Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 1/1956 Sb.Vládní nařízení o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku

Částka 1/1956
Platnost od 30.01.1956
Účinnost od 01.01.1956
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1.

Vládní nařízení

ze dne 20. ledna 1956

o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:


§ 1

Zřizuje se Státní výbor pro výstavbu jako ústřední orgán státní správy pro otázky výstavby. Státní výbor pro výstavbu je objektivním orgánem vlády v ekonomických, technických a uměleckých otázkách výstavby; je podřízen vládě.

§ 2

(1) Státní výbor pro výstavbu soustavně zabezpečuje na základě nejširšího přehledu o potřebách investiční výstavby vysokou hospodárnost, technickou pokrokovost a kulturní úroveň investiční výstavby a technický rozvoj stavebnictví.

(2) Státní výbor pro výstavbu na úseku výstavby zejména sestavuje návrhy souborného plánu technického rozvoje stavebnictví, návrhy plánu typisačních prací a návrhy plánu vědecko-výzkumných prací, schvaluje návrhy státních norem a směrnic celostátní povahy, stanovených státním plánem normalisačních prací, a metodicky řídí a koordinuje projektové a průzkumné práce všech resortů.

(3) K zajištění svých úkolů může Státní výbor pro výstavbu vydávat obecné právní předpisy.

§ 3

Státní výbor pro výstavbu se skládá z ministra-předsedy Státního výboru pro výstavbu, z jeho náměstků a z dalších členů. Státní výbor pro výstavbu má potřebný aparát, který pracuje na jeho úkolech.

§ 4

(1) V čele Státního výboru pro výstavbu je ministr-předseda Státního výboru pro výstavbu, který řídí práci Státního výboru pro výstavbu a činnost jeho aparátu.

(2) Náměstky ministra-předsedy Státního výboru pro výstavbu a ostatní členy Státního výboru pro výstavbu jmenuje a odvolává vláda.

§ 5

(1) Za řádnou činnost Státního výboru pro výstavbu odpovídá ministr-předseda Státního výboru pro výstavbu vládě.

(2) Jednotliví členové Státního výboru pro výstavbu odpovídají přímo vládě za to, že při usnášení Státního výboru pro výstavbu zaujali stanovisko na základě úplné a odborné znalosti věci a v souladu se zákony a směrnicemi hospodářské politiky vlády.

§ 6

Podrobnosti o organisaci a působnosti Státního výboru pro výstavbu stanoví statut, který vydá vláda.

§ 7

(1) Zřizuje se Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu jako ústřední úřad.

(2) V čele Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; předseda je podřízen ministru-předsedovi Státního výboru pro výstavbu.

§ 8

(1) Do působnosti Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu patří zejména řízení územního plánování, plánování, projektování a komplexní výstavby měst a vesnic, provádění architektonicko-stavební inspekce, sledování otázek architektonických památek s hlediska rozvoje měst a vesnic a ověřování užitkové a umělecké úrovně hromadných výrobků pro vnitřní zařízení obytných a občanských staveb.

(2) Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu řídí činnost orgánů pro výstavbu rad národních výborů a podřízených projektových organisací.

(3) K zajištění svých úkolů může Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu vydávat obecné právní předpisy.

§ 9

(1) Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu vykonává svou působnost na Slovensku prostřednictvím Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku.

(2) V čele Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku je předseda, kterého jmenuje a odvolává sbor pověřenců na návrh předsedy sboru pověřenců, učiněný se souhlasem ministra-předsedy Státního výboru pro výstavbu. Předseda Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku odpovídá za její činnost též sboru pověřenců.

(3) Předseda Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu řídí činnost Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku směrnicemi a pokyny, které dává předsedovi Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku.

§ 10

Podrobnosti o organisaci a působnosti Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku stanoví statuty; statut Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu vydá vláda, statut Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku vydá sbor pověřenců na návrh předsedy sboru pověřenců, učiněný se souhlasem ministra-předsedy Státního výboru pro výstavbu.

§ 11

(1) Vládní výbor pro výstavbu, zřízený vládním nařízením č. 28/1952 Sb., o projektové a rozpočtové dokumentaci investic, se zrušuje; jeho působnost podle předpisů o plánování a tvorbě cen přechází na Státní výbor pro výstavbu.

(2) Dosavadní působnost ministerstva místního hospodářství v oboru územního plánování, projektování a výstavby měst a vesnic přechází na Ústřední správu pro bytovou a občanskou výstavbu.


§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Štoll v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

Málek v. r.

David v. r.

Maurer v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krajčír v. r.

Ouzký v. r.

Krosnář v. r.

Pospíšil v. r.

Krutina v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru