Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 18/1955 Sb.Vládní nařízení o kvantitativní přejímce výrobků

Částka 9/1955
Platnost od 26.04.1955
Účinnost od 26.04.1955
Zrušeno k 01.01.1959 (69/1958 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18.

Vládní nařízení

ze dne 8. dubna 1955

o kvantitativní přejímce výrobků

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955:


ČÁST PRVÁ

Všeobecná ustanovení

§ 1

Toto nařízení upravuje kvantitativní přejímku výrobků mezi podniky, organisacemi a zařízeními socialistického sektoru i orgány státní správy a postup při reklamacích množství.

§ 2

Odběratel je vždy povinen provést kvantitativní přejímku výrobků. Pokud neupravují základní podmínky dodávky nebo jiné předpisy závazné pro obě strany kvantitativní přejímku jinak, platí pro ni ustanovení tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Postup při kvantitativní přejímce výrobků

ODDÍL 1

Kvantitativní přejímka

§ 3

Kvantitativní přejímka spočívá v prověrce správnosti dodaného množství výrobků.

§ 4

Kvantitativní přejímku výrobků bez obalů provádí odběratel v místě dodání (na př. železniční stanice určení, sklad dodavatele nebo odběratele a pod.). Kvantitativní přejímku výrobků v obalech provádí až ve svém skladu; v místě dodání přejímá výrobky v obalu jen podle počtu kusů obalů a jejich zjevné neporušenosti, po případě podle hrubé váhy jednotlivých kusů obalů.

§ 5

(1) Kvantitativní přejímku výrobků bez obalů a přejímku výrobků v obalech podle počtu kusů obalů, po případě podle hrubé váhy jednotlivých kusů obalů je odběratel povinen provést ihned při odběru a u výrobků dopravených veřejným dopravcem ještě za přítomnosti orgánu tohoto dopravce.

(2) Kvantitativní přejímku výrobků v obalech podle počtu výrobků v obalech, po případě podle čisté váhy dodaného množství výrobků je odběratel povinen provést bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin u výrobků, které se rychle kazí a do 15 dnů u ostatních výrobků.

(3) Lhůty stanovené v odstavci 2 počínají při místní dodávce dnem, kdy odběratel odebral výrobky ve skladu dodavatele, jinak dnem dodání výrobků do místa (stanice, přístavu) určení.

§ 6

Zjistí-li odběratel při přejímání výrobků v obalech nesrovnalosti v hrubé váze nebo v počtu kusů, anebo zjistí-li, že obaly jsou porušeny, sepíše o tom ihned se zástupcem dodavatele zápis; v případě, že přejímá výrobky od dopravce, sepíše zápis s orgánem dopravce, po případě zajistí jeho sepsání orgánem dopravce v předepsané formě. Ze zápisu musí být zřejmo, kdy, kde, za účasti koho a z jakého důvodu byl sepsán a co bylo zápisem zjištěno. Zápis musí být všemi zúčastněnými podepsán.

§ 7

(1) Zjistí-li odběratel při kvantitativní přejímce, že množství výrobků nesouhlasí s údaji průvodních dokladů (dodacích listů, přepravních dokladů, faktur a pod.), musí sestavit protokol o kvantitativních vadách.

(2) V závažných případech přeruší odběratel otvírání zbývajících obalů a vyhotoví o tom ihned záznam, který podepíší osoby, které prověřovaly množství. Odběratel pak vyzve telegraficky nebo telefonicky dodavatele k účasti na prověrce množství zbývajících výrobků a na sestavení protokolu o kvantitativních vadách.

(3) Nedostaví-li se dodavatel na výzvu, musí odběratel přizvat k sestavení protokolu o kvantitativních vadách zástupce podniku, který má sídlo v místě přejímky a podléhá témuž ministerstvu jako dodavatel, a nelze-li tak učinit, zástupce nestranného podniku nebo organisace.

§ 8

(1) V protokolu o kvantitativních vadách musí být uvedeno:

a) doba a místo sestavení protokolu,

b) jména osob, které se zúčastnily sestavení protokolu, s uvedením jejich funkcí,

c) byly-li výrobky dopraveny veřejným dopravcem, datum dodání výrobků do místa (stanice, přístavu) určení a datum jejich přijetí odběratelem,

d) doklad, z něhož bylo zjištěno množství, které mělo být dodáno,

e) údaj množství, které bylo skutečně dodáno, s uvedením způsobu jeho zjištění,

f) nárok, který odběratel uplatňuje.

(2) Protokol o kvantitativních vadách musí být všemi zúčastněnými podepsán.

§ 9

Protokol o kvantitativních vadách musí být sestaven u výrobků, které se rychle kazí do 24 hodin, u ostatních výrobků do 5 dnů po prověrce.

§ 10

Neprovede-li odběratel kvantitativní přejímku nebo nesestaví-li protokol o kvantitativních vadách ve stanovených lhůtách, nemůže uplatňovat ani reklamační nároky ani nárok na náhradu škody způsobené tím, že množství dodaných výrobků nesouhlasilo s údaji průvodních dokladů.

ODDÍL 2

Odběr zásilky dopravené veřejným dopravcem

§ 11

(1) Odběr zásilky dopravené veřejným dopravcem, provedený podle předpisů (řádů) tohoto dopravce, není ještě kvantitativní přejímkou podle tohoto nařízení.

(2) Odběratel odpovídá dodavateli (odesilateli) za to, že splní všechny povinnosti, které mu příslušné předpisy (řády) ukládají jako příjemci. Je povinen prověřit všechny okolnosti, které mohou zakládat majetkovou odpovědnost veřejného dopravce, a žádat, aby veřejný dopravce zjistil takové okolnosti zápisem nebo jiným způsobem předepsaným příslušnými předpisy. Dojde-li porušením těchto povinností k zániku nebo ke zmenšení nároků proti veřejnému dopravci, nemůže odběratel požadovat na dodavateli (odesilateli) náhradu škod, které mohl uplatnit proti veřejnému dopravci, i kdyby dodavatel (odesilatel) odběrateli jinak za tyto škody odpovídal.

Odběr vozové zásilky ve stanici určení

§ 12

Před odběrem vozové zásilky je odběratel povinen prověřit vnější neporušenost vozu a jeho uzávěrů a u otevřeného vozu zjevnou úplnost nákladu.

§ 13

Zjistí-li odběratel, že vůz nebo jeho uzávěry jsou porušeny nebo že skutečný stav nákladu neodpovídá údajům přepravních dokladů, je povinen přerušit odběr a žádat, aby dráha přezkoušela podle potřeby buď váhu nebo stav zásilky a aby o tom sepsala zápis.

Odběr zásilky v přístavu určení

§ 14

(1) Při odběru výrobků bez obalů, volně ložených, sypaných nebo litých, které jsou dopravovány lodí, je odběratel povinen převážit zásilku v přístavu určení za přítomnosti zástupce dopravce. Toto vážení se provádí při vykládání zásilky.

(2) Zjistí-li odběratel rozdíl mezi skutečnou váhou a váhou uvedenou v přepravních dokladech nebo poškození zásilky, je povinen žádat, aby dopravce sepsal o tom zápis.

(3) Zásilky, které se měří na krychlové metry, a zásilky, jejichž množství se určuje podle smluvené váhy, se nepřevažují. Prověřování podle krychlových metrů nebo podle smluvené váhy provádí odběratel způsobem stanoveným základními podmínkami dodávky nebo jinými předpisy závaznými pro obě strany anebo smlouvou.

§ 15

(1) Při odběru výrobků v obalech nebo kusové zásilky v přístavu určení je odběratel povinen prověřit počet balíků, kusů a stav obalů nebo balení každého kusu, značková čísla na obalu a pod. podle přepravních dokladů a po případě přezkoušet váhu zásilky podle příslušných přepravních předpisů.

(2) Zjistí-li odběratel nesrovnalosti, je povinen žádat, aby dopravce sepsal o nich zápis.

§ 16

Odběr ostatních zásilek dopravených veřejným dopravcem

(1) Při odběru ostatních zásilek dopravených veřejným dopravcem (zásilek silničních, kusových zásilek, spěšnin, poštovních balíků a pod.) je odběratel povinen ještě za přítomnosti orgánů dopravce:

a) překontrolovat neporušenost obalů, počet kusů obalů a značky zásilky s přepravním dokladem,

b) pokud je to nutné ke zjištění dodaného množství, převážit, přepočítat a pod. došlé výrobky.

(2) Zjistí-li odběratel, že je porušen obal, že počet kusů obalů nebo značky zásilky, po případě její váha nesouhlasí s údaji přepravního dokladu, je povinen sepsat s orgány dopravce zápis, po případě zajistit jeho sepsání v předepsané formě (§ 6).

§ 17

Uplatnění nároků proti veřejnému dopravci

(1) Byly-li zjištěny okolnosti zakládající majetkovou odpovědnost veřejného dopravce, kterou může uplatňovat příjemce, musí odběratel uplatnit své nároky proti veřejnému dopravci podle příslušných předpisů.

(2) Porušení povinnosti uvedené v odstavci 1 má následky stanovené v § 11 odst. 2 věta třetí.

ODDÍL 3

Reklamace u dodavatele

§ 18

(1) Nároky proti dodavateli (odesilateli) výrobků, u kterých byly zjištěny kvantitativní vady (reklamační nároky), uplatňuje odběratel u dodavatele písemnou reklamací.

(2) Za reklamaci se považuje též, jestliže odběratel dodá proti potvrzení opis protokolu o kvantitativních vadách dodavateli, který se zúčastnil sestavování tohoto protokolu (§ 7 odst. 2), a to ihned po jeho sepsání.

§ 19

(1) U výrobků, které první odběratel dále odeslal, aniž otevřel originální tovární balení nebo obal, odpovídá za schodek první dodavatel tohoto výrobku, i když schodek zjistil a protokol o kvantitativních vadách sestavil až první spotřebitel, pokud k sestavení protokolu o kvantitativních vadách došlo nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy výrobky obdržel první odběratel.

(2) Při traťových dodávkách odpovídá za správnost dodávky zasílající podnik a povinnosti odběratele má příjemce výrobků.

§ 20

(1) Reklamaci - s výjimkou případu podle § 18 odst. 2 - musí odběratel učinit do 10 dnů ode dne sestavení protokolu o kvantitativních vadách a musí k ní připojit opis tohoto protokolu. Na žádost dodavatele je reklamující odběratel povinen zaslat dodavateli i jiné doklady potřebné k důkazu reklamovaného nároku (na př. přepravní doklady, zápisy sepsané s dopravcem, balicí štítky a pod.).

(2) Činí-li odběratel reklamaci u dodavatele, který není sám odesilatelem, musí připojit opis reklamace a protokolu o kvantitativních vadách pro odesilatele, nemá-li podle smlouvy pořídit opisy dodavatel.

(3) Reklamaci musí odběratel zaslat dodavateli doporučeně nebo mu ji doručit na potvrzení.

§ 21

Dodavatel je povinen do 10 dnů od obdržení reklamace, po případě opisu protokolu o kvantitativních vadách (§ 18 odst. 2), sdělit odběrateli, zda splní reklamované nároky nebo oznámit důvody, proč tak odmítá učinit. Nevyjádří-li se dodavatel k reklamaci v této lhůtě, má se za to, že reklamované nároky uznal.

ČÁST TŘETÍ

Spory o reklamační nároky

§ 22

(1) Arbitrážní žádost ve sporu o reklamační nároky musí směřovat jak proti dodavateli, tak proti odesilateli, není-li jim dodavatel sám. Je-li to účelné, může arbitrážní orgán rozšířit z úřední moci spor i proti dalším stranám zúčastněným na dodávce.

(2) Arbitrážní orgán, u něhož byl zahájen spor o reklamační nárok, je příslušný k rozhodnutí o právních poměrech všech účastníků, uvedených v odstavci 1.

§ 23

Pokud jde o krajské orgány státní arbitráže, řídí se u sporů o reklamační nároky jejich místní příslušnost místem dodání výrobků.

§ 24

(1) Arbitrážní žádost týkající se reklamačních nároků podle tohoto nařízení musí být podána v šestiměsíční lhůtě.

(2) Lhůta počíná ode dne sestavení protokolu o kvantitativních vadách a u regresních nároků dnem, kdy navrhovatel zaplatil částku, jíž se regresem domáhá, nebo dnem, kdy byl k jejímu zaplacení odsouzen.

§ 25

(1) Dodává-li dodavatel soustavně menší množství výrobků než uvádí v dodacích dokladech nebo ve faktuře, nebo odůvodňují-li to jiné okolnosti, může mu arbitrážní orgán zvýšit majetkové sankce stanovené na nesplnění smlouvy až na pětinásobek.

(2) Vážné nebo opakující se kvantitativní vady dodávek oznamuje arbitrážní orgán generálnímu prokurátorovi a ministru státní kontroly.

§ 26

Pro spory o reklamační nároky, které podle § 7 odst. 2 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládních nařízení č. 77/1953 Sb. a č. 45/1954 Sb. rozhodují soudy, platí z ustanovení této části obdobně jen § 24; jinak se postupuje podle ustanovení občanského soudního řádu.


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 27

Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na úsek zahraničního obchodu. Způsob a lhůty reklamací množství při dodávkách zboží pro vývoz a z dovozu se řídí ustanoveními podrobných odběrních podmínek pro vývozní zboží a podrobných odběrních podmínek pro dovážené zboží, vydaných ministrem zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry.

§ 28

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Poláček v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Štoll v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Dr. Škoda v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Smida v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Nosek v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru