Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 4/1955 Sb.Nařízení ministra financí o notářských poplatcích

Částka 2/1955
Platnost od 12.02.1955
Účinnost od 01.01.1955
Zrušeno k 01.07.1957 (26/1957 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

4.

Nařízení ministra financí

ze dne 22. ledna 1955

o notářských poplatcích

Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem spravedlnosti podle § 11 odst. 3 zákona č. 52/1954 Sb., kterým se rozšiřuje působnost státního notářství:


§ 1

O notářských poplatcích a o náhradě skutečně vzešlých výloh platí dosavadní předpisy se změnami a doplňky uvedenými v § 2.


§ 2

Sazebník notárských poplatku pripojený k narízení ministra financí č. 118/1951 Sb., o notářských poplatcích, se míní a doplňuje takto:

1. Položka D zní:

Za projednání dědictví

a) náleží-li do něho zemědělská půda, jejíž nabyvatel je členem jednotného zemědělského družstva přijavšího vzorové stanovy, z ceny celého dědictví ................ 0,5 %

b) v jiných případech

aa) z ceny předmětů osobního vlastnictví, pokud cena aktiv převyšuje 1000 Kčs ................ 2,5 %

bb) z ceny předmětů soukromého vlastnictví ............. 5 %

Poznámky:

1. Pro posouzení, o jaký druh vlastnictví jde, je rozhodující osoba nabyvatele.

2. Poplatek se sníží podle písm. a), jestliže nabyvatel zemědělské půdy se stane členem jednotného zemědělského družstva, které přijalo vzorové stanovy, nejpozději do jednoho roku ode dne doručení platebního výměru.

2. Položka E zní:

Za přijetí do úschovy

a) přijímají-li se movité věci do úschovy proto, že podle prohlášení složitele nelze závazek, jehož předmětem jsou tyto věci, splnit z důležitého důvodu (§ 3 zákona č. 52/1954 Sb.), z ceny věcí ........ 1 % nejméně 10 Kčs,

b) v jiných případech, jde-li o

aa) listinu ......................................... 10 Kčs

dá-li se do úschovy současně několik listin, za každou další listinu .......................... 2 Kčs

bb) hotové peníze, cenné papíry a jiné cenné hodnoty, z jejich obecné ceny (nominální hodnoty) ........ 0,25 % nejméně 10 Kčs nejvýše 100 Kčs

3. Položka F zní:

Za sepsání podání, osnovy smlouvy, plné moci, prohlášení nebo jiné listiny o právním úkonu, která nemá povahu veřejné listiny, z ceny předmětu ..... 0,5 % nejméně 25 Kčs nejvýše 400 Kčs

4. Za položku CH se vkládá položka I tohoto znění:

Za sepsání notářského protokolu (§ 7 zákona č. 52/1954 Sb.)

1. jde-li o jednostranný právní úkon (prohlášení), z ceny předmětu ................................... 0,75 % nejméně 30 Kčs

2. jde-li o smlouvu, z ceny předmětu .................... 1 % nejméně 40 Kčs


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1955.


Široký v . r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru