Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 60/1955 Sb.Nařízení ministra financí o správních poplatcích

Částka 34/1955
Platnost od 23.12.1955
Účinnost od 01.01.1956
Zrušeno k 01.01.1961 (160/1960 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60.

Nařízení ministra financí

ze dne 11. listopadu 1955

o správních poplatcích

Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích (dále jen „zákon“):


§ 1

Sazebníky

(1) Předměty a sazby správních poplatků (dále jen „poplatky“) stanoví se v připojených sazebnících, které jsou součástí tohoto nařízení.

(2) Výkonné orgány národních výborů a jiné orgány státní správy (dále jen „správní orgány“) vybírají poplatky za poplatné úkony, které provádějí, podle sazebníku, který je pro ně určen. Je-li sazebník rozdělen na oddíly, vybírají správní orgány poplatky za poplatné úkony jimi provedené bez ohledu na to, ve kterém oddílu sazebníku je poplatek stanoven.

(3) Poplatky stanovené v sazebnících rámcově (nejnižší a nejvyšší přípustnou částkou) vyměřují se v mezích sazby podle směrnice uvedené v sazebníku, a není-li jí, podle rozsahu, doby trvání a obtížnosti úkonu a podle účelu sledovaného poplatkem.

(4) Poplatky stanovené v sazebnících procentem ceny věci vyměřují se z běžné ceny věci v době, ve které se poplatek vyměřuje, nebo jde-li o poplatek splatný bez vyměření, v době splatnosti poplatku. Poplatník je povinen sdělit tuto cenu správnímu orgánu vyměřujícímu poplatek; neodpovídá-li jeho údaj zřejmě běžné ceně nebo neudá-li poplatník tuto cenu vůbec, určí ji vyměřující správní orgán.

(5) Základ poplatku, který je v sazebnících stanoven procentem ceny, zaokrouhluje se dolů na částku dělitelnou dvaceti. Poplatky se zaokrouhlují vždy dolů na dvacetihaléře.

Doba a způsob vyměření, splatnost, povolení lhůty nebo splátek

§ 2

(1) Poplatky se vyměřují před provedením úkonu ústně nebo písemnou výzvou k zaplacení poplatku.

(2) Poplatky jsou splatné před provedením úkonu.

(3) Převyšuje-li poplatek 100 Kčs a požádá-li o to poplatník do 15 dnů, vydá se mu na poplatek, který byl vyměřen ústně nebo písemnou výzvou, platební výměr. Splatnost poplatku podle odstavce 2 není tím dotčena.

(4) Po provedení úkonu se vyměřují jen poplatky za úkony:

1. u nichž to stanoví sazebníky;

2. u nichž je vzhledem k sazbě poplatku provedení úkonu předpokladem pro vyměření poplatku;

3. které byly provedeny, i když nebyl poplatek zaplacen (§ 7 zákona).

(5) Poplatky uvedené v odstavci 4 se vyměřují platebním výměrem a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení tohoto výměru.

(6) Výjimečně jsou poplatky splatné bez vyměření, kde to stanoví sazebníky.

§ 3

Socialistickým právnickým osobám, pro které se provádějí poplatné úkony určitého druhu pravidelně a ve větším rozsahu, může správní orgán povolit, aby poplatky za úkony provedené pro ně v určitém časovém období platily odchylkou od předcházejících ustanovení do 15 dnů po uplynutí tohoto období, a stanovit podmínky tohoto povolení .

§ 4

Správní orgán vyměřující poplatek může na žádost povolit přiměřenou lhůtu k jeho zaplacení nebo přiměřené splátky, jestliže by neprodlené zaplacení poplatku bylo pro poplatníka spojeno s vážnou újmou.

Způsob placení

§ 5

Kolkové známky

(1) Poplatky se platí kolkovými známkami, nepřevyšují-li při ústním vyměření 300 Kčs a při vyměření písemnou výzvou k zaplacení poplatku nepřítomnému poplatníkovi 100 Kčs.

(2) Kolkové známky se nalepí na písemné podání nebo na písemnou výzvu k zaplacení poplatku. Vydává-li se poplatníkovi doklad, t. j. opis, výpis, duplikát, osvědčení a podobně, nalepí se kolkové známky na úřední spis. Zaplacení poplatku vyznačí správní orgán vždy na dokladu.

(3) Kolkové známky znehodnotí správní orgán otiskem úředního razítka nebo podpisem.

(4) Kolkovými známkami se neplatí poplatky, které se podle sazebníků platí v hotovosti nebo které lze podle okolností vhodněji vybrat v hotovosti, i když nepřevyšují 300 Kčs, po případě 100 Kčs.

§ 6

Placení v hotovosti

Poplatky, které není třeba platit kolkovými známkami, platí se na účet správního orgánu, a to zpravidla toho, který vyměřil poplatek.

§ 7

Měna

(1) Procentní poplatky za úkony zastupitelských úřadů se vyměřují v měně, ve které je vyjádřena cena základu poplatku . Ostatní poplatky za úkony zastupitelských úřadů se vyměřují v československých korunách.

(2) Poplatky za úkony zastupitelských úřadů vyměřené poplatníkům zdržujícím se v cizině platí se v měně státu, v němž je zastupitelský úřad vyměřující nebo vybírající poplatek. Uzná-li to však zastupitelský úřad za vhodné, může přijmout placení také v jiné cizí měně. Poplatky za úkony zastupitelských úřadů vyměřené poplatníkům zdržujícím se v Československé republice platí se v československých korunách. Správní orgán vybírající poplatek může však přijmout placení i v jiné měně, považuje-li to za vhodné.

(3) Při vyměřování a placení poplatků přepočítávají se československé koruny na cizí měny a naopak podle kursů, které pro poplatkové účely stanoví podle zvláštního předpisu ministr financí, a pokud jde o poplatky za úkony zastupitelských úřadů, ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí.

Osvobození a jiné úlevy

§ 8

Kromě orgánů uvedených v § 10 odst. 1 zákona a v sazebnících jsou od poplatků osobně osvobozeny:

1. hospodářské organisace státního socialistického sektoru (národní podniky, jiné organisace, na které se vztahují předpisy o národních podnicích, podniky místního průmyslu, podniky komunálního hospodářství a pod.), jakož i podniky zahraničního obchodu, pokud jde o poplatky podle sazebníků I, II a VI; toto osvobození se nevztahuje na úkony Státní technické inspekce poplatné podle položek 4, 37 až 41 sazebníku I a na úkony dopravních inspektorátů poplatné podle položky 73 písm. b) a položky 74 písm. c) sazebníku I;

2. orgány provádějící nemocenské pojištění;

3. Československý Červený kříž;

4. Společnost pro obnovu Lidic;

5. diplomatičtí zástupci, pověření u vlády Československé republiky, se všemi příslušníky svých rodin bydlícími ve společné domácnosti, jiné osoby, jimž přísluší podle mezinárodního práva exteritorialita, a konsulové z povolání, za předpokladu, že nejsou československými občany a že vzájemnost je zaručena. Toto osvobození se nevztahuje na poplatky za úkony, jimiž se poskytuje zvláštní výhoda nebo plnění.

§ 9

Mimo případy uvedené v sazebnících jsou věcně od poplatků osvobozeny:

1. úkony potřebné k řízení podle předpisů o národním pojištění (nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení) a podle předpisů o poskytování preventivní a léčebné péče;

2. úkony potřebné k řízení podle předpisů o rodinných přídavcích;

3. úkony potřebné k řízení v oboru sociální péče prováděné Státním úřadem důchodového zabezpečení a odbory sociálního zabezpečení rad národních výborů;

4. úkony potřebné k řízení podle předpisů o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků;

5. úkony potřebné k provádění zákona č. 92/1951 Sb., o branné výchově, ve znění zákona č. 87/1952 Sb., a předpisů podle něho vydaných;

6. úkony potřebné k založení jednotných zemědělských družstev, po případě k přetvoření nebo splynutí dosavadních družstev v jednotná zemědělská družstva;

7. úkony učiněné v souvislosti s prováděním pozemkových úprav nebo se zaokrouhlováním pozemků podle vládního nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.

§ 10

(1) Okolnosti rozhodné pro snížení nebo prominutí poplatku podle § 10 odst. 3 zákona je třeba prokázat potvrzením výkonného orgánu místního národního výboru o osobních, rodinných, majetkových a výdělkových poměrech poplatníka; je-li poplatníkem soudní chráněnec, prokazují se uvedené okolnosti potvrzením poručenského (opatrovnického) soudu. Bez tohoto potvrzení může správní orgán poplatek snížit nebo prominout, jsou-li mu okolnosti rozhodné podle § 10 odst. 3 zákona známé z jeho úřední činnosti.

(2) Nemá-li žadatel v Československé republice ani bydliště ani pobyt, může předložit potvrzení (odstavec 1), které mu vydají podle předpisů o tom platných příslušné úřady státu, kde bydlí nebo má pobyt.

§ 11

Vrácení

(1) Správní orgán vrátí poplatníkovi:

1. polovinu poplatku zaplaceného při předložení podání, jímž má být řízení zahájeno, nedošlo-li k jeho věcnému projednání;

2. celý zaplacený poplatek,

a) byl-li zaplacen před provedením úkonu, k němuž nedošlo bez zavinění poplatníka,

b) byl-li poplatek odepsán;

3. část zaplaceného poplatku, byl-li poplatek dodatečně snížen;

4. částku, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen, nebo poplatek, který poplatník zaplatil, aniž byl k tomu povinen.

(2) Správní orgán vyměřující poplatek rozhodne o tom, zda a jaká část zaplaceného poplatku se poplatníkovi vrátí, vzal-li poplatník před vydáním rozhodnutí zpět podání, při jehož předložení byl poplatek zaplacen, nebo nedošlo-li jeho vinou k provedení úkonu, za který byl poplatek zaplacen, anebo byl-li úkon zrušen.

(3) Částky uvedené v odstavci 1 č. 1 až 3 vrátí správní orgán z úřední povinnosti; částky uvedené v odstavci 1 č. 4 a v odstavci 2 vrátí správní orgán na žádost. Vrácené částky se zaokrouhlují dolů na dvacetihaléře.

(4) Částky uvedené v odstavcích 1 a 2 se poplatníkovi vrátí, jen převyšují-li 5 Kčs. Vrátí se buď v hotovosti nebo převodem na účet poplatníka u peněžního ústavu. Má-li však poplatník u finančního odboru rady okresního národního výboru, v jehož obvodu bydlí, nedoplatek správního nebo jiného poplatku nebo některé daně, provede se vrácení přeúčtováním na tento nedoplatek; to neplatí, má-li být vrácen poplatek vybraný zastupitelským úřadem Československé republiky nebo je-li poplatníkem hospodářská organisace.

(5) Nárok na vrácení poplatku (přeplatku) zanikne uplynutím tří let od konce kalendářního roku, v němž nastaly skutečnosti uvedené v odstavcích 1 a 2.

§ 12

Výjimky

Předcházející ustanovení platí, jen nestanoví-li sazebníky jinak.

Přechodná ustanovení

§ 13

(1) Roční poplatky za patenty, udělené před 1. dubnem 1952 a platné ještě po tomto dni, platí se podle ustanovení zákona a tohoto nařízení, pokud jsou podle nich splatné za jejich účinnosti. To platí, i když byly tyto poplatky podle dřívějších předpisů zaplaceny před 1. dubnem 1952; částky takto zaplacené započítají se na roční poplatky stanovené tímto nařízením.

(2) Byly-li bývalým patentním úřadem v Praze a bývalým úřadem na ochranu živnostenského vlastnictví v Bratislavě uděleny patenty na stejný vynález, použije se ustanovení odstavce 1 na roční poplatky za patent, který zůstane podle zákona o přechodných opatřeních v oboru patentů v platnosti. Roční poplatky zaplacené předem za patent, který pozbyl platnosti, započítají se na žádost, pokud připadají na poplatkové roky, které začínají plynout po 31. březnu 1952, na roční poplatky za patent, který zůstal v platnosti; poplatky se však na žádost vrátí, nelze-li je takto započítat, zejména proto, že patenty patří různým majitelům.

(3) Ustanovení odstavce 2 se použije přiměřeně, jestliže byly přihlášky stejného vynálezu podány různými přihlašovateli jednak u bývalého patentního úřadu v Praze, jednak u bývalého úřadu na ochranu živnostenského vlastnictví v Bratislavě a k přihlášce s pozdější dobou platnosti byl udělen patent, který podle předpisů zákona o přechodných opatřeních v oboru patentů pozbyl platnosti.

(4) Za přídavkový patent, který se stal samostatným, platí se roční poplatky za poplatkové roky začínající po 31. březnu 1952. Výše poplatků se řídí dobou, která uplynula od počátku platnosti přídavkového patentu.

§ 14

Dokud nestanoví ministerstvo financí jinak, lze poplatky nepřevyšující 300 Kčs platit také dvoudílnými dávkovými známkami. Levý díl dávkové známky se nalepí na doklad (§ 5 odst. 2) a pravý díl na úřední spis. Dávkové známky znehodnotí správní orgán otiskem úředního razítka nebo podpisem. Ustanovení § 5 odst. 4 platí obdobně.


§ 15

Závěrečné ustanovení

(1) Zrušuje se nařízení ministra financí č. 9/1952 Sb., kterým se vydávají sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích, ve znění nařízení ministra financí č. 83/1953 Sb., jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích.

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.


Sazebník I

správních poplatků vybíraných výkonnými orgány národních výborů a jinými orgány státní správy, s výjimkou orgánů vybírajících poplatky podle sazebníků II až VI.

Poznámky k celému sazebníku:

1. Poplatek podle pol. 17 písm. a) (řízení ve věcech přestupku urážky na cti) je splatný bez vyměření před zahájením trestního řízení správního o návrhu uraženého, jestliže pokus o smír u výkonného orgánu okresního národního výboru zůstal bezvýsledný. Poplatek podle pol. 17 písm. b) je splatný bez vyměření při podání odvolání.
Poplatky podle pol. 12 (písemná odpověď na dotaz o pobytu určité osoby nebo potvrzeni o pobytu určité osoby) a podle pol. 36 (řízení o žádosti za stanovení přípustné výše nájemného z bytů a jiných místností nebo vedlejších platů) jsou splatné bez vyměření při předložení žádosti (dotazu).
Poplatky podle uvedených položek se platí kolkovými známkami, které se nalepí na podání nebo na písemnou výzvu k zaplacení poplatku (§ 7 odst. 1 zákona). Ostatní poplatky podle tohoto sazebníku se vyměřují (§ 2 nařízení).

2. Prokáže-li se při vydávání dokladu náhradou za doklad ztracený, zničený nebo neupotřebitelný [pol. 7 písm. d), 16 a 118 písm. d)], že ztráta, zničení nebo neupotřebitelnost dokladu nebyla jeho majitelem zaviněna (zejména dojde-li ke ztrátě, zničení nebo neupotřebitelnosti dokladu při požáru nebo vůbec vyšší mocí), může správní orgán poplatek za vydání náhradního dokladu snížit až na částku přiměřenou výdajům za tiskopis.

Oddíl A.

Společný pro všechny obory správy, s výjimkou oborů, pro které platí sazebníky II až VI.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
1Vydání stejnopisu (duplikátu, triplikátu atd.) úředního vyhotovení (vyřízení), dále vydání opisu nebo výpisu (prostého i ověřeného) z úředních záznamů, knih, rejstříků, listin a spisů nebo ze soukromých spisů úředně uschovaných, žádá-li o ně strana a není-li za ně uložen v dalších oddílech zvláštní poplatek, za každou i jen započatou stránku6
Poznámka:
Státní úřad důchodového zabezpečeni může od vybrání poplatku podle této položky upustit.
2Ověření podpisů stran na listinách, za každou osobu, jejíž podpis se ověřuje4
Poznámka:
Ověření podpisů stran na čestných prohlášeních jsou od poplatku osvobozena.
3Ověření neúředního opisu, vyžádané stranou, není-li za ně uložen v dalších oddílech zvláštní poplatek, za každou i jen započatou stránku listiny, jejíž opis se ověřuje, a to
a) ověřuje-li se opis cizojazyčné listiny4
b) jinak2
4Znalecký nebo odborný posudek úřadu na žádost strany, není-li v dalších oddílech uložen zvláštní poplatek30 až 3.000
(podle zvláštní směrnice).
5Úkony státních archivů, neslouží-li účelům vědeckého bádání:
a) povolení nahlédnout do archivního spisového materiálu nebo listin20
b) vyhotovení výpisu nebo opisu archivního spisového materiálu nebo listin, za každou i jen započatou stránku 10
jde-li o archiválie z doby před rokem 1850, za každou i jen započatou stránku20
c) ověření opisu archiválie, kresby nebo fotografie zhotovené stranou, za každou i jen započatou stránku archiválie, u kreseb a fotografií za každý list20
d) osvědčení nebo písemná informace z archivního materiálu, za každou i jen započatou stránku20 až 100
(podle obtížnosti úkonu):
e) překlad z latiny nebo ze staré němčiny (před rokem 1748) do češtiny nebo slovenštiny, za každou i jen započatou stránku60
f) překlad z němčiny po roce 1748 nebo z maďarštiny do češtiny nebo slovenštiny, za každou i jen započatou stránku40
6Komisionální řízení konané podle stavebních nebo jiných předpisů (o vodním hospodářství a pod.), za každého člena komise a za každý i jen započatý den komisionálního řízení 20
nejvýše však 200 Kčs za každý i jen započatý den komisionálního řízení.
Poznámky:
1. Koná-li se komisionální řízení mimo sídlo úřadu, zvyšuje se sazba poplatku na 40 Kčs za každého člena komise a za každý i jen započatý den komisionálního řízení a nejvyšší sazba poplatku na 400 Kčs. Náhrada cestovních výdajů se vedle poplatku takto zvýšeného nepožaduje. Ustanovení této poznámky neplatí pro komisionální řízení, které koná báňský úřad.
2. Jednotná zemědělská družstva, která přijala vzorové stanovy, platí poplatek polovičními sazbami.
3. Poplatek se nevybírá za komisionální řízení konané katastrálními komisemi nebo k vyšetření
a) stavebních opatření při nebezpečí sesutí;
b) stavebních opatření při požáru a na spáleništi nebo při jiných živelních pohromách nebo nehodách;
c) závad na domě, které mají být odstraněny;
d) za účelem rozhodnutí o vyklizení bytu;
e) za účelem trestního řízení;
f) za účelem stavby a užívání rodinného domku v akci individuální bytové výstavby.
7a) Zkouška způsobilosti i s případným vydáním průkazu (osvědčení) způsobilosti, jakož i každé opakování zkoušky nebo její části, a to, jde-li o zkoušku
aa) řidiče motorových vozidel, trolejbusů nebo městských kolejových vozidel20
učitele řidičů motorových vozidel, trolejbusů nebo městských kolejových vozidel40
řidiče motorového kola o obsahu do 50ccm10
bb) ve vnitrozemní plavbě
vůdce sportovního plavidla20
vůdce plavidla nebo lodivoda na vnitrozemních vodách a na československých úsecích vodních cest s mezinárodní plavbou, vůdce vorů, strojníka, topiče nebo jiného člena posádky vnitrozemního plavidla50
vůdce plavidla nebo lodivoda pro plavbu i na cizozemských úsecích vodních cest s mezinárodní plavbou100
v námořní plavbě
velitele lodi (kapitána) pobřežní plavby150
palubního nebo strojního důstojníka dálné plavby200
velitele lodi (kapitána) dálné plavby300
jiného člena lodní posádky námořní lodi100
cc) stavitelskou, střelmistrovskou, svářeče, obsluhovače zdvihadel (výtahů, jeřábů), obsluhovače a údržbáře elektrických zařízení, obsluhovače a údržbáře plynových zařízení, revisního technika, mistra zednického, tesařského, kamenického nebo studnařského, řidiče strojů pro zemní a stavební práce, kinooperatéra, radiooperatéra vysílací stanice radioelektrické, topiče, strojníka nebo strojvůdce, výkonného letce, člena odborného lesního personálu nebo plavčíka20
Poznámka k písm. a):
Zkouškou se rozumí také zkouška doplňovací nebo za účelem rozšíření oprávnění. Skládá-li se zkouška ze zkoušky teoretické a praktické, platí se poplatek za každou z nich; jen jeden poplatek se však platí za zkoušky střelmistrovskou, řidiče motorových vozidel, trolejbusů nebo městských kolejových vozidel, učitele řidičů motorových vozidel, trolejbusů nebo městských kolejových vozidel, řidiče strojů pro zemní a stavební práce, topiče, strojníka (s výjimkou strojníka ve vnitrozemní a námořní plavbě), strojvůdce, výkonného letce nebo plavčíka. Jen jeden poplatek se platí i tehdy, když žadatel o řidičské povolení koná zkoušku pro více druhů motorových i vozidel;
b) vydání jakéhokoli průkazu (osvědčení) způsobilosti bez j zkoušky (po jejím prominutí) anebo podle dokladu o zkoušce složené před jiným orgánem (také před orgánem podniku nebo dobrovolné organisace), jakož i vrácení dočasně odňatého řidičského průkazu (po uplynutí doby, na kterou i byl průkaz odňat) i s případným přezkoušením řidiče20
Poznámka k písm. b):
Za vydání průkazu způsobilosti podle dokladu o zkoušce složené před jiným orgánem se poplatek nevybírá, byl-li za zkoušku vybrán poplatek podle písm. a);
c) vydání nového řidičského průkazu řidiče motorových vozidel, trolejbusů nebo městských kolejových vozidel nebo nového oprávnění k řízení motorového kola o obsahu do 50 ccm náhradou za průkaz (oprávnění) ztracený, odcizený, zničený anebo za průkaz (oprávnění), který se stal neupotřebitelným10
jde-li o zaviněnou ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození20 až 200
(podle zvláštní směrnice);
vydání kuponu k řidičskému průkazu náhradou za kupon ztracený, zničený anebo za kupon, který se stal neupotřebitelným, nevydá-li se zároveň řidičský průkaz5
d) vydáni jakéhokoliv průkazu (osvědčení) způsobilosti, vyjímajíc průkazy uvedené pod písm. c), náhradou za průkaz ztracený (i s případným veřejným prohlášením listiny za neplatnou), zničený anebo za průkaz, který se stal neupotřebitelným20
Poznámky:
K písm. d).
1. Viz poznámku 2 k celému sazebníku.
K celé položce.
2. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni vojáci základní služby. Vojáci v období 6 měsíců po skončení základní služby platí poplatky podle této položky polovičními sazbami.

Oddíl B.

Všeobecná vnitřní správa.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
8Vydání druhého a každého dalšího úředního výpisu z matriky6
Poznámka:
Vydání prvního úředního výpisu z matriky poplatku nepodléhá.
9Sepsání protestu směnky, šeku nebo jiného papíru rubopisem převoditelného, vyhotovení opisu protestní listiny nebo vyhotovení výpisu z knihy protestů20
10Povolení dobrovolné dražby20
11Povolení k překročení uzavírací hodiny40 až 1.000
(podle zvláštní směrnice).
12Písemná odpověď na dotaz o pobytu (adrese) určité osoby nebo potvrzení o pobytu (adrese) určité osoby3
Poznámka:
Viz poznámku 1 k celému sazebníku.
13Povolení pobytu cizinci nebo prodloužení platnosti takového povolení20 až 1.000
(podle zásady vzájemnosti nebo podle majetkových poměrů žadatele, účelu pobytu, časového a místního rozsahu povolení).
14Udělení náhradního vstupního nebo průjezdního visa orgány pasové kontroly40 až 200
Poznámka:
Je-li to v obecném zájmu, může správní orgán od vybrání poplatku podle této položky upustit.
15Vydání osvědčení pro přechod hranic v malém pohraničním styku4 až 100
(podle účelu cesty, doby platnosti a majetkových poměrů žadatele).
16Vydání občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu cizince náhradou za průkaz (doklad) ztracený (i s případným veřejným prohlášením průkazu nebo dokladu za neplatný), zničený anebo za průkaz (doklad), který se stal neupotřebitelným20
Poznámka:
Viz poznámku 2 k celému sazebníku.
17Řízení
a) před výkonným orgánem okresního národního výboru o návrhu na stihání přestupku urážky na cti, jestliže pokus o smír u výkonného orgánu okresního národního výboru zůstal bezvýsledný60
b) o odvolání proti nálezu o přestupku urážky na cti100
Poznámka:
Viz poznámku 1 k celému sazebníku.
18Povolení změny příjmení
a) hanlivého, výstředního, směšného, cizojazyčného nebo příjmení ženy rozvedené nebo rozloučené (před 1. lednem 1950) na její dřívější příjmení20
b) v jiných případech nebo jde-li o povolení změny jména200
19Udělení státního občanství40 až 500
(podle příjmových poměrů žadatele).
20Vydání osvědčení o propuštění ze státního svazku40 až 500
(podle příjmových poměrů žadatele).
21Vydání zbrojního průkazu osvědčujícího právo držet zbraň (zbrojního listu), rozšíření nebo prodloužení jeho platnosti, za každý rok20
22a) Vydání zbrojního průkazu osvědčujícího právo nosit zbraň (zbrojního pasu), rozšíření, převod nebo prodloužení jeho platnosti, a to, jde-li
aa) o zbrojní průkaz pro příslušníka Lidových milic nebo Pomocné stráže veřejné bezpečnosti, za každý rok10
bb) o hromadný zbrojní průkaz, bez ohledu na dobu jeho platnosti10
cc) o jiný zbrojní průkaz, za každý rok20
b) duplikát zbrojního průkazu vydaný náhradou za průkaz ztracený, zničený nebo poškozený25
Poznámka:
Příslušníci ozbrojených sborů v činné službě jsou od poplatků podle této položky osvobozeni.

Oddíl C.

Správa vnitřního obchodu, zahraničního obchodu a některých jiných podnikání.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek
měsíčně
Kčs
je-li provozovatel přestárlý nebo invalidní, ročně
Kčs
23A. Udělení oprávnění nebo prodloužení platnosti oprávnění fysických osob k provozování lidové zábavy, a to jde-li o
a) kruhový podnik (lochness, autodráhu, šikmou vlnovou dráhu), za každé sedadlo 20-
b) řetízkový kolotoč
s podiem, za každé sedadlo3520 až 30
bez podia, za každé sedadlo2020 až 30
c) dětský kolotoč do 15 míst150200 až 300
do 20 míst200200 až 300
do 30 míst300250 až 350
přes 30 míst400350 až 400
d) dětské řetízkové kolo140150 až 200
e) ruské dětské kolo, za každou gondolu60-
f) houpačky velké, za každou loď3030 až 50
dětské, za každou loď2030 až 40
g) dětský vláček400-
h) hipodrom, za každého koníka30-
ch) střelnici
1. stanovou s pultem do 4 m délky400500 až 700
do 6 m délky500500 až 700
do 8 m délky600600 až 800
do 10 m délky700600 až 800
přes 10 m délky 800600 až 800
2. vozovou s pultem do 4 m délky500600 až 900
do 6 m délky600600 až 900
do 7 m délky700600 až 900
přes 7 m délky800600 až 900
3. kombinovanou s házením míčů, stanovou nebo vozovoupodle písm. ch) č. 1 nebo 2-
4. sportovní bez jakýchkoli výher (propagace branné výchovy)200-
i) házení míčů
1. stanové s pultem do 4 m délky300300 až 500
2. vozové s pultem do 4 m délky400300 až 500
3. stanové nebo vozové s pultem přes 4 m délkypodle písm. ch) č. 1 nebo 2300 až 500
j) kulečník stanový, za každý stůl150500 až 1.000
vozový, za každý stůl200500 až 1.000
k) automat sportovní (footbalový a pod.)50200
l) siloměr, dechoměr nebo t. zv. zkoušeč krve100200 až 300
m) mechanickou hudební atrakci (elektrickou kapelu)150-
n) zábavné zkoušení skel100-
o) ukázku drobných živých nebo preparovaných zvířat nebo ukázku nerostů300-
ukázku živých cizokrajných zvířat (aligátorů, hadů a pod.)400 až 800-
p) sportovní střílení lukem150-
r) házení šípů150-
s) jízdu kočárkem-200
t) kukátko-200
u) mechanické divadlo-300
v) ukázku ptactva-200
y) provazochodce nebo produkce na stožáru800 až 1.400-
z) gymnastická představení ve stanu600 až 1.200-
aa) předvádění cvičených zvířat400 až 1 000-
bb) manéžové produkce s cirkusovým900 až 3.000-
cc) hudebníky40
dd) divadlo maňáskové140
loutkové400 až 500
ee) divadélko zvláštností140-
ff) akrobatické jízdy na motocyklu600 až 800-
gg) výlučně kouzelnické produkce400 až 1.200-
kouzelnické a akrobatické produkce600 až 1.400-
Poplatek Kčs
B. Udělení jakéhokoli jiného živnostenského oprávnění200
Poznámky k písm. A:
1. Poplatky stanovené rámcově (nejnižší a nejvyšší přípustnou částkou) vyměřují se v mezích sazby podle rozsahu a vybavení podniku, po případě podle rozsahu podniku a programu, u provozovatelů přestárlých a invalidních podle sociálních poměrů.
2. Poplatek vyměřený za udělení oprávnění nebo prodloužení jeho platnosti měsíční sazbou, stanovenou pro jiné provozovatele než přestárlé nebo invalidní, sníží se za každé provozovatelovo dítě ve věku do 15 let o 60 Kčs. pokud jde o 1. až 5. dítě, a o 100 Kčs, pokud jde o 6. a každé další dítě; i v těchto případech je však třeba vyměřit poplatek nejméně
částkou 40 Kčs, jde-li o činnosti uvedené pod písm. A a) až r),
částkou 400 Kčs, jde-li o činnost uvedenou pod písm. A y),
částkou 300 Kčs, jde-li o činnost uvedenou pod písm. A z),
částkou 200 Kčs, jde-li o činnost uvedenou pod písm. A aa),
částkou 450 Kčs, jde-li o činnost uvedenou pod písm. A bb),
částkou 40 Kčs, jde-li o činnost uvedenou pod písm. A cc),
částkou 40 Kčs, jde-li o maňáskové divadlo podle písm. A dd),
částkou 100 Kčs, jde-li o loutkové divadlo podle písm. A dd), částkou 40 Kčs, jde-li o Činnost uvedenou pod písm. A ee),
částkou 200 Kčs, jde-li o činnost uvedenou pod písm. A ff),
částkou 200 Kčs, jde-li o výlučně kouzelnické produkce podle písm. A gg),
částkou 300 Kčs, jde-li o kouzelnické a akrobatické produkce podle písm. A gg).
3. Za přestárlého se považuje provozovatel starší než 65 let.
Za invalidního se považuje provozovatel, který lékařským vysvědčením Ústavu národního zdraví prokáže invaliditu vyšší než 60 %.
Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
24Schválení provozovny nebo změn provozovny podle III. hlavy živnostenského řádu, pokud se týče živnostenského zákona100 až 2.000
Poznámky:
1. V mezích sazby vyměřuje se poplatek zpravidla ve výši 1/2% z ceny strojního vybavení provozovny a jiných investic.
2. Národní podniky a jiné organisace, na které se vztahují předpisy národních podnicích, podniky místního průmyslu a podniky komunálního hospodářství jsou od tohoto poplatku osvobozeny.
25Povolení výjimky z ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 119/1948 Sb. o vyhrazení zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství určitým podnikům (§ 2 odst. 4 cit. zák.)500 až 40.000
(podle významu povolení pro žadatele).
26a) Povolení ke zřízení akciové společnosti200 až 20.000
(podle akciového kapitálu);
b) schválení stanov nebo změny stanov již existující akciové200 až 10.000
(podle rozsahu stanov nebo jejich změny);
c) prodloužení lhůty k průkazu o splnění podmínek stanovených v povolení ke zřízení akciové společnosti200 až 10.000
Poznámka:
Správní orgán může od vybrání poplatků podle této položky upustit.
27Povolení dovozu, vývozu, po případě průvozu zboží, z ceny zboží1/2 %,
nejméně však 10 Kčs.
Poznámka:
Od poplatku jsou osvobozeny národní podniky a jiné organisace, na které se vztahují předpisy o národních podnicích, podniky místního průmyslu, podniky komunálního hospodářství a lidová družstva, jakož i podniky zahraničního obchodu.
28Celní projednání zboží na celništi mimo úřední hodiny, povolené podle volné úvahy, za každého zúčastněného zaměstnance a za každou i jen započatou hodinu úkonu5
Poznámky:
1. Za úkon trvající kratší dobu než 14 hodiny se poplatek nevybírá.
2. Podniky zahraničního obchodu jsou od tohoto poplatku osvobozeny.
29Celní projednání zboží mimo celniště, povolené podle volné úvahy, za každého vyslaného zaměstnance a za každou i jen započatou hodinu úkonu
a) v úředních hodinách3
b) mimo úřední hodiny8
Poznámky:
1. Za vyžádaný úkon, který vyslaný zaměstnanec nemohl po příchodu na místo provést vinou žadatele nebo pro jiné příčiny celní správou nezaviněné, vybere se poplatek 40 Kčs.
2. Při vzdálenosti místa úkonu od pravidelného pracovního místa vyslaného zaměstnance přes 10 km zvyšuje se celý poplatek, s výjimkou poplatku uvedeného v poznámce 1, o 2 Kčs za každých dalších 5 km nebo zlomek této vzdálenosti. Žádá-li strana, aby vyslaný zaměstnanec použil při cestě na místo úkonu rychlíku, vybere se zvýšení za prvních 5 km (jejich zlomek) nad vzdálenost 10 km částkou 16 Kčs a za každých dalších 5 km (jejich zlomek) částkou 2 Kčs. Vzdálenost se měří podle cest nejrychlejšího dopravního spojení.
3. Náhrada cestovních výdajů se vedle poplatku nepožaduje.
4. Podniky zahraničního obchodu jsou od tohoto poplatku osvobozeny.
30Celní doprovod zboží podléhajícího celnímu dozoru v dopravě po silnici, avšak mimo úsek mezi celní hranicí a pohraniční celnicí, jakož i celní doprovod v dopravě po vodě, za každého vyslaného zaměstnance a za každou i jen započatou hodinu úkonu6
Poznámky:
1. Při vzdálenosti konečného místa doprovodu od pravidelného pracovního místa vyslaného zaměstnance přes 10 km zvyšuje se celý poplatek o 2 Kčs za každých dalších 5 km nebo zlomek této vzdálenosti. Vzdálenost se měří podle cesty doprovodu.
2. Náhrada cestovních výdajů se vedle poplatku nepožaduje.
3. Podniky zahraničního obchodu jsou od tohoto poplatku osvobozeny.
31a) Povolení k vývozu věcných darů, stěhovaných svršků a cenných předmětů, z ceny vyvážených předmětů3% až 50 °/o,
nejméně však 10 Kčs;
b) prodloužení platnosti povolení uvedeného pod písm. a)10 až 200
c) udělení povolení podle zákona o devisovém hospodářství, vyjímajíc povolení uvedená pod písm. a), z ceny1/2 % až 20 %
Poznámky:
1. Poplatek stanovený pod písm. b) vyměřuje se v mezích sazby ve výši 10% poplatku vyměřeného podle písm. a) za povolení, jehož platnost se prodlužuje.
2. Jestliže je to v obecném zájmu, může správní orgán od vybrání poplatků podle této položky upustit; od vybrání poplatků podle písm. a) a b) může správní orgán upustit také, nepřevyšuje-li cena vyvážených předmětů 100 Kčs.

Oddíl D.

Vodní hospodářství.

Pol.Předmět poplatku Poplatek Kčs
32Povolení nebo souhlas udělený vodohospodářským orgánem 40
až 2.000
Poznámky:
1. V mezích sazby se poplatek vyměřuje:

a) podle množství vody, odebírané nebo vypouštěné za den (jeho část), přepočteného na průměr v l/sec za 24 hodin, a to při množství
do 0.50 l/sec částkou 40 Kčs
od 0.51 do 0.75 l/sec 80 Kčs
od 0.76 do 1.00 l/sec 120 Kčs
od 1.01 do 1.50 I/sec 200 Kčs
od 1.51 do 2.00 l/sec 300 Kčs
od 2.01 do 3.00 l/sec 400 Kčs
od 3.01 do 5.00 l/sec 500 Kčs
od 5.01 do 10.00 l/se 700 Kčs
přes 10.00 l/sec 1.000 Kčs
b) podle rozpočteného nákladu na vodohospodářskou nebo stavební investici, a to při nákladu
do 7.000 Kčs částkou 40 Kčs
od 7.000 Kčs do 18,000 Kčs 60 Kčs
od 12.000 Kčs do 20.000 Kčs 100 Kčs
od 20.000 Kčs do 50.000 Kčs 200 Kčs
od 50.000 Kčs do 100.000 Kčs 350 Kčs
od 100.000 Kčs do 200.000 Kčs 600 Kčs
přes 200.000 Kčs 1.000 Kčs
c) podle významu povolení nebo souhlasu pro žadatele (na př. podle užitku z investice a pod.), nelze-li poplatek stanovit podle písm. a) nebo b).

Je-li řízení obtížné (rozsáhlé a složité zjišťování podkladů, zajišťování důkazů a pod.), zvýší se sazby uvedené pod písm. a) a b) o 50 až 100 %.
Za povolení nebo souhlas, za který by se v mezích sazby mohl vyměřit poplatek jak podle písm. a), tak podle písm. b) nebo c) (týká-li se řízení více žádostí téhož žadatele), vyměří se poplatek jen jednou z těchto sazeb, a to tou, která je nejvyšší.

2. Od poplatku jsou osvobozena jednotná zemědělská družstva, která přijala vzorové stanovy.

Oddíl E.

Výstavba. Odborný technický dozor Státní technické inspekce.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
I. Výstavba.
33Rozhodnutí o přípustnosti stavby (i přístavby, nástavby, stavebních změn nebo udržovacích prací), jímž se žádosti vyhovuje, dále povolení k užívání stavby nebo k jejímu zboření20 až 2.000
Poznámky:
1. V mezích sazby vyměřuje se poplatek zpravidla (u staveb s rozpočteným stavebním nákladem do 100.000 Kčs vždy) ve výši 1/2 ‰ rozpočteného stavebního nákladu.
2. Národní podniky a jiné organisace, na které se vztahují předpisy o národních podnicích, podniky místního průmyslu, podniky komunálního hospodářství, jakož i jednotná zemědělská družstva, která přijala vzorové stanovy, jsou od tohoto poplatku osvobozena.
Rozhodnuti o přípustnosti stavby rodinného domku v akci individuální bytové výstavby a povolení k užívání takového domku jsou od poplatku osvobozena.
34Povolení výjimek ze stavebních omezení v ochranných pásmech 100 až 2.000
Poznámka:
V mezích sazby vyměřuje se poplatek zpravidla ve výši 1/2 ‰ rozpočteného stavebního nákladu.
35Povolení výjimky ze závaznosti typu stavby, stanoveného ministerstvem místního hospodářství, z rozpočteného stavebního nákladu1/2 ‰,
nejméně však 100 Kčs.
36Řízení o žádosti (stížnosti) za stanovení přípustné výše nájemného z bytů, částí bytů, jiných místností nebo z budov nebo za stanovení přípustné výše vedlejších platů spojených s užíváním těchto nájemních předmětů, za každý nájemní předmět10
Poznámky:
1. Nájemním předmětem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou předmětem jedné nájemní smlouvy.
2. Vedle poplatku podle této položky se nevybírá poplatek za komisionální řízení podle pol. 6.
3. Viz poznámku 1 k celému sazebníku.
II. Odborný technický dozor Státní technické inspekce.
37Povolení výjimky z platných předpisů pro projektování, konstrukci, výrobu, výstroj nebo provoz technických zařízení podléhajících dozoru100 až 1.000
(podle zvláštní směrnice).
38Nařízení opravy vadného projektu předloženého ke schválení60 až 2.000
(podle zvláštní směrnice).
39a) Vydání první úřední revisní knihy k zařízení již používanému60
b) vydání úředního druhopisu nebo opisu revisní knihy technického zařízení120
40Odborná ústní porada trvající déle než 15 minut, vyžádaná stranou ve věcech upravených platnými předpisy nebo přesahujících rámec působnosti odborného technického dozoru, za každou i jen započatou hodinu30
41Opakování úřední prohlídky nebo zkoušky zařízení, zaviněné stranou, není-li podle platných předpisů odůvodněno uložení pokuty50 až 1.000
(podle zvláštní směrnice).

Oddíl F.

Plavební správa.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
I. Vnitrozemní plavba.
42Udělení povolení k plavebnímu podnikání
a) pouze plavidly bez strojního pohonu (i vory)100 až 250
b) plavidly se strojním pohonem do 15 tun nosnosti, a to i když se používá také plavidel bez strojního pohonu250 až 500
c) plavidly se strojním pohonem nad 15 tun nosnosti, a to i když se používá také plavidel uvedených pod písm. a) a b)500 až 2.000
[k písm. a) až c):
podle pravděpodobného
rozsahu podniku].
43Schváleni technické způsobilosti typu
a) lodi nebo plovoucího stroje, s výjimkou malých plavidel, i s technickou prohlídkou, zkušební plavbou, zkouškou stability, vydáním průkazu způsobilosti typu plavidla a zmocněním k vydávání typových osvědčení
aa) u plavidel bez strojního pohonu100 až 2.000
bb) u plavidel se strojním pohonem250 až 5.000
Poznámka k písm. a):
V mezích sazby vyměřuje se poplatek podle písm. aa) částkou 200 Kčs za každých i jen započatých 100 tun nosnosti, jde-li o plavidlo přes 100 tun nosnosti.
podle písm. bb) částkou 250 Kčs za každých i jen započatých 100 k výkonu;
b) jednotlivé části plavidla (i s technickou nebo jinou prohlídkou, po případě zkušební plavbou a s vydáním průkazu způsobilosti typu části plavidla a zmocněním k vydávání typových osvědčení)50 až 500
(podle velikosti části plavidla,
po případě podle rozsahu zkoušky).
44Změna v průkazu způsobilosti typu plavidla nebo jeho části, a to, jde-li o plavidlo do 300 tun nosnosti nebo do 300 k výkonu anebo o část plavidla50
v ostatních případech100
45Připuštění plavidla k provozu (i s technickou prohlídkou, zkušební plavbou, po případě zkouškou stability, a s vydáním průkazu způsobilosti k plavbě), a to, jde-li o
a) plavidlo bez strojního pohonu
aa) do 100 tun nosnosti100
bb) od 100 do 300 tun nosnosti150
cc) přes 300 tun nosnosti200
b) plavidlo se strojním pohonem
aa) do 25 k100
bb) od 25 do 300 k200
cc) přes 300 k400
46Připuštění plavidla pro jednu plavbu nebo ke zkušebním plavbám (i s připadnou technickou prohlídkou, zkušební plavbou a s vydáním zvláštního povolení)100 až 500
(podle velikosti plavidla nebo rozsahu prohlídky).
47Opětovné přezkoušení technické způsobilosti plavidla (i s případnou zkušební plavbou a s vyznačením výsledku technické prohlídky v průkazu způsobilosti k plavbě)
a) bez strojního pohonu
aa) do 100 tun nosnosti50
bb) od 100 do 300 tun nosnosti 100
cc) přes 300 tun nosnosti150
b) se strojním pohonem
aa) do 25 k75
bb) od 25 do 300 k 150
cc) přes 300 k300
48Změna v průkazu způsobilosti k plavbě20
49Přezkoušení loděk půjčoven loděk (i s vydáním zvláštního povolení), za každou loďkou10
50Povolení používat cizozemské plavidlo k plavbě v tuzemsku
a) s přezkoušením plavidla100 až 400
(podle rozsahu prohlídky);
b) bez přezkoušení plavidla100
51Souhlas
a) k provádění novostaveb plavidel neodpovídajících typům již schváleným a vyzkoušeným100 až 2.000
b) ke změně podstatných částí konstrukce nebo mechanismu plavidel100 až 2.000
c) k nabytí plavidla v cizině nebo ke zcizení plavidla do ciziny100 až 2.000
[k písm. a) až c): podle rozsahu šetření].
52Povolení výjimky z technických podmínek způsobilosti lodi nebo plovoucího stroje k plavbě50 až 500
(podle rozsahu a významu pro stranu).
53Povolení k umístění plovoucího zařízení (i s případnou technickou prohlídkou a vydáním zvláštního povolení)
a) do 100 tun nosnosti50
b) od 100 do 300 tun nosnosti100
c) přes 300 tun nosnosti150
54Přezkoušení technické způsobilosti plovoucích zařízení používaných k přistávání osobných lodí50
55Přidělení evidenční značky plavidlu, které nemá průkaz způsobilosti k plavbě (i s vydáním evidenční průkazky)25
56Změna
a) ve zvláštním povolení uvedeném v pol. 46, 49 a 5320
b) v evidenční průkazce uvedené v pol. 5510
57a) Cejchování plavidla (i s vydáním cejchovního průkazu), za každou tunu nosnosti0.40
nejméně však 50 Kčs:
b) cejchovní zkouška plavidla s příslušným záznamem v cejchovním průkazu, za každou tunu nosnosti0.10
nejméně však 15 Kčs;
c) přecejchování plavidla i s vydáním cejchovního průkazu.0.30
nejméně však 30 Kčs;
d) změna v cejchovním průkazu20
58Přezkoušeni jednotlivého kusu výstroje plavidla (i s vydáním příslušného průkazu, osvědčení a pod.)20 až 50
(podle rozsahu prohlídky).
59Vydání druhopisu
a) průkazu způsobilosti typu plavidla nebo typu části plavidla50
b) průkazu způsobilosti k plavbě nebo zvláštního povolení uvedeného v pol. 46, 49 a 5350
c) cejchovního průkazu50
d) evidenční průkazky25
60a) Vydání plavecké knížky nebo jejího druhopisu25
b) prodloužení platnosti plavecké knížky10
c) změna v plavecké knížce10
II. Námořní plavba.
61Zápis lodi do námořního rejstříku (i s vydáním rejstříkového listu)100
62Vydání osvědčení o osvobození od povinnosti zápisu do námořního rejstříku25
63Zápis změn skutečností zapsaných do námořního rejstříku20
64Vydání osvědčení o způsobilosti lodi k plavbě
a) bez provedení technické prohlídky50
b) provede-li se před vydáním osvědčení technická prohlídka2.000
66Vydání výměrného listu
a) bez provedení cejchování lodi50
b) provede-li se cejchování lodi, za každou tunu nosnosti 0,50
c) provede-li se přecejchování lodi, za každou tunu nosnosti0,25
66Změna v osvědčení o způsobilosti lodi k plavbě nebo výměrném listu20
67Vydání úředního potvrzení z námořního rejstříku20
68Vydání osvědčení o nejmenší výšce volného okraje
a) bez prohlídky50
b) provede-li se prohlídka1.000
69a) Vydání námořnické knížky nebo jejího druhopisu40
b) prodloužení platnosti námořnické knížky10
c) změna v námořnické knížce10

Oddíl G.

Silniční provoz a doprava.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
70Schválení technické způsobilosti typu vozidla i s vydáním průkazu o technické způsobilosti typu, a to,
a) jde-li o motorový vozík pro invalidy, motorovou tříkolku nebo o motocykl, dále o přívěs nebo o postranní nebo přívěsný vozík200
b) v ostatních případech600
71Změna průkazu o technické způsobilosti typu; a to,
a) jde-li o motorové vozidlo uvedené v pol. 70 písm. a)100
b) jde-li o jiné motorové vozidlo200
Poplatek, jde-li o
automobil nebo traktor
Kčs
motocykl nebo přívěs
Kčs
72Zkouška za účelem schválení technické způsobilosti jednotlivého motorového vozidla nebo jednotlivého přívěsu i s případným schválením technické způsobilosti10050
Poznámky:
1. Poplatek se vybere plnou sazbou, i když zkouška nemůže být bez zavinění zkušebního orgánu ani započata.
2. U motorových vozidel zařízených pro invalidy snižuje se poplatek na polovinu.
3. Od poplatku je osvobozena zkouška předcházející schválení technické způsobilosti, za které se vybírá poplatek podle pol. 74.
73a) Přidělení státní poznávací značky a vydání dokladů pro motorové vozidlo (přívěs) hromadně vyrobené nebo dovezené (i jednotlivě)5030
b) přidělení státní poznávací značky a vydání dokladů pro motorové vozidlo jednotlivě sestavené, a to jde-li
aa) o motocykl (i s postranním vozíkem), skútr nebo motocyklovou tříkolku (rikšu) s novými konstrukčními prvky, sestavené ze součástek,
u motocyklu s obsahem válců do 125 ccm-1.200
u motocyklu s obsahem válců do 175 ccm-1.600
u motocyklu s obsahem válců do 250 ccm-2.500
u motocyklu s obsahem válců přes 250 ccm-3.000
u motocyklové tříkolky (rikši) bez ohledu-3.000
bb) o motorový vozík pro invalidy, sestavený ze součástek-100
cc) o osobní automobil (i t. zv. Station-Wagon) nebo o t. zv. lidové vozítko, sestavené ze součástek30 %
úřední odhadní ceny vozidla v kompletním stavu, zjištěné bezprostředně před provedením zkoušky za účelem schválení jeho technické způsobilosti;
-
c) přidělení evidenční značky pro motorové kolo o obsahu do 50 ccm-10
Poznámky:
1. Poplatek podle písm. a) se u motorových vozidel zařízených pro invalidy snižuje na polovinu.
2. Povolí-li se ve výjimečných případech dodatečně stavba motorového vozidla uvedeného pod písm. b), které bylo sestaveno bez předchozího povolení dopravního inspektorátu a výkonného orgánu krajského národního výboru, vybere se za přidělení státní poznávací značky poplatek podle písm. b) dvojnásobnou sazbou.
74Schváleni technické způsobilosti
a) nákladního automobilu pro hromadnou dopravu osob50-
b) části motorového vozidla hromadně vyráběných100100
c) motorového vozidla nebo přívěsu po změně jeho podstatných částí, a to
aa) záleží-li změna v přestavbě dodávkového automobilu na automobil osobní (i t. zv. Station-Wagon)1.000
bb) po výměně druhé podstatné části, bylo-li jak při první, tak při druhé výměně použito podstatných částí jiného typu. než byly části původní, a to
u motocyklu s obsahem válců do 125 ccm-1.200
u motocyklu s obsahem válců do 175 ccm-1.600
u motocyklu s obsahem válců do 250 ccm-2.500
u motocyklu s obsahem válců přes 250 ccm-3.000
u osobního automobilu (i t. zv. Station-Wagon) nebo lidového vozítka30 %
úřední odhadní ceny vozidla v kompletním stavu, zjištěné bezprostředně před provedením zkoušky za účelem schválení jeho technické způsobilosti;
-
cc) v jiných než pod písm. aa) a bb) uvedených případech, zejména také, připojí-li se k motocyklu postranní vozík200100
Poznámky k písm. c):
1. Poplatek podle písm. c) bb) se zvýší o 20 %, byla-li schválena technická způsobilost vozidla, jehož přestavba byla provedena bez předchozího povolení dopravního inspektorátu a byla ve výjimečných případech povolena dodatečně.
2. U motorových vozidel zařízených pro invalidy snižuje se poplatek podle písm. c) cc) na polovinu.
3. Současná výměna dvou podstatných částí motorového vozidla za části jiného typu se považuje za sestaveni vozidla ze součástek.
75Povolení výjimek z ustanovení o rozměrech, výstroji a provozních podmínkách motorových vozidel nebo přívěsů20 až 1.00020 až 1.000
(podle zvláštní směrnice).
76Přidělení
a) zvláštní poznávací značky150100
jde-li jen o jednotlivou jízdu5020
b) prozatímní státní poznávací značky pro převoz vozidla, které dosud nebylo evidováno, do obvodu dopravního inspektorátu, kde bude přihlášeno do evidence2010
c) mezinárodní poznávací značky4020
77Přidělení nové státní poznávací značky náhradou za značku ztracenou, zničenou nebo poškozenou2010
jde-li o zaviněnou ztrátu, zničení nebo poškození20 až 20010 až 200
(podle zvláštní směrnice).
78Vydání nového
a) technického průkazu náhradou za průkaz ztracený, zničený anebo za průkaz, který se stal neupotřebitelným1010
jde-li o zaviněnou ztrátu, zničení nebo poškození10 až 20010 až 200
(podle zvláštní směrnice).
b) osvědčení o technickém průkazu nebo osvědčení k motorovému kolu o obsahu do 50 ccm náhradou za osvědčení ztracené, zničené anebo za osvědčení, které se stalo neupotřebitelným55
jde-li o zaviněnou ztrátu, zničení nebo poškozeníaž 505 až 50
(podle zvláštní směrnice).
79Zápis změny držitele motorového vozidla nebo přívěsu (i s pro) vedením oprav v příslušných dokladech)
a) po převodu ojetého osobního automobilu prvním převodcem40%
úřední odhadní ceny automobilu v kompletním stavu, zjištěné bezprostředně před převodem;
b) v jiných než pod písm. a) uvedených případech 300100
jde-li o motorové kolo o obsahu do 50 ccm -10
Poznámky k písm. a):
1. Ojetým osobním automobilem se rozumí osobní automobil nebo podvozek (chassis) dodatečně opatřený osobní karoserií, nabytý před 1. lednem 1949, i když se před tímto dnem nepoužilo automobilu k jízdě.
Ojetý osobní automobil přestavěný po 21. červenci 1950 na automobil dodávkový považuje se pro vybrání poplatku za automobil osobní, byl-li po převodu opět upraven na automobil osobní.
2. Prvním převodcem se rozumí ten, kdo automobil, jehož je nepřetržitě držitelem od 31. prosince 1948 nebo od doby ještě dřívější, převede po 31. červenci 1953. Pro určení, kdo je držitelem automobilu a zda převodce je držitelem automobilu nepřetržitě aspoň od 31. prosince 1948, po případě pro určení dne nabytí automobilu jeho převodcem jsou rozhodné údaje zaznamenané v dokladech vydaných podle předpisů o provozu na silnicích; jiné doklady o vlastnictví k vozidlu jsou rozhodné, jen nabyl-li převodce podle nich vozidla nebo jeho držby dříve než podle dokladů vydaných podle předpisů o provozu na silnicích nebo nelze-li uvedené skutečnosti z dokladů vydaných podle těchto předpisů zjistit. U ojetých automobilů nabytých po 21. červenci 1950 dědictvím považuje se za prvního převodce ten, kdo automobil dále převede.
3. Poplatek se neplatí za zápis změny držitele, nabyl-li nový držitel osobního automobilu dědictvím; v tom případě se platí jen poplatek podle písm. b).
4. Poplatek je povinen zaplatit dosavadní držitel při ohlášení převodu.
5. U bojových vozidel (KDF, Jeep a pod.) se poplatek snižuje o 30 %.
80a) Zápis změny stanoviště vozidla, změny jména, povolání nebo adresy držitele vozidla nebo jiné podobné změny i s provedením oprav v příslušných dokladech1010
b) zápis změny evidenční značky nebo podstatné části motorového kola o obsahu do 50 ccm-5
81Zápis motorového vozidla nebo přívěsu při trvalém přemístění do obvodu jiného dopravního Inspektorátu i s přidělením nové státní poznávací značky a vydáním opraveného technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu5030
82Nařízená technická prohlídka vozidla nesouvisící s jeho registrací4030
Poplatek Kčs
83Povolení k zvláštnímu užívání veřejných silnic k provozu nad obvyklou míru20 až 1.000
(podle zvláštní směrnice).
84a) Vydání mezinárodního průkazu (osvědčení) pro motorová vozidla100
b) vidování mezinárodního průkazu (osvědčení) pro motorová vozidla, vydaného oprávněnou organisací20
85Povoleni k jízdě cizozemským motorovým vozidlem, které není opatřeno mezinárodním průkazem (osvědčením) pro motorová vozidla40
86a) Vydání mezinárodního řidičského průkazu (povolení k řízení)40
b) doplnění mezinárodního řidičského průkazu (povolení k řízení) nebo vidování mezinárodního řidičského průkazu (povolení k řízení), vydaného oprávněnou organisací 20
87Povolení dopravovat osoby nebo věci pro cizí potřeby, pokud nejde o úřední příkaz20 až 200
(podle doby platnosti a počtu vozidel).
88Povolení k provozování dopravy osob nebo nákladů motorovými vozidly, udělené zahraničnímu podnikateli20 až 10.000
(podle rozsahu dopravy a podle zásady vzájemnosti).
Poznámka:
Správní orgán může od vybrání poplatku podle této položky upustit.

Oddíl H.

Doprava drahami.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
89a) Povolení ke stavbě na dráze, vyjímajíc povolení ke stavbě, kterou se rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráha40 až 4.000
b) povolení k přístavbě, nástavbě nebo přestavbě na dráze, jde-li o stavbu, jejíž povolení podléhá poplatku podle písm. a)20 až 2.000
Poznámky:
1. V mezích sazby vyměřuje se poplatek ve výši 1/2 ‰ rozpočteného stavebního nákladu.
2. Poplatek se platí celý, i když stavba, přístavba, nástavba nebo přestavba má být zřízena na dráze jen zčásti.
90a) Povolení výjimky ze zákazu staveb v zakázaném prostoru40 až 4.000
b) povolení výjimky ze zákazu staveb, jde-li o přístavbu, nástavbu nebo přestavbu v zakázaném prostoru20 až 2.000
Poznámky:
1. V mezích sazby vyměřuje se poplatek ve výši 1/2 ‰ rozpočteného stavebního nákladu.
2. Poplatek se platí celý, i když stavba, přístavba, nástavba nebo přestavba má být zřízena v zakázaném prostoru jen zčásti.
91Povolení k zahájení provozu na vybudované dráze100 až 4.000
Poznámka:
V mezích sazby vyměřuje se poplatek ve výši 1/2 ‰ rozpočteného stavebního nákladu.
92a) Schválení typu drážního vozidla i s vydáním průkazu o schválení typu, a to, jde-li o lokomotivu nebo motorové vozidlo600
v ostatních případech200
b) schválení podstatné změny typu drážního vozidla i s vydáním průkazu o schválení změny50%
sazeb pod písm. a);
c) vyzkoušení lokomotivy nebo drážního motorového vozidla před uvedením do provozu i s případným vydáním osvědčení100

Oddíl I.

Letecká doprava.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
93Udělení
a) povolení pro podnik, který provozuje pravidelnou cizí mezinárodní leteckou službu1.000 až 6.000
b) souhlasu pro jednotlivé osoby mít ve vlastnictví (provozu) civilní letadlo200 až 500
94Vydání osvědčení o zápisu do rejstříku povoleni provozu cizí mezinárodní letecké dopravní služby30
95Vystavení:
a) deníku
motorového letadla40
bezmotorového letadla20
b) knihy
letadlové, motorové nebo signální20
96a) Kontrola pevnostního výpočtu
aa) letadla bezmotorového, za každých i započatých 300 kg letové váhy a motorových navijáků400
bb) letadla motorového, za každých i započatých 1000 kg letové váhy1.200
cc) vrtule s pevnými listy a s listy stavitelnými na zemi160
dd) vrtule s listy stavitelnými za letu nebo rotoru600
ee) jednotlivých částí při změnách nebo úpravách téhož prototypu, a to, jde-li o
1. nosnou soustavu50 %
sazeb pod
písm. aa) až dd);
2. trup, přistávací zařízení a ostatní části ....25 %
sazeb pod
písm. aa) až dd);
b) kontrola výpočtu výkonů a letových vlastností.....25 %
sazeb pod
písm. a) aa) až dd).
97Typové osvědčení
a) plachtového letadla40
b) motorového letadla, motoru nebo motorového navijáku60
c) vrtule nebo rotoru40
d) přístroje pro kontrolu a zabezpečení letu20
98a) Vydání osvědčení o způsobilosti k létání pro bezmotorové létání nebo dřevěnou vrtuli20
jde-li o jiné letadlo, motor nebo kovovou vrtuli 40
b) vydání osvědčení o způsobilosti přístroje ke kontrole a zabezpečení letu20
99Povolení k používání přístroje pro kontrolu a zabezpečení letu, určitých částí výstroje, vybavení letadla a podobně20

Oddíl J.

Telekomunikace.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
100Povolení ke zřízení a provozování vysílací radioelektrické stanice100 až 2.000
Poznámka:
Národní podniky a jiné organisace, na které se vztahuji předpisy o národních podnicích, podniky místního průmyslu a podniky komunálního hospodářství jsou od tohoto poplatku osvobozeny.

Oddíl K.

Zemědělství

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
101a) Vydání průvodního nebo zdravotního listu nebo zápis doložky o zdravotní nezávadnosti zvířete do zdravotního listu (1 s prohlídkou zvířete), a to,
aa) jde-li o ovci, berana nebo jehně, kozu, kozla nebo kůzle anebo jde-li o sele2
bb) v ostatních případech4
b) vydání průvodního nebo zdravotního listu náhradou za list ztracený, zničený nebo poškozený10
Poznámka:
Poplatek se vybírá jednoduchou sazbou, i když se ve shodě s platnými předpisy vydá hromadný průvodní list pro více zvířat.
101aPovolení domácí porážky prasat - za kus20
Poznámka: Poplatek za povolení domácí porážky se platí též za souhlas k ponechání nutně poraženého prasete chovateli pro jeho domácnost.
102Lovecké lístky, a to:
a) roční lovecký lístek pro tuzemce60
b) tříroční lovecký lístek pro tuzemce140
c) roční lovecký lístek pro cizozemce400
d) měsíční lovecký lístek pro cizozemce200
e) duplikát loveckého lístku40
Poznámka:
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) roční lovecké lístky pro posluchače lesnických škol, předloží-li žadatel o svém školení potvrzení správy školy, a s toutéž podmínkou i pro posluchače lesnických fakult vysokých škol, studující lesní hospodářství;
b) tříroční lovecké lístky
aa) pro vědecké pracovníky v oboru myslivosti, činné na lesnických fakultách vysokých škol a ve výzkumných ústavech, předloží-li žadatel potvrzení děkanství fakulty nebo správy ústavu, že je vědeckým pracovníkem v oboru myslivosti;
bb) pro zaměstnance Československé myslivecké jednoty v Praze (Svazu mysliveckých ochranných sdružení v Bratislavě), pověřené odchytem zvěře, předloží-li žadatel o tomto svém pověření potvrzení zaměstnavatele;
cc) pro důchodce, kteří před převodem do důchodu byli jako polesní (vedoucí pěstebních středisek) nebo hajní (vedoucí pěstebních úseků nebe lesníci) držiteli bezplatného tříročního loveckého lístku;
dd) pro jiné pracovníky v lesnictví a myslivosti, pro které toto osvobození stanoví ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem zemědělství a po slyšení ministerstev lesů a dřevařského průmyslu a národní obrany.
103Vydání povolení k držení lovecké zbraně nebo rozšíření jeho platnosti, za každou zbraň20
104Povolení mimořádného odstřelu (lovu) podle § 24 odst. 7 a § 26 odst. 1 zákona č. 225/1947 Sb., o myslivosti,
a) spárkaté zvěře (kromě černé zvěře ve volnosti), za každý kus15 až 200
(podle vzácnosti a významu druhu zvěře);
b) medvěda600
c) rysa300
d) dropa, divokého krocana, tetřeva, tetřívka nebo jeřábka .15 až 100
(podle vzácnosti a významu druhu zvěře);
e) zajíce, bažanta, kachny nebo husy3
f) koroptve1
g) vydry nebo norka150
h) kuny lesní nebo skalní nebo jezevce50
ch) ostatních druhů zvěře, neuvedených pod písm. a) až h), za každý kus1 až 200
(podle vzácnosti a významu druhu zvěře).
Poznámka:
Povolení k odstřelu (lovu) pro účely vědecké nebo učební jsou od poplatku osvobozena.
105Rybářské lístky, a to:
a) roční rybářský lístek30
b) tříroční rybářský lístek80
c) roční rybářský lístek pro mladistvé10
d) duplikát rybářského lístku20
Poznámky:
1. Roční rybářský lístek pro mladistvé vydá se za poplatek stanovený pod písm. c) jen žadateli, který
a) je mladší než 15 let a
b) prokáže společným potvrzením správy školy a rybářského ; hospodáře, že mu bude jako odměna za úspěšnou činnost v potvrzení blíže označenou vydána zdarma nebo zlevněná povolenka k rybolovu. Toto potvrzení musí být opatřeno prohlášením zákonného zástupce žadatele nebo jiné zletilé osoby, která je oprávněna k výkonu rybářského práva, že souhlasí s vydáním povolenky a rybářského lístku a že žadatel bude provádět rybolov pod osobním dozorem toho, kdo prohlášení vydává.
2. Od poplatku jsou osvobozeny rybářské lístky:
a) pro posluchače veřejných rybářských škol a rybářských učňovských škol, předloží-li žadatel o svém školení potvrzení správy školy;
b) pro rybářské hospodáře (jejich zástupce) ustanovené podle § 6 zákona č. 62/1952 Sb., o rybářství, a pro osoby ustanovené jako přísežná stráž k ochraně rybářství podle § 30 vyhlášky č. 363/1952 Ú. l., předloží-li žadatel doklad o svém ustanovení rybářským hospodářem (jeho zástupcem) nebo jako přísežná stráž k ochraně rybářství.
106Zdravotní dozor na školky a jejich výrobky, z každého i započatého hektaru plochy školkařské kultury a plochy osázené jahodovými sazenicemi, a to, jde-li o školku.jednotného zemědělského družstva se společným obděláváním půdy, ročně 10
nejméně však 50 Kčs,
jinak ročně20
nejméně však 100 Kčs.
Poznámka:
Poplatek se vyměří po provedení první prohlídky školky v kalendářním roce.
107a) Rostlinolékařská prohlídka dovážených nebo vyvážených rostlin (i s případným osvědčením), za zásilku o váze do
50 kg4
přes 50 kg do 1 q8
přes 1 q do 10 q12
přes 10 q za každých dalších i jen započatých 10 q2
nejvýše však za zásilku 100 Kčs;
b) zostřená rostlino lékařská prohlídka dovážených rostlin, vyjímajíc zostřenou prohlídku rostlin značného ob jemu a nižší ceny (dřeva-kulatiny, korku, trávy, slámy a pod.)ve výši dvojnásobku sazby pod písm. a).
Poznámky:
1. Zásilkou se rozumí množství rostlin přepravované na jednu přepravní listinu.
2. Podniky zahraničního obchodu jsou od poplatku podle této položky osvobozeny.
3. Rostlinolékařské prohlídky prováděné celními orgány u zboží dováženého v cestovním styku jsou od poplatku osvobozeny.
108a) Povolení snížení obmýtní doby200 až 20.000
(podle rozsahu zvýšení těžby dřeva, k němuž dojde změnou obmýtí);
b) povolení mimořádné lesní těžby200 až 20.000
(podle rozsahu povolené těžby);
c) povolení přeměny lesní půdy podle lesních zákonů k jiným účelům100 až 20.000
(podle rozsahu škodlivého vlivu přeměny na lesní hospodářství).
Poznámka:
Od poplatku jsou osvobozena:
a) povolení snížení obmýtní doby [písm. a)] a povolení mimořádné lesní těžby (písm. b)], udělená národnímu podniku, jiné organisaci, na kterou se vztahují předpisy o národních podnicích, podniku místního průmyslu nebo podniku komunálního hospodářství anebo jednotnému zemědělskému družstvu, které přijalo vzorové stanovy, domáhá-li se žadatel povolení proto, aby splnil hospodářský plán;
b) povolení mimořádné lesní těžby [písm. b)] prokazatelně kalamitní;
c) povolení přeměny lesní půdy [písm. c)]:
1. provedené bez povolení před rokem 1914,
2. za účelem přímého obhospodařování lesního majetku,
3. provedené prokazatelně v zájmu provozu a ochrany lesního hospodářství,
4. k účelům založení nebo obnovy rybníků na lesní půdě, prováděných přímo lesním závodem podle předpisů o zakládání (obnově) rybníků.
109Úhrn úkonů při pořádáni trhů na plemenná zvířata i s vydáním potvrzení o původu a řízením o přihlášce plemeníka k základnímu výběru a celým řízením o výběru
a) u prodávajícího z prodejní ceny plemenného zvířete na trhu prodaného, s výjimkou, plemenné drůbeže, bez ohledu na druh, plemeno a pohlaví5 %
b) u prodávajícího za každý kus plemenné drůbeže na trhu prodané, bez ohledu na druh a cenu zvířat4
c) u kupujícího z prodejní ceny plemenného zvířete na trhu prodaného, s výjimkou plemenné drůbeže, bez ohledu na druh, plemeno a pohlaví2 %
Poznámky:
1. Procentní poplatky se vyměřují u prodávajícího [písm. a)] nejméně částkou 10 Kčs a u kupujícího [písm. c)] nejméně částkou 4 Kčs.
2. Poplatek se vyměřuje prodávajícímu [písm. a) a b)] a kupujícímu [písm. c)] dokladem o prodeji zvířete, který na trhu vyhotoví jeho pořadatel. Poplatek je splatný zároveň s prodejní cenou, nejdéle však do 15 dnů ode dne konání trhu.
110Vydáni potvrzení o původu plemenic zařazených do vlastního chovu (tedy nejde-11 o prodej), a to
a) krávy nebo jalovice, prasnice nebo prasničky40
b) jehničky, kozy nebo kozičky20

Oddíl L.

Zdravotnictví.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
111Povolení k převozu mrtvoly k pohřbeni na nepříslušném hřbitově nebo povoleni k převozu mrtvoly do jiného než nejbližšího krematoria, a to při převozu
a) v tuzemsku60
b) do ciziny400
Poznámky:
1. Příslušným je hřbitov v obvodu místa úmrtí, a to 1 když osoba zemřela v tomto místě jen za přechodného pobytu. V obci s několika hřbitovy považují se všechny hřbitovy za příslušné pro osoby v obci zemřelé.
2. Od poplatku jsou osvobozena povolení k převozu:
a) československých vojáků padlých nebo zemřelých v poli;
b) osob zemřelých při práci, jde-li o převoz do místa jejich posledního bydliště. Osobou zemřelou při práci se rozumí osoba, která zemřela při výkonu zaměstnání nebo v souvislosti s ním, ať v obvodu svého pracoviště nebo mimo ně (také na brigádě).
112a) Povolení k exhumaci (vykopávce) mrtvoly za účelem převozu pozůstatků40
b) povolení k otevření hrobky mimo hřbitov80
Poznámky:
1. Je-li s povolením k exhumaci spojeno povolení k převozu mrtvoly, vybere se také poplatek podle pol. 111.
2. O osvobozeni od poplatku podle této položky platí poznámka 2 k pol. 111.

Oddíl M.

Školství.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
113Vysoké školy:
a) nostrifikace diplomu nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce, osvědčujícího úspěšné dokončení studia na cizozemské vysoké škole1.000
b) neprovádí-li se zároveň nostrifikace diplomu nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce, uznání
aa) cizozemské státní, přísné nebo podobné zkoušky500
bb) jiné zkoušky na cizozemské vysoké škole200
cc) cizozemského studia bez zkoušek nebo započtení semestru z jiného cizozemského studia, za každý semestr100
Poznámka k písm. a) a b):
Poplatky podle písm. a) a b) se nevyberou, jde-li o diplom, zkoušky nebo studium absolventů nebo studentů vysokých škol v SSSR, ve státech lidově demokratických nebo i v jiných státech, kteří byli na studium na těchto vysokých školách vysláni nebo doporučeni státní správou po roce 1948;
c) povolení druhého opakování zkoušky na vysoké škole
aa) jde-li o státní závěrečnou zkoušku 50
bb) jde-li o jinou zkoušku20
d) povolení přestupu z fakulty
aa) na fakultu stejného studijního oboru, avšak v jiném místě, nejde-li přitom o změnu trvalého bydliště50
bb) na fakultu jiného studijního oboru100
Poznámka k písm. d) bb):
Jde-li o přestup z fakulty vysoké školy universitního směru nebo z fakulty vysoké školy pedagogické na fakultu vysoké školy technického směru, snižuje se sazba poplatku o 50 %;
e) povolení jiné než pod písm. c) a d) uvedené výjimky z předpisů upravujících zápis, studium nebo zkoušky, za každou výjimku30
f) vydání druhopisu (duplikátu, ověřeného opisu)
aa) diplomu osvědčujícího úspěšné dokončení studia na vysoké škole, je-li druhopis vydán současně s originálem
jinak
20
50
bb) vysvědčení nebo jiných listin vystavených vysokou školou20
114Všeobecně vzdělávací školy (9.-11. postupný ročník), pedagogické školy, výběrové odborné školy a školská zařízení státních pracovních záloh (učiliště a školy státních pracovních záloh):
a) nostrifikace vysvědčení o závěrečné zkoušce (vysvědčení o zkoušce dospělosti, jiného závěrečného vysvědčení nebo vysvědčení učitelské způsobilosti)200
Poznámka:
Poplatek se nevybere za nostrifikaci vysvědčení absolventů a žáků škol v SSSR a ve státech lidově demokratických;
b) individuálně povolená úleva z předpisů platných pro připuštění ke studiu nebo z předpisů o rozsahu jakékoli zkoušky20
c) povolení opakování maturitní (závěrečné) zkoušky40
d) vydání druhopisu (duplikátu) vysvědčení o maturitní (závěrečné) zkoušce, jiného vysvědčení nebo listiny vystavené školou20
115a) Povolení soukromého vyučování v oboru umění,
aa) promíjí-li se zároveň odborná a pedagogická způsobilost (nebo jen jedna z nich)
trvale3.000 až 10 000
zatímně2.000 až 8.000
bb) nejde-li zároveň o prominutí podle písm. aa)1.000 až 6.000
b) povolení výjimky z předpisů o státních zkouškách v oboru j60
c) vydání druhopisu vysvědčeni o odborné praktické zkoušce j j učitelské způsobilosti před státní zkušební komisí pro učitele v oboru umění20

Oddíl N.

Finanční správa.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
116Povolení věcné loterie, z herní jistiny10 %,
nejméně však 40 Kčs
117Povolení reklamního a pod. slosování, z ceny všech výher daných do slosování10 %,
nejméně však 40 Kčs.

Oddíl O.

Zahraniční správa.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
118a) vydání cestovního pasu za účelem vystěhování 200 až 20.000
(podle důvodu vystěhování a majetkových poměrů žadatele);
b) vydáni národního cestovního pasu nebo cestovního průkazu totožnosti za účelem cesty do ciziny40 až 1.000
(podle účelu cesty, doby platnosti a příjmových poměrů žadatele);
c) prodloužení nebo rozšíření platnosti národního cestovního pasu20 až 1.000
(podle účelu cesty, doby platnosti a : příjmových poměrů žadatele);
d) vydání národního cestovního pasu náhradou za pas ztracený (i s oznámením ztráty), zničený anebo za pas, který se stal neupotřebitelným200
Poznámky:
1. Za vydání zájezdní soupisky, prodloužení nebo rozšíření její platnosti se vybírá poplatek ve výši desetiny částky, která by vyšla sečtením nejnižších sazeb poplatků za jednotlivé cestovní pasy pro všechny účastníky cesty, nejméně však 200 Kčs.
2. Viz poznámku 2 k celému sazebníku.
3. Od poplatku jsou osvobozeny diplomatické a zvláštní (služební) cestovní pasy, prodloužení nebo rozšíření jejich platnosti.
119Zakročení u vlád, úřadů a orgánů cizích států20 až 1.000
(podle hospodářského významu pro stranu, jejích příjmových poměrů a obtížnosti případu).
120Vyjádření vydaná na žádost strany v právních otázkách, vztahujících se k cizině20 až 1.000
(podle hospodářského významu pro stranu a podle obtížnosti případu).
121Ověření úřední pečeti a úředních podpisů, které jsou k ní připojeny, ministerstvem zahraničních věcí40
122Doručení peněz, cenných papíru, vkladních knížek a jiných cenných předmětů, z doručované částky nebo z ceny doručovaného předmětu1 %,
nejméně však 30 Kčs.

Oddíl P.

Justiční správa.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
123Vydání osvědčení o tuzemském právu40 až 800
124Vydání osvědčení o právu platném v cizině na žádost strany40 až 2.400
125Vyjádření o zaručení vzájemnosti, vydané na žádost strany40 až 600

Oddíl R.

Státní služba statistická.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
126Udělení písemných informací nebo vypracování dobrozdání20
až 3.000
(podle výdajů spojených
s vypracováním informace
nebo dobrozdání)

Sazebník II

správních poplatků vybíraných v oboru veterinární správy.

Poznámky k celému sazebníku:

1. Za úkony veterinárně lékařské péče, které nejsou v oddílech 1 a 2 uvedeny, vybírají se poplatky jako za obdobné úkony v těchto oddílech uvedené.

Sazby

2. Sníženými sazbami stanovenými v oddílech 1 a 2 se vyměřují poplatky jednotným zemědělským družstvům, která přijala vzorové stanovy, jestliže se úkon týká zvířete patřícího družstvu.

3. Poplatek se zvyšuje

a) o 23 %, jde-li o úkony provedené pro jednotlivé chovatele, kteří hospodaří na půdě o výměře nad 20 ha. Výměru obhospodařované půdy je poplatník povinen sdělit veterináři;

b) o 100 % za úkon provedený na žádost poplatníka v den pracovního klidu nebo v nočních hodinách, t. j. v měsících dubnu až září v době od 21 do 6 hodin a v měsících říjnu až březnu v době od 20 do 7 hodin (poplatky stanovené v oddílech 4 a 5 zvyšují se však nejvýše o 200 Kčs za jednu zásilku).

4. Provede-li veterinář (obvodní veterinární lékař, obvodní veterinární pracovník, zvěrokleštič) úkon mimo své pravidelné pracovní místo, zvyšuje se poplatek o cestovní paušál, který činí:

20 Kčs, nečiní-li poplatek více než 20 Kčs,

50 Kčs, převyšuje-li poplatek 20 Kčs a nečiní-li více než 100 Kčs,

40 Kčs. převyšuje-li poplatek 100 Kčs.

Cestovní paušál se vyměří jen polovičními částkami (10 Kčs, 15 Kčs, 20 Kčs), provede-li se úkon v obci (městském obvodu), ve které je pravidelné pracovní místo veterináře.

Cestovní paušál se nevyměří,

a) jde-li o hromadný úkon (poznámka 6) nebo

b) jde-li o úkon, u něhož je v sazebníku výslovně stanoveno, že se cestovní paušál nevybírá, nebo

c) jde-li o úkony poplatné podle oddílů 7 a 8 nebo

d) dodá-li poplatník na svůj náklad vhodný dopravní prostředek (automobil) pro dopravu veterináře na místo úkonu a zpět. Cestovní paušál se v takovém případě nevyměří ani za úkony provedené na téže cestě pr jiné poplatníky.

5. Za vyžádaný úkon, který veterinář nemohl po příchodu na místo vinou žadatele provést, vybere se poplatek 60 Kčs (včetně cestovního paušálu).

Výklad některých pojmů.

6. Hromadným úkonem se rozumí úkon provedený v obci v rámci povinné veterinárně zdravotní hromadné akce ve dnech k tomu určených nebo vyžádaný úkon provedený v obci nejméně u 20 kusů zvířat téhož druhu v jednom dni.

7. Není-li v tomto sazebníku stanoveno jinak, rozumějí se:

a) velkými zvířaty jednokopytníci a skot ve stáří od 6 měsíců;

b) malými zvířaty hříbata a telata do 6 měsíců, vepři, ovce, kozy a psi;

c) drobnými zvířaty selata do 25 kg živé váhy, jehňata, kůzlata, králíci, drůbež a jiná zvířata neuvedená pod písm. a) a b).

Náhrada výdajů.

8. Vedle poplatku je poplatník povinen zaplatit skutečnou pořizovací cenu léčiv, očkovacích látek a jiného zdravotnického materiálu použitého nebo dodaného při úkonu, s výjimkou materiálu potřebného k desinfekci a šití ran při normálním kleštění.

9. Náhrada skutečné pořizovací ceny léčiv, očkovacích látek a jiného zdravotnického materiálu podle poznámky 8 může být požadována paušální částkou, kterou podle potřeby stanoví ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí.

10. Použije-li se zdravotnického materiálu (poznámka 8) při úkonech prováděných místním zootechnikem ve funkci místního veterinárního pracovníka, je chovatel ošetřeného zvířete povinen nahradit skutečnou pořizovací cenu zdravotnického materiálu. Tuto náhradu vyměří chovateli ošetřeného zvířete obvodní veterinární lékař neprodleně, jakmile mu místní zootechnik oznámí použití materiálu

11. Jiné než v poznámce 8 uvedené výdaje spojené s provedením úkonu se vedle poplatku nevybírají.

Osvobození a úlevy.

12. Od poplatku jsou osvobozeny:

a) úkony, jejichž provedení je stanoveno příslušnými předpisy za účelem vyšetření, zjištění a sledování nebezpečných nákaz a hromadných parasitárních nemocí hospodářských zvířat nebo vyloučení podezření . těchto nákaz a parasitárních nemocí, jakož i prohlášení nákaz za zaniklé;

b) zdravotní kontroly hospodářských zvířat , prováděné podle předpisů o ochraně zdraví zvířat v pravidelných obdobích;

c) preventivní vyšetřování všeho druhu (klinické, pathologicko-anatomické, diagnostické zkoušky) provedené při úředně nařízeném veterinárně zdravotním průzkumu za účelem zjištění nákaz nebo hromadných parasitárních nemocí hospodářských zvířat;

d) úředně nařízené hromadné profylaktické očkování všech druhů hospodářských zvířat a u zvířat, která podle návodu o použití očkovací látky nemohou být očkována při hromadné akci, jejich dodatečné, jednotlivě provedené očkování. Nedá-li však chovatel (držitel) zvíře (zvířata) očkovat při hromadné akci z vlastního zavinění, podléhá dodatečné, jednotlivě provedené očkování poplatku i náhradě za očkovací látky;

e) předepsané nouzové očkování a případné následné aktivní očkování proti slintavce, sněti slezinné, července a moru vepřů, vypukne-li nákaza v jednotlivém hospodářství v oblasti, ve které se soustavně neprovádí profylaktické očkování proti těmto nákazám, nebo v oblasti, ve které se očkování soustavně provádí, ale nákaza vypukla před jeho provedením nebo při prolomení imunity;

f) úředně nařízené hromadné vyšetření hospodářských zvířat na vnitřní cizopasniky a preventivní hromadná odčervování.

Osvobození podle písm. d) až f) se nevztahuje na úkony prováděné pro státní statky, národní podniky.

13. Při úkonech uvedených v poznámce 12 se nevybírá ani náhrada výdajů; při jednotlivě provedeném očkování za podmínek uvedených v poznámce 12 písm. d) a při úkonech uvedených v poznámce 12 písm. d) až f), provedených pro státní statky, národní podniky, se však náhrada výdajů vybírá.

14. Jestliže zvíře uhyne nebo musí být nutně poraženo v souvislosti s důvodem, pro který u něho provedl veterinář léčebný úkon podrobený poplatku, může finanční odbor rady okresního národního výboru na žádost poplatek snížit nebo prominout, je-li poplatníkem jednotné zemědělské družstvo, které přijalo vzorové stanovy, nebo malý nebo střední rolník.

15. Provede-li poplatný úkon orgán veterinární fakulty vysoké školy zemědělské ve školním veterinárním obvodu, může vyměřující orgán poplatek snížit nebo prominout, jde-li o případ důležitý s hlediska vyučovacího: náhradu výdajů podle poznámky 8 nelze však ani snížit ani prominout.

Doba, způsob vyměřeni a splatnost poplatků.

16. Poplatky podle tohoto sazebníku i s případnou náhradou výdajů se vyměřuji po provedení úkonů, a to

a) výkazem o poražených zvířatech a dovedeném masu, jde-li o úkon poplatný podle oddílu 7, který byl proveden v jatkách nebo který byl proveden v jatkách i mimo jatky, týká-li se prohlídka masa dovezeného do obce. Poplatek za prohlídku provedenou pro samozásobitele vyměřuje se však platebním výměrem (písm. b);

b) platebním výměrem, jde-li o jiný úkon. Veterinář vyhotoví platební výměr na místě ihned po provedení úkonu a odevzdá jej neprodleně poplatníkovi na potvrzení.

17. Platební výměry na poplatky za úkony týkající se zvířat při průvozu, přepravovaných po železnici (pol. 90 až 93), doručí veterinář s poštovními poukázkami příslušné železniční stanici, která tím přejímá povinnosti poplatníka.

18. Poplatky vyměřené výkazem o poražených zvířatech a dovezeném masu [poznámka 16 písm. a)] jsou splatné týdně a platí se na účet okresního národního výboru.
Poplatky (i s případnou náhradou výdajů) vyměřené platebním výměrem [poznámka 16 písm. b)] jsou splatné ihned po doručení tohoto výměru. Platí se do rukou veterináře provádějícího poplatný úkon, který je povinen požadovat jejich okamžité zaplacení. Poplatky, které poplatník takto nezaplatí, platí se poštovní poukázkou na účet okresního národního výboru.

19. Nebráni-li tomu obecný zájem, nevydá se doklad o úkonu (osvědčení, písemný posudek a pod.), dokud poplatník nezaplatí poplatek.

20. Národním podnikům, podnikům místního průmyslu, podnikům komunálního hospodářství, jakož i jednotným zemědělským družstvům, která přijala vzorové stanovy, může výkonný orgán národního výboru povolit, aby poplatky za úkony poplatné podle oddílů 1 až 3 platily úhrnkovými částkami, stanovenými podle směrnic vydaných ministerstvem financí v dohodě s ministerstvem zemědělství a ve lhůtách těmito směrnicemi určených. Úhrnkové částky podle této poznámky nezahrnují v sobě náhradu výdajů uvedených v poznámce 8.

Pol. Předmět poplatkuPoplatek
KčsKčs
Oddíl 1.
A. Porady, vyšetření zvířat a nálezy.
1Porada bez vyšetření zvířete, ústní i s případným napsáním receptu64
2Všeobecné vyšetření zvířete (bez zvláštních vyšetřovacích úkonů podle dalších položek), není-li za ně uložen dále zvláštní poplatek, a to, jde-li o
a) velké zvíře, za kus po107
b) malé zvíře, za kus po86
c) drobné zvíře, za kus po43
Poznámky:
1. Vydá-li se vysvědčení nebo napíše-li se recept po vyšetření, za které se vybere poplatek podle této položky, nevybírá se za vysvědčení nebo za napsání receptu zvláštní poplatek.
2. Poplatek podle této položky se nevybere:
a) za předepsané vyšetření zvířete před jeho vstupem na trh, svod, přehlídku nebo výstavu užitkových nebo plemenných zvířat;
b) za vyšetření zvířete před vydáním dokladu, který je podle dalších ustanovení sám předmětem poplatku, není-li dále stanoveno jinak.
3Podrobný písemný nález p živém zvířeti nebo pitevní nalez s posudkem, za první a druhou stránku po4030
za každou další stránku po2015
Poznámka:
Vedle poplatku podle této položky se vybírají i poplatky za úkony potřebné k vypracování nálezu s posudkem.
B. Zvláštní úkony.
Zvláštní vyšetření.
4Vyšetření (i s vydáním potvrzení nebo vysvědčení o jeho výsledku)
a) jednokopytníka nebo jednoho kusu skotu za účelem uzavření pojistné smlouvy chovatelem2015
b) při koupi
aa) koně4030
bb) jednoho kusu skotu2015
cc) malého zvířete107
5Vyšetření moče bez jeho odebrání (chemické, po případě mikroskopické)107
6Vyšetření výkalů na vajíčka parasitů64
Poznámka:
Za odběr výkalů (trusu) se zvláštní poplatek nevybírá.
7Odebrání krve k diagnostickým účelům, jde-li o
a) velká zvířata, za kus po64
b) malá zvířata, za kus po43
c) drobná zvířata, s výjimkou drůbeže, za kus po32
d) drůbež, za kus po21
8Vyšetření očí (ofthalmoskopické) pomocí přístrojů1612
9Vyšetření velkého zvířete
a) rektální, po případě na březost1712
b) vaginální96
Poznámky:
1. Při ošetření vaječníku skotu (pol. 29) se nevybírá poplatek za rektální vyšetření podle písm. a) této položky.
2. Při zdolávání neplodnosti plemenic, skotu nevybírá se k poplatku podle této položky cestovní paušál podle poznámky 4 k celému sazebníku, splnil-li chovatel (držitel) plemenice povinnosti, které mu ukládají předpisy o opatřeních k zajištění plánovaného stavu skotu (včasné hlášení říje, otelení nebo zmetání a včasné vyžádání odborného ošetření a léčení plemenice).
Zvláštní ošetření zvířat a operační zákroky.
10Blistrování na jedné noze1612
11Kauterisace
a) kutánní na jedné noze3020
b) perforativní na jedné noze5035
12Nabodnutí střeva (enterocentese) nebo měchýře močového2015
13Trepanace
a) u jednokopytníka10075
b) u psa5035
14Úprava zubů koně (broušení)2015
15Extrakce zubů
a) u velkého zvířete, jde-li o
aa) mléčný řezák107
bb) mléčnou stoličku1510
cc) stálý řezák3020
dd) stálou stoličku30 až 5020 až 35
(podle doby trváni a obtížnosti úkonu);
b) u psa, jde-li o
aa) mléčný řezák nebo mléčnou stoličku53
bb) trvalý řezák nebo trvalou stoličku107
Poznámka:
Veterinář je povinen uvést v platebním výměru druh a stáří zvířete a druh zubu.
16Pouštění krve ze žíly (flebotomie) u velkého zvířete 2015
17Operativní odstranění cizího tělesa z jícnu (oesofagotomie)
a) u velkého zvířete6045
b) u malých zvířat3020
18Nekrvavé odstranění cizího tělesa z dutiny ústní nebo z jicnu s případným použitím jícní roury
a) u velkých zvířat3020
b) u malých zvířat107
19a) Zavedení jícní roury107
b) podání pilulek nebo tekutého léčiva21
20Zavedení nosohltanové sondy129
21Tracheotomie5035
22Nabodnutí hrudníku (thorakocentese)
a) u velkého zvířete3020
b) u malého zvířete1612
23Nabodnutí (troikarování) žaludku
a) u telete, ovce nebo kozy107
b) u skotu, s výjimkou telat2015
24Operativní otevření dutiny břišní (laparotomie) i se šitím rány a to
a) jednoduchá laparotomie včetně rumenotomie u skotu10075
b) jiná laparotomie u skotu a laparotomie u koně vůbec200150
c) laparotomie u ovce nebo kozy6045
d) laparotomie u prtěte nebo psa (mimo případy kastrace)10075
25Naříznutí (incise) abscesu nebo haematomu107
26Ošetřeni ran,
a) jde-li o malou ránu bez šití
aa) u velkého zvířete1510
bb) u malého zvířete64
b) jde-li o velkou ránu bez šití nebo malou ránu se šitím
aa) u velkého zvířete3020
bb) u malého zvířete2015
c) jde-li o velkou ránu se šitím
aa) u velkého zvířete6045
bb) u malého zvířete4030
27Operace píštěle semenného provazce u koně9065
28Operace kýly
a) pupeční u hříběte nebo telete
aa) nekrvavá5035
bb) krvavá u hříběte8060
u telete6045
b) tříselné u hříběte nebo telete10075
jde-li o kýlu uskřinutou200150
c) pupeční nebo tříselné
aa) u selete107
bb) u běhouna2015
d) pupeční u psa
aa) nekrvavou metodou129
bb) krvavou metodou3020
e) tříselné nebo uskřinuté pupeční u psa 4030
29Ošetření vaječníku skotu (vyloupnutí žlutého tělíska, rozmáčknutí nebo nabodnutí cyst, masáž)2418
Poznámka:
Při zdolávání neplodnosti plemenic skotu nevybírá se k poplatku podle této položky cestovní paušál podle poznámky 4 k celému sazebníku, splnil-li chovatel (držitel) plemenice povinnosti, které mu ukládají předpisy o opatřeních k zajištění plánovaného stavu skotu (včasné hlášení říje, otelení nebo zmetáni a včasné vyžádání odborného ošetření a léčení plemenice).
30Vyšetření dělohy skotu a ošetření podle Albrechtsena4030
31Výplach dělohy skotu nebo klisny jako součást léčby sterility1410
32a) Cévkování
aa) hřebce nebo valacha2015
bb) klisny, krávy nebo malého zvířete129
b) vyšetření měchýře močového pomocí přístroje (cystoskopie)2015
33Chirurgické zákroky na šlachách a nervech (tenotomie nebo neurektomie)6045
34Zákroky na kopytech, paznehtech nebo drápcích:
a) nekrvavá operace na kopytech (paznehtech) u velkého zvířete, za jednu nohu107
b) operace rohové stěny při rozštěpu, nášlapu a zášlapu, za jednu nohu3020
c) otevření hnisavého ložiska v měkkých částech
aa) kopyta 4030
bb) paznehtu 3020
d) operace rakoviny kopytní, za jednu nohu5035
e) složitější operace na kopytě nebo paznehtu (resekce chrupavky kopytní, odstranění větší části stěny při hlubokém hnisavém zánětu škáry kopytní [paznehtní], resekce šlachy hlubokého ohybače, amputace paznehtu)10075
f) úprava kopyta u hříběte43
g) úprava paznehtu u malých přežvykavců a telat, za jednu nohu21
h) běžná úprava kopyta u koně 107
ch) úprava chorobného kopyta2015
i) operace nebo úprava drápků3 až 202 až 15
(podle obtížnosti úkonu).
35Operace na očích u psa
a) operace entropia nebo třetího víčka2015
b) operace ektropia3020
c) exstirpace bulvy4030
36Operativní zákroky u drůbeže
a) vybavení uvázlého vejce64
b) operace volete107
37Pomoc při normálním porodu
a) u velkého zvířete3020
b) u malého zvířete2015
c) u drobného zvířete107
38Pomoc při porodu s nepravidelným průběhem
a) při nepravidelných polohách snáze napravitelných
aa) u klisny7050
bb) u skotu5035
cc) u malého zvířete2015
dd) u drobného zvířete107
b) při nepravidelných polohách těžko napravitelných nebo při stočení dělohy
aa) při živém plodu
1. u klisny10075
2. u skotu8060
3. u malého zvířete3020
4. u drobného zvířete1510
bb) při mrtvém plodu nebo při zrůdách
1. u klisny200150
2. u skotu140100
3. u malého zvířete5035
4. u drobného zvířete3020
39Pomoc při porodu s nepravidelnostmi (absolutně velké mládě, nepravidelné polohy, zrůdy a pod.), pro které je třeba provést embryotomii
a) s oddělením jedné končetiny
aa) u klisny10075
bb) u skotu7050
cc) u malého zvířete3020
b) se složitějšími zákroky
aa) u klisny300220
bb) u skotu200150
cc) u malého zvířete6045
40Úprava polohy (reposice) vyhřezlé dělohy se všemi s tím souvisícími úkony, jako odebrání plodových blan, následný výplach dělohy, sevření vulvy
a) při poměrně nezměněné děloze
aa) u klisny nebo krávy6045
bb) u malého nebo drobného zvířete3020
b) při chorobně změněné děloze
aa) u klisny nebo krávy12090
bb) u malého nebo drobného zvířete4030
41Amputace vyhřezlé dělohy
a) u klisny9065
b) u krávy7550
c) u psa nebo kočky4030
d) u ostatních malých nebo drobných zvířat3020
42Vybavení (manuální) zadržených plodových blan i s případným výplachem dělohy,
a) netrvá-li úkon déle než půl hodiny
aa) u klisny nebo krávy3020
bb) u malého přežvykavce1510
b) trvá-li úkon déle než půl hodiny, za každou i jen započatou půlhodinu trvání úkonu50%50%
sazeb uvedených i pod písm. a).
nejvýše však
aa) u klisny nebo krávy8060
bb) u malého přežvýkavce4030
43Výplach dělohy po porodu
a) u velkého zvířete2015
b) u malého zvířete107
41Sevřeni vulvy Flessovými svorkami, za přiloženi jedné svorky53
45Úprava polohy (reposice) vyhřezlé pochvy (i se sevřením vulvy)
a) u velkého zvířete3020
b) u malého zvířete1612
46Operativní otevření močové roury (uretrotomie)
a) u koně6045
b) u skotu4050
c) u psa3020
47Přiložení obvazu4 až 125 až 9
(podle rozsahu a druhu).
48Operace ochrnutých hlasivek (pískání) u koně160120
49Vyoperování (exstirpace) nádoru,
a) netrval-li úkon déle než 1 hodinu
aa) u velkého zvířete3020
bb) u psa nebo kočky2015
cc) u ostatních malých nebo drobných zvířat1510
b) trvá-li úkon déle než 1 hodinu, za každou i jen započatou půlhodinu trvání úkonu50%50%
sazeb uvedených pod písm. a).
nejvýše však
aa) u velkého zvířete12090
bb) u psa nebo kočky6045
cc) u ostatních malých nebo drobných zvířat3020
50Operativní odstranění (resekce) části šlachy ohybače kosti kopytní7050
51Operace k odstranění klkání u koně6045
52Amputace penisu u koně10075
53Oplynování koně v plynové komoře2015
54a) Nálev do konečníku (enteroklysma)
aa) u koně nebo skotu107
bb) u malého zvířete53
b) enterogastroklysma u psa107
55Vnitřní masáž z konečníku (enteromasáže) u koně nebo skotu1612
56Injekce
a) subkutánní nebo intramuskulární64
b) intravenosní u velkého zvířete129
u malého zvířete64
c) intraperitoneální nebo intratracheální
aa) u velkého zvířete129
bb) u psa nebo kočky64
cc) u ostatních malých zvířat21
d) pro epidurální, paravertebrální nebo lumbální anesthesie129
e) diagnostická (při kulhání)129
Poznámky:
1. Poplatek je stanoven za vpravení celé potřebné dávky, ať se dávka vpravuje frakcionovaně nebo na několika místech těla, s výjimkou dávek antibiotik (penicilin, streptomycin a pod.), při nichž se zpoplatňuje každý jednotlivý úkon (injekce).
2. Za injekce při očkování (oddíl 2) se poplatek podle této položky nevybírá.
57Nálev nitrožilní (infuse intravenosní)2015
Poznámka:
Poznámka 1 k pol. 56 platí obdobně.
58a) Naplnění vemene vzduchem (insuflace)2015
b) vpravení léčiva do části vemene strukem53
59Ošetření zlomenin kostí (fraktur) a přiložení upevňovacího (fixačního) obvazu
a) u velkých zvířat5035
b) u malých zvířat5020
c) u drobných zvířat1510
C. Operace a zákroky na zdravých zvířatech.
60Krácení nebo úprava uší u psa5020
61Krácení nebo úprava ohonu
a) u štěněte107
b) u staršího psa2015
62Kleštění (kastrace) hřebce
a) ročka5035
b) do 3 let7050
c) staršího než 3 leta9065
d) s varlaty nepravidelně uloženými (kryptorchida) 160120
63Kleštění (kastrace) býka
a) do 3 měsíců2015
b) do 9 měsíců2518
c) přes 9 měsíců5035
Poznámka:
Při nekrvavém způsobu kastrace se sazby snižují o 50 %.
64Kleštění (kastrace)
a) kanečka - selete do 25 kg živé váhy43
b) kanečka - běhouna86
c) kance
aa) do 100 kg živé váhy2015
bb) od 100 do 200 kg živé váhy3525
cc) přes 200 kg živé váhy6045
d) kanečka kryptorchida4030
e) selete s kýlou107
65Kleštění (kastrace)
a) jehněte nebo kůzlete do 2 měsíců64
b) berana nebo kozla
aa) do 2 roků stáří1612
bb) nad 2 roky stáří2518
Poznámka:
Při nekrvavém způsobu kastrace se sazby snižují o 50 %.
66Kleštění (kastrace) klisny10075
Poznámka:
Cestovní paušál podle poznámky 4 k celému sazebníku se nevyměří, jde-li o hromadný úkon nebo provede-li se kleštění ve dnech, které pro obec určí výkonný orgán okresního národního výboru.
67Kleštění (kastrace) krávy5035
Poznámka:
Poznámka k pol. 66 platí obdobně.
68Kleštění (kastrace)
a) svinky - selete do 25 kg živé váhy129
b) svinky - běhouna do 50 kg živé váhy2015
c) prasničky přes 50 kg živé váhy5035
Poznámka:
Poznámka k pol. 66 platí obdobně.
69Kleštění (kapounování) drůbeže, za kus32
Poznámka:
Poznámka k pol. 66 platí obdobně.
70Kleštění (kastrace) jiných zvířat4 až 303 až 20
(podle druhu zvířat, který se uvede v platebním výměru).
71.Zavedeni nosního kroužku
a) býkovi
aa) do stáří 16 měsíců2015
bb) nad 16 měsíců5035
b) vepři64
72Umělé přerušení březosti3020
73Umělé osemenění (inseminace)
a) u psa6045
b) u drobného zvířete4030
74Spoutání a povalení
a) velkého zvířete3020
b) malého zvířete1510
Poznámka:
Tento poplatek se vybírá vedle poplatku za příslušnou operaci nebo zákrok podle předcházejících položek.
75Zavedení narkosy
a) inhalační
aa) u koně107
bb) u vepře53
cc) u psa107
b) injekcí nitrožilní (intravenosní) nebo infusnípodle pol. 56 a 57.
Poznámka:
Tento poplatek se vybírá vedle poplatku za příslušnou operaci nebo zákrok podle předcházejících položek.
Oddíl 2.
Očkování
(diagnostické, ochranné, nouzové, léčebné).
76Očkování jednotlivých zvířat kromě drůbeže, za kus po32
Nařídí-li očkování výkonný orgán národního výboru a provádí-li se v celé obci, za velké zvíře21
za malé zvíře1.501
za sele10,50
77Očkování drůbeže, za kus po10,50
Nařídí-li očkování výkonný orgán národního výboru a provádí-li se v celé obci, za kus po0,400,20
78Oční zkouška malleinem nebo tuberkulinem nebo sensibilisace64
79Kutánní zkouška malleinem nebo intradermální tuberkulinem64
80Aglutinační zkouška na bílou úplavici kuřat, za kus po10.50
81Tuberkulinace drůbeže, za kus po10,50
82Současné provedení aglutinační zkoušky na bílou úplavici kuřat a tuberkulinace, za kus po21
Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
Oddíl 3.
Pitvy poražených nebo uhynulých zvířat na žádost.
88Pitva ( i se zprávou nebo vysvědčením o jejím výsledku, avšak bez pitevního nálezu s posudkem), není-li za ni uložen dáte zvláštní poplatek,
a) pro pojišťovací účely, jde-li o
aa) velké zvíře50
bb) malé zvíře20
cc) drobné zvíře10
b) v ostatních případech, jde-li o
aa) velké zvíře80
bb) malé zvíře40
cc) drobné zvíře12
Oddíl 4.
Prohlídky zvířat v tuzemské přepravě.
84Prohlídka zvířat při přepravě železniční, motorovými vozidly, lodí nebo letadly
a) za zásilku velkých zvířat do 10 kusů20
za každý další kus1
b) za zásilku hříbat nebo telat do 6 měsíců nebo vepřů (s výjimkou selat) do 20 kusů20
za každý další kus0.50
c) za zásilku selat, ovcí, jehňat, koz, kůzlat do 50 kusů20
za každý další kus0.40
Poznámka:
Za prohlídku zásilky jednotlivých zvířat vybírá se poplatek podle pol. 2, pokud je nižší než poplatek podle této položky.
85Prohlídka zvířat za účelem vydání zdravotního osvědčení na žádost chovatele (na př. k obeslání výstav, k přemístění zvířat z uzavřeného místa nebo k uvolnění hospodářství z uzávěry), není-li za prohlídku uložen dále zvláštní poplatekpodle pol. 84.
86Kontrola a prohlídka tažných zvířat používaných v kočovných podnicích, za jedno zvíře4
nejméně však 10 Kčs.
87Prohlídka koní při nebezpečí hřebci nákazy za účelem povolení k zapuštění nebo k přemístění z uzavřeného místa, za kus1
88Vyšetření psa (za účelem přepravy na výstavy, přemístění z uzavřeného místa a pod.) i s vydáním zdravotního osvědčení, za kus10
89Vydání osvědčeni o zdravotní nezávadnosti (o nezávadném původu) pro přepravu
a) drůbeže
aa) při kusové zásilce bez ohledu na počet kusů 6
bb) při vozové zásilce bez ohledu na počet kusů 20
b) psů, bez ohledu na počet kusů10
c) zvěře (lovné), ptactva a jiných zvířat, bez ohledu na počet kusů20
Oddíl 5.
Prohlídky zvířat ve styku s cizinou.
Poznámka k celému oddílu 5:
Podniky zahraničního obchodu jsou od poplatků podle tohoto oddílu osvobozeny.
90Veterinární prohlídka ve vstupních stanicích
a) jednokopytníků (koně, osla, mezka, mula), za kus 10
b) skotu, za kus4
c) jednoho včelstva (úlu), vepřů, koz nebo ovcí, za kus2
d) drůbeže, a to hus, krocanů nebo kachen, za kus 0.20
ostatní drůbeže, za kus0.10
e) vzácných kožešinových zvířat, za kus10
f) zvěře
aa) srstnaté a černé, za kus4
bb) pernaté, za kus0.20
g) papoušků, za kus10
jiného ptactva, za kus0.20
h) jiných než pod písm. 3) až g) uvedených zvířat, s výjimkou živých ryb, za kus10
i) živých ryb, výrobků a surovin živočišného původu, pokud je prohlídka předepsána,
aa) za každou vozovou (vagónovou) zásilku 40
bb) za kusovou zásilku do 100 kg10
přes 100 kg20
Poznámka:
Za zásilku se vybere poplatek vždy nejméně částkou 10 Kčs.
91Veterinární prohlídka zvířat dovezených nebo určených k průvozu během karantény nebo před jejím zrušením, a to
a) velkých zvířat, zvěře srstnaté a černé a jiných zvířat dále neuvedených, za zásilku do 10 kusů20
za každý další kus1
b) psů, za zásilku do 3 kusů20
za každý další kus4
c) jiných malých zvířat, za zásilku do 20 kusů20
za každý další kus0.60
d) selat, jehňat, kůzlat, za zásilku do 50 kusů20
za každý další kus0.40
e) drůbeže, pernaté zvěře a holubů, za zásilku do 100 kusů20
za každý další kus0.20
Poznámka:
Za zásilku se vybere poplatek nejvýše částkou 100 Kčs.
92Veterinárně zdravotní dozor mimo vstupní stanice při krmení a napájení zvířat dovážených nebo určených k průvozu, a to
a) velkých zvířat, za kus2
b) malých zvířat, za kus1
c) jehňat, kůzlat, selat, za kus0.40
d) drůbeže, za každý železniční vůz20
Poznámka:
Poplatek za první železniční vůz téže zásilky se vybere nejméně částkou 20 Kčs. Za celou zásilku se vybere nejvýše 100 Kčs.
93Vyšetření a pitva zvířat, která při dovozu nebo průvozu během přepravy uhynula nebo byla poražena, a to
a) velkých zvířat, za kus60
b) malých zvířat, za kus30
c) selat, jehňat nebo kůzlat, za kus10
d) drůbeže, bez ohledu na počet vyšetřovaných a pitvaných kusů, za zásilku10
94Prohlídka chovné drůbeže (včetně kuřat) dovezené letadlem, a to
a) hus, krocanů nebo kachen, za kus0.40
nejméně však za zásilku 20 Kčs;
b) jiné drůbeže do 50 kg úhrnné váhy20
za každých dalších i jen započatých 50 kg4
95Prohlídka zvířat určených k vývozu, i s vydáním příslušných dokladů o zdravotní nezávadnosti, a to
a) velkých zvířat, zvěře srstnaté a černé, za zásilku do 10 kusů20
za každý další kus1
b) psů, za zásilku do 3 kusů20
za každý další kus4
c) jiných malých zvířat, za zásilku do 20 kusů20
za každý další kus0.40
d) selat, jehňat, kůzlat, zajíců a pernaté zvěře, za zásilku do 50 kusů20
za každý další kus0.40
e) drůbeže a jiných drobných zvířat, za zásilku do 100 kusů10
za každý další kus0.10
Poznámka:
Poplatek za jeden železniční vůz se vybere nejvýše částkou 100 Kčs.
96Vydání osvědčení o zdravotně nezávadném původu produktů živočišného původu a balicího materiálu20
Oddíl 6.
Veterinárně zdravotní dozor na některá zařízení.
97Veterinárně zdravotní dozor na
a) přehlídky nebo výstavy drobných zvířat a psů, svody a trhy zvířat,
do 150 kusů 40
při více než 150 kusech80
b) dostihy100
c) obchody s ptactvem a psy, za každou dohlídku40
Pol.Předmět poplatkuPoplatek
koná-li se prohlídka
v jatkách
Kčs
mimo jatky
Kčs
Oddíl 7.
Veterinárně zdravotní prohlídka jatečných zvířat a masa.
Poznámka k celému oddílu:
Je-li třeba bakteriologického vyšetření, vybírá se i v jatkách poplatek za prohlídku částkou stanovenou za prohlídku mimo jatky.
98Veterinárně zdravotní prohlídka jatečných zvířat a masa, a to, jde-li o
a) jednokopytníka nebo skot, s výjimkou hříbat a telat, za kus6.6011
b) hříbě nebo tele, za kus35
c) vepře, s výjimkou selete (i s vyšetřením na svalovce), za kus5.207
d) ostatní zvířata (i s vyšetřením na svalovce), za kus23
99Pouhé vyšetření na svalovce
a) masa selete, za celé zvíře nebo jeho část11
b) masa ostatních zvířat, za celé zvíře nebo jeho část23
100Vyšetření masa, slaniny nebo tuků, jsou-li dovezeny do obce a určeny k požití lidmi nebo jsou-li s týmž určením z obce vyváženy, za každý i započatý kg0.060.06
(celkový poplatek za prohlídku se zvyšuje vždy o 2 Kčs).
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že se při vyšetření zjistí závady mající vliv na zdravotní nezávadnost, trvanlivost a biologickou hodnotu masa. Byl-li poplatek zaplacen za vyšetření v obci vývozu, platí se v obci do.vozu jen v případě, že se při vyšetření v této obci zjistí závada neuvedená v průvodním zdravotním osvědčení.
Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
Oddíl 8.
Vyšetření masa, masných výrobků a tuků dovážených do státního území.
Poznámka k celému oddílu:
Podniky zahraničního obchodu, národní podniky a jiné organisace, na které se vztahují předpisy o národních podnicích, jsou od poplatků podle tohoto oddílu osvobozeny.
101Vyšetřeni masa, masných výrobků a tuků dovážených do státního území, a to, jde-li o
a) maso jednokopytníka nebo skotu, s výjimkou telete, za celé zvíře6
b) půlku nebo čtvrt skotu2.50
c) maso telete nebo vepře (i divokého), za celé zvíře 2
d) půlku vepře, celou ovci nebo kozu nebo půlku ovce1.50
e) upravené maso nebo tuk, a to
aa) střeva (i mražená), za každý i započatý kg0.20
bb) sádlo, slaninu nebo jiné tuky (i ve zmraženém stavu), za každý i započatý kg0.04
cc) jiné již upravené maso (i mražené), za každý i započatý kg0.08
f) maso drůbeže, zvěřiny nebo ryb, za každý i započatý kg0.02
Poznámky:
1. Poplatek podle písm. a), b) a c) se zvyšuje o 20 %, ne-bylo-li maso včas připraveno k prohlídce.
2. Poplatek podle písm. e) a f) činí za zásilku nejméně 2 Kčs.
102Vyšetření masa na svalovce, a to, jde-li o
a) celého vepře (i divokého), půlku nebo čtvrt zmraženého nebo upraveného vepře150
b) jednotlivý kus masa1
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybírá i za vyšetření masa jiných zvířat na svalovce, pokud je předpisy stanoveno.

SAZEBNÍK III

správních poplatků vybíraných v řízení o vynálezech, ochranných známkách a chráněných vzorech

Poznámky k celému sazebníku:

1. Poplatky podle pol. 2, 5, 6, 9, 10 a 12 jsou splatné bez vyměření při předložení podání, jímž má být řízení zahájeno. Platí se kolkovými známkami, které se nalepí na podání nebo na písemnou výzvu k zaplacení poplatku (§ 7 odst. 1 zákona); platí-li se však na písemnou výzvu poplatek převyšující 100,- Kčs, platí se na účet Státního úřadu pro vynálezy a normalisaci (dále jen „Úřad“).

2. Kromě případu uvedeného v poznámce 2 k oddílu B nelze poplatky podle tohoto sazebníku ani snížit ani prominout. K jejich zaplacení nelze povolit splátky.

3. Poplatky podle tohoto sazebníku nelze vrátit, vyjímajíc případy uvedené v oddílu B a případy, v nichž poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen (§ 11 odst. 1 č. 4 nařízení).

ODDÍL A

Společný pro řízení o vynálezech, ochranných známkách a chráněných vzorech

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
1Ověření neúředního opisu vyžádané účastníkem řízení, za každou i jen započatou stránku listiny, jejíž opis se ověřuje, a to
a) ověřuje-li se opis cizojazyčné listiny 4
b) jinak 2

ODDÍL B

Vynálezy

Poznámky k celému oddílu:

1. Pro poplatky podle tohoto oddílu je nerozhodné, jde-li o patent samostatný nebo závislý.

2. Poplatníci, u nichž jsou podle rozhodnutí Úřadu splněny podmínky pro prominutí poplatku podle § 10 odst. 3 zákona a § 10 nařízení, jsou od poplatků podle tohoto oddílu osvobozeni. Osvobození zanikne, uzavře-li majitel patentu smlouvu o využití vynálezu; v tom případě je poplatník povinen platit poplatky splatné po uzavření této smlouvy.

3. Od poplatku podle tohoto oddílu jsou osvobozeny:

a) úkony týkající se patentů, které jsou zcela nebo zčásti v majetku státu nebo k nimž stát nebo podnik státního socialistického sektoru nabyl podle dosavadních předpisů výlučné právo vynálezu používat a jím volně nakládat;

b) úkony týkající se vynálezů, jejichž předmětu je podle zákona nebo proto, že vynález byl odevzdán státu, oprávněn využívat stát. Toto osvobození se vztahuje na poplatky splatné po dni, kdy byl vynález odevzdán státu;

c) úkony, o které požádá majitel patentu na vyzvání Úřadu.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
2Řízení o přihlášce vynálezu50
Poznámka:
Od poplatku je osvobozeno řízení o přihlášce vynálezu, který byl učiněn za okolností uvedených v § 2 odst. 3 zákona č. 34/1957 Sb., o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích, a řízení o přihlášce vynálezu, který byl současně s přihláškou odevzdán státu.
3Udělený patent na vynález, roční poplatek podle doby platnosti patentu, a to:
za 1. rok 50
za 2. rok 50
za 3. rok 75
za 4. rok 100
za 5. rok 125
za 6. rok150
za 7. rok 200
za 8. rok 250
za 9. rok 300
za 10. rok 350
za 11. rok 400
za 12. rok 450
za 13. rok 500
za 14. rok 550
za 15. rok 600
Poznámky:
1. Roční poplatky platí majitel patentu; může je platit i původce, který požádal, aby byl na něho přepsán patent -udělený neprávem jiné osobě.
2. Roční poplatky jsou splatné bez vyměření každý rok předem, a to vždy patnáctého dne v měsíci, nejblíže následujícího po dni, jímž počíná platnost patentu. Počíná-li platnost patentu patnáctého dne v měsíci, je poplatek splatný patnáctého dne následujícího měsíce. Roční poplatky mohou být zaplaceny také za několik nebo za všech 15 let najednou předem.
3. Nejsou-li roční poplatky (po případě i s přirážkou podle poznámky 4) zaplaceny do 6 měsíců ode dne splatnosti, patent zanikne dnem splatnosti poplatku (§ 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 34/1957 Sb.). Nezaplacení ročních poplatků za dobu od počátku platnosti patentu do konce poplatkového roku, ve kterém bylo doručeno rozhodnutí o udělení patentu, má tento účinek jen tehdy, nejsou-li uvedené poplatky zaplaceny nejpozději do patnáctého dne v měsíci, nejblíže následujícího po dni, jímž uplyne lhůta 6 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o udělení patentu.
4. Zaplatí-li se roční poplatek (jeho část) po dni splatnosti (poznámka 2), musí být zároveň s ním zaplacena přirážka ve výši poplatku (nezaplacené části poplatku). Tato přirážka se však neplatí u poplatků za dobu od počátku platnosti patentu do konce poplatkového roku, ve kterém bylo doručeno rozhodnutí o udělení patentu, a za poplatkový rok po tomto poplatkovém roce bezprostředně následující, jestliže byly všechny tyto poplatky zaplaceny ve lhůtě stanovené ve druhé větě poznámky 3.
5. Roční poplatky se platí na účet Úřadu.
6. Zaplacené roční poplatky za udělený patent, který zanikl tím, že se ho jeho majitel vzdal, nebo který byl zrušen, vrátí se na žádost, pokud v době, kdy patent zanikl nebo byl zrušen, nebyly ještě splatné.
4Tisk patentního spisu50
Poznámky:
1. Poplatek platí majitel patentu, může jej platit i původce, který požádal, aby byl na něho přepsán patent udělený neprávem jiné osobě.
2. Poplatek je splatný ve lhůtě stanovené písemnou výzvou Úřadu k zaplacení poplatku.
5Řízení o žádosti za zápis smlouvy o využití vynálezu nebo za zápis převodu práva udělit souhlas k využití vynálezu do patentního rejstříku50
6Řízení o žádosti o určení, zda se porušuje nebo neporušuje patent uvedený v žádosti200
7Vydání osvědčení o právu přednosti30
8Vydání stejnopisu (duplikátu, triplikátu atd.) úředního vyhotovení (patentní listiny, osvědčení a pod.) dále vydání úředního opisu nebo výpisu (prostého i ověřeného) z úředních záznamů, rejstříků, listin a spisů na žádost, za každou i jen započatou stránku6

ODDÍL C

Ochranné známky

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
9Řízení
a) o přihlášce ochranné známky i s jejím případným zápisem do rejstříku ochranných známek100
b) o žádosti za obnovu zápisu ochranné známky i s případným zápisem 200
c) o žádosti za zápis převodu ochranné známky nebo o souhlas k převodu ochranné známky i s případným zápisem20
Poznámka k písm. b):
d) o návrhu na výmaz ochranné známky nebo o návrhu zjišťovacím
Je-li žádost za obnovu podána po uplynutí ochranné doby, zvyšuje se celý poplatek o 20 Kčs.40
10Řízení o žádosti za mezinárodní zápis jedné ochranné známky20 a za každou další
do téže žádosti
pojatou známku
10,- Kčs.
11Vydání stejnopisu (duplikátu, triplikátu atd.) osvědčení o zápisu ochranné známky, výpisu nebo potvrzení z rejstříku ochranných známek20

ODDÍL D

Chráněné vzory

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
12Řízení
a) o přihlášce chráněného vzoru k zápisu do rejstříku chráněných vzorů i s případným zápisem 40
b) o žádosti za zápis převodu chráněného vzoru20
c) o žádosti za zápis práva k používání chráněného vzoru (licence)20
d) o návrhu na výmaz chráněného vzoru nebo o návrhu zjišťovacím40
13Vydání stejnopisu (duplikátu, triplikátu atd.) osvědčení o zápisu chráněného vzoru, výpisu nebo potvrzení z rejstříku chráněných vzorů20

Sazebník IV

správních poplatků vybíraných orgány státní služby pro míry a váhy.

Poznámky k celému sazebníku:

1. Poplatky podle tohoto sazebníku se vyměřují (§ 2 nařízení) a platí se na účet správního orgánu, který je vyměřil, vyjímajíc poplatky podle pol. 54 a 55.

2. Obstará-li orgán státní služby pro míry a váhy na žádost strany přepravu zkušební výzbroje potřebné ke zkoušení a ověření měřidel, zvyšuje se celková částka poplatku vymizeného žadateli o 5 Kčs za každých i započatých 5 km vzdálenosti, váží-li přepravovaná výzbroj 200 kg nebo méně, a o 12 Kčs za každých i započatých 5 km vzdálenosti, váží-li přepravovaná výzbroj více než 200 kg. Při hromadném zkoušení a ověřování měřidel, prováděném v souvislosti za sebou u několika stran podle předem stanoveného plánu, zvyšuje se celková částka poplatku vyměřeného každé ze stran, pro které byly úkony provedeny, o 5 Kčs, váží-li přepravovaná výzbroj 200 kg nebo méně, a o 20 Kčs, váží-li přepravovaná výzbroj více než 200 kg. Při periodických okružních cestách zvyšuje se o 2 Kčs poplatek vyměřený každé straně, která se při okružní cestě zúčastní zkoušení a ověřování.

Oddíl A.

Zkoušky měřidel za účelem ověření

Poznámky k celému oddílu A:

1. Poplatky se vybírají, i když se předmět neuzná za správný. Zjistí-li se však při úkonu prováděném v úřední místnosti nesprávnost předmětu již při vnější prohlídce, poplatek se nevybere, i když je přitom nutno zničit případné státní značky na předmětu.

2. Provede-li se zkoušení a ověřování na žádost strany mimo úřední místnost, zvyšuje se celková částka poplatku vyměřeného žadateli o 40 Kčs za každého vyslaného zaměstnance a za každý i započatý kalendářní den. Poskytne-li žadatel bezplatně vhodný dopravní prostředek pro orgány státní služby pro míry a váhy, vybere se zvýšení jen poloviční částkou (20 Kčs). Náhrada cestovních výdajů se nepožaduje.

3. Nemůže-li být úkon vinou strany proveden (na př. proto, že nebyly připraveny pomůcky potřebné k provedení zkoušky), vybere se za každého zaměstnance a za každý i započatý kalendářní den poplatek 40 Kčs (včetně případného zvýšení podle poznámky 2).

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
I. Měření délky.
1Míry délkové
a) na střižní zboží1
b) všech ostatních druhů1
aa) nedělené, za každých i započatých 5 m délky2
bb) dělené, za každých i započatých 5 m délky2
2Měřidla délky, za každé měřidlo12
3Měřidla tloušťky, za každé měřidlo2
II. Měření plochy.
4Planimetry, za kus20
5Měřidla integrační (na usně), za kus60
III. Měření objemu.
a) Měření objemu pevných hmot.
6Míry na sypké hmoty o obsahu do 2 litrů0.60
o větším obsahu2
7Rámy na dřevo, za kus1
8Míry na uhlí, rašelinu, koks a pod., za kus2
a mimo to za každých
100 l obsahu nebo
jejich zlomek
0,60 Kčs.
b) Měření objemu tekutin.
9Míry na tekutinypodle pol. 6,
10Měřidla na tekutiny
a) krámská a výčepní5
b) staniční a na olej20
c) tanková nádobová, tanková průtoková, do průměru vtoku 30 mm20
u větších40
d) na mléko, velikosti 3 až 30 l6
u větších10
11Kontrolní lihová měřidla, za kus i s teploměrem60
jen za teploměr2
jen za buben20
jen za počítadlo2
12Vodoměry, za kus6
13Konve na mléko o obsahu
1 až 25 litrů včetně1
větším než 25 l2
14Dopravní tanky na mlékopodle pol. 19.
15Demijony, za kus2
16Sudy o obsahu
do 60 litrů včetně1.60
nad 60 do 220 litrů3
nad 220 do 400 litrů4
nad 400 litrů za každých dalších i jen započatých 100 litrů obsahu více o1
Poznámky:
1. Neodeberou-li se sudy do 2 dnů po lhůtě stanovené obvodní zkušebnou měr a vah, zvyšuje se celkový poplatek o 5 % za každý další den až do dne odebrání sudů.
2. Poplatek se sníží o 20 %, jestliže se zkoušejí a ověřují sudy mimo obvodní zkušebnu měr a vah.
17Kádě na dopravu ryb nebo kádě na zapářkupodle pol. 16.
18Vagony pro dopravu rybpodle pol. 19.
19Nádrže20
a mimo to za každý
hektolitr obsahu
nebo jeho část
2 Kčs.
20Varní pánve na mladinkupodle pol. 19.
21Výčepní nádoby, za kus0.10
Provádí-li se zkoušení a ověřováni v místnostech obvodní zkušeny, za kus0.20
Poznámka:
Za nádoby se dvěma měrnými hodnotami se vybírají poplatky dvojnásobné.
c) Měření objemu plynů.
22a) Plynoměr, za kus40
b) plynoměr rotační do 300 m340
nad 300 m3 do 1000 m380
nad 1000 m3 do 5000 m3120
nad 5000 m3 do 20.0000 m3160
nad 20.000 m3200
IV. Měření hmoty.
a) Závaží.
23Závaží obchodní, přesná a karátová
do 20 dkg 0.20
50 dkg, 1 a 2 kg0.40
5 kg a větší1
24Závaží typová k určování jemnosti příze, za kus0.40
b) Váhy.
25a) Váhy obchodní a přesné (s výjimkou sklonných a samočinných) o váživosti
do 20 kg 2
nad 20 do 100 kg 4
nad 100 do 500 kg 6
nad 500 do 2000 kg12
nad 2000 do 5000 kg24
nad 5000 do 10.000 kg 40
nad 10.000 do 15.000 kg60
nad 15.000 do 20.000 kg80
nad 20.000 do 30.000 kg120
nad 30.000 do 40.000 kg160
nad 40.000 do 50.000 kg200
nad 50.000 za každých dalších 10.000 kg nebo jejích zlomek dalších40
b) přezkoušení pevně umístěné můstkové váhy postavené na definitivním místě po předběžném vyzkoušení u výrobceve výši 50 % sazeb
pod písm. a).
26a) Váhy sklonné o váživosti
do 20 kg10
nad 20 do 100 kg16
nad 100 do 500 kg24
nad 500 do 2000 kg10
nad 2000 do 5000 kg60
nad 5000 kgpodle pol. 25,
zvýšený o 40 Kčs;
b) sklonná sazbová váha Portometr A20
27Váhy samočinné o váživosti
do 100 kg30
nad 100 do 200 kg 34
nad 200 do 300 kg 40
nad 300 do 500 kg 50
nad 500 do 1000 kg 90
nad 1000 kg110
V. Měření jakosti, suchosti látek vláknitých, škrobnatosti a znečištění brambor.
28a) Obilní zkoušeče o velikosti 1/4 litru10
1 litru20
20 litrů120
b) závaží na obilní zkoušečepodle pol. 23.
29Zkoušeče suchosti látek vláknitýchpodle pol. 26.
30Váhy k zjišťování škrobnatosti n procenta znečištění bramborpodle pol. 26.
VI. Měření hustoty.
31Lihoměry, cukroměry, hustoměry pro minerální oleje, moštoměry, hustoměry pro skalici modrou, za kus i se zataveným teploměrem4
zkoušení stupnice vrácené pro nesprávné dělení, za kus0.40
Poznámka:
Za přesné přístroje (normály) se vybírají poplatky ve výši 300 % sazeb.
VII. Měření teploty.
32Teploměry lékařské, za kus0.40
33Registrační teploměry pro mlékárny, za kus10
VIII. Měření elektrického proudu.
Poznámka k pol. 34 až 37:
Za zkoušení a ověřování v závodních zkušebnách se vybírají poplatky jen ve výši 75 % sazeb.
34Elektroměry pro přímé zapojení o výkonu
do 15 kW6
nad 15 do 30 kW6
nad 30 do 100 kW16
nad 100 kW32
Poznámka:
Sazby poplatku se zvyšují o 50 % za elektroměry s více tarify, s ukazovatelem maxima nebo s obojím zařízením a za elektroměry elektrolytické.
35Elektroměry převodové, zkoušené ve spojení s měřicími transformátorypodle pol. 34 a mimo to
1 Kčs za každých
100 ampérů nebo 1.000 voltů
nebo jejich zlomek.
36a) Měřici transformátory proudu 3 měřicím rozsahem primárního proudu
do 100 ampérů10
nad 100 do 300 ampérů20
nad 300 do 500 ampérů30
nad 500 do 1000 ampérů30
nad 1000 do 2000 ampérů80
nad 2000 do 4000 ampérů160
nad 4000 ampérů200
b) měřicí transformátory proudu pro více rozsahů nebo převodůpodle písm. a) podle nejvyššího
rozsahu nebo převodu a mimo to
za každý další rozsah
nebo převod 50 % sazby poplatku
odpovídající dalšímu rozsahu
nebo převodu.
37a) Měřicí transformátory napětí s měřicím rozsahem primárního napětí
do 1000 voltů10
nad 1000 do 6000 voltů20
nad 6000 do 15.000 voltů 30
nad 15.000 do 50.000 voltů60
nad 30.000 do 60.000 voltů120
nad 60.000 voltů200
b) měřicí transformátory napětí pro více měřicích rozsahů nebo převodůpodle písm. a) podle nejvyššího
rozsahu nebo převodu a mimo to
za každý další rozsah
nebo převod 50 % sazby poplatku odpovídající dalšímu rozsahu
nebo převodu.
IX. Měření laboratorní.
38Odměrné baňky o obsahu
500 cm32.40
nad 500 do 2000 cm34
nad 2000 cm36
baňka Kasslova6
Poznámka:
Sazba poplatku se zvyšuje za každou další značku o 50 %.
39a) Odměrné válce o obsahu
do 30 cm32.40
nad 30 do 100 cm33,20
nad 100 cm34
b) Odměrné válce s dělenímve výši 200 % sazeb
pod písm. a),
40Byrety o obsahu
do 50 cm34
nad 50 do 100 cm35
nad 100 cm36
41a) Pipety o obsahu
do 50 cm31.20
nad 50 do 100 cm31.50
nad 100 cm32
b) pipety s dělenímve výši 200 % sazeb
pod písm. a);
c) vyměřování pipet nebo stanovení děleníve výši 400 % sazeb
pod písm. a).
Poznámka:
Sazba poplatku se zvyšuje za každou další značku o 50 %.
42Pyknometry, za kus3
zkouška teploměru2
43Viskosimetry, za přístroj10
za teploměr4
za odměrnou baňkupodle pol. 38.
Oddíl B.
Zkoušky zkušební výzbroje.
Poznámka k celému oddílu B:
Poznámky 1, 2 a 3 k celému oddílu A platí obdobně.
44a) Normální závažípodle pol. 23;
b) je-li závaží justovánove výši 300 % sazeb podle pol. 27.
45a) Zatěžovací závažípodle pol. 23;
b) je-li závaží justovánove výši 300 % sazeb podle pol. 23;
c) půjčení zatěžovacích závaží straně, za každých 100 kg a den2
Poznámka:
Poplatek podle písm. c) se nepožaduje za den, v němž se provádí zkouška zatěžovacím závažím, jakož i za den předcházející dnu zkoušky a za den následující po dnu zkoušky.
46Zkušební váhy, za kus10
zkušební vůz (tárovact vagon) o vlastní váze
do 16.000 kg60
nad 16.000 kg100
každé závažípodle pol. 23.
Poznámka:
Je-li závaží současně justováno, zvyšuje se sazba poplatku o 100 %.
47a) Sudoměry, za kus20
a mimo to za každých 100 litrů obsahu nebo jejich zlomek 2 Kčs, nebo je-li třeba stupnici teprve vyrobit,
4 Kčs;
b) plovákový drát zvlášt zkoušený3
48Plynoměrné stanice:
a) krvchloměry ke zkoušení plynoměrů, za kus.....40
a mimo to za každých 100 litrů obsahu nebo jejich zlomek 5 Kčs, nebo je-li třeba stupnici teprve vyrobit,
10 Kčs;
b) kontrolní plynoměry, za kus32
49Vodoměrné stanice
a) krychloměry ke zkoušení vodoměrů40
a mimo to za každých 100 litrů obsahu nebo jejich zlomek 2 Kčs, nebo je-li třeba stupnici teprve vyrobit,
4 Kčs;
b) rozdílový tlakoměr32
za zhotovení stupnice20
c) rtuťový nebo vodní ukazovatel průtoku, za každou trysku6
za výpočet každé stupnice60
za výpočet trysky20
d) kalibry6
za výpočet kalibru20
Oddíl C.
Jiné zkoušky.
60Úřední zkoušky (i s případným ověřením) předmětu, které nejsou uvedeny v oddílu A nebo B tohoto sazebníku (na př. práce metronomické a jiná fysikálně technická přesná měření a zkoušky), dále zkoušky nových druhů a vzorků měr, vah a měřicích přístrojů a konečně zkoušky měřidel nebo laboratorních předmětů, jsou-li opatřeny přídavným zařízením ztěžujícím zkoušku nebo žádá-li strana o provedení zkoušky v širším rozsahu18 až 2.000
Poznámka:
V mezích sazby vyměřuje se poplatek podle doby trvání zkoušky, a to částkou 18 Kčs za každou i jen započatou hodinu.
51Přezkoušení a ověření nových nepoužívaných předmětů, uskladněných pro prodej, provede-li se úkon na žádost strany50 %
sazby poplatků podle oddílu A (pol. 1 až 43).
Poznámka:
Poznámky 1. 2 a 3 k celému oddílu A platí obdobně.
52Zkouška nového typu měřidla nebo změn konstrukce měřidla a rozhodnutí o jeho přípustnosti k úřednímu zkoušení40 až 600
Poznámka:
V mezích sazby vyměřuje se poplatek podle doby trvání zkoušky, a to částkou 20 Kčs za každou i jen započatou hodinu.
Oddíl D.
Prohlídky měr, vah a závaží (revise).
53Prohlídka, při které byly pozastaveny neověřené, nepřezkoušené nebo nezákonné míry, váhy, závaží a měřicí přístroje, používané ve veřejném obchodě nebo přechovávané v obchodní místnosti, nebo při které byly zjištěny jiné závady1000 %
sazeb poplatků stanovených v předchozích oddílech za pozastavené předměty, nejméně však 20 Kčs a nejvýše 200 Kčs.
Poznámka:
Zaplaceni tohoto poplatku nemá vliv na zavedení případného trestního řízení.
Oddíl E.
54Zkouška veřejných vážných20
55Vydání stejnopisu (duplikátu, triplikátu atd.) úředního vyhotovení nebo vydání opisu nebo výpisu z úředních záznamů, žádá-li o ně strana, za každou i jen započatou stránku9

Sazebník V

správních poplatku vybíraných orgány státní služby pro drahé kovy.

