Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 25/1956 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích

Částka 15/1956
Platnost od 07.07.1956
Účinnost od 01.01.1956
Zrušeno k 18.06.1960 (75/1960 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 28. června 1956

o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

K podnícení hmotného zájmu pracovníků strojních a traktorových stanic (dále jen "stanice") na dalším zvyšování výnosů zemědělských plodin, na plnění výrobně finančního plánu a na snižování vlastních nákladů, ke zlepšení kulturních a sociálních podmínek těchto pracovníků a ke zvýšení iniciativy a odpovědnosti ředitelů stanic zřizuje se ve stanicích ředitelský fond (dále jen "fond").

§ 2

(1) Do fondu plynou příděly v částkách stanovených podle

a) výše naturálních odměn za práci stanic;

b) výše peněžních odměn za práci stanic;

c) počtu hektarů provedené podzimní orby, podmítky, senoseče, meziřádkové kultivace, sklizně kombajny a sklizně slámy;

d) výše úspor docílených snížením vlastních nákladů stanovených výrobně finančními plány stanic.

(2) Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství převádí příděly do fondu ze státního rozpočtu.

§ 3

(1) Z naturálních odměn odevzdaných oprávněným výkupcům za práce stanic se stanoví příděl do fondu ve výši 5 % z cen, jimiž v běžném roce se oceňují naturální odměny.

(2) Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství může v dohodě s ministerstvem financí a po slyšení jednotné odborové organisace měnit stanovenou výši přídělů z naturálních odměn.

(3) Příděly z naturálních odměn se fondu poskytují pod podmínkou, že byl splněn plán odvodů naturálních odměn stanice včetně zůstatků z minulého období, které mají býti vyrovnány v běžném roce; pro poskytnutí přídělu z naturálních odměn odevzdaných jednotným zemědělským družstvem (dále jen "družstvo") je mimo to třeba, aby družstvo docílilo výnosu stanoveného typovou smlouvou mezi stanicí a družstvem. Další podmínkou poskytnutí tohoto přídělu v nezkrácené výši je nepřekročení plánovaných nákladů (§ 7).

(4) Příděly do fondu z naturálních odměn za odevzdané maso a mléko se snižují o 5 %, nesplnila-li stanice celoroční plán senoseče.

(5) Byly-li smluvené výnosy v jednotlivých družstvech překročeny, zvyšují se příděly z naturálních odměn do fondu o 5 % za každé procento překročení smluvních výnosů, nejvýše však o 100 % přídělu.

§ 4

(1) Z peněžních odměn placených za práce stanic se poskytuje příděl ve výši 2 % zaplacených peněžních odměn pod podmínkou, že byl splněn v průměrných hektarech roční plán výkonů v polních pracích a výmlatu a pod podmínkou splnění plánu příjmů na 100 %. Při splnění plánu příjmů na 90 % nebo méně se tento příděl neposkytuje. Za každé procento splnění plánu příjmů nad 90 % se poskytuje 10 % přídělu, na který by stanice měla nárok při splnění plánu příjmů na 100 %. Další podmínkou poskytnutí tohoto přídělu v nezkrácené výši je nepřekročení plánovaných nákladů (§ 7).

(2) Z příjmů za práce pro sklizeň roku 1955 a léta předchozí se příděl do fondu neposkytuje.

§ 5

(1) Příděly do fondu činí za každý skutečně provedený hektar podzimní orby 1,80 Kčs, podmítky 1,50 Kčs, sklizně obilními kombajny 1,70 Kčs, senoseče 1,- Kčs, meziřádkové kultivace 1,50 Kčs.

(2) Tyto příděly se převádějí do fondu pod podmínkou, že stanice splnila plán uvedených prací, a pokud jde o družstva, v jakosti a v termínech stanovených typovými smlouvami mezi stanicí a družstvy.

(3) Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství může v dohodě s ministerstvem financí a po slyšení jednotné odborové organisace měnit a doplňovat druhy prací, za které se poskytují příděly do fondu, jakož i výši přídělů.

(4) Za každý hektar uvedených prací provedených nad stanovený plán se poskytují příděly do fondu ve dvojnásobné výši.

§ 6

(1) Do fondu se převádí 25 % skutečně docílených úspor vlastních nákladů stanovených výrobně finančním plánem pod podmínkou, že stanice splnila v průměrných hektarech roční plán polních prací a výmlatu.

(2) Při určení výše úspory dosažené snížením vlastních nákladů se nezapočítávají do této úspory částky, které vyplynuly z příčin, jež nezávisí na výrobní činnosti stanic.

§ 7

Příděly do fondu z naturálních a peněžních odměn mohou být převedeny v plné výši, nepřekročí-li stanice plánované náklady. Při překročení plánovaných nákladů se snižuje příděl do fondu za každé procento překročených nákladů o dvojnásobek procent počítaných z přídělů do fondu. Přesahuje-li překročení plánovaných nákladů 10 %, odpadá příděl z naturálních a peněžních odměn do fondu vůbec.

§ 8

(1) Celkový roční příděl plynoucí do fondu nesmí překročit 5 % ročního mzdového fondu pracovníků stanice přepočteného na skutečný rozsah provedených zemědělských prací včetně výmlatu.

(2) Výše přídělů převáděných do fondu se určuje podle schválené roční rozvahy. Příděly za každý hektar provedené meziřádkové kultivace se převádějí do fondu dnem 31. července téhož roku, příděly za každý hektar provedené podmítky, sklizně kombajny a senoseče dnem 31. října téhož roku a příděly za každý hektar provedené podzimní orby dnem 31. ledna následujícího roku.

(3) Výši přídělu přezkoumává zemědělská správa rady krajského národního výboru a schvaluje ji rada krajského národního výboru.

§ 9

(1) Prostředků fondu používá ředitel stanice

a) k rozšiřování, zlepšování a zdokonalování výroby, k výstavbě a opravám obytných domů spravovaných stanicí a k technickému zdokonalení výroby (realisace zlepšovacích návrhů a pod.) i mimo rámec plánovaných investic, a to ve výši 40 % prostředků fondu;

b) k výplatě individuálních odměn vítězům socialistických soutěží, pracovníkům stanice za vynikající pracovní výkony, k úhradě poukazů na rekreaci pracujících a k výplatě jednorázových výpomocí pracovníkům stanice;

c) k zlepšení kulturní, sociální, hygienické, zdravotní a bezpečnostní péče o pracovníky stanice (k zřizování dětských zařízení, kluboven a středisek traktorových brigád, k nákupu inventáře pro tato zařízení, na tělovýchovné účely a pod.).

(2) Výdaje na vrub fondu mohou být prováděny jen ve výši částek, které již byly do fondu převedeny. Zakazuje se vydávání prostředků na vrub částek, jejichž převedení do fondu je teprve očekáváno.

(3) Rozpočet fondu schvaluje ředitel stanice po projednání se závodním výborem. O použití prostředků fondu, zejména o účelu a výši vynaložených částek, je nutno uvědomit všechny pracovníky stanice.

§ 10

Kontrola převádění stanovených částek do fondu a vydávání těchto prostředků ve stanicích přísluší ministerstvu financí. Právo ministerstva zemědělství a lesního hospodářství k provádění této kontroly a jeho odpovědnost za ni zůstávají nedotčeny.

§ 11

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství vydá v dohodě s ministerstvem financí a jednotnou odborovou organisací podrobné směrnice k provedení tohoto zákonného opatření.


§ 12

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provede je ministr zemědělství a lesního hospodářství v dohodě s ministrem financí.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

gen. pluk. Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru