Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 47/1955 Sb.Vládní nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků

Částka 26/1955
Platnost od 26.09.1955
Účinnost od 26.09.1955
Zrušeno k 15.07.1991 (284/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47.

Vládní nařízení

ze dne 10. srpna 1955

o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Pojem a účel hospodářsko-technických úprav pozemků

(1) Hospodářsko-technickými úpravami pozemků podle tohoto nařízení (dále jen "pozemkové úpravy") se rozumějí scelování nesouvislých a rozptýlených zemědělských pozemků a s tím souvisící provádění terenních, vodohospodářských a jiných opatření sloužících ke zvýšení úrodnosti půdy a zlepšení hospodaření na ní.

(2) Účelem pozemkových úprav je především vytvoření podmínek pro zavedení socialistické velkovýroby a s ní spojeného nejširšího využití mechanisace zemědělských prací jako prostředku k rozvoji zemědělské výroby a tím i ke zvýšení životní úrovně pracujícího lidu.

§ 2

Obce, v nichž lze provést pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy lze provést v územním obvodu obcí

a) na návrh jednotného zemědělského družstva anebo jiného zemědělského závodu socialistického sektoru nebo

b) kde toho vyžadují zvláštní důvody obecného zájmu.

ČÁST DRUHÁ

Pozemkové úpravy prováděné na návrh zemědělského závodu socialistického sektoru

§ 3

Řízení o návrhu

Návrh na provedení pozemkových úprav se podává prostřednictvím místního národního výboru zemědělskému odboru rady okresního národního výboru. O návrhu rozhoduje rada okresního národního výboru na návrh zemědělského odboru rady okresního národního výboru po zjištění místních poměrů v obci, v níž se mají pozemkové úpravy provést, zejména po zjištění, zda jsou splněny hospodářské a politické předpoklady a zda to vyžaduje lepší organisace práce; při rozhodování o návrhu se opírá o výsledek jednání s rolníky a o jejich přesvědčení, že jim provedení pozemkových úprav přinese zlepšení v hospodaření. O technických možnostech, účelnosti a proveditelnosti pozemkových úprav může si zemědělský odbor rady okresního národního výboru vyžádat posudek Státního ústavu pro projektování zemědělské výstavby Agroprojekt (dále jen "Agroprojekt").

§ 4

Uzavření smlouvy o vypracování projektu pozemkových úprav

Bylo-li provedení pozemkových úprav povoleno, uzavře zemědělský odbor rady okresního národního výboru smlouvu s Agroprojektem o vypracování projektu.

§ 5

Přípravné řízení

(1) Před zahájením prací na vypracování projektu pozemkových úprav provede Agroprojekt přípravné řízení, jež zahrnuje průzkum územního obvodu obce, sestavení přehledu o pozemkové držbě podle jednotlivých zemědělských závodů a ostatních držitelů pozemků a přehledu o pozemcích členů jednotného zemědělského družstva.

(2) Při vypracování projektu pozemkových úprav postupuje Agroprojekt v součinnosti s místní komisí pro pozemkové úpravy (dále jen "komise").

§ 6

Zřízení a úkoly místní komise pro pozemkové úpravy

(1) Komisi zřídí rada místního národního výboru, když bylo rozhodnuto o návrhu na provedení pozemkových úprav (§ 3). V komisi mají po jednom zástupci místní národní výbor, jednotné zemědělské družstvo, jiný zemědělský závod socialistického sektoru se sídlem v obci a jednotlivě hospodařící malí a střední rolníci, kteří jsou na území obce držiteli zemědělských pozemků; při počtu více než sto zemědělských závodů jednotlivě hospodařících malých a středních rolníků mají tito rolníci v komisi dva zástupce.

(2) Úkolem komise je zejména:

a) být nápomocna při přípravě projektu pozemkových úprav, posuzovat návrh projektu a podávat k němu připomínky;

b) pečovat, aby provedením pozemkových úprav bylo dosaženo nejúčelnějšího uspořádání pozemkové držby s hlediska zemědělské velkovýroby;

c) navrhovat a projednávat zřízení společných zařízení, přidělování a umisťování náhradních pozemků a pozemků záhumenkových.

§ 7

Přespolní pozemky

Po předchozím souhlasu orgánu, který je nejblíže společně nadřízen příslušným výkonným orgánům místních národních výborů v obci pozemkových úprav a v obcích sousedních, lze pojmout do pozemkových úprav v zájmu vytvoření uceleného hospodářského obvodu obce i pozemky na území sousedních obcí (přespolní pozemky), které patří zemědělskému závodu se sídlem v obci pozemkových úprav nebo jinému vlastníku (držiteli) pozemků, pokud je jich k provedení úprav nezbytně třeba.

§ 8

Vyloučení pozemků z pozemkových úprav

Z pozemkových úprav se vyloučí pozemky vyhrazené pro obranu státu, vodní cesty, silnice, dráhy, hřbitovy, lesy a souvislé plochy pozemků, určených podle plánu k zalesnění, zastavěné plochy a přilehlé zahrady, stavební pozemky a pozemky, u nichž toho vyžadují jiné důvody zvláštního zřetele hodné (na př. přírodní chráněná území).

§ 9

Náhradní užívání přidělených pozemků

(1) Vlastníkům, kteří provedením pozemkových úprav pozbyli užívání svých pozemků, se bezplatně přidělí do užívání náhradní pozemky (náhradní užívání).

(2) Náhradní užívání opravňuje náhradního uživatele k užívání pozemku ve stejném rozsahu, v jakém by náleželo vlastníku tohoto náhradního pozemku, a je trvale spojeno s vlastnictvím pozemku, za nějž byl přidělen pozemek do náhradního užívání. Náhradní uživatel má proto právo na výnos pozemku, může měnit jeho podstatu a provádět na něm stavby; nemůže však pozemek zatížit ani zcizit.

(3) Právo náhradního užívání pozemku přechází při převodu nebo přechodu vlastnictví pozemku, za nějž byl přidělen pozemek do náhradního užívání, na nového vlastníka.

§ 10

Náhradní pozemky

Při přidělování náhradních pozemků je třeba dbát toho, aby bylo dosaženo účelného uspořádání půdy v zájmu malých a středních rolníků při zachování zásady zatlačování kapitalistických živlů. Těmto rolníkům musí být proto zásadně přidělovány náhradní pozemky, které

a) mají přiměřeně stejnou výměru a jsou stejného druhu, při čemž musí být zejména zachována krmivová základna,

b) mají přiměřeně stejnou bonitu, hospodářský stav (t. j. vyhnojení a předkultura) a vzdálenost; při tom se přihlíží k výhodě získané pozemkovou úpravou.

§ 11

Právo požívání, užívací a nájemní práva k pozemku, za který byl přidělen náhradní pozemek

Právo požívání a užívací práva k pozemku, za který byl přidělen pozemek do náhradního užívání, přecházejí na pozemek v náhradním užívání. To platí také o nájemním právu, nebylo-li v nájemní smlouvě jinak stanoveno; nájemce je však v takovém případě oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit.

§ 12

Schválení projektu

(1) Agroprojekt předloží projekt pozemkových úprav vypracovaný v součinnosti s komisí a s ní projednaný zemědělskému odboru rady okresního národního výboru. Zemědělský odbor rady okresního národního výboru po přezkoumání projektu uloží výkonnému orgánu místního národního výboru obce pozemkových úprav, aby jej vyložil po dobu 8 dnů k veřejnému nahlédnutí a vyhlásil to v obci způsobem v místě obvyklým.

(2) Proti navrženým pozemkovým úpravám v projektu obsaženým jsou vlastníci a uživatelé pozemků pojatých do pozemkových úprav oprávněni podávat výkonnému orgánu místního národního výboru k obhájení svých zájmů připomínky ve lhůtě 15 dnů od posledního dne lhůty stanovené pro vyložení projektu.

(3) Podané připomínky se pokusí výkonný orgán místního národního výboru vyřídit dohodou a nedojde-li k ní, předloží připomínky zemědělskému odboru rady okresního národního výboru. Zároveň s připomínkami předloží ke schválení i projekt pozemkových úprav.

(4) Projekt schvaluje zemědělský odbor rady okresního národního výboru za účasti zástupce místního národního výboru; při tom rozhodne též o podaných připomínkách. Vyhoví-li připomínkám nebo má-li za to, že je třeba projekt změnit, uloží Agroprojektu přepracování projektu pozemkových úprav. Jinak projekt schválí. Rozhodnutí zemědělského odboru rady okresního národního výboru se vyhlásí v obci pozemkových úprav způsobem v místě obvyklým a navržený projekt se zároveň vyloží po dobu 15 dnů k veřejnému nahlédnutí. Proti rozhodnutí zemědělského odboru rady okresního národního výboru mohou se osoby, jejichž připomínkám nebylo vyhověno, odvolat v téže lhůtě k zemědělské správě rady krajského národního výboru.

§ 13

Náklady pozemkových úprav

Náklady spojené s provedením pozemkových úprav hradí stát, s výjimkou výdajů na pomocné práce (zejména na pomocníky-figuranty pro práce spojené s vypracováním projektu), prováděné v místě pozemkových úprav, jež hradí navrhovatel pozemkových úprav.

§ 14

Provádění pozemkových úprav při změnách v užívání pozemků

Podle ustanovení této části se postupuje také, dojde-li ke změnám v užívání pozemků vyžadujícím provedení pozemkových úprav. Dojde-li k provedení pozemkových úprav v důsledku vystoupení nebo vyloučení člena jednotného zemědělského družstva, hradí náklady těchto pozemkových úprav vystoupivší nebo vyloučený člen.

ČÁST TŘETÍ

Pozemkové úpravy prováděné z moci úřední

§ 15

Příslušnost

O provádění pozemkových úprav z důvodů zvláštního obecného zájmu (na př. k zamezení rozdrobení pozemkové držby v důsledku rozsáhlých komunikačních staveb) rozhoduje z moci úřední zemědělská správa rady krajského národního výboru po vyjádření výkonného orgánu místního národního výboru a zemědělského odboru rady okresního národního výboru. Pro provádění těchto pozemkových úprav platí přiměřeně ustanovení částí první a druhé.

ČÁST ČTVRTÁ

Zaokrouhlování pozemků

§ 16

Předpoklady pro zaokrouhlování pozemků

V místech, kde nejsou splněny podmínky pro provedení pozemkových úprav, lze provést v zájmu zlepšení hospodaření zaokrouhlování pozemků (arondaci).

§ 17

Způsoby zaokrouhlování pozemků

(1) Zaokrouhlování pozemků se provede směnou pozemku podle dohody jejich vlastníků.

(2) Nedojde-li k dohodě, provede se směna pozemků na návrh jednoho ze zúčastněných vlastníků rozhodnutím zemědělského odboru rady okresního národního výboru, který směněné pozemky přidělí do náhradního užívání. Před rozhodnutím o směně pozemků vyslechne zemědělský odbor rady okresního národního výboru účastníky směny pozemků a vyhotoví o směně zápis, v němž uvede vlastníky pozemků, pozemky, které se směňují, a jejich bonitu a výměru. Proti rozhodnutí zemědělského odboru rady okresního národního výboru se účastníci mohou odvolat k zemědělské správě rady krajského národního výboru. Směňované pozemky musí mít vzájemně přibližně stejnou výměru, bonitu, hospodářský stav a druh kultury.

(3) Vlastníkem podle odstavce 1 se rozumí také orgán nebo organisace, které mají směňovaný pozemek ve své správě.


ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 18

Osvobození od dávek a poplatků

Úřední úkony učiněné v souvislosti s prováděním pozemkových úprav nebo se zaokrouhlováním pozemků jsou osvobozeny od poplatků.

§ 19

Zmocnění

Ministerstvo zemědělství vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady předpisy k provedení tohoto nařízení.

§ 20

Pravoplatnost dosavadních opatření

Pozemkové úpravy provedené v souladu s účelem sledovaným tímto nařízením se považují za provedené podle tohoto nařízení.

§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušují se předpisy, které odporují tomuto nařízení. Zejména se zrušují zákon č. 47/1948 Sb., o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon), a vládní nařízení č. 211/1949 Sb., o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy.

§ 22

Účinnost a provedení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.,

též na místě presidenta republiky podle § 72 odst. 2 ústavy

Smida v. r.

Přesunout nahoru