Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 55/1955 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb.

Částka 32/1955
Platnost od 12.12.1955
Účinnost od 12.12.1955
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55.

Vládní nařízení

ze dne 9. listopadu 1955,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků (dále jen "zákon"):


Čl. 1

Vládní nařízení č. 114/1953 Sb., ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 2 písm. b) zní:

"b) sláma čiroku metlového."

2. § 6 odst. 4 zní:

"(4) Chovatelům hospodářských zvířat, kteří nejsou držiteli zemědělské půdy, se vyměřují povinné dodávky:

a) vepřového masa, provozují-li soukromou výkrmnu prasat;

b) drůbeže, provozují-li soukromou drůbežárnu s výkrmem drůbeže;

c) vajec, provozují-li soukromou drůbežárnu s výrobou vajec;

d) mléka podle počtu chovaných krav;

e) ovčí vlny z každého kusu ovčího bravu."

3. § 8 odst. 3 zní:

"(3) Z výměry zemědělské půdy rozhodné pro vyměření povinné dodávky sena se vyjímají plochy uvedené v odstavci 2 písm . a) až ch)."

4. § 11 odst. 4 se mění a zní:

"(4) Pro zemědělské závody jednotlivě hospodařících rolníků , které jsou v dočasné správě místních národních výborů, po případě na kterých dočasně hospodaří strojní a traktorové stanice, platí dodávkové normy pro jednotlivě hospodařící rolníky, a to nejvýše s výměrou zemědělské půdy od 5 do 10 ha."

5. § 18 se mění a zní:

"§ 18

(1) Jednotlivě hospodařícím rolníkům, kterým byla výkonným orgánem místního národního výboru přikázána půda do užívání nebo kteří se smluvně zavázali nejméně na dobu šesti let k obhospodařování ladem ležící půdy nebo málo produktivní půdy ve státním socialistickém vlastnictví, se vyměří povinné dodávky podle dodávkových norem platných pro skupinu, do ní by patřili bez půdy přikázané jim do užívání, po případě bez půdy ve státním socialistickém vlastnictví, k jejímuž obhospodařování se smluvně zavázali.

(2) Na půdu přikázanou do užívání se poskytne sleva až do výše 50 % z dodávkových norem masa, mléka a vajec. Tato sleva se však neposkytne členům jednotných zemědělských družstev, jimž při vystoupení nebo vyloučení z družstva byla přikázána do užívání půda ve výměře najaté půdy, s níž vstoupili do jednotného zemědělského družstva. Slevy se dále neposkytnou těm jednotlivě hospodařícím rolníkům, kteří vypověděli dosavadní smlouvy o nájmu pozemků nebo kteří v nich po skončení nájemní doby nepokračují, ač pro to nejsou hospodářské nebo jiné důležité důvody, byla-li jim v důsledku toho přikázána do užívání půda téže výměry. Okresní plnomocník může však na návrh zemědělského odboru rady okresního národního výboru i v těchto případech povolit slevy, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné."

6. § 35 se mění a zní:

"§ 35

Záhumenkářům, členům jednotných zemědělských družstev nižšího typu a jednotlivě hospodařícím drobným a středním rolníkům z téhož okresu se povoluje plnit povinnou dodávku masa společně. Dodavatel, který dává část své dodávky ve prospěch druhého dodavatele, musí mít splněnu vlastní celoroční povinnou dodávku masa."

7. § 37 č. 1 s e mění a zní:

"1. na plnění dodávkových povinností a naturálních odměn, jejichž plnění bylo odloženo nebo převedeno z předchozího roku."


Čl. 2

Ministryně výkupu se zmocňuje, aby upravila a ve Sbírce zákonů vyhlásila úplné znění vládního nařízení č . 114/1953 Sb., jak vyplývá ze znění článku 1.

Čl. 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí pro dodávkovou povinnost a výkup zemědělských výrobků počínaje rokem 1956; provede je ministryně výkupu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Machačová v. r.

Přesunout nahoru