové plošiny u Nižního Komárníku, a území podél cesty od křižovatky mezi Ladomírovou a Svidníkem přes Kapišovou do Nižné Pisané a odtud jednak do Vyšné Pisané a jednak přes Dlhoňu do Havrance.

II. Turistická oblast Tatry:

zahrnuje území vymezené čarou probíhající od bodu, kde cesta z Jablonky do Bobrova protíná státní hranice, po této cestě do Bobrova a odtud po cestě vedoucí jižně od Zubrohlavy do Námestova a dále přes Ústie, Tvrdošín, Trstenou, Oravský Podzámok, Dolný Kubín, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš - s přístupem po cestě do Demänovských jeskyní a výstupem na Chopok - dále z Liptovského Mikuláše podél cesty a železnice přes Liptovský Hrádok, Vážec - včetně Vážeckých jeskyní - a Tatranskou Štrbu do Popradu a odtud po cestě přes Velký Slavkov, Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Tatranskou Lomnici, Tatranskou Kotlinu, Spišskou Belou, Slovenskou Ves, Reľov a Spišské Hanušovce do Spišské Staré Vsi a pak po cestě ke státním hranicím včetně Červeného Kláštora.

III. Turistická oblast Krkonoše:

území vymezené čarou probíhající od bodu, kde cesta z Jakuszyc do Harrachova protíná státní hranice, po cestě vedoucí přes Nový Svět, Dolní Rokytnici, Přívlak, Hrabačov, Vrchlabí, Čistou, Leopold, Mladé Buky, Svobodu nad Úpou, Dolní a Horní Maršov, Malou Úpu a přes Pomezní boudy k státním hranicím v průsmyku.

Článek 3

1. V turistické oblasti Krkonoše se otevírá Cesta polsko-československého přátelství vedoucí po hřebenech Krkonoš při polsko-československých státních hranicích od místa, kde cesta Krzaczyna - Pomezní boudy protíná státní hranice, přes Sněžku, Malý a Velký Šišák a Sněžné Jámy ke Szrenici. Občané obou států mohou užívat této cesty na občanský průkaz a pokud jde o školní mládež též na jiný průkaz totožnosti.

2. Z polské turistické oblasti Tatry mohou být podnikány československé organizované autobusové zájezdy na základě dohod příslušných organizací obou zemí do Oświecima po cestě z Chabówky přes Jordanów, Suchou, Wadowice a Zator, nebo do Krakowa a Wieliczky po cestě z Chabówky přes Myślenice. Trvání každého takového zájezdu nemůže překračovat jeden den.

Čl. 4

(1) Uzavřené osady a komunikace, které vymezují turistickou oblast, spadají do této oblasti.

(2) Rozsah turistické oblasti je patrný z mapy, připojené k této úmluvě .

Čl. 5

Smluvní strany mohou některé části turistické oblasti uzavřít pro turistický ruch. Rovněž mohou na přechodnou dobu turistický ruch omezit nebo zastavit. O těchto opatřeních se neprodleně vyrozumějí příslušné orgány obou států.

Čl. 6

(1) K překračování státních hranic a k pobytu v turistické oblasti druhého státu opravňuje jednorázová propustka.

(2) Držitelé propustek mohou mít s sebou děti do 15 let, mají-li je zapsány ve své propustce.

Čl. 7

(1) Účastníci výprav mládeže organisovaných školami nebo masovými organisacemi mohou pod vedením dospělé osoby překračovat státní hranice a pobývat v turistické oblasti druhého státu na základě jednorázové hromadné propustky.

(2) Účastník výpravy , starší 15 let, je povinen mít při sobě osobní průkaz s fotografií.

Čl. 8

(1) Propustky vydávají příslušné státní orgány na základě turistických průkazů. Účastník výpravy mládeže, s výjimkou vedoucího výpravy, nemusí mít turistický průkaz.

(2) Smluvní strany se vyrozumějí o tom, které orgány vydávají propustky.

(3) Propustky jsou dvojjazyčné, česko - polské nebo slovensko - polské. Vzory propustek jsou připojeny k této úmluvě.

Čl. 9

(1) Osoby oprávněné podle této úmluvy k překročení státních hranic (dále jen "turisté") mohou překročit státní hranice na stanovených místech a ve stanovené době. Před překročením státních hranic jsou povinny dát si propustku potvrdit příslušným pohraničním orgánem svého státu; dále jsou povinny odebrat se po stanovené cestě k příslušnému pohraničnímu orgánu druhého státu a předložit mu neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od překročení státních hranic, propustku k potvrzení. Příslušné orgány obou států mohou po vzájemné dohodě pro horolezecké výstupy povolit výjimky z těchto ustanovení.

(2) Potvrzená propustka opravňuje k pobytu v turistické oblasti druhého státu po dobu nejdéle 6 dnů, nepočítajíc v to den vstupu na území druhého státu.

(3) Při pobytu v turistické oblasti druhého státu jsou turisté povinni zachovávat místní předpisy.

(4) Příslušné orgány obou států se dohodnou o místech přechodu státních hranic a budou si sdělovat stanovené cesty k příslušným pohraničním orgánům.

Čl. 10

Turisté, kteří by byli zadrženi na území druhého státu pro porušení ustanovení této úmluvy nebo ustanovení z ní vyplývajících, zejména proto, že překročili hranice turistické oblasti, budou vráceni nebo neprodleně předáni pohraničním orgánům druhého státu.

Čl. 11

Turisté mohou obdržet zvláštní cestovní šeky podle podmínek, na nichž se dohodnou příslušné orgány obou států.

Čl. 12

(1) Turisté podléhají celní kontrole.

(2) Příslušné orgány určí podle svých předpisů a oznámí příslušným orgánům druhého státu, za jakých podmínek a jaký druh a množství předmětů mohou turisté přepravovat přes státní hranice.

Čl. 13

K vzájemné výměně zkušeností a k usnadnění jednotného provádění této úmluvy budou se na žádost jedné z e smluvních stran konat společné porady příslušných orgánů obou států.

Čl. 14

Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě výměnou not rozšířit turistickou oblast, jakož i změnit jednotlivá ustanovení této úmluvy.

Čl . 15

(1) Tato úmluva vyžaduje schválení vlád obou států a vejde v platnost dnem výměny not, jimiž si toto schválení oznámí.

(2) Tato úmluva zůstane v platnosti po dobu 3 let a bude automaticky prodlužována na další roční období, pokud jedna ze smluvních stran ji nevypoví 3 měsíce před uplynutím příslušného období.

Tato úmluva byla sepsána v Praze dne 6. září 1955 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé republiky:

Karel Zeman v. r.

Za vládu Polské lidové republiky:

Zbigniew Kulczycki v. r.

Přesunout nahoru