Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 35/1955 Sb.Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci

Částka 19/1955
Platnost od 09.08.1955
Účinnost od 09.08.1955
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

35.

Vládní nařízení

ze dne 6. července 1955,

o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:


Čl. I

Ustanovení §§ 4 a 5 vládního nařízení č. 98/1952 Sb. se mění a zní:

"§ 4

(1) Zjistí-li orgány státní obchodní inspekce, že došlo k porušení zákonů, usnesení a nařízení vlády, jakož i nařízení, směrnic a příkazů ve věcech vnitřního obchodu,

a) dávají vedoucím obchodních podniků a podniků společného stravování závazné pokyny a lhůty k odstranění zjištěných nedostatků a přestupků proti předpisům ve věcech vnitřního obchodu a kontrolují jejich splnění,

b) ukládají na místě blokové pokuty pracovníkům obchodních podniků a podniků společného stravování,

c) ukládají provinivším se pracovníkům obchodních podniků a podniků společného stravování pokuty od 100,- Kčs do 2000,- Kčs; mohou také navrhovat nadřízeným orgánům uložení disciplinárních trestů,

d) odevzdají vyšetřujícím orgánům materiál k trestnímu stíhání osob, které způsobily nedodržování maloobchodních cen, záměny druhů prodávaného zboží, oklamání kupujících nebo jiné nedovolené machinace.

(2) K opatření podle odstavce 1 písm. c) je oprávněný pouze krajský obchodní inspektor.

(3) Orgány státní obchodní inspekce mají při provádění své činnosti právo:

a) vstupovat do výrobních, skladových a jiných prostorů obchodních podniků a organisací a podniků společného stravování,

b) zakazovat prodej zboží nevhodného k zásobování obyvatelstva,

c) vyloučit z používání nesprávné váhy a míry,

d) v nutných případech zjistit zůstatky zboží a pokladní hotovosti v těch obchodních podnicích a podnicích společného stravování, kde byly odhaleny vážné nedostatky v obchodě.

(4) Obchodní podniky a organisace a podniky společného stravování jsou povinny předložit inspektorům státní obchodní inspekce na požádání všechny doklady, zprávy a vysvětlivky, nezbytné k provádění jejich úkolů.

§ 5

(1) Z rozhodnutí krajských obchodních inspektorů o uložení pokuty lze se odvolat do 15 dnů k hlavnímu obchodnímu inspektorovi, který o odvolání rozhodne s konečnou platností do tří týdnů ode dne, kdy mu bylo doručeno.

(2) Pokuty lze uhrazovat administrativními srážkami ze mzdy; mohou být vymáhány též soudní exekucí. Pokuty připadají státu."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Přesunout nahoru