Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 57/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dědí

Částka 33/1955
Platnost od 15.12.1955
Účinnost od 01.01.1956
Zrušeno k 01.04.1964 (99/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 22. listopadu 1955,

kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Účel úpravy

Péče o ochranu dětí vyžaduje, aby bylo lépe než dosud postaráno o plynulou úhradu osobních potřeb dětí v těch případech, kdy je nutno plnění vyživovací povinnosti vynucovat zákrokem se strany státu. Proto se postup při vymáhání úhrady osobních potřeb nezletilých dětí, stanovený předpisy o občanském soudním řízení, zjednodušuje a urychluje.

§ 2

Zabavení platu

(1) Změní-li dlužník zaměstnavatele poté, kdy bylo povoleno zabavení jeho platbu pro pohledávky na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí, vztahuje se zákaz daný při povolení exekuce dlužníkovu zaměstnavateli (poddlužníkovi), aby dlužníkovi platil, jakož i zákaz daný dlužníkovi, aby jakkoliv nakládal se zabaveným plateb, i na dlužníkův plat u každého dalšího zaměstnavatele (poddlužníka).

(2) Dlužníkův plat je u každého dalšího poddlužníka zabaven dnem, kdy bylo poddlužníkovi soudem do vlastních rukou doručeno vyrozumění o tom, že proti dlužníkovi byla povolena exekuce na plat; tímto dnem nabývá také vymáhající věřitel k dlužníkovu platu zástavní právo. Na to soud zároveň s doručením vyrozumění poddlužníka upozorní; vedle toho mu zašle vyúčtování srážek provedených dosavadním poddlužníkem a vyrozumí o provedených opatřeních vymáhajícího věřitele.

§ 3

Povinnosti poddlužníka

(1) Poddlužník je povinen oznámit do tří dnů soudu, kterým dnem dlužníkův pracovní poměr u něho skončil a kdo je novým zaměstnavatelem dlužníka, je-li mu tato skutečnost známa; s tímto oznámením je povinen zaslat soudu dvojmo vyúčtování srážek provedených s dlužníkova platu na úhradu vymáhané pohledávky. Na tyto povinnosti upozorní soud poddlužníka již v usnesení, kterým povoluje exekuci, a každého dalšího poddlužníka ve vyrozumění podle § 2 odst. 2.

(2) Lhůta pro vyjádření poddlužníka stanovená podle § 542a) odst. 1 o. s. ř. zkracuje se na 15 dní.

§ 4

Povinnosti dlužníka

(1) Dlužník je bez újmy povinností uvedených v § 542 o. s. ř. povinen oznámit do tří dnů soudu

a) den, kdy skončil jeho pracovní poměr u poddlužníka,

b) jméno a adresu nového zaměstnavatele.

(2) Při nástupu do práce u nového zaměstnavatele je dlužník povinen učinit prohlášení podle § 5 odst. 1.

§ 5

Povinnosti zaměstnavatele

(1) Zaměstnavatel je povinen vyžádat si od zaměstnance při nástupu do práce prohlášení, zda se proti němu nevede exekuce na plat pro pohledávku k úhradě osobních potřeb nezletilých dětí, po případě, kterým soudem a pro jakou pohledávku tohoto druhu je exekuce vedena.

(2) Zjistí-li zaměstnavatel, že proti zaměstnanci je vedena exekuce tohoto druhu, oznámí neprodleně soudu, který exekuci povolil, že zaměstnanec nastoupil u něho do práce.

§ 6zrušeno

§ 7

Všeobecné ustanovení

To, co je ustanoveno o zaměstnavatelích i zaměstnancích, platí přiměřeně i tam, kde plat je poskytován na podkladě členských vztahů, na podkladě sociálního zabezpečení nebo, kde jde o pracovní odměnu vyplácenou nikoli na podkladě pracovního (učebního) poměru.

§ 8

Přechodné ustanovení

U exekucí na plat pro pohledávky na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí, pokud byly zahájeny před účinností tohoto zákonného opatření, jsou dlužníci a poddlužníci povinni splnit povinnosti uložené tímto zákonným opatřením do 15 dnů od účinnosti tohoto ustanovení.


§ 9

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Štoll v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Škoda v. r.

Reitmajer v. r.

Barák v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

Málek v. r.

David v. r.

Maurer v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krajčír v. r.

Ouzký v. r.

Krosnář v. r.

Pospíšil v. r.

Krutina v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru