Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 65/1955 Sb.Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

Částka 36/1955
Platnost od 31.12.1955
Účinnost od 31.12.1955
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65.

Vyhláška předsedy vlády

ze dne 21. prosince 1955,

kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců


Předseda vlády vyhlašuje podle § 4 odst. 2 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění, připojené opatření Ústřední rady odborů ze dne 10. listopadu 1955 o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, vydané se souhlasem vlády republiky Československé.


Široký v. r.


OPATŘENÍ

Ústřední rady odborů

ze dne 10. listopadu 1955

o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců.

Ústřední rada odborů stanoví se souhlasem vlády republiky Československé podle § 4 odst. 2 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:

Čl. 1

Opatření Ústřední rady odborů ze dne 18. prosince 1953 o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, uveřejněné vyhláškou předsedy vlády č. 100/1953 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 4 zní:

„Součástí nemocenského pojištění je též poskytování rodinných přídavků, výbavného, výběrové rekreace Revolučního odborového hnutí a výběrové rekreace školní mládeže v pionýrských táborech Revolučního odborového hnutí. K výdajům nemocenského pojištění patří též poskytování příspěvků na dietní stravování zaměstnanců v nočních sanatoriích a na výstavbu, vybavení a stavební údržbu kulturních a tělovýchovných zařízení Revolučního odborového hnutí.“

2. § 7 zní:

„Nemocenské pojištění zaměstnanců závodů se provádí v závodech a v odborových svazech (část druhá), nemocenské pojištění zaměstnanců malých závodů se provádí v odborových svazech zaměstnanců v zemědělství a v místním hospodářství (část třetí).“

3. § 8 odst. 2 zní:

(2) Odborové orgány provádějící nemocenské pojištění rozhodují též o poskytnutí výběrové rekreace Revolučního odborového hnutí a výběrové rekreace školní mládeže v pionýrských táborech Revolučního odborového hnutí podle směrnic, které o tom vydá Ústřední rada odborů.“

4. § 37 odst. 1 zní:

(1) Nárok na náhradu škody podle §§ 35 a 36 uplatňuje vlastním jménem ústřední výbor. Neuzná-li závod nebo osoba třetí povinnost k náhradě škody, uplatní se nárok u soudu.“

5. § 45 odst. 3 zní:

(3) Proti rozhodnutí lze podat opravný prostředek k soudu. O příslušnosti a řízení platí ustanovení občanského soudního řádu o věcech národního pojištění. Pokud tato ustanovení mluví o Ústřední národní pojišťovně a jejích organisačních složkách, rozumí se tím příslušný ústřední výbor.“

6. § 47 zní:

(1) Ve věcech upravených tímto opatřením, pokud se týkají provádění nemocenského pojištění v závodech a v odborových svazech, je účastníkem řízení před soudy ústřední výbor.

(2) Ústřední výbor je také oprávněn vlastním jménem vymáhat pojistné, penále, náhrady dávek a náhrady za pojistné škody podle tohoto opatření.“

7. § 48 zní:

(1) Nemocenské pojištění pro zaměstnance zemědělských malých závodů a pro jejich rodinné příslušníky se provádí v krajských výborech odborového svazu zaměstnanců v zemědělství. Nemocenské pojištění pro zaměstnance ostatních malých závodů a pro jejich rodinné příslušníky se provádí v krajských výborech odborového svazu zaměstnanců v místním hospodářství. K provádění pojištění je příslušný krajský výbor odborového svazu, v jehož obvodu je sídlo malého závodu.

(2) Krajský výbor odborového svazu provádějící nemocenské pojištění zaměstnanců malých závodů (dále jen „krajský výbor“) má při tom zejména tyto úkoly:

a) rozhoduje o dávkách [§ 55 písm. b)] a vyplácí je,

b) sleduje vývoj pracovní neschopnosti v malých závodech, zkoumá soustavně příčiny absence z důvodu nemoci, činí vhodná opatření k odstranění příčin nemocnosti, ke snížení nemocnosti a neodůvodněné absence,

c) rozhoduje o opravných prostředcích v dávkových věcech [§ 55 písm. c)],

d) vyměřuje a vybírá pojistné za zaměstnance malých závodů,

e) spravuje prostředky určené k provádění nemocenského pojištění zaměstnanců malých závodů, vede o nich účetní evidenci a sestavuje pro ústřední výbor účetní výkazy nemocenského pojištění,

f) provádí statistickou službu nemocenského pojištění,

g) vede rejstřík plátců pojistného a evidenci zaměstnanců malých závodů pro účely nemocenského pojištění,

h) obstarává administrativní práce spojené s prováděním nemocenského pojištění.“

8. § 49 zní:

„Provádění nemocenského pojištění zaměstnanců zemědělských malých závodů řídí a kontroluje ústřední výbor odborového svazu zaměstnanců v zemědělství; provádění nemocenského pojištění zaměstnanců ostatních malých závodů řídí a kontroluje ústřední výbor odborového svazu zaměstnanců v místním hospodářství. Ustanovení § 12, s výjimkou ustanovení o vybírání pojistného a vedení rejstříku plátců pojistného, platí při tom obdobně.“

9. § 50 zní:

„Malé závody jsou povinny podávat přihlášky, odhlášky a hlášení změn do rejstříku plátců pojistného u příslušného krajského výboru (§ 48 odst. 1); ustanovení § 14 platí obdobně.“

10. § 51 zní:

(1) Malý závod je povinen přihlásit u příslušného krajského výboru na předepsaném tiskopise zaměstnance k pojištění do 7 dnů ode dne vstupu do zaměstnání. Rovněž je povinen odhlásit u tohoto krajského výboru zaměstnance, s nímž byl rozvázán pracovní poměr, a to do 7 dnů ode dne rozvázání pracovního poměru.

