Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 14/1955 Sb.Zákon o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť

Částka 7/1955
Platnost od 08.04.1955
Účinnost od 08.04.1955
Zrušeno k 18.07.1963 (55/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14.

Zákon

ze dne 23. března 1955

o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Výzkumné ústavy a útvary technického rozvoje ústředních úřadů a dobrovolných organisací

§ 1

(1) Ministři a vedoucí ústředních úřadů mohou zřizovat a zrušovat v oboru své působnosti:

a) výzkumné ústavy (po případě s pokusnými závody),

b) útvary technického rozvoje, jimiž jsou zkušební a kontrolní ústavy, dokumentační ústavy a pokusné (vývojové) podniky.

Tato opatření mohou učinit jen se souhlasem vlády, vysloveným po vyjádření státního úřadu plánovacího, ministerstva financí, Československé akademie věd a těch ústředních úřadů, jejichž působnosti se pracovní obor ústavu nebo útvaru dotýká.

(2) Ve výjimečných případech mohou být zřízeny též pobočky výzkumných ústavů a útvarů technického rozvoje, avšak jen mimo sídla těchto ústavů a útvarů; ustanovení odstavce 1 platí obdobně.

(3) Dobrovolné organisace mohou způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2 zřizovat a zrušovat své výzkumné ústavy a jejich pobočky.

§ 2

(1) Výzkumné ústavy a útvary technického rozvoje ústředních úřadů jsou s výjimkou pokusných (vývojových) podniků, rozpočtovými organisacemi a tvoří v rámci příslušného resortu samostatné organisační jednotky.

(2) Pokusné (vývojové) podniky jsou národními podniky.

§ 3

(1) Podrobné vymezení oboru činnosti a organisační strukturu jednotlivých výzkumných ústavů a útvarů technického rozvoje ústředních úřadů i jejich složek (§ 2 odst. 1) stanoví organisační řády, které vydá v rámci systemisace těchto ústavů a útvarů, po případě v rámci vzorových organisačních struktur schválených vládou, příslušný ministr nebo vedoucí ústředního úřadu; organisační řády výzkumných ústavů dobrovolných organisací vydá vrcholný orgán příslušné organisace.

(2) Ve výzkumných ústavech a útvarech technického rozvoje se zřizují vědecké nebo technické rady; jejich složení a působnost, jakož i postavení jejich členů, budou upraveny podle zásad stanovených vládou v organisačních řádech vydaných podle odstavce 1.

§ 4

Výzkumná a pokusná (vývojová) pracoviště ústředních úřadů

(1) Ministři a vedoucí ústředních úřadů mohou v podřízených podnicích zřizovat a zrušovat výzkumná a pokusná (vývojová) pracoviště a konstrukční vývojové kanceláře, pokud je to nezbytně nutné pro splnění plánu výzkumných a vývojových prací.

(2) Pracoviště uvedená v odstavci 1 jsou součástí podniku, ve kterém jsou zřízena.

§ 5

Výzkumné ústavy a laboratoře vědeckých akademií a vysokých škol

(1) Československá akademie věd a Slovenská akademie věd zřizují výzkumné a badatelské ústavy po projednání se státním úřadem plánovacím a s ministerstvem financí a se souhlasem vlády, vysloveným, pokud jde o Slovenskou akademii věd, na návrh sboru pověřenců.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na laboratoře Československé akademie věd a Slovenské akademie věd, pokud mají být zřízeny jako samostatně plánující jednotky.

(3) V souladu s potřebami rozvoje jednotlivých vědních oborů mohou příslušní ministři zřizovat podle směrnic stanovených vládou vědecko-výzkumná pracoviště vysokých škol. Tato pracoviště jsou vědeckými ústavy podle § 16 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách.

(4) Na výzkumné ústavy Československé akademie zemědělských věd a na výzkumné ústavy podřízené přímo ministerstvu školství se vztahují ustanovení §§ 1 až 3.


Závěrečná ustanovení

§ 6

Ministři a vedoucí ústředních úřadů (organisací) jsou povinni organisovat výzkumné ústavy, útvary technického rozvoje a výzkumná a pokusná (vývojová) pracoviště tak, aby při zachování hospodárnosti byl zajištěn největší rozvoj vědy a techniky a rychlé a účinné zavádění jejich výsledků do praxe.

§ 7

Tento zákon se nevztahuje na výzkumné ústavy ministerstev národní obrany a vnitra ani na Ústřední ústav geologický.

§ 8

(1) Zrušuje se zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

(2) Výzkumné ústavy, útvary technického rozvoje a výzkumná a pokusná (vývojová) pracoviště, zřízená podle zákona č. 261/1949 Sb., ve znění zákona č. 185/1950 Sb., se považují za ústavy, útvary nebo pracoviště zřízená podle tohoto zákona.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Poláček v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Štoll v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Dr. Škoda v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Smida v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

David v. r.

Málek v. r.

Ďuriš v. r.

Maurer v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Nosek v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru