Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 22/1955 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní dřevařské inspekci

Částka 11/1955
Platnost od 30.04.1955
Účinnost od 01.04.1955
Zrušeno k 25.10.1967 (99/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 31. března 1955

o státní dřevařské inspekci

Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Účel

Aby byla ve všech odvětvích národního hospodářství zajištěna a rozvíjena přísná úspornost při hospodaření s dřevem a výrobky, jejichž podstatnou součást tvoří dřevo ( dále jen "dřevo" ), zřizuje se státní dřevařská inspekce.

§ 2

Orgány státní dřevařské inspekce

(1) Státní dřevařská inspekce se zřizuje při ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu jako orgán celostátní.

(2) V čele státní dřevařské inspekce stojí hlavní inspektor, kterého jmenuje a odvolává na návrh ministra lesů a dřevařského průmyslu vláda; při své práci se řídí hlavní inspektor pokyny ministra lesů a dřevařského průmyslu.

(3) Pro výkon své činnosti má hlavní inspektor potřebný počet inspektorů a technických, administrativních a pomocných zaměstnanců; ustanovuje a odvolává je hlavní inspektor.

§ 3

Úkoly státní dřevařské inspekce

Státní dřevařská inspekce plní zejména tyto úkoly:

a) sleduje hospodaření s dřevem,

b) prověřuje, jak jsou plněny právní předpisy a vládní usnesení a jak jsou prováděna opatření, zajišťující řádné hospodaření s dřevem,

c) činí opatření k odstranění zjištěných závad,

d) navrhuje příslušným orgánům opatření zajišťující úsporné hospodaření s dřevem,

e) vyjadřuje se k zásadám připravovaných všeobecných úprav výroby, odbytu, spotřeby a cen dřeva,

f) organisuje a rozvíjí hnutí za úspory dřeva.

Povinnosti a práva státní dřevařské inspekce

§ 4

Při plnění svých úkolů státní dřevařská inspekce zejména

1. prověřuje

a) správnost a dodržování technicko-hospodářských norem dřeva,

b) používání předepsaných a odpovídajících sortimentů dřeva,

c) hospodaření s příděly dřeva, pro které nejsou stanoveny spotřební normy (údržba a běžný provoz),

d) využívání dřevního odpadu,

e) plánovité zavádění výroby náhradních hmot ze dřeva,

f) využívání beden a latění,

g) využívání pomocného dřeva ve stavebnictví;

2. navrhuje příslušným orgánům

a) nahrazování dřeva jiným materiálem,

b) změny technicko-hospodářských norem dřeva,

c) zavádění prémiových řádů pro prokazatelné úspory dřeva.

§ 5

(1) Orgány státní dřevařské inspekce mají při plnění svých úkolů právo

a) požadovat od rozpočtových, hospodářských a jiných organisací a zařízení zprávy, doklady, sdělení a vysvětlení o věcech náležejících do působnosti státní dřevařské inspekce,

b) vstupovat do podniků, závodů, provozoven a skladů a nahlížet do příslušných záznamů; zaměstnanci jsou povinni umožnit jim provádění kontrol a sdělit jim potřebné údaje.

(2) Na žádost orgánů státní dřevařské inspekce vyšle ústřední orgán, v jehož odvětví je prováděno šetření, na svůj náklad odborného poradce, který se zúčastní šetření.

§ 6

Orgány státní dřevařské inspekce jsou povinny zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství ve věcech, o nichž se dozví při výkonu své činnosti. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

§ 7

(1) Zjistí-li inspektor státní dřevařské inspekce, že došlo k porušení právních předpisů nebo vládních usnesení nebo že nejsou prováděna opatření zajišťující řádné hospodaření s dřevem, může uložit odpovědným osobám pokutu až do 2 000.- Kčs.

(2) Z rozhodnutí o uložení pokuty inspektorem státní dřevařské inspekce lze se odvolat. O odvolání rozhoduje s konečnou platností hlavní inspektor. Ministr lesů a dřevařského průmyslu může zrušit rozhodnutí hlavního inspektora, jestliže toto rozhodnutí je v rozporu s obecným zájmem, zejména s potřebami hospodářského plánování, a přikázat věc k novému projednání nebo rozhodnout sám.

(3) Inspektor státní dřevařské inspekce nemůže pokutu uložit, jestliže od zjištění závady uplynuly již 4 měsíce. Promlčení se přetrhuje, jestliže inspektor zahájí ve věci jednání.

(4) Pokutu uloženou zaměstnanci vymáhá účtárna zaměstnavatele na podkladě pravomocného rozhodnutí o uložení pokuty, a to srážkou z platu až do 25 % jeho výše. Srážky, včetně srážek s předchozím pořadím, nesmí však činit více, než kolik dovolují obecné předpisy o exekuci na plat. Pokutu lze vymáhat též soudní exekucí.

(5) Uloženou pokutu nelze vymáhat po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci.

(6) Pokuty připadají státu.

§ 8

Součinnost ústředních orgánů a národních výborů

(1) Ministerstva a ostatní ústřední orgány a pověřenectva, jejich výrobní a zásobovací složky a odbytová organisace ministerstva a pověřenectva lesů a dřevařského průmyslu jsou povinny se státní dřevařskou inspekcí úzce spolupracovat a řešit s ní dílčí problémy co nejúspornějšího hospodaření dřevem.

(2) Správy pro lesy a dřevařský průmysl rad krajských národních výborů zřídí úsporné dřevařské komise pro sledování úspornosti při hospodaření s dřevem v kraji.

§ 9

Šetření v objektech zvláštního poslání

V objektech ozbrojených sil provádějí orgány státní dřevařské inspekce šetření a prověrky podle zvláštních předpisů vydaných ministrem lesů a dřevařského průmyslu v dohodě s příslušným ministrem.

§ 10

Statut státní dřevařské inspekce

Podrobnosti o působnosti státní dřevařské inspekce a řízení ve věcech pokut upraví statut, který vydá ministr lesů a dřevařského průmyslu se schválením vlády.


§ 11

Účinnost a provedení

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1955; provede je ministr lesů a dřevařského průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Poláček v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Štoll v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Dr. Škoda v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Smida v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Nosek v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru