Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 34/1955 Sb.Vládní nařízení o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu

Částka 18/1955
Platnost od 30.07.1955
Účinnost od 01.01.1955
Zrušeno k 01.01.1957 (23/1957 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 10. června 1955

o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:


§ 1

(1) Ke zvýšení iniciativy a odpovědnosti ředitelů podniků státního obchodu a jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisací, jakož i podniků turistického a cestovního ruchu a k podnícení hmotného zájmu zaměstnanců na plnění plánů může být v těchto podnicích a organisacích (dále jen "podniky") zřízen ředitelský fond (dále jen "fond").

(2) Ministr financí se zmocňuje, aby v dohodě s věcně příslušným ministrem a po slyšení jednotné odborové organisace určil, v kterých podnicích a od které doby se fond zřizuje.

§ 2

(1) Do fondu plyne podíl na plánovaném zisku ve výši 1 %.

(2) Překročí-li podnik plán zisku, plyne do fondu navíc podíl ve výši 15 % úhrnného nadplánového zisku.

(3) Fond obdrží také odměnu z nadplánových odvodů vlastních oběžných prostředků (obratových fondů) ve výši a za podmínek, které stanoví ministr financí zvláštními směrnicemi.

(4) Podmínkou pro poskytnutí podílů je, že podnik plní nebo překračuje plán maloobchodního nebo velkoobchodního obratu nebo plán odbytu v plánované struktuře, plán výroby zboží ve stanoveném sortimentu, plánovaný zisk a nepřekračuje plánované náklady na oběh.

(5) Roční úhrnný podíl plynoucí do fondu včetně odměny z nadplánových odvodů vlastních oběžných prostředků nesmí překročit 5 % ročního mzdového fondu pracovníků podniku činných v hlavní činnosti podniku, přepočteného na procento skutečného objemu maloobchodního nebo velkoobchodního obratu a výroby zboží.

§ 3

Při určení výše nadplánového zisku se do tohoto zisku nezapočítávají částky, které vyplynuly z příčin, které nezávisí na obchodní nebo výrobní činnosti podniku.

§ 4

(1) Po ukončení každého čtvrtletí převádí se do fondu zálohový podíl ve výši 50 % částky vypočtené podle § 2 ze souhrnných výsledků dosažených podle rozvahy podniku od počátku roku.

(2) Konečná výše podílu převáděného do fondu se určuje podle schválené roční rozvahy.

§ 5

(1) Prostředků fondu používá ředitel podniku:

a) k rozšiřování obchodního provozu nebo výroby, k výstavbě a opravám prováděným bytovým hospodářstvím podniku a k technickému zdokonalování obchodu nebo výroby (malé mechanisaci, realisaci zlepšovacích návrhů a pod.) i mimo rámec plánovaných investic, a to ve výši 40 % prostředků fondu;

b) k výplatě individuálních odměn vítězům socialistických soutěží, pracovníkům za vynikající pracovní výkony, k úhradě poukazů na rekreaci pracujících a k výplatě jednorázových výpomocí pracovníkům podniku;

c) ke zlepšení kulturní, sociální, hygienické, zdravotní a bezpečnostní péče o pracovníky podniku (ke zlepšení pomocných hospodářství, ke zřizování dětských zařízení, k nákupu inventáře pro tato zařízení, na tělovýchovné účely, kluby a pod.).

(2) Výdaje na vrub fondu mohou být prováděny jen ve výši částek, které již byly do fondu převedeny. Zakazuje se vydávání prostředků na vrub částek, jejichž převedení do fondu je teprve očekáváno.

§ 6

Rozpočet fondu schvaluje ředitel podniku po projednání se závodní radou. O použití prostředků fondu, zejména o účelu a výši vynaložených částek, je nutno uvědomit všechny pracující podniku.

§ 7

Kontrola odvádění stanovených částek do fondu a vydávání těchto prostředků v podnicích přísluší ministerstvu financí. Práva věcně příslušných ministerstev k provádění této kontroly a jejich odpovědnost za ni zůstávají nedotčeny.

§ 8

Ministerstvo financí vydá v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a jednotnou odborovou organisací směrnice k provedení tohoto nařízení.

§ 9

Na podniky, u nichž byl fond zřízen, se nevztahují ustanovení dekretu č. 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách, ve znění zákona č. 188/1948 Sb., pokud stanoví povinnost odvádět Jednotnému fondu pracujících podíl na čistém zisku.


§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1955; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru