Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 23/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o jedech a látkách škodlivých zdraví

Částka 11/1955
Platnost od 30.04.1955
Účinnost od 30.04.1955
Zrušeno k 01.07.1967 (56/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23.

Zákonné opatření

předsednictva Národního shromáždění

ze dne 31. března 1955

o jedech a látkách škodlivých zdraví

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Jedy a seznam jedů

(1) Za jedy se podle tohoto zákonného opatření považují látky (přípravky), které ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ministerstvy uvede v seznamu jedů uveřejněném v úředním listu.

(2) V seznamu jedů může ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem vnitra a ostatními zúčastněnými ministerstvy též stanovit, k jakému účelu lze použít některých jedů, po případě, k jakým účelům se jich nesmí použít.

§ 2

Nové jedovaté látky

Látky (přípravky), které byly nově objeveny a které mohou mít vlastnosti a účinky jedů, musí být předloženy k posouzení ministerstvu zdravotnictví. Dokud nebudou tyto látky (přípravky) uveřejněny v seznamu jedů nebo dokud nebude rozhodnuto, že nejde o jedy, smí jich být použito jakkoliv jen se souhlasem ministerstva zdravotnictví vydaným v dohodě s ministerstvem vnitra; souhlasu není třeba, pokud se takových látek (přípravků) používá k vědeckým nebo výzkumným účelům.

§ 3

Výroba, zpracování a příprava jedů

(1) Jedy smějí vyrábět, zpracovávat nebo připravovat jen podniky, kterým to povolí ministerstvo, do jehož působnosti náleží podnik, v dohodě s ministerstvy vnitra a zdravotnictví. Výrobu, zpracování a přípravu jedovatých prostředků na ochranu rostlinné výroby povoluje ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvy vnitra a zdravotnictví a ministerstvem, do jehož působnosti náleží podnik. Výrobu, zpracování a přípravu omamných látek povoluje ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem vnitra. V povolení musí být uvedeno, na které druhy jedů se vztahuje.

(2) Podniky, které vyrábějí, zpracovávají nebo připravují jedy (dále jen "výrobní podniky"), musí vést přesnou evidenci surovin k výrobě, zpracování nebo přípravě jedů a vyrobených jedů.

§ 4

Dovoz jedů z ciziny

(1) K dovozu jedů z ciziny je třeba zvláštního povolení ministerstva zahraničního obchodu vydaného v dohodě s ministerstvy vnitra a zdravotnictví; jde-li o omamné látky, vydává toto povolení ministerstvo zdravotnictví. U omamných látek je třeba zvláštního povolení ministerstva zdravotnictví též při vývozu a průvozu.

(2) Dovozce musí vést přesné záznamy o dovozu, úschově a výdeji jedů.

§ 5

Prodej jedů

(1) Výrobní podniky a dovozci smějí prodávat jedy jen jiným oprávněným podnikům výrobním nebo podnikům a zařízením, jimž bylo dáno povolení k dalšímu prodeji nebo k používání jedů.

(2) Povolení k dalšímu prodeji jedů vydává podnikům a zařízením krajská správa ministerstva vnitra v dohodě s krajským hygienikem; povolení k dalšímu prodeji omamných látek vydává ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem vnitra.

(3) Podniky (zařízení) oprávněné k prodeji jedů musí vést přesné záznamy o odběru, úschově a prodeji jedů.

§ 6

Používání jedů

Podniky a zařízení, které při své činnosti používají jedů, mohou provozovat tuto svoji činnost jen se zvláštním povolením. Povolení k používání jedů vydává krajská správa ministerstva vnitra v dohodě s krajským hygienikem; udělí je jen tehdy, jsou-li zaručeny odborné znalosti a spolehlivost zaměstnanců podniku (zařízení) a ostatní podmínky pro správné zacházení s jedy. V povolení musí být uvedeno, na které druhy jedů se vztahuje.

§ 7

Odběr jedů

(1) Povolení k výrobě, zpracování nebo přípravě jedů a povolení k používání jedů obsahuje zároveň oprávnění k odběru jedů.

(2) Jinak může výkonný orgán místního národního výboru vydat v odůvodněných případech povolení k jednorázovému odběru určitého jedu k přesně stanovenému účelu.

§ 8

Oběh jedů

Jed nesmí být zcizen tomu, ani převeden na toho, kdo nemá příslušné povolení.

§ 9

Zacházení s jedy

Při výrobě, zpracování, přípravě a prodeji jedů, jakož i při jejich úschově, dopravě a používání musí být zajištěna taková provozní a kontrolní opatření, aby bylo zabráněno ohrožení zdraví a života občanů, jakož i zneužití jedů. Zásoby jedů musí být přehledně srovnány, označeny a bezpečně uloženy, vždy odděleně od ostatních předmětů, zejména od poživatin.

§ 10

Zacházení s přípravky obsahujícími jed a s chemickými přípravky škodlivými zdraví

Ustanovení § 9 se vztahuje obdobně i na výrobu, zpracování, prodej, označení, úschovu, dopravu a používání přípravků, které obsahují jed v koncentraci zdraví škodlivé a nejsou uvedeny v seznamu jedů, jakož i na chemické přípravky škodlivé zdraví.

§ 11

Dozor

Orgány ministerstva vnitra a orgány státní zdravotní správy, zvláště k tomu zmocněné, jsou oprávněny vstupovat do všech závodů, zařízení a objektů, kde jsou jedy, odebírat v potřebném množství a rozsahu jejich vzorky pro vyšetření a požadovat potřebné doklady a údaje. V zařízeních v oboru ministerstva národní obrany vykonávají tuto působnost orgány vojenské správy.

§ 12

Zvláštní ustanovení

(1) Ustanovení § 3 odst. 1 a § 6 se nevztahují na lékárny a jiná zdravotnická zařízení, která určí ministr zdravotnictví.

(2) Povolení k výrobě, zpracování nebo přípravě jedů a povolení k používání jedů se nahrazují

a) u výzkumných a vědeckých ústavů výměrem o jejich zřízení, pokud z něho vyplývá, že používání jedů je v souvislosti s činností ústavu,

b) u škol odborných a vysokých jejich učebními osnovami, pokud z nich vyplývá, že používání jedů je potřebné k vyučovacím účelům.

Výjimka uvedená v tomto odstavci se nevztahuje na výrobu, zpracování, přípravu a používání omamných látek.

(3) O evidenci, výdeji, odběru a dovozu léčiv platí zvláštní předpisy.

§ 13

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministr zdravotnictví se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem vnitra a věcně příslušným ministrem stanovil

a) jakou způsobilost musí mít osoby, které se zúčastní při výrobě, zpracování nebo přípravě jedů, a jakou způsobilost musí mít osoby, které prodávají nebo uschovávají jedy,

b) jak se zachází s jedy, s přípravky obsahujícími jedy a s chemickými přípravky zdraví škodlivými, zejména, jak mají být jedy a uvedené přípravky uschovány, baleny, dopravovány, po případě zničeny, a jak mají být jejich obaly označeny.

(2) Ministr vnitra se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem zdravotnictví a věcně příslušným ministrem vydal ostatní podrobné předpisy k provedení tohoto zákonného opatření, zejména aby stanovil,

a) jaké jsou podmínky pro povolení podle § 3 odst. 1, § 5 odst. 2 a §§ 6 a 7,

b) jaké náležitosti musí mít evidenční záznamy podle tohoto zákonného opatření (§§ 3, 4 a 5).


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 14

Podniky a zařízení, které vykonávají činnost, k níž je třeba povolení podle tohoto zákonného opatření, jsou povinny podat u příslušného orgánu žádost o povolení do měsíce po dni, kdy toto zákonné opatření nabude účinnosti. Potvrzení o tom, že žádost byla včas podána, nahrazuje povolení až do rozhodnutí o žádosti.

§ 15

(1) Zrušují se všechny předpisy o věcech upravených tímto zákonným opatřením; zejména se zrušují:

1. nařízení č. 60/1876 ř. z., o obchodu s jedy, léčivy obsahujícími jed a chemickými preparáty zdraví škodlivými, ve znění nařízení č. 10/1886 ř. z., č. 10/1941 Sb. a č. 116/1942 Sb.,

2. nařízení č. 111.005/1894 B. M. (uh. min. vnitra), o obchodu s léky, léčivými prostředky a jedy a látkami obsahujícími jed,

3. nařízení č. 196/1907 ř. z., o průkazu zvláštní způsobilosti podle § 23 odst. 1 živnostenského řádu, ve znění nařízení č. 106/1914 ř. z., pokud se vztahuje na jedy,

4. ustanovení § 1 odd. VI vládního nařízení č. 105/1925 Sb., o průkazu zvláštní způsobilosti při koncesovaných živnostech uvedených v § 37 odst. 1 živnostenského zákona, pokud se vztahují na jedy,

5. opiový zákon č. 29/1938 Sb. a vládní nařízení č. 137/1938 Sb., kterým se provádí opiový zákon,

6. ustanovení § 27 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby, pokud se vztahuje na jedy, a ustanovení § 28 téhož zákona.

(2) Předpisy upravující dopravu jedů po drahách jsou nedotčeny.

(3) Do vydání předpisů podle tohoto zákonného opatření se přiměřeně postupuje podle předpisů dosavadních, pokud neodporují tomuto zákonnému opatření.

§ 16

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vnitra a zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Poláček v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Štoll v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Dr. Škoda v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Smida v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Nosek v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru