Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 36/1955 Sb.Vládní nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev

Částka 20/1955
Platnost od 13.08.1955
Účinnost od 01.01.1955
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36.

Vládní nařízení

ze dne 6. července 1955,

kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:


§ 1

(1) Odkládá se placení a úrokování peněžitých závazků, uvedených v § 2 odst. 1, jestliže

a) dlužníkem je člen jednotného zemědělského družstva se společnou rostlinnou a živočišnou výrobou, které hospodaří podle vzorových stanov (dále jen "dlužník"),

b) věřitelem je socialistická právnická osoba (dále jen "věřitel").

(2) Úprava se nevztahuje na závazky členů jednotných zemědělských družstev za majetek přidělený z pozemkových reforem a podle zákona č. 148/1947 Sb., na pohledávky na pojistném národního pojištění a z pojištění u Státní pojišťovny, na pohledávky z dodávky elektřiny a plynu a na závazky, které má dlužník vůči jednotnému zemědělskému družstvu, jehož je členem.

§ 2

(1) Úprava se vztahuje

a) na pohledávky zajištěné zástavním právem na nemovitém majetku dlužníka, vneseném do jednotného zemědělského družstva, pokud tento majetek sloužil provozu zemědělského hospodářství dlužníka nebo provozu jeho živnosti, jestliže provoz této živnosti převzalo jednotné zemědělské družstvo,

b) na pohledávky zajištěné zástavním právem na mrtvém a živém inventáři, který dlužník vnesl do jednotného zemědělského družstva,

c) na jiné pohledávky, které vznikly na pořízení živého a mrtvého inventáře, který dlužník vnesl do jednotného zemědělského družstva nebo které vznikly v souvislosti s provozem jeho zemědělského hospodářství, jež vnesl do jednotného zemědělského družstva,

d) na pohledávky, které vznikly v souvislosti s provozem jeho živnosti, pokud její provoz převzalo jednotné zemědělské družstvo,

e) na nedoplatky zemědělské daně, pokud připadá na pozemky dlužníka vnesené do jednotného zemědělského družstva, na nedoplatky živnostenské daně ze živnosti, jejíž provoz převzalo jednotné zemědělské družstvo, na nedoplatky daně z příjmů obyvatelstva, pokud připadá na příjem z takové živnosti a na nedoplatky jiných daní a veřejných dávek, pokud připadají na majetek vnesený do jednotného zemědělského družstva nebo na přírůstek tohoto majetku.

(2) Úprava se nevztahuje na peněžité závazky, které nevznikly v souvislosti s provozem zemědělského hospodářství nebo živnostenského podniku, vnesených do jednotného zemědělského družstva. Úprava se dále nevztahuje na peněžité závazky vzniklé po 1. lednu 1958.

(3) Placení a úrokování peněžitých závazků vzniklých před 1. lednem 1954 se odkládá po dobu trvání členství dlužníka v jednotném zemědělském družstvu. To platí i o nedoplatcích na dědické dani a s ní souvisícím nemovitostním poplatku, i pokud bylo dědictví nabyto po tomto dni, jakož i o peněžitých závazcích vzniklých z úvěru podle zákona č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona č. 115/1947 Sb., i když vznikly po 1. lednu 1954.

(4) Placení a úrokování peněžitých závazků vzniklých v době od 1. ledna 1954 do 1. ledna 1958, s výjimkou peněžitých závazků uvedených v odstavci 3 druhé větě, se odkládá do konce roku, v němž dlužník vstoupil do jednotného zemědělského družstva, a dále po tři roky počínajíc rokem následujícím po vstupu dlužníka do družstva, nejméně však do 31. prosince 1960.

§ 3

(1) Odklad placení a úrokování se vztahuje jak na placení nezaplacených peněžitých závazků splatných přede dnem 1. ledna 1958, tak na peněžité závazky budoucně splatné a vztahuje se i na placení dlužných splátek a úroků, které dospěly před 1. lednem 1958.

(2) Dnem vstupu dlužníka do jednotného zemědělského družstva, nejdříve dnem 1. ledna 1955, zaniká povinnost dlužníka k placení úroků z peněžitých závazků uvedených v odstavci 1 a připadajících na dobu trvání odkladu jejich placení a úrokování uvedenou v § 2 odst. 3 a 4.

§ 4

Odklad placení a úrokování platí i tehdy, stane-li se dlužník členem jednotného zemědělského družstva teprve po dni účinnosti tohoto vládního nařízení.

§ 5

(1) Má-li věřitel za to, že nejsou splněny podmínky odkladu placení a úrokování, navrhne soudu, aby o tom rozhodl.

(2) O řízení před soudem platí, pokud z dalších ustanovení neplyne něco jiného, obecná ustanovení občanského řádu soudního s výjimkou ustanovení §§ 129 až 131 o nákladech řízení. Soud rozhodne po ústním jednání usnesením.

§ 6

V návrhu podle § 5 uvede věřitel:

a) označení soudu a účastníků (věřitele a dlužníka),

b) dobu a důvod vzniku závazku,

c) původní výši závazku a nynější jeho zůstatek s příslušenstvím,

d) u knihovních závazků číslo knihovní vložky a katastrální území,

e) odůvodnění s označením důkazních prostředků.

§ 7

Soud doručí návrh na zahájení řízení účastníkům řízení a zemědělskému odboru rady okresního národního výboru. Tomuto odboru dá soud příležitost k tomu, aby se vyjádřil vždy, když se rozhoduje o otázce, zda na peněžitý závazek dlužníka se vztahuje odklad placení a úrokování, a to i jako o otázce předběžné.

§ 8

Soud doručí rozhodnutí účastníkům, zemědělskému odboru rady okresního národního výboru a jednotnému zemědělskému družstvu, jehož je dlužník členem.

§ 9

(1) Dnem 1. ledna 1955, popřípadě ode dne pozdějšího vstupu, neprobíhá po dobu odkladu placení a úrokování peněžitých závazků promlčecí lhůta u těchto pohledávek.

(2) Soud přeruší řízení o žalobách, pokud se týkají placení nebo vymáhání peněžitých závazků, jichž placení a úrokování bylo odloženo; exekuční řízení s výjimkou exekuce zřízením zástavního práva soud zruší.

§ 10

(1) Uplynutím doby odkladu, jeho pravomocným zrušením, popřípadě dnem, kdy dlužník přestal být členem jednotného zemědělského družstva, obnovuje se dlužníkova povinnost platit peněžité závazky s příslušenstvím a úrokování těchto závazků.

(2) Účinky podle odstavce 1 nenastanou, jestliže se dlužník do 30 dnů po dni, kdy skončilo jeho členství v družstvu, stane členem téhož neb jiného zemědělského družstva se společnou rostlinnou i živočišnou výrobou, které hospodaří podle vzorových stanov.

(3) Dlužník jest povinen neprodleně hlásit věřiteli den, jímž přestal být členem družstva; dokud tak neučiní, neprobíhá promlčecí lhůta.

§ 11

(1) Členu, který má podle § 1 povolen odklad placení a úrokování peněžitých závazků, nesmí jednotné zemědělské družstvo vyplatit částky, které by mu podle usnesení členské schůze příslušely z důvodu náhrady za užívání půdy nebo z důvodů splátek za vnesený živý i mrtvý inventář.

(2) Věřitel pohledávky, jejíž placení a úrokování je odloženo, oznámí družstvu, že má pohledávku za jeho členem, dobu jejího vzniku, původní výši a právní důvod pohledávky; zároveň věřitel sdělí výši pohledávky a nedoplatek na úrocích připadajících do dne zastavení úrokování.

(3) Družstvo je povinno částky uvedené v odstavci 1 do výše úroků a splátek zaplatit přímo věřiteli; podrobnosti stanoví ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě s ministerstvem financí a zúčastněnými ústředními úřady.

§ 12

(1) Na návrh zemědělského odboru rady okresního národního výboru rozhodne soud o zrušení odkladu placení a úrokování peněžitých závazků dlužníka,

a) jestliže dlužník ve spekulačním úmyslu zcizil nebo jiným způsobem se zbavil hospodářských zvířat nebo zásob osiv a krmiv, nebo

b) jestliže rozsah jeho osobního hospodářství je větší než připouštějí vzorové stanovy jednotného zemědělského družstva, nebo

c) jestliže se dlužník soustavně bez vážného důvodu vyhýbá práci v družstvu nebo družstvo jinak úmyslně poškozuje.

(2) O řízení před soudem a doručování rozhodnutí platí obdobně ustanovení § 5 odst. 2 a § 8.

(3) Odklad placení a úrokování peněžitých závazků uvedených v § 2 odst. 1 písm. e) může výkonný orgán okresního národního výboru zrušit před uplynutím lhůt uvedených v § 2 odst. 3 a 4, jestliže majetkové a výdělkové poměry dlužníka jsou takové, že by úhrada uvedených závazků neohrozila výživu poplatníka a členů jeho rodiny.

§ 13

Odklad placení a úrokování peněžitých závazků se vztahuje i na peněžité závazky nezletilých dětí zemřelého člena družstva do doby, než dosáhnou věku, v němž se mohou stát členy družstva.

§ 14

Ministr financí v dohodě s ministrem zemědělství a zúčastněnými ústředními úřady upraví finanční důsledky plynoucí pro věřitele z provádění tohoto nařízení.


§ 15

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1955; provedou je ministři zemědělství, financí a spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Přesunout nahoru