Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 18/1956 Sb.Vládní nařízení o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků

Částka 11/1956
Platnost od 14.06.1956
Účinnost od 01.01.1957
Zrušeno k 17.05.1967 (46/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18.

Vládní nařízení

ze dne 27. dubna 1956

o odstranění a vypořádání některých škod vyvolaných provozem báňských podniků

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb.:


§ 1

Odstranění a vypořádání škod vyvolaných provozem báňských podniků na základních fondech ve správě hospodářských organisací státního socialistického sektoru nebo rozpočtových organisací (dále jen "organisace") je nutno účelně přizpůsobit předpisům o financování těchto organisací, jakož i plánovací methodice. Tyto škody se odstraňují a vypořádávají podle zásad dále stanovených.

§ 2

(1) Investice, kterými se odstraňují poruchy (škody) vyvolané plánovaným provozem báňského podniku, zejména poddolováním, plánuje a provádí poškozená organisace; investiční náklad hradí tato organisace podle předpisů o plánování a financování investic, bez nároku na náhradu vůči báňskému podniku.

(2) Generální nebo běžné opravy, kterými se odstraňují škody vyvolané plánovaným provozem báňského podniku, provádí rovněž poškozená organisace; náklad na opravu ve výši způsobené škody hradí poškozené organisaci báňský podnik, jehož provozem byla škoda vyvolána, z prostředků plánovaných na náhradu těchto škod.

(3) Plánovaným provozem báňského podniku podle odstavců 1 a 2 je hornická činnost prováděná podle plánu schváleného orgánem nadřízeným báňskému podniku, jejíž důsledky na základní fondy báňský podnik v předepsané lhůtě oznámil ohrožené organisaci.

(4) Škody na zemědělské a lesní půdě jakož i na těch porostech a kulturách, které jsou základními fondy, se odstraňují a vypořádávají obdobně podle odstavce 2; odstraňují-li se však takové škody investicemi, platí ustanovení odstavce 1.

§ 3

Byla-li škoda vyvolána neplánovaným provozem báňského podniku, odstraňuje ji poškozená organisace, ať už se škoda odstraňuje investiční výstavbou anebo generální nebo běžnou opravou (§ 2 odst. 1, 2 a 4), avšak báňský podnik hradí poškozené organisaci náklad ve výši způsobené škody, na vrub svých nákladů.

§ 4

Náhrada se neposkytuje, nemá-li být poškozený základní fond opraven nebo jinak uveden do předešlého stavu.

§ 5

Spory mezi poškozenými organisacemi a báňskými podniky o nároky vyplývající z §§ 2 a 3 rozhoduje příslušný arbitrážní orgán.

§ 6

Pokud toto nařízení neupravuje náhradu škod uvedených v § 1 odchylně od obecně platných zákonných předpisů, zůstávají tyto předpisy nedotčeny.

§ 7

Vláda může stanovit odchylky od úpravy provedené tímto nařízením, zejména pokud toho bude třeba k řádnému plnění úkolů stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství.

§ 8

Úprava provedená tímto nařízením platí pro odstraňování a vypořádání škod uvedených v § 1, které vzniknou za jeho účinnosti.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

gen. plukovník Lomský v.r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Ouzký v. r.

Krutina v. r.

Pospíšil v. r.

Machačová v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Štoll v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru