Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 58/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o dětských příspěvcích a o ochranné výchově

Částka 33/1955
Platnost od 15.12.1955
Účinnost od 01.01.1956
Zrušeno k 01.04.1964 (94/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 22. listopadu 1955

o dětských příspěvcích a o ochranné výchově

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


ČÁST I

Dětské příspěvky

§ 1

(1) Dětem, o něž není dostatečně postaráno jinak, zejména kolektivní péčí, mohou výkonné orgány okresních národních výborů poskytnout dětský příspěvek (dále jen "příspěvek") až do výše 140 Kčs měsíčně.

(2) Příspěvek lze poskytnout dítěti do dokonaného 16. roku věku. Jestliže se dítě starší než 16 let soustavně připravuje na budoucí životní povolání studiem na řádném učilišti nebo jiným školením (výcvikem) anebo jestliže si pro nemoc nebo tělesnou nebo duševní vadu nemůže vlastní prací opatřit výživu, lze poskytovat příspěvek až do dokonaného 25. roku věku.

(3) Podrobnosti o příspěvku upraví předseda státní komise důchodového zabezpečení.

§ 2

(1) Má-li dítě, jemuž je poskytován příspěvek, vůči někomu nárok na výživné na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu, přechází tento nárok na stát, a to do výše poskytnutých příspěvků.

(2) Nároky, které přešly na stát, vymáhají výkonné orgány okresních národních výborů soudní exekucí.

§ 3

Soudy a úřadovny ochrany mládeže jsou povinny poskytovat výkonným orgánům národních výborů potřebnou pomoc.

ČÁST II

Ochranná výchova

§ 4

(1) Ochranná výchova dětí nařízená soudem se vykonává ve výchovných zařízeních; vyžaduje-li to však zdravotní stav dítěte, vykoná se v léčebném ústavu.

(2) Výchovnými zařízeními, v nichž se vykonává soudem nařízená ochranná výchova dětí, které ještě nedokončily základní všeobecné školní vzdělání, jsou dětské domovy se zvýšenou výchovnou péčí, po případě, vyžaduje-li to duševní nebo tělesný stav dítěte, jiná výchovná zařízení, která určí ministr školství v dohodě s ministry spravedlnosti a zdravotnictví.

(3) Výchovnými zařízeními, v nichž se vykonává soudem nařízená ochranná výchova dětí, které dokončily základní všeobecné školní vzdělání, jsou výchovny dorostu, po případě, vyžaduje-li to duševní nebo tělesný stav dítěte, jiná výchovná zařízení, která určí ministr školství v dohodě s ministry spravedlnosti a zdravotnictví.

§ 5

(1) Výchovná zařízení, v nichž se vykonává soudem nařízená ochranná výchova dětí, zřizuje a zrušuje ministerstvo školství, které též vykonává na ně ústřední dozor.

(2) Přímé řízení výchovných zařízení, jejich hospodářské zajištění a kontrolu obstarávají výkonné orgány krajských národních výborů.

(3) Podrobnosti o výchovných zařízeních, zejména o jejich úkolech, řízení a správě, o přijímání dětí do ochranné výchovy a o jejím výkonu, o nárocích dětí umístěných ve výchovných zařízeních a o možnosti jejich podmíněného umístění mimo výchovné zařízení, upraví ministr školství v dohodě s ministry spravedlnosti, zdravotnictví a financí.

§ 6

Ochranná výchova potrvá, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do osmnáctého roku chovancova; vyžaduje-li to chovancův zájem, může soud ochrannou výchovu prodloužit do jeho devatenáctého roku.


ČÁST III

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 7

(1) V případech, ve kterých soudy do nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření o přiznání státního dětského příspěvku, jeho omezení nebo odnětí pravomocně nerozhodly, rozhodnou výkonné orgány okresních národních výborů.

(2) Státní dětský příspěvek přiznaný soudy vyplácejí v dosavadní výši jako dětský příspěvek podle tohoto zákonného opatření výkonné orgány okresních národních výborů, pokud nerozhodnou jinak.

§ 8

(1) Zrušují se všechna ustanovení, která odporují tomuto zákonnému opatření.

(2) Zejména se zrušují:

1. §§ 11 až 14 a dále §§ 21 a 22 zákona č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže,

2. §§ 31 až 39 nařízení ministra spravedlnosti, č. 70/1952 Sb., kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže, ve znění nařízení ministra spravedlnosti č. 88/1953 Sb., kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku.

§ 9

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provedou je ministři spravedlnosti a školství a předseda státní komise důchodového zabezpečení v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Štoll v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

Málek v. r.

David v. r.

Maurer v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krajčír v. r.

Ouzký v. r.

Krosnář v. r.

Pospíšil v. r.

Krutina v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru