Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1955 Sb.Vyhláška předsedy vlády, kterou se vyhlašují stanovy řádů "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"

Částka 13/1955
Platnost od 01.06.1955
Účinnost od 01.06.1955
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26.

Vyhláška předsedy vlády

ze dne 25. května 1955,

kterou se vyhlašují stanovy řádů "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"

Předseda vlády vyhlašuje podle § 6 odst. 1 vládního nařízení č. 24/1955 Sb., kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost":


STANOVY

"Řádu Rudého praporu práce", "Řádu Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"

Čl. 1

Řád Rudého praporu práce

(1) Řád Rudého praporu práce se propůjčuje za mimořádné zásluhy získané celoživotním dílem, dlouholetou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.

(2) Řád Rudého praporu práce má tvar ozubeného kola o průměru 40 mm, zdobeného ve spodní části lipovými ratolestmi. Z ratolestí vybíhá žerď s rudým vlajícím praporem. Pozadí tvoří svazek klasů, na němž je umístěna rudě smaltovaná pěticípá hvězda.

Na rubu řádu je ozubené kolo ozdobeno lipovými ratolestmi. V horní části je umístěn malý státní znak ve štítě o výšce 22 mm. Nad ním je pěticípá plastická hvězda. Pod štítem je matriční číslo.

Řád je připevněn na stuze závěsem, který tvoří dvě zkřížené lipové snítky, zavěšené do horního hrotu hvězdy. Řád je ražen ze stříbra a zlacen.

Stuha Řádu Rudého praporu práce je 38 mm široká. Je světle modré barvy, s tmavomodrým 3 mm širokým pruhem uprostřed. Je lemována po obou krajích rudými proužky 3 mm širokými.

(3) Řád Rudého praporu práce se nosí na levé straně prsou za Řádem rudé zástavy. Nosí-li se jen stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Čl. 2

Řád Rudé hvězdy práce

(1) Řád Rudé hvězdy práce se propůjčuje za vynikající zásluhy získané dlouholetou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.

(2) Řád Rudé hvězdy práce tvoří plastická, rudě smaltovaná pěticípá hvězda s rozpětím hrotů 42 mm. Mezi jednotlivými cípy hvězdy vyčnívají vrcholy pětiúhelníku, jímž je hvězda podložena.

Na rubu Řádu je umístěn pětiúhelník s vepsaným kruhem o průměru 24 mm, v němž je malý státní znak nad lipovou ratolestí. Spodní vrchol pětiúhelníku je opatřen matričním číslem. Pětiúhelník přesahují profilované cípy hvězdy.

Hvězda je spojena se stuhou stříbrným závěsem, který tvoří dvě zkřížené lipové snítky, spojené závěsným kroužkem s hvězdou.

Řád je ražen ze stříbra.

Stuha Řádu Rudé hvězdy práce je 38 mm široká. Je světle modrá se dvěma tmavomodrými 3 mm širokými pruhy uprostřed. Je lemována po obou krajích rudými proužky 3 mm širokými.

(3) Řád Rudé hvězdy práce se nosí na levé straně prsou za Řádem Práce. Nosí-li se pouze stužka řádu, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Čl. 3

Vyznamenání Za pracovní věrnost

(1) Vyznamenání Za pracovní věrnost se propůjčuje za vynikající zásluhy, získané víceletou, houževnatou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.

(2) Vyznamenání Za pracovní věrnost má tvar kruhu o průměru 33 mm. Na ploše kruhu je umístěn vlající prapor, na němž je položena vavřínová snítka. Snítka je spojena se žerdí praporu stuhou s nápisem "Za pracovní věrnost".

Na rubu vyznamenání je umístěn malý státní znak nad lipovou ratolestí.

Vyznamenání je raženo ze stříbra.

Stuha je 38 mm široká. Je světle modrá se třemi tmavomodrými 3 mm širokými pruhy uprostřed. Je lemována po obou krajích rudými proužky 3 mm širokými.

(3) Vyznamenání Za pracovní věrnost se nosí na levé straně prsou za vyznamenáním Za zásluhy o výstavbu. Nosí-li se pouze stužka vyznamenání, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Čl. 4

Vyznamenání Za pracovní obětavost

(1) Vyznamenání Za pracovní obětavost se propůjčuje za zásluhy získané víceletou, obětavou a příkladnou prací na rozhodujících úsecích hospodářské, vědecké nebo kulturní výstavby socialismu, prodchnutou věrností k povolání.

(2) Vyznamenání Za pracovní obětavost má tvar kruhu o průměru 33 mm. Na ploše kruhu je umístěn vlající prapor, na němž je položena vavřínová snítka. Snítka je spojena se žerdí praporu stuhou s nápisem "Za pracovní obětavost".

Na rubu vyznamenání je umístěn malý státní znak nad lipovou ratolestí.

Vyznamenání je raženo z bronzu.

Stuha je 38 mm široká. Je světle modrá se čtyřmi tmavomodrými 3 mm širokými pruhy uprostřed. Je lemována po obou krajích rudými proužky 3 mm širokými.

(3) Vyznamenání Za pracovní obětavost se nosí na levé straně prsou za vyznamenáním Za vynikající práci. Nosí-li se pouze stužka vyznamenání, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Společná ustanovení

Čl. 5

(1) Řád Rudého praporu práce, Řád Rudé hvězdy práce a vyznamenání Za pracovní věrnost a Za pracovní obětavost (dále jen "řády a vyznamenání") propůjčuje na návrh vlády president republiky.

(2) Zároveň s řádem dostane vyznamenaný diplom a řádovou knížku a s vyznamenáním průkazku jako doklad o nošení řádu nebo vyznamenání.

Čl. 6

(1) Řády a vyznamenání lze výjimečně propůjčit i po smrti vyznamenaného; v takovém případě se řád nebo vyznamenání s doklady doručí rodině vyznamenaného.

(2) Zemře-li vyznamenaný, ponechávají se řád nebo vyznamenání a doklady jako památka jeho rodině; nikdo z rodiny je však nesmí nosit. Není-li nikoho z rodiny zesnulého, musí být řád nebo vyznamenání a doklady vráceny úřadu předsednictva vlády.

Čl. 7

(1) Dopustí-li se vyznamenaný jednání, které ho činí nehodným řádu nebo vyznamenání, nebo vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti svědčící o tom, že mu řád nebo vyznamenání byly propůjčeny nezaslouženě, řád nebo vyznamenání ztrácí.

(2) Jakmile ztrátu vysloví komise zřízená podle § 9 odst. 2 zákona č. 247/1949 Sb., musí být řád nebo vyznamenání a doklady ihned vráceny úřadu předsednictva vlády.

(3) Úřadu předsednictva vlády musí být vráceny řád nebo vyznamenání a doklady, které ztratil odsouzený při ztrátě čestných práv občanských vyslovené soudem.

Čl. 8

(1) V případě ztráty, odcizení a pod. může úřad předsednictva vlády vydat náhradní řád nebo vyznamenání a doklady za úhradu, kterou sám stanoví.

(2) Ztrátu a odcizení je vyznamenaný povinen ohlásit neprodleně úřadu předsednictva vlády a příslušnému orgánu veřejné bezpečnosti.

(3) Řády a vyznamenání jsou nezcizitelné.

Čl. 9

(1) Řád nebo vyznamenání lze propůjčit i

a) souboru osob, které tvoří pracovní nebo jiný kolektiv; k převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů zvolí kolektiv ze svého středu delegaci;

b) vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru; k převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určí delegaci velitelství útvaru; dekorování se provádí zpravidla před nastoupeným útvarem;

c) podnikům, ústavům, státním orgánům nebo symbolům; k převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určí delegaci příslušný orgán.

(2) Při zániku vyznamenaného souboru osob nebo vyznamenaného útvaru, podniku nebo ústavu musí být řád nebo vyznamenání a doklady vráceny úřadu předsednictva vlády.

Čl. 10

Věci řádů a vyznamenání spravuje předseda vlády.


Široký v. r.

Přesunout nahoru