(2) Nepřihlásí-li nebo neodhlásí-li malý závod zaměstnance ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, může krajský výbor uložit malému závodu penále ve výši od 10 Kčs do 1 000 Kčs.“

11. § 52 zní:

(1) Malé závody vykazují a odvádějí pojistné příslušnému krajskému výboru; ustanovení §§ 21 až 23 a § 24 odst. 1, 3 a 4 platí obdobně. O přirážce k pojistnému rozhoduje ústřední výbor.

(2) Malý závod, pro který se čerpají prostředky na mzdy a platy ze mzdového fondu kontrolovaného peněžním ústavem, odvádí pojistné prostřednictvím peněžního ústavu a jeho prostřednictvím předkládá také příslušnému krajskému výboru výkaz pojistného. Úhrady na pojistné mají pořadí mezd a platů. Peněžní ústav neuvolní prostředky na výplatu mezd a platů, neobdrží-li zároveň při jejich výběru výkaz pojistného a převodní příkaz na částku pojistného ve prospěch krajského výboru.

(3) Malý závod, pro který se nečerpají prostředky na mzdy a platy ze mzdového fondu kontrolovaného peněžním ústavem, je povinen předložit příslušnému krajskému výboru výkaz pojistného do 8 dnů ode dne splatnosti a uhradit v téže lhůtě vykázané pojistné.

(4) Ustanovení §§ 27 až 34 o pojistném a penále platí obdobně o pojistném a penále, které jsou povinny platit malé závody.“

12. § 54 odst. 2 zní:

(2) Ustanovení §§ 35 až 37 o náhradách za pojistné škody platí obdobně. Nárok uplatňuje příslušný ústřední výbor.“

13. § 55 zní:

„Pro řízení o dávkách z nemocenského pojištění zaměstnanců malých závodů platí obdobně ustanovení §§ 38 až 44 s těmito odchylkami:

a) nárok na dávky se uplatňuje u příslušného krajského výboru;

b) o dávkách rozhoduje komise národního pojištění zřízená u krajského výboru;

c) o odvolání proti rozhodnutí komise národního pojištění u krajského výboru rozhoduje předsednictvo tohoto krajského výboru, o odvolání proti jeho rozhodnutí rozhoduje ústřední výbor.“

14. § 56 zní:

(1) Krajský výbor rozhoduje, pokud jde o zaměstnance malých závodů, ve sporných případech o povinném pojištění, vyměřovacích základech, pojistném, penále a o jiných otázkách pojistného poměru, s výjimkou rozhodování o přirážce k pojistnému. Rozhodnutí vydává písemně; ustanovení § 45 odst. 2 platí obdobně.

(2) Proti rozhodnutí lze podat opravný prostředek, o němž rozhoduje soud. Byl-li opravný prostředek podán u soudu, doručí jej soud ústřednímu výboru, který může tomuto opravnému prostředku vyhovět do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen. Nevyhověl-li ústřední výbor opravnému prostředku, zašle jej v téže lhůtě soudu se svým vyjádřením; vyhověl-li opravnému prostředku, sdělí to soudu, který řízení zastaví. Byl-li opravný prostředek podán u krajského nebo ústředního výboru, může mu ústřední výbor do 30 dnů po jeho podání vyhovět. Neučiní-li tak, předloží jej v téže lhůtě se svým vyjádřením soudu. Jinak platí o příslušnosti a řízení ustanovení občanského soudního řádu o věcech národního pojištění. Pokud tato ustanovení mluví o Ústřední národní pojišťovně a jejích organisačních složkách, rozumí se tím ústřední výbor.“

15. § 57 zní:

„O právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí ve věcech nemocenského pojištění zaměstnanců malých závodů, o účasti v řízení před soudy a o oprávnění k vymáhání pojistného, penále, náhrady dávek a náhrad za pojistné škody platí obdobně ustanovení §§ 46 a 47.“

16. § 58 se zrušuje.

17. § 62 zní:

„Nemocenské pojištění osob, pro které není příslušný závod podle ustanovení § 9 ani krajský výbor podle ustanovení § 48, se provádí u krajského výboru odborového svazu zaměstnanců v místním hospodářství příslušného podle bydliště oprávněného.“

Čl. II

Ve věcech nemocenského pojištění projednávaných před soudy, v nichž byla účastníkem řízení krajská odborová rada, vstupuje do řízení jako účastník příslušný ústřední výbor.

Čl. III

Rozhodnutí a úpravy provedené ve shodě s ustanoveními toho opatření před jeho vyhlášením se považují za provedená podle tohoto opatření.

Čl. IV

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Za Ústřední radu odborů:

Zupka v. r,

předseda.

Přesunout nahoru