Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 38/1955 Sb.Vládní nařízení o organisaci plemenářské služby

Částka 21/1955
Platnost od 30.08.1955
Účinnost od 01.07.1955
Zrušeno k 30.10.1959 (65/1959 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38.

Vládní nařízení

ze dne 6. července 1955

o organisaci plemenářské služby

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:


§ 1

(1) Zabezpečení neustálého zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat a zvelebování jejich chovů, budování kmenových stád a plemenářských hospodářství vyžadují jednotné řízení a cílevědomé provádění plemenářské práce. Za tím účelem se zřizuje inspektorát státních plemenářských stanic v Praze a inspektorát státních plemenářských stanic v Bratislavě.

(2) Inspektorát je rozpočtovou organisací podřízenou ministerstvu zemědělství (pověřenectvu zemědělství).

(3) Složkami inspektorátu jsou v každém kraji krajská správa státních plemenářských stanic a v každém okrese státní plemenářská stanice, po případě její pobočka.

(4) Národní výbory napomáhají inspektorátům a jejich složkám při jednotném řízení a cílevědomém provádění plemenářské práce, sledují jejich činnost, hodnotí, jak plní své úkoly a plnění těchto úkolů jim usnadňují.

§ 2

Ředitele inspektorátu státních plemenářských stanic v Praze a ředitele krajských správ státních plemenářských stanic v českých krajích jmenuje ministr zemědělství, ředitele inspektorátu státních plemenářských stanic v Bratislavě a ředitele krajských správ státních plemenářských stanic na Slovensku jmenuje pověřenec zemědělství. Vedoucí státních plemenářských stanic jmenuje ředitel inspektorátu na návrh ředitele příslušné krajské správy státních plemenářských stanic.

§ 3

Inspektorát se řídí pokyny ministerstva zemědělství. Plánuje, řídí a kontroluje činnost krajských správ státních plemenářských stanic; při tom plní zejména tyto úkoly:

1. sestavuje návrh státního plemenářského plánu;

2. zajišťuje plnění státního plemenářského plánu a provádění plemenářských opatření;

3. řídí inseminaci a dohlíží na její provádění;

4. prohlašuje podle směrnic ministerstva zemědělství zemědělské závody za plemenářská hospodářství a organisuje a zajišťuje jejich rozvoj;

5. zajišťuje produkci plemenných zvířat a organisuje jejich rozmisťování;

6. organisuje bonitaci plemenných chovů;

7. řídí kontrolu zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat a dohlíží na její provádění;

8. zapisuje vynikající plemeníky a plemenice do státních plemenných knih podle směrnic ministerstva zemědělství, vede státní plemenné knihy a dohlíží na vedení krajských plemenných knih;

9. sestavuje návrh plánu trhů na plemenná zvířata, dohlíží na jejich provádění a organisuje, po případě pořádá výstavy plemenných zvířat;

10. napomáhá ústřední (oblastní) výběrové komisi (§ 1 vl. nař. č. 7/1951 Sb.) při plnění jejích úkolů;

11. stará se o rozšíření a praktické využití pokrokových vědeckých poznatků v oboru plemenářství i v zavádění řádné krmné techniky.

§ 4

Krajská správa státních plemenářských stanic plánuje, řídí a kontroluje činnost státních plemenářských stanic a při tom plní zejména tyto úkoly:

1. řídí plemenitbu hospodářských zvířat, zajišťuje produkci plemenných zvířat a organisuje jejich rozmisťování v kraji;

2. zajišťuje inseminaci skotu a ovcí;

3. dozírá na provádění kontroly zvyšování užitkovosti a kontroluje a zpracovává její výsledky;

4. zapisuje plemenná zvířata do krajských plemenných knih, vede krajské plemenné knihy, vydává potvrzení o původu a podává návrhy na zápisy zvířat do státních plemenných knih;

5. navrhuje inspektorátu, které zemědělské závody mají být prohlášeny za plemenářská hospodářství, a pečuje o budování a rozvoj takových závodů;

6. pořádá trhy na plemenná zvířata, rozhoduje o připuštění zvířat k trhu a pořádá krajské výstavy a přehlídky hospodářských zvířat;

7. určuje na návrh státní plemenářské stanice, po případě její pobočky obvody plemenářských zootechniků a inseminačních techniků;

8. zřizuje laboratoře pro zkoušení mléka pro účely kontroly zvyšování užitkovosti;

9. zřizuje se souhlasem inspektorátu jako své pracoviště revisní stanice užitkovosti drůbeže.

§ 5

(1) Státní plemenářská stanice plní zejména tyto úkoly:

1. provádí kontrolu zvyšování užitkovosti svými plemenářskými zootechniky a podává krajské správě státních plemenářských stanic návrhy na zápisy do krajských plemenných knih;

2. pečuje o živočišnou výrobu v plemenářských a chovatelských hospodářstvích;

3. provádí inseminaci a opatřuje a chová pro ni potřebné plemeníky;

4. zřizuje odchovny plemeníků pro inseminaci;

5. organisuje odchov plemenných zvířat a napomáhá jednotným zemědělským družstvům při vypracování plánu rozvoje plemenných chovů;

6. spolupracuje s krajskou správou státních plemenářských stanic při provádění trhů na plemenná zvířata a přijímá přihlášky chovatelů k těmto trhům;

7. organisuje okresní výstavy a přehlídky plemenných hospodářských zvířat;

8. pečuje o provedení plemenářských opatření přímo v jednotlivých chovech;

9. napomáhá okresní výběrové komisi při plnění jejích úkolů;

10. zavádí pokrokové methody v chovu a odchovu plemenných zvířat v zemědělských závodech.

(2) Pobočka státní plemenářské stanice plní úkoly státní plemenářské stanice, nechová však vlastní plemeníky.

§ 6

Zrušují se Státní inspektorát pro plemenitbu hospodářských zvířat. Oblastní inspektorát pro plemenitbu hospodářských zvířat, Ústřední správa inseminačních stanic a krajské správy inseminačních stanic; jejich práva, závazky a úkoly přejímá inspektorát a jeho složky v krajích a okresech.

§ 7

Plemenitbu koní a zápisy plemenných koní do krajských plemenných knih a vedení těchto knih provádějí podle směrnic ministerstva zemědělství státní ústavy pro chov koní.

§ 8

Podrobnější předpisy o organisaci a činnosti inspektorátů a jejich složek, jakož i o jejich spolupráci s výkonnými orgány národních výborů vydá ministr zemědělství.


§ 9

Zrušují se všechny předpisy, pokud odporují tomuto nařízení.


§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1955; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Smida v. r.

Přesunout nahoru