Poznámka k celému sazebníku:

Poplatky podle tohoto sazebníku se vyměřují (§ 2 nařízení) a platí se na účet správního orgánu, který je vyměřil.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek Kčs
1Úřední zkoušení a označování výrobků z drahých kovů, za 1 g slitiny
platinové4
zlaté2
stříbrné0.06
a mimo to za každý
samostatný kus
značený úřední
značkou 0.40 Kčs,
jde-li o výrobky platinové
a zlaté, a 0.20 Kčs,
jde-li o výrobky stříbrné.
Poznámky:
1. Poplatek se vybere, i když nedojde k označení výrobku úřední značkou pro nezákonitou ryzost nebo pro jinou závadu.
2. Celková částka poplatku za úkony, provedené pro tutéž stranu na její žádost mimo úřední místnost, zvyšuje se o 20 %, nejméně však o 60 Kčs za každý i započatý kalendářní den a každého vyslaného zaměstnance. Náhrada cestovných výdajů se nepožaduje.
2Prohlídka v podnicích, při které byly zabaveny závadné předměty nebo při které byly zjištěny jiné závady500 %
sazeb poplatku stanoveného
v pol. 1 za pozastavené
předměty, nejméně však
20 Kčs a nejvýše 200 Kčs.
Poznámka:
Zaplacení tohoto poplatku nemá vliv na zavedení případného trestního řízení.
3Označení zboží platinového, zlatého nebo stříbrného číslicí vyznačující ryzost nebo označení nepravých součástí uvedeného zboží značkou „Metal“ nebo označení uvedeného zboží vývozní značkou, za každý označený samostatný kus0.40
jde-li o zboží platinové nebo zlaté a
0.20 jde-li o zboží stříbrné.
4Stanoveni ryzosti drahých kovů a jejich slitin chemickým rozborem na žádost strany, a to
stanovení stříbra podle Volharda6
stanovení stříbra podle Gay-Lussaca12
stanovení stříbra kupelací6
stanovení stříbra zkouškou z kelímku12
stanovení stříbra vážkově18
přibližné stanovení stříbra na prubířském kameni, za jedno vyskoušení2
stanovení zlata kupelací18
stanovení zlata na mokré cestě28
přibližné stanovení zlata na prubířském kameni, za jedno vyzkoušení4
stanovení zlata a stříbra kupelací22
stanovení platiny nebo platiny a zlata nebo platiny, zlata a stříbra kupelací60
stanovení platiny na mokré cestě60
přibližné stanovení platiny na prubířském kameni, za jedno vyzkoušení6
stanovení ostatních platinových kovů, po70
Poznámka:
Poplatek se nevybere za stanovení ryzosti chemickým rozborem, pro které se orgán rozhodl z vlastního podnětu; totéž platí při opakování zkoušky na žádost strany. Konečné vyzkoušení ryzosti na žádost strany podléhá však poplatku. Zjistí-li se konečným vyzkoušením, že ryzost neodpovídá vydaným předpisům, vybere se dvojnásobný poplatek.
5Zkoušení rud, odpadků a jiných surovin chemickým rozborem na žádost strany, a to
stanovení stříbra24
stanovení zlata40
stanovení zlata a stříbra54
stanovení platiny nebo platiny a zlata nebo platiny, zlata a stříbra80
stanovení ostatních platinových kovů, po80
6Výměna a zpracování slitin drahých kovů na ryzí drahé kovy, a to
a) za 1 kg vyloučeného ryzího stříbra
u slitin ryzosti do 499/1000 stříbra72
u slitin ryzosti 500/1000 a výše stříbra46
u stříbrných kalů63
b) za 1 kg vyloučeného ryzího zlata
u slitin ryzosti do 10/1000 zlata600
u slitin ryzosti 11 až 300/1000 zlata500
u slitin ryzosti nad 300/1000 zlata400
c) u slitin s obsahem platiny a platinových kovů
za 1 kg vyloučené ryzí platiny2.000
za 1 kg vyloučeného jiného ryzího platinového kovu2.400
Poznámka:
V poplatcích za zpracování slitin drahých kovů jsou zahrnuty výdaje spojené s jejich tavením. Za stanovení ryzosti slitin se vybírají poplatky podle pol. 4.
7Zkoušení a úřední označování slitků na žádost strany, a to za 1 kg hrubé váhy slitků
stříbrných10
zlatých a platinových60
nejméně však 10 Kčs u slitků stříbrných a 20 Kčs u slitků zlatých a platinových.
Poznámka:
Za stanovení ryzosti se vybírají poplatky podle pol. 4.
8Taveni nezpracovaných drahých kovů za účelem ověření ryzosti a váhy na žádost strany, za 1 kg slitiny zlaté nebo platinové50
nejméně však 2 Kčs,
stříbrné7
Poznámka:
Za tavení zlata do váhy 5 g a stříbra do váhy 300 g se poplatek nevybírá.
9Přezkoušení platinového, zlatého nebo stříbrného zboží určeného k vývozu do ciziny, a to, jde-li o platinové nebo zlaté zboží4 až 50
stříbrné zboží2 až 26
Poznámka:
V mezích sazby vyměřuje se poplatek podle počtu zkoušek, a to za každou zkoušku sazbou stanovenou v pol. 4.
10Čištění a vakuová destilace rtuti na žádost strany, za 1 kg čisté rtuti20
11Znalecký nebo odborný posudek nebo jiné odborné práce orgánů státní služby pro drahé kovy na žádost strany10 až 1.000
(podle výdajů spojených s vypracováním posudku).

Sazebník VI

správních poplatků vybíraných zastupitelskými úřady Československé republiky.

Poznámky k celému sazebníku:

1. Poplatek podle pol. 1 je splatný bez vyměřeni při předloženi podání, jímž má být j řízení zahájeno. Ostatní poplatky podle tohoto sazebníku se vyměřují (§ 2 nařízení).

2. Od poplatků podle tohoto sazebníku jsou osvobozeny:

a) úkony, k nimž daly podnět cizí úřady, cizí veřejné korporace a ústavy, nejsou-li podstatně v zájmu strany;

b) úkony týkající se ochrany a zastupovaní československých občanů proti opatřením, která odporují mezinárodním smlouvám nebo zásadám mezinárodního práva;

c) úkony ve věcech povahy sociální.

Pol.Předmět poplatkuPoplatek a zast. úřadů ve státech
evropských
Kčs
mimoevropských
Kčs
1Řízení o podáních, není-li za úkony podáním vyvolané uložené zvláštní poplatek3060
Poznámka:
Od poplatku je osvobozeno řízení o podáních:
a) obsahujících oznámení nebo návrhy podstatně v zájmu obecném;
b) ve věcech důchodového zabezpečení;
c) týkajících se poplatků;
d) ve věcech vojenské povinnosti;
e) týkajících se neodůvodněného opuštění čs. námořní lodi členem posádky.
2Inkaso směnek i s event. doručením inkasované částky, z této částky1 %1 %
nejméně
1020
3Vybrání jiné pohledávky, renty a pod., s výjimkou požitků z důchodového zabezpečení:
a) i s vymáháním přímo zastupitelským úřadem a s event. doručením, z vybrané částky nebo z ceny2 %2 %
b) bez vymáhání nebo pouhé zakročení za účelem vybrání, poukáže-li dlužník platbu přímo příjemci, z, částky nebo ceny1 %1 %
Poznámka:
Poplatek se vybere vždy nejméně částkou 30 Kčs v evropských a 60 Kčs v mimoevropských státech; těmito částkami se poplatek vybere i tehdy, je-li zakročení bezvýsledné. Správní orgán může však poplatek vybrat nižšími než uvedenými částkami nebo od jeho vybrání upustit, nepřesahuje-li vybraná částka (cena) 60 Kčs v evropských a 120 Kčs v mimoevropských státech a jsou-li náklady spojené s vybráním nepatrné.
4Úhrn úkonů v řízení o dědictví, jako intervence u soudů, vybrání a doručení dědictví, a to i v případech úrazového odškodnění a pod., z ryzí ceny projednaného dědictví2 %2 %
nejméně
3060
5Doručení:
a) peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů, z doručované částky nebo z ceny doručovaného předmětu1 %1 %
nejméně
1020
b) písemné žádosti strany, zdržující se v cizině, čs. úřadu nebo úředního vyřízení čs. úřadu nebo soudního spisu straně v jejím zájmu1530
Poznámka:
Za doručení soudního spisu straně vybere se poplatek podle písm. b), jen doručí-li zastupitelský úřad spis sám (bez prostřednictví jiného úřadu nebo soudu).
6Úřední úschova:
a) peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů, za každých 6 měsíců nebo jejich část, z částky nebo ceny1 %1 %
nejméně
1020
b) listin nebo spisů, za každých 6 měsíců nebo jejich část, z každého archu nebo jeho části1020
Poznámka:
Od poplatku je osvobozena úřední úschova:
a) peněz, složených zálohou k úhradě poplatků, hotových výdajů a pod.;
b) částek vybraných při vymáhání pohledávek zastupitelským úřadem;
c) žalobních jistot;
d) jistot konsulárních právních zástupců, znalců a pod.;
e) cenin, svršku a pod. československých občanů v pracovním poměru, složených při onemocnění, uvěznění a pod.
7Vyhotovení zbrojního průvodního listu pro cestující3060
8Prodloužení nebo rozšíření platnosti cestovního pasu40 až 1.00040 až 1.000
(podle účelu cesty, doby platnosti a příjmových poměrů žadatele).
Poznámky:
1. Za vydání zájezdní soupisky, prodloužení nebo rozšíření její platnosti se vybírá poplatek ve výši desetiny částky, která by vyšla sečtením nejnižších sazeb poplatků za jednotlivé cestovní pasy pro všechny účastníky cesty, nejméně však 200 Kčs.
2. Poplatek za prodloužení nebo rozšíření platnosti cestovního pasu pro osoby trvale v cizině usedlé lze snížit až na 50 % nejnižší sazby, je-li nejnižší sazba neúnosná vzhledem k místním hospodářským poměrům, nebo jej za podmínek § 10 odst. 3 zákona a § 10 nařízení zcela prominout.
3. Od poplatku je osvobozeno prodloužení nebo rozšíření platnosti cestovního pasu pro zaměstnance zahraniční služby a jejich rodiny.
9Vidování cestovního pasu, a to:
a) vstupní visum jednorázové3030
b) průjezdní visum jednosměrné44
c) průjezdní visum obousměrné88
d) průjezdní visum trvalé1616
e) návratné visum jednorázové3030
f) návratné visum trvalé6060
Poznámky:
1. Ministerstvo financí může v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovit, že se poplatky podle této položky vybírají podle zásady vzájemnosti.
2. Jako cestovní pasy se posuzují také námořnické knížky, zatímní námořnické průkazy a plavecké knížky, pokud při cestách do ciziny nahrazují cestovní pasy.
3. Za vidování zájezdní soupisky se vybírá poplatek desetinou částky, která by vyšla sečtením poplatků za jednotlivá visa pro všechny účastníky cesty, nejméně však poplatek podle této položky.
4. Za vidování cestovního pasu, při němž se připojí zdravotní doložka (při epidemiích), vybírá se poplatek o 100 % vyšší.
5. Za visa udělovaná k návštěvě čs. lázní se vybírá poplatek sazbou o 50 % sníženou.
6. Od poplatku jsou osvobozena:
a) předběžná visa (t. j. ověřovací doložky, že cestovní pas je pravoplatný);
b) visa na diplomatické a služební pasy;
c) visa pro příslušníky cizích států na základě vzájemnosti;
d) vidování čs. cestovních pasů osobám vracejícím se do ČSR.
10a) Prodloužení platnosti námořnické knížky1010
b) vydání zatímního námořnického průkazu nebo prodloužení jeho platnosti1010
c) prodloužení platnosti plavecké knížky1010
Poznámka:
Podle této položky vybírá se poplatek, jen nenahrazuje-li námořnická knížka, zatímní námořnický průkaz nebo plavecká knížka při cestách do ciziny cestovní pas. Nahrazují-li tyto doklady při cestách do ciziny cestovní pasy, vybírá se za úkony uvedené pod písm. a) až c) poplatek podle pol. 8.
11Vyhotovení pasu pro mrtvolu180360
Poznámka:
Od poplatku jsou osvobozeny pasy pro zaměstnance zahraniční služby a jejich rodinné příslušníky nebe jiné osoby, zemřelé na služební cestě v cizině.
12Sepsání
a) smluv90180
kromě toho z ceny smluvního předmětu
1/4 %1/4 %
b) závěti90180
c) plné moci60120
d) jiné listiny nebo spisu na žádost stran, není-li za ně uložen2040
Poznámka:
Od poplatku je osvobozeno:
a) vyplnění formulářů pasových, visových a jiných k úřední potřebě;
b) sepsání, rozšíření a zkrácení námořního protestu;
c) sepsání nálezu o prohlídce čs. námořní lodi;
d) sepsání těchto protokolů týkajících se čs. námořních lodí: opustí-li člen posádky neodůvodněně loď, dojde-li ke sporu mezi kapitánem a posádkou nebo mezi posádkou a úřady v cizině nebo dojde-li na lodi k úrazu při práci nebo k přestupku.
13Vidování listin bez ověření, není-li za ně uložen zvláštní poplatek3060
Poznámka:
Od poplatku je osvobozeno vidování povinných lodních listin čs. námořní lodi, vydaných podle konvence o bezpečnosti života na moři, dále lodního, strojního a radiotelegrafického deníku čs. námořní lodi, seznamu posádky takové lodi a námořnických knížek při nalodění a vylodění celé posádky nebo jejích jednotlivých členů.
14Ověření
a) podpisu soukromé osoby4030
b) úředního podpisu a úřední pečeti na žádost strany3060
c) nebo vidování osvědčení o původu zboží, jiné listiny osvědčující původ zboží nebo účtů a listin, osvědčujících nárok zboží na zvláštní ochranu původu nebo pojmenování3060
d) správnosti opisu předloženého stranou, za každou i jen započatou stránku listiny, jejíž opis se ověřuje, sepsané
aa) v evropské řeči612
bb) v mimoevropské řeči1224
Poznámky:
1. Za ověření druhého a každého dalšího podpisu soukromé osoby na téže listině nebo za ověření podpisu téže osoby na dalších stejnopisech téže listiny se vybírá poplatek ve výši 25 % sazby.
2. Poplatky podle písm. a) až c) se vybírají stanovenou sazbou jen tehdy, nevyplývá-li z mezinárodních smluv nebo z doložky o nejvyšších výhodách osvobození od poplatku nebo jiná sazba poplatku.
3. Ministerstvo financí může v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovit, že se poplatky podle písm. a) až c) vybírají podle zásady vzájemnosti.
4. Poplatek podle písm. d) se vybírá sazbou o 25 % zvýšenou, ověřuje-li se správnost opisu účtu. tabulky nebo výkazu obsahujícího čísla.
5. Při ověřování správnosti několika opisů téže listiny se vybírá poplatek plnou sazbou jen za ověření prvního opisu; za ověření druhého a každého dalšího opisu se vybírá jen 50 % sazby.
15Vyhotovení opisu s ověřením jeho správnosti, za každou i jen započatou stránku
a) v evropské řeči2040
b) v mimoevropské řeči4080
Poznámky:
1. Za vyhotovení opisu (i s ověřením jeho správnosti) účtu, tabulky nebo výkazu, obsahujícího čísla, vybírá se poplatek sazbou o 25 % zvýšenou.
2. Při vyhotovení několika opisů téže listiny se vybírá poplatek plnou sazbou jen za vyhotovení a ověření správnosti prvého opisu; za vyhotovení a ověření správnost: druhého a každého dalšího opisu se vybírá poplatek ve výši 50 % sazby.
16Vyhotovení překladu:
a) i s jeho ověřením
aa) z cizího jazyka do češtiny nebo slovenštiny, za každou i jen započatou stránku překladu3060
bb) z češtiny nebo slovenštiny do cizího jazyka, za každou i jen započatou stránku překladu4080
cc) z jednoho cizího jazyka do druhého, za každou i jen započatou stránku překladu80160
dd) z čínského nebo japonského jazyka, za každý slovní znak 11
ee) do čínského nebo japonského jazyka, za každý slovní znak22
b) písemného bez ověřeníve výši 50 % sazeb pod písm. a).
Poznámky:
1. Za písemný překlad (ověřený i prostý) občanských a vojenských osobních dokladů se vybírá poplatek ve výši 50 % sazeb.
2. Za druhé a každé další vyhotovení ověřeného překladu se vybírá poplatek ve výši 50 % sazeb.
17Ověření správnosti překladu předloženého stranou:
a) z cizího jazyka do češtiny nebo slovenštiny, za každou i jen započatou stránku překladu2040
b) z češtiny nebo slovenštiny do cizího jazyka, za každou i jen započatou stránku překladu3060
c) z jednoho cizího jazyka do druhého, za každou i jen započatou stránku překladu60120
d) z čínského nebo japonského jazyka, za každý slovní znak11
e) do čínského nebo japonského jazyka, za každý slovní znak22
Poznámky:
1. Za ověření správnosti překladu občanských a vojenských osobních dokladů se vybírá poplatek ve výši 50 % sazeb.
2. Při ověřování správnosti několika opisů téhož překladu se vybírá poplatek plnou sazbou jen ze ověření prvého opisu; za ověření druhého a každého dalšího opisu se vybírá poplatek ve výši 50 % sazeb.
Přesunout nahoru